Top #10 ❤️ Đề Thi Tiếng Anh Utc Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Bí Kíp Cho Kì Thi Năng Lực Tiếng Anh Đầu Vào Utc

Các Bài Viết Mẫu A1 Tiếng Đức

2000 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1

150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe A1 2022 Kèm Đáp Án

Thi Thử Bằng Lái Xe Máy A1 Online – Đề 2022

15 Bộ Đề 450 Câu Hỏi Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online

Dành cho những nhân mới chân ướt chân ráo vào trường còn chưa biết gì về tầm quan trọng của kì thi sinh tử này ^^

Ma mới năm thứ nhất, sau khi nhập học, được tổ chức đăng ký chọn học

một trong ba ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn, Pháp văn.

Kết quả của việc  phân loại trình độ ngoại ngữ là cơ sở cho việc tổ

chức các lớp học phần ngoại ngữ phù hợp với trình độ của người học. Trong trường hợp không tham gia thì bạn sẽ được đăng ký học từ cấp độ đầu tiên (A1)

Dạng thức đề thi: Dạng thức đề thi TOEIC Listening & Reading được sử dụng làm đề thi phân loại trình độ.

Cấu trúc bài thi: Bài thi TOEIC ở dạng trắc nghiệm khách quan được tiến hành thi trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần như sau:

+ Nghe hiểu 100 câu

+ Hình ảnh 10 câu

+ Hỏi và Trả lời 30 câu

+ Hội thoại 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3

câu hỏi tương ứng)

Đoạn thông tin ngắn 30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3

câu hỏi tương ứng) bao gồm:

+Đọc hiểu 100 câu

+Hoàn thành câu 40 câu

+Hoàn thành đoạn văn 12 câu

+ Đoạn đơn 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu

hỏi)

+ Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm

100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian

45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng

tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

 Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu

hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin

trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

Note:

+ Với phần nghe: mọi người nên tập nghe các bài thi toeic trên mạng trước ở nhà song song với việc xem các chương trình thực tế bằng tiếng Anh như Ted talk hay the view để có thể quen với ngữ điệu của người bản ngữ

+ Với phần đọc: các bài thi của sách Economic được đánh giá là sát với đề thi thực hiện nay nhất và có sẵn trên mạng nên mọi người hoàn toàn có thể dowload free về máy và làm trước để quen dần với cấu trúc đề

Chia sẻ:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Hsk 1: Giới Thiệu Về Bài Thi Và Lượng Từ Vựng Cần Nắm

Thực Hiện Bài Thi Thử Hsk Miễn Phí Để Đánh Giá Trình Độ Của Mình

Đề Thi Tocfl Mẫu – Tài Luyện Ôn Thi Tocfl Chuẩn

Chương Trình A1 Tiếng Trung 汉语教程第一册(上册)《北京语言文化大学出版社》

Cấu Trúc Bài Thi Pre A1 Starters Cambridge, Sách Ôn Và Cách Luyện Thi Dễ Dàng

Đề Thi Thpt Tiếng Anh 2022 Mã Đề 402

22 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh 2022 (Mới Nhất)

Đề Thi Thử Tiếng Anh Thpt Quốc Gia Năm 2022 Lần 1 Liên Trường Thpt

Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Anh Sở Gd Nghệ An Lần 1 Có Đáp Án

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Liên Trường Thpt Nghệ An Năm 2022 Môn Anh

Bộ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh Năm 2022

Bùi Đức Quân

Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí

Mã de 403 Tiếng Anh 2022, Mã đề 402 tiếng Anh 2022 đợt 2, Mã de 402 Tiếng Anh 2022, Mã de 403 tiếng Anh 2022, Mã de 404 Tiếng Anh 2022, 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết), Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh mã 402 PDF, Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh mã 403

Mã de 403 Tiếng Anh 2022, Mã đề 402 tiếng Anh 2022 đợt 2, Mã de 402 Tiếng Anh 2022, Mã de 403 tiếng Anh 2022, Mã de 404 Tiếng Anh 2022, 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết), Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh mã 402 PDF, Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh mã 403

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022

      ĐÈ THI CHÍNH THỨC                                            Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH

        (Đề thì có 05 trang)                                    Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: 402

Mark the letter А, B, C,  or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

A.

a                              B. Ø (no article)           

C.

the

                          D. an

A.

was closing               B. would close              

C.

closed

                      D. will close

A.

examiner                  B. judge                      

C.

referee

                    D. inspector

A.

creditable                 B. receptive                  C. feasible                    

D.

particular

A.

taking                       B. take take                 

C.

to take

                      D. to taking

A.

took                         B. passed                     

C.

paid

                         D. caught

A.

to                             B. up                            C. with                         

D.

for

A.

after you had had trouble and needed help               

B.

when you were having trouble and needing help

C.

until you have trouble and need help

                       

D.

as soon as you had trouble and needed help

A.

despite                    

B.

because

                   C. although                   D. because of

A.

verse

                       B. rhyme                      C. note                         D. scene

A.

obtains                     B. obtaining                  C. is obtained               

D.

obtained

A.

attract                      B. attractively               

C.

atractive

                  D. attraction

A.

am                           B. will be                     

C.

were

                        D. would be

A.

go on                       B. call back                   C. pick up                    

D.

care for

A.

didn’t you                 B. haven’t you              

C.

don’t you

                 D. won’t you

Mark the letter А, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of th efollowing questions.

Question 16

.

A.

promise

         B. destroy                     C. support                     D. believe

Question 17

: A. habitat           B. capital                      C. calendar                  

D.

attraction

Mark the letterА, в, c, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 18

:

A.

mails

            B. wraps                       C. раіnts                       D. packs

Question 19

:

A.

push

            B. cut                           C. hunt                         D. run

Mark the letterА, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20

: Having to work to a deadline can be a stressful experience for students.

A.

painful                      B. practical                  

C.

relaxing

                   D. tense

Question 21

: Everyone was secretly rehearsing a surprise performance for Peter’s proposal, but annoyingly James let the cat out of the bag at the last minute.

A.

disclosed the plan    

B.

concealed the plan

   C. revised the plan        D. abandoned the plan

Mark the letter А, B, C, or D ơn your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22

: The author mostly writes novels, and he has also published some books of poetry.

A.

rarely                      

B.

mainly

                     C. partly                       D. only

Question 23

: I invited John to my wedding but he declined, saying that he would be busy.

A.

confirmed                

B.

refused

                    C. criticised                   D. accepted

Mark the letter A, B, C, orD on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 24

: Joe and Linda are planning a night out.

– Joe: “Let’s go out for dinner tonight.”

A.

That’s a good idea.

  B. Good luck!                C. Don’t worry.              D. You’re welcome.

Question 25

: David and Tim are talking about films.

– David: “In my opinion, action films are really exciting.”

A.

That’s wrong.                                               

B.

I couldn’t agree more.

C.

What nonsense!                                            D. You shouldn’t say that.

Mark the letter А, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 26:

The team’s spirits were really low after the first loss, but their

morality

(đạo đức)

was improved  

remarkably

by the next three consecutive victories.

(dùng từ sai)

       C                                            D

Question 27

: In some areas, solar energy is used to light, heat, and

cooling

houses and buildings.

                       A                                              B

(song hành to Vo, Vo and Vo)

C

                   D

Mark the letterА, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 29

: It is compulsory for all the students to obey the class rules.

А.

Аll the students must obey the class rules.    

           

B.

All the students may obey the class rules.

C.

All the students needn’t obey the class rules. 

D.

All the students can’t obey the class rules.

Question 30

: “I’m going to participate in a volunteer program this summer,” said Martha.

A.

Martha said that she was going to participate in a volunteer program that summer.

B.

Martha said that I was going to participate in a volunteer program this summer.

C.

Martha said that I am going to participate in a volunteer program this summer.

D.

Martha said that she is going to participate in a volunteer program that summer.

Question 31:

Mary is more intelligent than her brother.

A.

Mary’s brother is more intelligent than she is.                         B. Mary is less intelligent than her brother.

C.

Mary isn’t as intelligent as her brother.                      

D.

Mary’s brother isn’t as intelligent as she is.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions.

Question 32

: The Internet connection was not stable. The teacher couldn’t conduct the online lesson successfully.

A.

Suppose that the Internet connection hadn’t been stable, the teacher could conduct the online lesson successfully.

B.

Without the stable Internet connection, the teacher could conduct the online lesson successfully.

C.

If the Internet connection had been unstable, the teacher could have conducted the online lesson successfully.

D.

But for the unstable Internet connection, the teacher could have conducted the online lesson successfully.

Question 33

: Body shaming is hurtful. Many people enjoy making fun of others’ appearance.

A.

Such is many people’s enjoyment in making fun of others’ appearance that body shaming is less hurtful.

B.

Hurtful though body shaming is, many people enjoy making fun ofothers’ appearance. (Mệnh đề tương phản dạng đặc biệt)

C.

Body shaming is hurtful in order that many people enjoy making fun of others’ appearance.

D.

Were body shaming hurtful, many people wouldn’t enjoy making fun of others’ appearance.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 to 38.

YOUR ONLINE IDENTITY

(Adapted from Keynote by Paul Dummett, Helen Stephenson and Lewis Lansford)

Question 34

: A. Till                             B. Or                            C. Nor                         

D.

So

Question 35

:

A.

particular

                   B. short                        C. all                             D. general

Question 36

: A. what                         

B.

who

                        C. which                       D. where

Question 37

: A. every                         B. each                         C. much                       

D.

such

Question 38

: A. unchanged                  B. unjustified                

C.

unnoticed

                  D. unattended

Read the following passage and mark the letter А, B, C,  or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.

      Most of us have taken a selfie at one time or another, be it a photo of ourselves in a beautiful place, during a performance by our favourite band, or on a memorable night out with friends.

(40)

But

today, more and more people are putting their lives at risk in an attempt to get the most shocking pictures to share on social media

. In several cases, this action has had disastrous consequences.

     

Take, for example, the Spaniard who was killed by a bull while he was taking a selfie

during the annual bull run in a village near his hometown, or the Singaporean tourist who died when he fell from cliffs on the coast of Bali.

(43D)

Such incidents have led to the death toll from selfie-related incidents reaching double ps for the first time in 2022, overtaking the number of victims of shark attacks.

(Adapted from Solutions – Third Edition by Tim Falla and Paul A Davies)

Question 39

: What could be the best title for the passage?

A.

Posing with Animals                                     

B.

Dying for a Selfie

B.

A Ban on Selfie-taking                                   D. Positive Trends in Photography

A.

upset other people                                       

B.

share them with others

C.

have lovely memories with friends                  D. show off their beautiful lives

A.

dealing with                                                 

B.

becoming greater than

C.

competing with                                             D. becoming better than

A.

the photo    

            B. the head                   C. a baseball                 D. a stadium

Question 43:

Which of the following is NOT mentioned in the passage?

A.

Taking a selfie with pets is considered the most dangerous.

B.

Pictures of near misses

(cận nguy hiểm)

are popular on social media.

(cả 4 đoạn đều nói đến)

C.

Action has been taken to warn selfie-takers against dangerous situations.

D.

There was an increase in the number of selfie-related deaths in 2022.

Read the following passage and mark the letter А, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each oft he questions from 44 to 50.

     One day, a middle-aged man asked a taxi to take him to see Chelsea play Arsenal at football. He told the driver “Stamford Bridge”, the name of Chelsea’s stadium, but he was delivered instead to the village of Stamford Bridge in Yorkshire. Of course, he missed the match.

     What had happened? With the Sat-Nav system in place, the driver in this story felt he did not need to know where he was going. He confidently outsourced the job of knowing this information to the Sat-Nav. Using an Internet search engine takes a broadband user less than a second. And with smartphones at hand, people will be online almost all of the time.

     However, general knowledge has never been something that you acquire formally. Instead, we pick it up from all sorts of sources as we go along, often absorbing facts without realising.

The question

remains, then: is the Internet threatening general knowledge? When I put that to Moira Jones, expert in designing IQ tests, she referred me to the story of the Egyptian god Thoth. It goes like this: Thoth offers writing as a gift to the king of Egypt, declaring it an “elixir

(thần dược)

of memory and wisdom.” But the king is horrified, and tells him: “This invention will induce forgetfulness in the souls of those who have learned it, because they will not need to exercise their memories, being able to rely on what is written.”

     Who wants to be a millionaire

finalist David Swift, responding to the same question, recognises that there was a problem of young people saying: “I don’t need to know that”, but he is far more excited about the educational potential of the Internet. “There is so much more information out there, giving people opportunities to boost their general knowledge.”

     After all, the Internet might just help us to forget more and more. But meanwhile, the continuing popularity of quizzes and game-shows shows us that general knowledge is strong enough to remain.

(Adapted from English Unlimited by Adrian Doff and Ben Goldstein)

Question 44

: Which best serves as the title for the passage?

A.

The Age of the Robot?                                   B. Novel Applications оf the Sat-Nav System

C.

The End of General Knowledge?        

            D. New Perspectives on Tertiary Education

Question 45

: Why did the middle-aged man miss the football match?

A.

Because the search engine in the taxi failed to work.

B.

Because the taxi driver was over-dependent on technology. (đoạn 1+2)

C.

Because he did not remember the directions to the stadium.

D.

Because the Sat-Nav in his car was out of order.

A.

exchanged                B. submitted                 C. imposed                   

D.

assigned (giao việc)

A.

the Internet             

B.

question

                  C. the story                   D. general knowledge

A.

limit                         B. ease                         C. promote                   

D.

cause

Question 49:

Which of the following is TRUE, according to the passage?

A.

Young people do not seem to bother themselves with memorising factual information. (đoạn 3)

B.

The majority of undergraduates are reluctant to look for answers to factual questions online.

C.

General knowledge tends to have been mainly acquired through formal schooling.

D.

On being offered the gift of writing, the king of Egypt was hopeful about its potential.

Question 50

: Which of the following can be inferred from the passage?

A.

Many universities worldwide have switched to virtual platforms

(nền tảng ảo)

for learning and teaching,

B.

Moira Jones is not positive about the potential of the Internet in general knowledge acquisition. (đoạn 4)

C.

When it comes to IQ tests, the ability to recall factual information is of little importance.

D.

David Swift believes that informal acquisition of knowledge has been overrated

(được đánh giá cao)

these days.

Đề thi chính thức các năm

 

Trao Giải Cuộc Thi “thanh Niên Với Văn Hóa Giao Thông”

Bài Tự Luận Về An Toàn Giao Thông

Chính Thức Bắt Đầu Cuộc Thi “Vì An Toàn Giao Thông Thủ Đô” Trên Internet Năm 2022

Đề Thi “An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Năm Học 2022

Triển Khai Cuộc Thi “an Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Dành Cho Giáo Viên Và Học Sinh Trung Học Năm Học 2022

Đề Thi Môn Toán Bằng Tiếng Anh

Đề Thi Hsg Toán 6 Cấp Trường, Quận Huyện, Tỉnh Thành Phố

Tuyển Tập 30 Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Môn Toán

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán 2022 Thcs Cầu Giấy

Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Bám Sát Đề Minh Họa Của Bộ Gd

Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2022: Ma Trận Kiến Thức Đề Môn Toán 2K2 Cần Nhớ – Onluyen

Đăng ký :

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Giới tính

Họ và tên :

Email :

Điện thoại :

Ngày sinh :

Tỉnh/ TP :

Nhập mã bảo mật:

Ngân Hàng Đề Thi Lớp 6 Vào Trường Amsterdam

Bộ 4 Đề Thi Giữa Hk 2 Lớp 8 Môn Hóa (Có Đáp Án) 2022

Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn: Vật Lý 6 ( Thời Gian 45 Phút )

Đề Thi Olympic Năm Học: 2014 – 2022 Môn: Vật Lí Lớp 6 Thời Gian Làm Bài: 120 Phút Trường Thcs Bích Hòa

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn: Vật Lí Lớp 6 (Thời Gian Kiểm Tra: 45 Phút )

Đề Thi Môn Nghe Tiếng Anh B2

15 Bộ Đề Thi Lái Xe Ô Tô B2, C Trực Tuyến Đúng Chuẩn Bộ Gtvt

Đề Thi Vstep Reading: Cấu Trúc Và Bài Đọc Mẫu

Các Dạng Câu Hỏi Khi Thi Đọc Vstep Reading (Tiếng Anh B1, B2, C1)

Cách Trả Lời Phần Thi Fce Speaking (Part 1)

Đề Thi Mẫu Vstep Speaking: Cấu Trúc Và Lưu Ý

PART I. Listen and fill in the missing information. ( 5 points )

People have played kicking (1) . with balls since ancient times. The

modern (2) .of soccer came from Britain. It dates from the 1860s, when the

rules were (3) .written down. By the late 1800s, British (4) .,

traders, and soldiers had carried the game all over the world. Professional

(5) .leagues soon appeared in many countries. Today, almost every country in

(6) ., North America and South America has professional soccer leagues. So do

many countries in (7) . and Asia.

ĐỀ THI MÔN NGHE TIẾNG ANH B2 -2009 PAPER THREE :LISTENING COMPREHENSION B (30 minutes) PART I. Listen and fill in the missing information. ( 5 points ) People have played kicking (1). with balls since ancient times. The modern (2).of soccer came from Britain. It dates from the 1860s, when the rules were (3).written down. By the late 1800s, British (4)., traders, and soldiers had carried the game all over the world. Professional (5).leagues soon appeared in many countries. Today, almost every country in (6)., North America and South America has professional soccer leagues. So do many countries in (7). and Asia. One country where soccer didn't grow very fast was the United States. It wasn't until the (8).that many Americans began to follow it. After that, the sport became more and more (9). . Today, (10).of Americans play soccer in schools, colleges, and local leagues. 1. games 2. form 3. first 4. sailors 5. soccer 6. Europe 7. Africa 8. 1970s 9. popular 10. millions Số phách : Điểm CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 1 CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 2 PART II. Listen and circle the best response ( 5 points ) 1. A. How about you ? B. Pleased to meet you. C. How is it ? 2. A. Yes, it is. B. Yes, I'd love to. C. Yes, so do I. 3. A. It doesn't matter. B. You're welcome. C. Thank you very much 4. A. I've had enough B. Here you are. C. Please. 5. A. Yes, please. B. That's all right. C. Here you are. 6. A. Excuse me. B. Not at all C. It's my fault. 7. A. Really. B. certainly C. Don't mention it. 8.A. By all means. B. Not at all C. Thank you, I will. 9. A. Yes, bye for now. B. Hello. C. I see what you mean. 10.A. Cheers B. Merry Christmas C. Happy birthday ! _________________ 1. B 2. B 3.C 4.B 5.A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. c PAPER THREE :LISTENING COMPREHENSION A (30 minutes) PART 1. Listen and fill in the missing information. ( 5 points ) In Britain, young people don't go out every (1) . They usually go out on Friday and (2)nights. They go to parties in their friends' houses, to the (3), to discos or to café. If they are (4), they can go to pubs, too, but they can't buy alcoholic (5)till they are 18. Parents usually expect (6)to be home by 11 or 12 o'clock. Most people live in suburbs and there aren't any (7)or trains after (8) o'clock. Parents often go to collect their children from a (9) If a boy or girl comes home late, they are usually not allowed out for a (10) 1. night 2. Saturday 3. cinema 4. 16 5. drinks 6. teenagers 7. buses 8. 11 9. party 10. week PART 2 . Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F) ( 5 points ) T F 1. Bill likes eating a lot of food. 2. He is quite fat. 3. He likes to work. 4. He met a farmer and his wife one day 5. He was very hungry. 6. The man asked Bill if he was tired. 7. Bill wanted to have something to eat first. 8. He wanted vegetable soup , a steak and peas. 9. He did not want potatoes. 10. The farmer invited Bill to go to a restaurant. 1. T 2. T 3. F 4. F 5. T 6. F 7. T 8. T 9. F 10. F

Kỹ Năng Học Và Thi B2 Tiếng Đức Nhanh Nhất Hiện Nay

Delf Pro B2 Và Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết Năm 2022

Hướng Dẫn 11 Bài Thi Thực Hành Sa Hình Lái Xe Bằng B2

Hướng Dẫn Thi Sa Hình B2 Chuẩn Nhất Bạn Nên Biết

Tổng Hợp 11 Bài Thi Sa Hình Hạng B2

🌟 Home
🌟 Top