Top 19 # Tuyển Sinh Cao Học Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm / 2023

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỐ: 08 /TB-ĐHSPKT-TS&CTSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên kính chuyển các đơn vị thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II năm học 2015 – 2016 cho sinh viên (SV) hệ chính quy như sau:

1. CĂN CỨ ĐỂ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) đối với HSSV hệ chính quy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Căn cứ Hướng dẫn về việc xét cấp HBKKHT số 348/HD/ĐHSPKT/CTCT-QLSV ngày 15/9/2007; Hướng dẫn về việc Điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập, mức học bổng, và điều kiện xét cấp HBKKHT đối với sinh viên ĐH, CĐ số 25/HD/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 23/3/2009; Hướng dẫn về việc Điều chỉnh mức HBKKHT đối với HSSV số 114/HD/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 05/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; Căn cứ nguồn ngân sách dành cho quỹ học bổng học kỳ II năm học 2015 – 2016 (5,5 tỷ đồng/học kỳ). Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016 của SV.

2. ĐỐI TƯỢNG & TIÊU CHUẨN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KKHT HK II/2015-2016 – Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng học đúng tiến độ; có số tín chỉ đăng ký học & dự thi học kỳ I/2015-2016 ≥ 15 (trường hợp vì lý do tổ chức đào tạo, cả lớp có số tín chỉ < 15; hoặc ở học kỳ cuối khóa, SV đăng ký hết các môn học mà số tín chỉ vẫn < 15, Khoa/TT xem xét và gửi đề xuất hạ số tín chỉ cho phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 29/02/2016); SV có kết quả học tập & rèn luyện học kỳ I/2015 – 2016 đạt từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. – Sinh viên các hệ, khóa sau đây trong diện xét: * Hệ đại học chính quy công nghệ: khóa 2012, 2013, 2014, 2015. * Hệ đại học chính quy sư phạm kỹ thuật: khóa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. * Hệ đại học chính quy khối K-chuyển tiếp từ CĐ lên ĐH: khóa 2014, 2015. * Hệ cao đẳng chính quy: Khóa 2013, 2014, 2015.

3. PHƯƠNG ÁN XÉT VÀ MỨC CẤP HBKKHT CHO HSSV: – Tổng số sinh viên hệ chính quy trong diện xét: 16,328 SV. Căn cứ Quỹ HBKKHT, tính bình quân 1 SV được chi 336.800 đ/HK. Đây là cơ sở để hình thành quỹ HBKKHT cho SV các Khoa/TT. – Xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chỉ tiêu cho từng khóa & ngành học theo thứ tự từ điểm cao trở xuống cho đến khi hết số suất học bổng đã xác định (có bảng dự trù kèm theo). – Mức học bổng:

* Loại khá: 650.000đ/tháng/suất đối với trình độ đại học; 500.000đ/tháng/suất đối với trình độ cao đẳng. * Loại giỏi: 800.000đ/tháng/suất đối với trình độ đại học; 650.000đ/tháng/suất đối với trình độ cao đẳng.

3. KẾ HOẠCH XÉT, CẤP HỌC BỔNG. – Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên lập bảng dự trù phân phối quỹ học bổng khuyến khích gửi cho các Khoa/TT trước ngày 30/01/2016. – Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016 phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ tiến hành xử lý dữ liệu và xét HBKKHT. – Ngày 29/02/2016 các Khoa/TT tiến hành in danh sách từ phần mềm, kiểm tra và thông báo cho sinh viên được biết danh sách sinh viên dự kiến được cấp HBKKHT HKII/2015 – 2016. – Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 07/3/2016 Sinh viên có thắc mắc và khiếu nại liên hệ văn phòng Khoa/TT hoặc đặt câu hỏi trên trang: http://sao.hcmute.edu.vn/; Email: quangbinh@hcmute.edu.vn. – Khoa/TT chuyển danh sách có xác nhận về phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 12/3/2016. TL. HIỆU TRƯỞNGTP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV – Như kính gửi; (đã ký) – TTTT đăng web; – Lưu VT; TS&CTSV.NGUYỄN ANH ĐỨC

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CTSV

BẢNG DỰ TRÙ PHÂN PHỐI QUỸ HBKKHT

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

TỔNG CỘNG CHI: Học kỳ II năm học 2015 – 2016 là 5.500.000.000 đồng.

Ngày 25 tháng 01 năm 2016 TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV (đã ký)

Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Mã trường: DSK

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363. 835705/530103;

Website: ute.udn.vn

1. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2020

– Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên.

– Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên môn Toán

– Điểm chuẩn giữa các tổ hợp: Bằng nhau

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố sau khi có kết quả thi THPTQG 2020

2. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

+ Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp: Thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành khi nhập học.

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp + Điểm ưu tiên

+ Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ

– Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên môn Toán

– Điểm chuẩn giữa các tổ hợp: Bằng nhau

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Ngành SP Kỹ thuật công nghiệp: Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

3. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TPHCM

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên

+ Thí sinh có quyền nộp kết quả cao nhất trong các đợt thi đánh giá năng lực tổ chức trong năm 2020 để tham gia đăng ký xét tuyển.

– Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Không có

– Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Thí sinh có điểm bài thi đánh giá năng lực đạt từ 600 điểm trở lên.

GHI CHÚ:

Tất cả các ngành chỉ tổ chức đào tạo nếu số lượng trúng tuyển lớn hơn 20. Trong trường hợp sinh viên trúng tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 20, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển ngành đã đăng ký.

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023

Số: 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXHHà Nội Ngày 25 Tháng 08 năm 1998

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập Thi hành Quyết định số 1121/1997-QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

Học bổng khuyến khích học tập được cấp trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên học tập đạt kết quả tốt.

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá là người có điểm trung bình chung mở rộng (TBCMR) từ 7 điểm đến cận 8 điểm, không có điểm thi và kiểm tra dưới 5 (lấy điểm thi và kiểm tra lần thứ nhất) và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc là người có điểm TBCMR từ 9 điểm trở lên, không có điểm thi và kiểm tra dưới 5 (lấy điểm thi và kiểm tra lần thứ nhất) và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ học bổng chính sách.

Học sinh các trường dự bị đại học dân tộc.

Học sinh phổ thông các trường dân tộc nội trú.

Học sinh là người tàn tật đang học tại các trường dạy nghề Trung ương dành cho thương binh và người tàn tật (không hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học) do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý

PHẦN II. VỀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội phải làm đơn xin hưởng trợ cấp xã hội và phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định mới được nhà trường xét cho hưởng trợ cấp xã hội.

Việc xét học bổng khuyến khích học tập được tiến hành sau từng học kỳ. Học bổng này được cấp từng tháng và cấp 11 tháng trong năm. Riêng học kỳ cuối cùng của khoá học, ngay sau khi có kết quả học tập và rèn luyện cơ sở giáo dục – đào tạo phải tiến hành xét cấp toàn bộ học bổng và phần thưởng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên của học kỳ đó.

(Mức học bổng cụ thể của các đối tượng theo phụ lục đính kèm).

Việc lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán học bổng và trợ cấp xã hội thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành.

Đối với cán bộ được cơ quan cử đi học từ sau ngày 1/1/1998, việc trả lương được quy định như sau: cán bộ được cử đi học có thời gian công tác liên tục từ 3 năm trở lên sẽ được cơ quan cử đi học trả lương, sau khi tốt nghiệp sẽ được trả về cơ quan cử đi để công tác; cán bộ có thời gian công tác liên tục dưới 3 năm thì không được cơ quan trả lương mà được hưởng theo chế độ học bổng khuyến khích học tập.

Riêng năm 1998, quỹ học bổng và trợ cấp xã hội lấy trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 1998 đã được giao.

Phụ lục kèm Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998

Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định / 2023

Cập nhật: 26/08/2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, các cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học theo hướng ứng dụng trọng tâm thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế; nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và khả năng hội nhập quốc tế. Năm 2020, Nhà trường tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Tên tiếng Anh: Nam Dinh University of Technology Education (NUTE)

Mã trường: SKN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế – Tại chức

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành Phố Nam Định

SĐT: 0228 3645194 / 3649460

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://nute.edu.vn/

Facebook: chúng tôi

Hình ảnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

II.TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Năm học 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển sinh 800 chỉ tiêu, trong đó có 100 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật với các ngành đào tạo như sau:

* Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có thể là: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định:

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương

2. Thời gian xét tuyển

Nhà trường tổ chức xét tuyển nhiều đợt, thời gian nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo từ 21/5/2020.

3.Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường

– Bản sao hợp lệ học bạ THPT

– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (của thí sinh hoặc người thân), số điện thoại liên hệ vào mục người nhận

4. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh trong phạm vi cả nước

5. Phương thức tuyển sinh

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) với 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông với 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

6. Quy định học phí

Đang cập nhật….

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com