Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 6 Năm 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra 45 Phút
 • Kiểm Tra 15 Phút Tin 6 Lần 1 Học Kì I
 • Kiểm Tra Học Kì Ii Môn: Tin Học 6 (Thực Hành)
 • Để Trắc Nghiệm Tin Học Lớp 6
 • Đề Thi Hk2 Tiếng Anh 12 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Lý Thái Tổ – Bắc Ninh
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2022 – 2022, Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2022 – 2022 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nắm được cách

  Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2022 – 2022 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nắm được cách ra đề thi giữa học kỳ để ôn tập thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cho học sinh của mình.

  Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2022 – 2022

  PHÒNG GD & ĐT……

  TRƯỜNG THCS…..

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM 2022 – 2022

  Môn: Tin học 6

  Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

  I. Phần trắc nghiệm

  Hãy chọn đáp án đúng nhất (2.0đ)

  Câu 1. Các dạng thông tin cơ bản là :

  A. Dạng âm thanh.

  B. Dạng hình ảnh

  C. Dạng văn bản

  D. Tất cả đều đúng

  Câu 2. Có mấy loại phần mềm:

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Câu 3. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ

  A. Bộ nhớ trong của máy tính

  B. Thiết bị tính toán trong máy tính

  C. Bộ xử lí trung tâm

  D. Bộ phận điều khiển hoạt động của máy tính và các thiết bị

  Câu 4. Đâu là phần mềm luyện tập chuột:

  A. Mouse Skill

  B. Mario

  C. Solar System 3D

  D. Word

  Câu 5. Tìm cặp ghép đúng (2.0đ):

  A

  B

  Học sinh Trả Lời

  1. Màn hình

  a. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người

  1 +….

  2. Thông tin

  b. Là thông tin được lưu trữ trong máy tính

  2 +….

  3. Bàn phím

  c. Là 1 trong những thiết bị ra.

  3 +….

  4. Dữ liệu

  d. Là 1 trong những thiết bị vào.

  4 +….

  II. Phần tự luận (6.0đ)

  Bài 1. Vẽ mô hình của quá trình Xử lí thông tin. (1.0đ)

  Bài 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những khối chức năng nào? (1.0đ)

  Bài 3. Nêu một số khả năng của máy tính? (2.0đ)

  Bài 4. Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào? Nêu lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón (2.0đ)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Hsg Tỉnh Môn Tin Học
 • Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Theo Thông Tư 22
 • Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền (Bài Đọc Hiểu Tiengs Việt Lớp 5
 • Kiểm Tra Cuối Học Kỳ Ii Môn : Tiếng Việt
 • Đáp Án Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt 2022
 • Đề Thi Olympic Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm Học 2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Luận Về Đề Thi Imo 2022
 • Đề Thi Olympic Quốc Tế Imo 2022
 • Thông Báo V/v Đăng Kí Tham Dự Kỳ Thi Olympic Toán Học Quốc Tế Hkimo Năm 2022
 • Thông Báo Về Cuộc Thi Toán Quốc Tế Hkimo 2022
 • Tổng Hợp Đề Thi Toán Quốc Tế Imo
 • ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) PART TWO: PHONETICS: (10 x 0.2 = 2.0 pts) I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling 16. A. accident B. soccer C. clinic D. camera 17. A. thank B. that C. this D. those 18. A. station B. intersection C. question D. invitation 19. A. arm B. charm C. farm D. warm 20. A. languages B. dresses C. watches D. becomes II. Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D 21. A. classmate B. greeting C. morning D. afternoon 22. A. open B. armchair C. teacher D. pencil 23. A. brother B. student C. doctor D. arrive 24. A. apartment B. motorbike C. telephone D. volleyball 25. A. stereo B. family C.engineer D. difficult PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (25 x 0.2 = 5.0 pts) I. Circle best option A, B, C or D to complete the following sentences. (10 x 0.2= 2.0 pts) 26. My brother, Minh .English on Monday and Friday. A. not have B. don't have C. isn't have D. doesn't have 27. Hoang's father gets up at 7.00 and eats . A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big 28. They like .weather because they can go swimming. A. hot B. cold C. windy D. foggy 29. .fruit does Mr. Thanh produce? A. How much B. How many C. How long D. How often 30. Hung and .would like to join the English Speaking Club. A. me B. my C. mine D. I 31. We're having an English examination .Friday, 11th December. A. at B. in C. to D. on 32. They are playing table tennis now. - .you like table tennis? A. Have B .Is C. Are D. Do 33. I hope the .can repair our car quickly. A. mechanic B. architect C. reporter D. dentist 34. Is your school .the zoo? A. near to B. in front to C. next D. in front of 35. My friends often go to school at .in the morning. A.a quarter to seven B.seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven II. Use the words given in brackets to form a word that fits in the space. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 36. It's very . in the city. (noise) 37. There is a . next to my house. (bake) 38. I brush my . twice a day. (tooth) 39. Peter. a very big truck. (driver) 40. Their house is on the . floor of the building. (five) III. Complete the following sentences with the correct form of the verb in the brackets. 41. Our school (have) . a small garden. There are many flowers in it. 42. What time your son (get up) . every morning? 43. Your parents (go) . to work every day? 44. Nam's brother, Hung (wash) . his face at the moment. 45. We (not have) . breakfast at 6.30 every morning. IV. Fill each gap of the following sentences with a suitable pposition. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 46. How many seasons are there in a year. your country? 47. When you go to the market, please buy some books and pens . me. 48. There are some trees . my house and the lake. 49. Mrs. Nhung and her friends are listening. music at the moment. 50. What . going going to Ha Long Bay with them this weekend? PART FOUR: READING (25 x 0.2 = 5.0 pts) II. Fill in each blank with ONE suitable word to complete the passage. (10 x 0.2 = 2.0 pts) Dear Lan Anh, I am visiting Ha Long Bay with my family .(61) June 12th to 20th. .(62) you have a room with a shower for these days? How .(63) is the room? We would like .(64) room facing the sea if it is possible. We .(65) eat meat but we .(66) all other kinds of food. We are arriving..(67) Ha Long Bay...(68) about six o'clock on Monday evening. We plan to leave the hotel .(69) Sunday morning. I .(70) forward to hearing from you soon. III. Read the passage and decide the sentences are True or False (5 x 0.2 = 1.0 pt): His sister's name is Thuy Anh. She is a teacher of literature. She's thirty - five years old. She is very, very beautiful. She has an oval face and round eyes. Her lips are quite full. Mrs. Thuy Anh has long black hair and a small nose. Her favorite food is fish, and her favorite drinks are orange juice and lemon juice. 71. What does Mrs. Thuy Anh do? 73. Does she have a round face or an oval face? 74. What color is her hair? 75. Does she like orange juice? PART FIVE: WRITING (5.0 pts) I. Circle the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting and then correct it. (5 x Your corrections 76. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis. A B C D 76. .. 77. Mr. Phong rides his bike to work at the moment. A B C D 77.. 78. The Browns are traveling to Ho Chi Minh City in train now. A B C D 78. .. 79. My brother, Quan, is twenty-one year old and he is a student. A B C D 79. .. ... 80. There is an England examination on Friday, 11th December. A B C D 80. . II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the word given in brackets. Do not change the words given in any way. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 81. I cycle to school every day. 82. How much is your hat ? 83. My house is behind the police station. 84. What's the height of the Mount Everest? 85. My mother cooks very well. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6 NĂM HỌC: 2014 - 2022 MÔN: TIẾNG ANH PART ONE: LISTENING: Listen to the tape and fill in the gaps with the words you hear: (15 x 0.2 = 3.0 pts) 1. name 2. flowers 3. front 4. neighbour 5. of 6. I 7. in 8. has 9. red 10. blue 11. take 12. water 13. the 14. that 15. beautiful PART TWO: PHONETICS: (10 x 0.2 = 2.0 pts) I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt) 16. A. accident 17. A. thank 18. C. question 19. D. warm 20. D. becomes II. Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D (5 x 0.2 = 1.0 pt) 21-D. afternoon 22-B. armchair 23-D. arrive 24-A. apartment 25-C.engineer PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (25 x 0.2 = 5.0 pts) I. Circle best option A, B, C or D to complete the following sentences. (10 x 0.2= 2.0 pts) 26. D. doesn't have 27. A. a big breakfast 28. A. hot 29. A. How much 30. D. I 31. D. on 32. D. Do 33. A. mechanic 34. D. in front of 35. A. a quarter to seven II. Use the words given in brackets to form a word that fits in the space. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 36. noisy 37. bakery 38. teeth 39. drives 40. fifth III. Complete the following sentences with the correct form of the verb in the brackets. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 41 - has 42 - does get 43 - Do go 44 - is washing 45 - don't have IV. Fill each gap of the following sentences with a suitable pposition. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 46 - in 47 - for 48 - between 49 - to 50 - about PART FOUR: READING (25 x 0.2 = 5.0 pts) I. Circle best option A, B, C or D to complete the following passage. (10 x 0.2 = 2.0 pts) 51 - B. on 52 - B. it's 53 - D. but 54 - D. next to 55 - D. in front of 56 - B. goes 57 - B. there are 58 - D. with 59 - C. me 60 - C. many II. Fill in each blank with ONE suitable word to complete the passage. (10 x 0.2 = 2.0 pts) 61. from 62. Do 63. much 64. a 65. don't 66. eat 67. in 68. at 69. on 70. look III. Read the passage and decide the sentences are True or False (5 x 0.2 = 1.0 pt): 71. She is a teacher of literature. 72. No, they aren't. 73. She has an oval face. 74. Her hair/ It is black. 75. Yes, she does. PART FIVE: WRITING (5.0 pts) I. Circle the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting and then correct it. (5 x 0.2 =1.0 pt) 76 77 73 79 80 II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the word given in brackets. Do not change the words given in any way. (5 x 0.2 = 1.0 pt) 81. I go to school by bike every day. 82. What is the price of your hat ? 83.The police station is in front of my house. 84. How high is the Mount Everest? 85. Hoang is the strongest person in his class III. Write a passage (about 80 words) tell about your family: (3,0pts) Bài viết phải bao gồm những ý sau: 3. Kết luận: Tóm tắt, khẳng định lại tất cả lý do đã trình bày ở hai phần trước. (được 0,5 điểm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khai Mạc Olympic Tiếng Anh Thcs Thành Phố Hà Nội Lần Thứ 8
 • Tải Về Tuyển Chọn Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 11 Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 8
 • Tổng Quan Về Kỳ Thi Olympic Tiếng Anh 3 Cấp Tiểu Học, Thcs, Thpt
 • Hướng Dẫn Thi Vòng Loại Kỳ Thi Olympic Tiếng Anh Toàn Cầu Kgl Contest 2022
 • Ma Trận Đề Thi Học Kỳ I Môn: Tin Học Lớp: 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Chất Lượng Học Kì Ii
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 11 Năm Học 2022
 • Bộ 15 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Học Kì 1 2022 Phần 1(Kèm Đáp Án)
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 12 Năm Học 2022
 • Bộ Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 12 Tỉnh Thái Bình Năm 2022
 • MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: TIN HỌC LỚP: 6 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Thấp Cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin 2 1 3 0,5đ 2đ 2,5đ 5% 20% 25% Bài 4. Máy tính và phần mềm 2 1 3 0,5đ 1đ 1,5đ 5% 10% 15% Bài 5. Luyện tập chuột 1 1 2 0.25đ 2đ 2.25đ 2,5% 20% 22,5% Bài 10. Hệ điều hành 1 1 2đ 2đ 20% 20% Bài 11. Tổ chức thông tin 1 2 3 0,25đ 1.25đ 1,5đ 2,5% 12,5% 15% Bài 12. Hệ điều hành Windows 1 1 0,25đ 0,25đ 2,5% 2,5% Số câu 7 3 2 1 13 Số điểm 1,75đ 2,25 4 2đ 10 Tỉ lệ 17,5% 22,5% 40% 20% 100% KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Tin học 6 Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên:Lớp tin học 6A. Điểm I-TRÁC NGHIỆM: (4 Điểm) Câu 1. Ghép các câu ở hai cột để có câu đúng. A B Ghép 1. Chương trình a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu 2. Bộ nhớ b. Là các chương trình chạy trên máy tính 3. Phần mềm c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong 4. RAM d. Là tập hợp các câu lệnh Câu 2. Hãy điền Đ vào ô nếu đáp án đúng và điền S vào ô nếu đáp án sai. Câu Đúng Sai A. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ B. Trong một thư mục có thể có hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhau C. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa D. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . . Câu 3. Theo em, Windows XP là phần mềm: A. Ứng dụng B. Chơi game C. Hệ thống D. Gõ văn bản Câu 4. Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ: A. Được lưu trữ lâu dài B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc D. Lưu trữ trong một ngày Câu 5. Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1 B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit C. Câu A, B sai D. Câu A, B đúng Câu 6. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì? A. Thư mục mẹ B. Thư mục con C. Tệp tin D. Tất cả đều đúng Câu 7. Các dạng thông tin cơ bản là ? A. Âm thanh B. Văn bản C. Hình ảnh D. Câu A, B, C đúng Câu 8. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm: A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ C. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra Câu 9. Tên tệp tin gồm mấy phần? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn Câu 10. Có mấy thao tác chính với chuột: A. Hai B. Ba C. Bốn D. Năm II. TỰ LUẬN. (6 Điểm) Câu 11. Hãy nêu những thao tác chính với chuột. Câu 12. Có mấy dạng thông tin cơ bản? Đó là những dạng nào? Cho ví dụ đối với từng dạng thông tin. Câu 13. Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HK I TIN 6 I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1. (1 đ) ghép đúng mỗi câu được 0,25đ A B Ghép 1. Chương trình a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu 1-d 2. Bộ nhớ b. Là các chương trình chạy trên máy tính 2-a 3. Phần mềm c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong 3-b 4. RAM d. Là tập hợp các câu lệnh 4-c Câu 2. (1 đ) Điền đúng mỗi ô được 0,25đ Câu Đúng Sai A. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ Đ B. Trong một thư mục có thể có hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhau S C. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa Đ D. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . . S Câu 3 - 10.(Mỗi câu đúng 0.25 đ). Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 C A D A D A B D Bài Đáp án Điểm II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 11 (2 đ) Câu 12 (2 đ) Câu 13 (2 đ) * Các thao tác chính với chuột là: - Di chuyển : giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng. - Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. - Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột . - Nháy phải chuột: : nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. - Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác. * Có 3 dạng thông tin cơ bản. Đó là các dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh. Ví dụ: - Thông tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, . . . - Thông tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa trong sách báo, bức tranh, ảnh, . . . - Thông tin dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng trống trường, tiếng đàn, . . . Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là: - Điều khiển phần cứng, tổ chức thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính. -Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính. 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 1 đ 1.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ 1.5 đ 0.5 đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt
 • Đề Thi Hsg Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 5 Cấp Huyện Môn Thi: Tiếng Việt
 • 10 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 (Có Đáp Án)
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2022
 • Đề Thi Lại Môn Toán Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Jlpt N3 Các Năm (Kèm Full Đáp Án)
 • Đề Thi N4 Các Năm Chi Tiết
 • Đề Thi Tâm Lý Học Đại Cương Ussh
 • Cấu Trúc Bài Thi Cambridge B1 Pet 2022, Đề Thi Thử Và Tài Liệu Ôn Luyện
 • Đề Thi Tiếng Anh B1 Chuẩn Khung Châu Âu
 • Phòng GD Sơn Tịnh ĐỀ THI LẠI. Năm học: 2022 - 2022 Trường THCS Tịnh Hiệp Môn TOÁN. Lớp 6 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I. MA TRẬN ĐỀ: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Độ dài đoạn thẳng Nếu điểm M nằmgiữa 2 điểm A và B thì AM +MB = AB Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 1 10% 1 1 10% Các phép toán và thứ tự trong tập số nguyên Vận dụng được QT chuyển vế tìm x trường hợp đơn giản Vận dụng các tính chất để thực hiện tìm số x thoả mãn ĐK cho trước Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 (4a) 1đ 10% 1(4b) 1đ 10% 2 2đ 20% Các phép tính về phân số Biết cộng psố trong trường hợp đơn giản Biết phát biểu QT cộng hai phân số cùng mẫu Hiểu tính chất g.hoán của phép cộng để tính nhanh Cộng,trừ, nhân chia phân số để thực hiện phép tính Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 2(1a,1b) 2đ 20% 1 (3a) 1,5đ 15% 1 (3b) 1,5đ 15% 4 5đ 50% Số đo góc. Nhận biết tia nằm giữa hai tia. Biết vẽ một góc có số đo cho trước Hiểu được nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì. Biết số đo hai trong 3góc trên, tính số đo góc còn lại Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 (5a) 1đ 10% 1(5b) 1đ 10% 2 2đ 20% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 3 3đ 30% 3 3,5đ 35% 2 2,5đ 25% 1 1đ 10% 9 10đ 100% II. ĐỀ THI LẠI. Câu 1:(2 điểm) a) Phát biểu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu. b) Áp dụng: Tính: Câu 2:(1điểm) Chođiểm I nằm giữa hai điểm A và B. Biết AI = 4cm; BI =5cm. Tính AB ? Câu 3:(3điểm) Thực hiện phép tính: A = B = Câu 4:(2điểm) a) Tìm x biết: 3x - 7 = 5 b)Tìm tất cả các số nguyên x biết : Câu 5:(2điểm) Cho hai tia Oy; Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Sao cho: Trong 3 tia Ox; Oy; Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Tính số đo góc yOz ? III. ĐÁP ÁN: Câu 1:(2đ) a) Phát biểu qui tắc đúng (sgk) (1đ) b) Áp dụng: Tính kết qủa: 1 (1đ) Câu 2:(1đ) Tính AB = 9cm. (1đ) Câu 3:(3đ) a) A = (1,5đ) b) B = 4 (1,5đ) Câu 4:(2đ) a) Tìm x = 4 (1đ) b) Tìm tất cả các số nguyên x = - 1; 0; 1; 2 (1đ) Câu 5:(2đ) a)Trong 3 tia Ox; Oy; Oz tia Oz nằm giữa hai tia còn lại (1đ) b) Tính số đo góc yOz bằng (1đ)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Giải Và Dịch Đề Thi Jlpt N3
 • Luyện Giải Hoàn Chỉnh Bộ Đề Thi Nat
 • 14 Dạng Bài Tập Trong Đề Thi Ielts Reading & Phương Pháp Giải Quyết Từng Dạng
 • Trọn Bộ Đáp Án Bài Test Iq Khi Phỏng Vấn Đi Xklđ Nhật Bản 2022
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022
 • Đề Thi Olympic Môn Tiếng Anh Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Olympic Tiếng Anh Cấp Tiểu Học
 • Hướng Dẫn Thi Vòng Chung Kết Quốc Gia Kì Thi Olympic Tiếng Anh Toàn Cầu Kgl Contest 2022
 • Hướng Dẫn Thi Vòng Loại Kỳ Thi Olympic Tiếng Anh Toàn Cầu Kgl Contest 2022
 • Tổng Quan Về Kỳ Thi Olympic Tiếng Anh 3 Cấp Tiểu Học, Thcs, Thpt
 • Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 8
 • TRƯỜNG CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM ĐỀ THI OLYMPIC HÀ NỘI - AMSTERDAM Môn thi: TIẾNG ANH - LỚP 6 Ngày thi: 25/3/2011 Thời gian làm bài: 60phút. A. PHONETICS I. Choose one word with different pronunciation of the underlined part. Write A, B, C or D in the space provided (5 pts.) 1. A. peace B. east C. bean D. pear 2. A. sure B. sugar C. sing d. mission 3. A. chocolate B. classmate C. lemonade D. participate 4. A. practises B. rises C. fixes D. misses 5. A. grapes B. photographs C. motorbikes D. tables II. Choose the word with different stress pattern. Write A, B, C or D in the space provided (5 pts.) 1. A. toothpaste B. sandwich C. cartoon D. chocolate 2. A. aerobics B. activity C. badminton D. basketball 3. A. police B. gymnast C. teacher D. farmer 4. A. different B. dangerous C. difficult D. delicious 5. A. visit B. unload C. receive D. correct B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the word or phrase that best completes each of the sentences. Write A, B, C or D in the box (10 pts.) A. many B. much C. any D. about A. do B. likes C. does D. would like A. I wouldn't B. I don't C. I'm not D. I don't like A. it's B. he is C. that is D. it is A. much / some B. many / any C. much / any D. many / some A. jog B. to jog C. jogs D. jogging A. do you like B. do you want C. you'd like D. you need A. American terrific old B. terrific old American C. terrific American old D. old American terrific A. do you want to go to B. do you want to go it C. you want to go D. do you want to go A. him B. of him C. his D. of his II. Give the correct form of the verbs in brackets. Give your answers in the space provided (10 pts.) 1. "What you still (do) here at this moment? It (be) 11p.m. " - "Nothing." 2. My life is boring. I just (watch) television every night. 3. There (be) a teacher and forty three students in the classrooms. 4. They (have) English from eight to ten in the classroom today. It (be) just nine fifteen now. (Not let) anyone (disturb) them. 5. Look. The man at the corner table (glance) my way to see if I (listen). III. Give the correct form of the words in brackets. Give your answers in the space provided (10 pts.) 1. Susie is so (CARE)careless . She's always breaking things. 2. My mum pfers cooking on a gas (COOK) cooker . 4. Should I write British or English as my (NATION) nationality ? 5. Experienced (TRAVEL) travelling will enjoy our hotel's comfortable double rooms. 6. My best friend gives me lots of help with my (PERSON)personal problems. 8. I'm afraid that the answer is (CORRECT) collection , so you haven't won today's top prize. 9. I hope I haven't hurt your (FEEL)feeling by saying that. 10. You have to practice a lot if you want to work as a (MUSIC)musician . PART C. READING I. Complete the passage by filling in the blanks with the words from the box. Write your answers in the answer box (6 pts.) Different owners guard friends useful serve policeman police blind do Which are better, dogs or cats? For me, the answer is easy. Dogs! Dogs are both more fun and more (1) than cats. For one thing, dogs are sociable, playful animals. They love their (2). and are always full of joy to see them. In addition, dogs (3). people in many ways. Pet dogs (4). their owners. The (5). use dogs for many jobs, and seeing-eye dogs help (6). people. II. Read the passage and answer the questions. Write A, B, C or D in the box (6 pts.) Litter on Mount Everest Mount Everest is the highest mountain in the world. It is also the highest trash pile in the world. About 400 people try to reach the top every year. This many climbers means a lot of trash. It is very dangerous to climb Mt. Everest. The air is very thin and cold. Most people carry bottles of oxygen; they could die without it. When the oxygen bottles are empty, people throw them on the ground. When strong winds rip their tents, people leave them behind. They don't have the energy to take the trash away. They only have enough energy to go down the mountain safely. Trash is a terrible problem. Since people first began to climb Mt. Everest, they have left 50,000 kilos of trash on the mountain. Several groups have climbed the mountain just to pick up the trash. When people plan to climb the mountain, they have to plan to take away their trash. 1. What is the main topic of the passage? A. Wind on the mountain B. A problem with trash C. A dangerous mountain D. Climbing safely 2. Where do climbers put their empty oxygen bottles? A. On the ground B. In trash cans C. On their back D. In their tents 3. Why do climbers leave their trash on the mountain? A. Special groups will pick it up. B. The wind will blow it away. C. They don't have the energy to take it away. D. Other climbers will use it later. 4. How much trash is on the mountain? A. Four hundred kilos B. Four thousand kilos C. Five thousand kilos D. Fifty thousand kilos 5. Why do climbers on Mount Everest carry bottles of oxygen? A. The weather is cold. B. Climbing makes them tired. C. The air is very thin. D. They are thirsty. 6. In line 7, people leave them behind, what does the word them refer to? A. Tents B. Oxygen bottles C. Strong winds D. Other climbers II. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that its meaning stays the same (20 pts.) 1. The beach is close to the hotel, so we can walk there. We can go because it's close. 2. How are you today? Are you still ill? How do you do today ? Are you still ill? 3. My coffee is very sweet! I can't drink it! There is . . I can't drink it! 4. Whose are these gloves? Who ? 5. Frances is a very good pianist. Frances plays 6. Ricardo is a very bad footballer. Ricardo is very bad footballer 7. My house is quite near the train station. My house isn't noisy near the train 8. How about going to the top of the tower to look at the view? Why ..? 9. Kay's favorite subject at school is physics. The subject Kay is favorite is physics most at school is physics. 10. Young children like Disneyland. Disneyland is popular cartoon of the young children is favorite

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Giao Lưu Olympic Tiếng Anh Cấp Tiểu Học
 • Review Sách Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 1) (Kèm Cd)
 • Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 2) (Kèm Cd)
 • Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lop 5 Vong 8 (De3) Năm Học 2013
 • Bao Nhiêu Điểm Thì Đỗ Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật Jlpt ” Đăng Ký Thi Jlpt, Hướng Dẫn, Kỳ Thi Jlpt
 • Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 6 Chọn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 6
 • 10 Bộ Đề Thi Học Kì I Môn Toán 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán 6
 • Đề Thi Thử Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán Lớp 10 (Đề 6)
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Swr 7
 • Bài 1

  a) 19,56 – 3,8 : 1,2 ( 1,8 = ?

  b) 3,2 + 4,65 : 1,5 = ?

  c) 738 phút = ? giờ.

  d) Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu ?

  Bài 2

  a) Tìm x, biết .

  b) Tính nhanh .

  Bài 3

  a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A là 31. Tìm số A.

  b) Tìm số tự nhiên , biết chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.

  Bài 4

  Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ hai bán hết trong 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau hai ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ hai hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn.

  Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo ?

  Bài 5

  Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE.

  So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG.

  Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm2.

  BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC.

  Bài 1

  a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

  b) Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu ?

  Bài 2

  Tìm x, biết ( x + 5,2 ) : 3,2 = 4,7 ( dư 0,5 ).

  b) Tính nhanh .

  Bài 3

  Giá một chiếc ti vi là 6750 000 đ. Để nhanh chóng bán được hàng người ta đã giảm giá bán hai lần: lần thứ nhất giảm 7% giá bán ban đầu, lần thứ hai giảm 8% giá bán của ti vi sau lần giảm giá thứ nhất.

  Hỏi sau hai lần giảm giá, giá của chiếc ti vi đó là bao nhiêu ?.

  Bài 4

  Tổng số sách của 3 ngăn là 840 cuốn sách. Biết rằng, số sách của ngăn thứ nhất bằng số sách của ngăn thứ hai và bằng số sách của ngăn thứ ba. Tìm số sách của mỗi ngăn.

  D

  Cho 2 hình chữ nhật ABCD và BCEF, BD = 15 m, AE = 20 m, BD vuông góc AE.

  Tính diện tích tứ giác ABED.

  Biết rằng CE = 2(CD, tính diện tích của tam giác BCD và tam giác BCE.

  Bài 1

  a) Tìm x, biết 104,5 ( x – 14,1 × x + 9,6 ( x = 25

  b) Tính nhanh

  Bài 2

  a) Tổng của hai số là 80. Tỉ số của hai số đó bằng 0,28. Tìm hai số đó.

  b) Mua 3 cây bút bi và 4 cây bút chì hết 15900 đồng. Nếu mua 5 cây bút bi cùng loại và 6 cây bút chì cùng loại thì hết 25100 đồng. Tìm giá mỗi cây bút bi và giá mỗi cây bút chì ?

  Bài 3

  a) Tìm số , biết chia hết cho 5 và 9, a = b + 1.

  b) Hiệu của hai số là 1,3. Nếu tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 104,1. Tìm hai số đó ?

  Bài 4

  Hai nhóm công nhân cùng làm một đoạn đường AB. Trong 3 ngày làm chung, cả hai nhóm làm được 117,3 m. Hỏi đoạn đường AB dài bao nhiêu mét, biết rằng nếu làm riêng thì nhóm I làm trong 10 ngày, nhóm II làm trong 7 ngày mới xong đoạn đường đó.

  Bài 5

  Cho tam giác ABC có diện tích bằng 120,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Môn Toán 6
 • Đề Thi Khảo Sát Hs Vào Lớp 6
 • Tổng Hợp Các Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Bộ 34 Đề Thi Học Kỳ 1 (Hóa Lớp 8)
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Vật Lí Lớp 6
 • Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Bộ Đề Thi Học Kì I Môn Toán 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán 6
 • Đề Thi Thử Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán Lớp 10 (Đề 6)
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Swr 7
 • Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Khách Quan
 • Phòng giáo dục hoằng hoá đề kiểm tra chất lượng học kỳ

  Trường THCS hoằng cát Năm học:2008 – 2009.

  Môn : Toán lớp 6

  (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)

  A- Đề bài :

  I-Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )

  Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: Cho tập hợp ACách viết nào sau đây là đúng?

  A: A B : 3A C: A D: A

  Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?

  A : 32 B : 42 C : 52 D : 62

  Câu 3: Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?

  A : 8 B : 5 C : 4 D : 3

  Câu 4: Kết quả của phép tính : 55. 53 là :

  A : 515 B : 58 C : 2515 D : 108.

  Câu 5 : Số nào sau đây là số nguyên tố :

  A : 77 B : 57 C : 1 7 D : 9

  Câu 6 : Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23 : 22 là:

  A : 2 B : 8 C : 11 D : 29

  Câu 7: Kết quả sắp xếp các số -2 ;-3 ; -101 ; -99 theo thứ tự tăng dần là :

  A : -2 ;-3 ;-99 ; -101. B : -101; -99 ; -2 ; -3

  C : -101 ; -99; -3 ; -2 D : -99 ;-101 ; -2 ; -3

  Câu 8: Kết quả của phép tính : (-13 ) + (-28 ) là :

  A : -41 B : -31 C : 41 D : -15

  Câu 9 : Kết quả của phép tính 5- (6-8 ) là:

  A : -9 B : -7 C : 7 D : 3

  Câu 10 : Cho m ; n ; p ; q là Các số nguyên .Thế thì m- (n-p +q ) bằng :

  A : m – n – p + q B : m -n + p – q

  C : m + n – p – q D : m – n – p – q

  Câu 11: Cho tập hợp A = Số phần tử của tập hợp A là :

  A : 3 B : 4 C: 5 D : 6

  Câu 12 : Cho x – (-9 ) = 7 . Số x bằng :

  A : -2 B : 2 C : -16 D : 16

  Câu 13 : Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P ( Hình 1) . Kết luận nào sau đây là đúng ?

  A : Tia MN trùng với tia MP B : Tia MP trùng với tia NP

  C : Tia PM trùng với tia PN N M P

  D : Tia PN trùng với NP Hình 1

  Câu 14 : Trên tia Ox lấy các điểm M ; N ; P sao cho OM =1cm ; ON =3cm; OP =8cm.

  Kết luận nào sau đây không đúng?

  A : MN = 2cm O M N P x

  B : MP = 7cm Hình 2

  C : NP =5cm D : NP = 6cm

  Câu 15 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp .

  a) Nếu A; B; C thẳng hàng thì AB + BC =AC

  b) Nếu B là trung điểm của AC thì AB = BC

  II- Tự luận : (6 điểm )

  Câu 16 : (1,5 điểm ). Tìm số tự nhiên x biết : (2x -8 ). 2 = 2

  Câu 17: ( 2 điểm ) . a) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 6 Chọn
 • Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Môn Toán 6
 • Đề Thi Khảo Sát Hs Vào Lớp 6
 • Tổng Hợp Các Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Bộ 34 Đề Thi Học Kỳ 1 (Hóa Lớp 8)
 • Đề Thi Khảo Sát Hs Vào Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Môn Toán 6
 • Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 6 Chọn
 • Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 6
 • 10 Bộ Đề Thi Học Kì I Môn Toán 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán 6
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀN SƠN

  ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH VÀO LỚP 6- NĂM HỌC 2009 – 2010

  Môn: TOÁN – LỚP 5

  Thời gian làm bài: 90phút (không tính thời gian giao đề)

  Phần trắc nghiệm: (5 điểm). Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: Kết quả của phép tính – là:

  A. B. C. D.

  Câu 2: Cho 125dam2 = ………………. km2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  A. 0,125 B. 0,0125 C. 0,1250 D. 0,1025

  Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có vẽ một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm. Như vậy, mảnh đất đó có diện tích là:

  A. 15dam2 B. 1500dam2 C. 150dam2 D. 160dam2

  Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 216cm3. Nếu tăng ba kích thước của hình hộp chữ nhật lên 2 lần, thì thể tích của hình hộp chữ nhật mới là:

  A. 864cm3 B. 1296cm3 C. 1728cm3 D. 1944cm3

  Câu 5: Tam giác ABC, kéo dài BC thêm một đoạn CD = BC thì diện tích tam giác ABC tăng thêm 20dm2. Diện tích tam giác ABC là :

  A. 10dm2 B. 20dm2 C. 30dm2 D. 40dm2

  Câu 6: Hai số có tổng là số lớn nhất có 5 chữ số. Số lớn gấp 8 lần số bé. Như vậy, số lớn là:

  A. 66666 B. 77777 C. 88888 D. 99999

  Câu 7: Cho một số, nếu lấy số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu đem cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó là:

  A. 1,25 B. 48 C. 11,25 D. 11,75

  Câu 8: Khi đi cùng một quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm là:

  A. 25% B. 20% C. 30% D. 15%

  Câu 9: Lúc 6 giờ sáng anh Ba đi bộ từ nhà lên tỉnh với vận tốc 5km/giờ. Lúc 7 giờ sáng anh Hai đi xe máy cũng đi từ nhà lên tỉnh với vận tốc 25 km/giờ. Như vậy, Anh Hai đuổi kịp anh Ba lúc:

  A. 7 giờ 15 phút B. 6 giờ 15 phút C. 6 giờ 45 phút D. 7 giờ 25 phút

  Câu 10: Cho hình vuông ABCD có cạnh 14cm ( hình bên). Như vậy, phần tô đen trong hình vuông ABCD có diện tích là:

  A. 152,04 cm2 B. 174,02 cm2

  C. 42,14 cm2 D. 421,4 cm2

  A. Phần tự luận: (5 điểm)

  Bài 1: ( 2,5 điểm )

  Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : 2 = 80 ( m) ( 0,5 điểm )

  Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 2 = 32 ( m2) ( 0,5 điểm )

  Chiều dài hình chữ nhật là: ( 80 : 5 )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Bộ 34 Đề Thi Học Kỳ 1 (Hóa Lớp 8)
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Vật Lí Lớp 6
 • Mẹo Thi Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Chính Xác 100% 2022
 • Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Hạng B2
 • Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập 25 Đề Thi Học Kì 1 Môn Ngữ Văn 6 Có Đáp Án
 • 25 Đề Thi Học Kì 1 Môn Ngữ Văn 6 Có Đáp Án 1
 • Đề Thi Hk1 Môn Vật Lý 9 Năm Học 2022
 • Đề Thi Kiểm Tra Giữa Kỳ Học Kì 1 Môn Địa Lí Lớp 10 Trường Thpt Ngô Quyền, Sở Gd&đt Hải Phòng 2022
 • Đáp Án Đề Thi Kiểm Tra Giữa Kỳ Học Kì 1 Môn Địa Lí Lớp 10 Trường Thpt Ngô Quyền, Sở Gd&đt Hải Phòng 2022
 • Để học tốt môn văn lớp 6!

  Khi lên cấp trung học cơ sở, chương trình so với cấp 1 sẽ có nhiều sự thay đổi. Và môn Tiếng Việt sẽ được gọi là môn Ngữ Văn. Đồng thời, học sinh cũng được học nhiều kiến thức mới, lạ, thú vị hơn. Đồng nghĩa với đó là kiến thức trong đề thi văn lớp 6 học kì 2 cũng khó hơn.

  Để học tốt môn văn lớp 6, học sinh cần chuẩn bị thật tốt về mặt lý thuyết. Nếu như môn Toán lớp 6 thiện về tư duy logic thì môn Ngữ văn 6 lại yêu cầu về mặt lý thuyết và cảm nhận nhiều hơn. Nắm vững những định nghĩa, khái niệm đóng khung cuối bài. Phân biệt được đặc điểm, tính chất các phân loại kiến thức.

  Đồng thời bổ sung kiến thức thực tế quan sát cũng là một cách làm phong phú cảm nhận môn Ngữ văn 6. Quan sát để làm bài văn miêu tả, bài văn biểu cảm,… cần có những quan sát và cảm nhận để có được những dòng chân thực nhất.

  Bộ đề thi học kì môn Ngữ Văn 6

  Đến giai đoạn ôn tập cuối kì 2 Ngữ Văn 6, học sinh có nhu cầu tìm kiếm những đề thi thử. Mục đích là để phục vụ ôn luyện, tổng hợp. Để hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất trong giai đoạn này, chúng tôi xin gửi đến bộ đề thi văn lớp 6 học kì 2.

  Bộ đề thi gồm 2 phần: Luyện từ và câu; tập làm văn. Luyện từ và câu sẽ chiếm 4 điểm. Còn phần tập làm văn chiếm 6 điểm. Đề thi sẽ không có phần tập đọc hay chép chính tả như Tiếng Việt tiểu học nữa.

  Các bạn nên làm nhiều đề thi thử bởi đây là cấu trúc và dạng bài tập chung. Bởi các dạng bài tập Ngữ văn 6 không quá đa dạng như các môn học khác. Do đó, nếu ôn tập chăm chỉ, các bạn sẽ thấy những dạng bài này quá quen thuộc rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Lịch Sử Lớp 7 Năm 2022
 • Bộ Đề Tham Khảo Thi Học Kì 1 Toán 8 Các Trường Quận 3
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 3 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 9 Học Kì 1 Năm 2022
 • Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3
 • Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án (Đề Số 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Ioe Cấp Tỉnh/thành Năm Học 2022
 • Btc Thông Báo Tổ Chức Vòng Thi Cấp Quận, Huyện Cho Khối Th&thcs Và Cấp Trường Cho Khối Thpt Cuộc Thi Ioe Năm Học 2022
 • Những Điều Cần Lưu Ý Của Vòng Thi Ioe Cấp Quốc Gia Năm Học 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Thi Ioe Cấp Trường Năm Học 2022
 • Đáp Án Kỳ Thi Jlpt Tháng 12 Năm 2022 (Kì Thi “nô” Lệ Tiếng Nhật)
 • II. Find out the mistakes. III. Read the passage then answer the questions below.

  Hi! I am Trung. I come from Da Nang,Viet Nam. I like English and I go to English club every day. My friends like English, too. It is very interesting to learn English. My English teacher is great and funny. She always makes our English lessons new and different. A lot of tourists come to Da Nang every year, so we have more chances to practice our English. This Saturday I am going to Han River with my parents to watch the international firework competition. I hope I am meeting many English people there.

  IV. Read the passage carefully then choose the correct answers. OAK CITY

  Oak city is a great city. There is so much to do! There are cinemas, parks and discos. It is got some great clothes and music shops (1)……… Oak City is very modern and beautiful. There aren’t any (2)………..buildings and there is some beautiful (3)………….around city. Is there any pollution in the Oak City? There isn’t much pollution (4)………. there isn’t much traffic. Everyone travels (5)………… bike and walks, so there aren’t many accidents. No one works, so everyone has got a lot of free time. Are there any unfriendly people in Oak City? No – so come and spend a little time here!

  5. Everyone travels (5)………… bike and walks

  Đáp án I. Choose the correct answer to complete the sentence. 1.B 5.D 9.C 2.C 6.B 10.C 3.B 7.C 4.B 8.B II. Find out the mistakes. 1.C

  buying → to buy

  Would you like to do sth: cấu trúc câu đề nghị

  2.D

  in lunch → at lunch

  At lunch: bữa trưa

  3.C

  on → to

  from … to ….: từ ….. đến

  4.B

  to → on

  on the left: bên trái

  5.C

  shop → shopping go shopping: đi mua sắm

  III. Read the passage then answer the questions below.

  Hi! I am Trung. I come from Da Nang,Viet Nam. I like English and I go to English club every day. My friends like English, too. It is very interesting to learn English. My English teacher is great and funny. She always makes our English lessons new and different. A lot of tourists come to Da Nang every year, so we have more chances to practice our English. This Saturday I am going to Han River with my parents to watch the international firework competition. I hope I am meeting many English people there.

  1.C 2.A 3.B 4.C 5.A IV. Read the passage carefully then choose the correct answers. OAK CITY

  Oak city is a great city. There is so much to do! There are cinemas, parks and discos. It is got some great clothes and music shops (1)……… Oak City is very modern and beautiful. There aren’t any (2)………..buildings and there is some beautiful (3)………….around city. Is there any pollution in the Oak City? There isn’t much pollution (4)………. there isn’t much traffic. Everyone travels (5)………… bike and walks, so there aren’t many accidents. No one works, so everyone has got a lot of free time. Are there any unfriendly people in Oak City? No – so come and spend a little time here!

  1.C 2.B 3.A 4.B 5.B (Nguồn: vndoc.com)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Tập Các Mẫu Đề Thi Ielts Reading Thử Cập Nhật Đến 2022
 • Cấu Trúc Một Bài Thi Ielts Reading
 • Thi Ioe Cấp Quận Huyện Năm Học 2022
 • Đề Thi Ioe Lớp 3 Vòng 1 Đến 35
 • Ioe Lớp 3 Vòng 1 Đến 15 Luyện Thi Cấp Trường 2011
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100