Top 12 # Đề Thi Tiếng Anh Lớp 10 Tại Hà Nội Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Chữa Đề Thi Lên Lớp 10 Tiếng Anh Hà Nội 2022 Phần 2

Đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội 2019 – bài tự luận

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.

Question 33. “Let’s help the homeless in the neighbourhood,” Maria said

– Maria suggested helping the homeless in the neighbourhood,/ (that) they (should) help the homeless in the neighbourhood

Question 34. I last talked to him five months ago.

– I haven’t talked to him for five months.

Question 35. Michael is not tall, so he cannot become a pilot.

– Michael is not tall enough to become a pilot.

Question 36. The students planted a lot of trees last school year.

– A lot of trees were planted by the students last school year.

Write new sentences as similar as possible in meaning to the original sentences, using the given words in brackets. Do not change the given words in any way.

đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Question 37. Linda is more careful than Elena (careless)

Elena is more careless than Linda, or: Linda is not as careless as Elena

Question 38. We are going back to Venice. It is a city in northeastern Italy. (which)

We are going back to Venice, which is a city in northeastern Italy.

Question 39. He doesn’t know how to prepare for a presentation. He doesn’t feel confident. (IF)

If he knew how to prepare for a presentation, he would (could) feel (more) confident

Question 40. Jim came to the show late. He could see the main part of the show. (Although)

Although Jim came to the show late, he could see the main part of the show.

Đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội 2019 – trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 8. It’s the difficult exercise that they have ever done so far.

A, more B, too C, most D, much

Question 9. How does it cost you to go to school by bus every month?

A, many B, often C, long D, much

đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Question 10. Uncle Mike smoke cigarettes when he was young.

A, used to B, isn’t used to

C, wasn’t used to D, use to

Question 11. I wish you join the trip to Son Doong Cave with us next Sunday.

A, would B, will D, can

Question 12. My son is quite in biology.

A, interestingly B, interesting C, interest D, interested

Question 13. Some students in my class prefer TV to playing sports.

A, watched B, to watch C, watch D, watching

Question 14. We decided to hold a meeting Monday.

A, in B, on C, with D,at

đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Question 15. Jack working for the local newspaper two months ago.

A, stops B, stopped

C, had stopped D, has stopped

Question 16. He tried hard, he couldn’t win a gold medal at the European Championship

A, nor B, because of C, but D, in spite of

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 17. Jacob is talking to Rosie after the Spanish speaking contest.

Jacob: “Congratulations on winning the first prize!”

A, What a pity!

B, What can I do for you?

C, You’re welcome.

D, Thank you so much.

đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Question 18. Jason and Kate are at the cafeteria

Jason: “Let’s have a drink. What would you like?”

A, It’s not good

B, Some coffee, please.

C, No, it isn’t.

D, Certainly. Here you are.

Đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Nội 2019 – từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 19. I feel a little sad because our school year has come to an end

A, begun B, changed C, started D, finished

Question 20. We have to cross a crowded street to get to school every day.

A, small B, large C, busy D, narrow

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

đề thi lên lớp 10 môn Tiếng Anh Question 21. The traffic here is very dangerous for children.

A, noisy B, safe C, quiet D, easy

Question 22. The new film is quite different from what she has expected

A, the opposite of B, attractive to C, exciting as D, the same as

Đề Thi, Đáp Án Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tại Hà Nội

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh:

Gợi ý đáp án phần trắc nghiệm:

1. B talked

2. A. cat

3. C. beauty

4. D. decide

5. takes part with

6. many

7. beautiful

8. A. but

9. C. stopped

10. much

11. B. most

12. D. watching

13. A. on

14. D. would

15. D. used to

16. C. interested

17. A. Thank you so much

18. B. Some coffee please

19. A. busy

20. C. finished

21. C. the same as

22. B safe

23. B depemds on

24. B. opportunity

25. failures

26. B. because

27. B. set your goals

Gợi ý đáp án phần viết lại câu:

1. Michael is not tall, so he cannot become a pilot

2. I last talked to him 5 months ago.

3. “Let’s help the homeless in the neighbourhood”. Maria said

4. The students planted a lot of trees last school year

5. He doesn’t know how to prepare for a presentation. He doesn’t feel confident. (If)

6. Linda is more careful than Elena. (careless)

Hoặc

7. Jim came to the show late. He could see the main part of the show. (Although)

8. We are going back to Venice. It is a city in Northeastern Italy.(which)

Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã hoàn thành hai môn Ngữ văn và Toán trong thời gian làm bài 120 phút/môn.

Sáng 3/6, các thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội trong thời gian 60 phút, thời gian làm bài từ 8h.

Bài thi hoặc phần thi trắc nghiệm khách quan sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, theo nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với thứ tiếng đang học tại trường THCS.

Năm nay, TP.Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập trên toàn thành phố là 63.090. Như vậy, so sánh giữa chỉ tiêu và nguyện vọng thì sẽ có gần 23.000 học sinh không thể vào công lập. Tỉ lệ “chọi” toàn thành phố là 1,36 – giảm mạnh so với năm 2018.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội được đánh giá là vừa sức với học sinh

Đề thi Tiếng Anh gồm 32 câu trắc nghiệm làm trên phiếu và 8 câu tự luận làm trực tiếp trên đề thi nên ngay sau khi hết giờ, đề thi và bài làm đều được thu lại.

Theo ghi nhận từ học sinh và giáo viên, tổng quát đề thi phân bổ theo 50% từ vựng và 50% ngữ pháp. Ngữ pháp và từ vựng đều nằm trong kiến thức chương trình THCS (lớp 9). Thầy Nguyễn Trung Nguyên – giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết: ” Đề thi vào 10 tại Hà Nội năm nay được đánh giá khá vừa sức với học sinh, đề thi không có nhiều yếu tố đánh đố học sinh. Tổng quát đề thi phân bổ theo 50% từ vựng và 50% ngữ pháp. Ngữ pháp và từ vựng đều nằm trong kiến thức chương trình THCS (lớp 9). “.

Về chi tiết:

– Phần trắc nghiệm có 32 câu được chia thành 5 nôi dung: Phát âm, hoàn thành câu, chữa lỗi sai, giao tiếp, đọc hiểu và điền từ. Phần trắc nghiệm nội dung tìm lỗi sai khá khó vì nó nằm ở trong mảng Cụm động từ (phrasal verbs), một mảng kiến thức luôn khó với học sinh.

– Phần đọc hiểu được chia thành 2 bài, và cả hai bài đều mang tính thời sự và gắn liền thực tế (trò chơi đồng đội và giảm áp lực thi cử). Bài đọc và trả lời câu hỏi (chọn đáp án đúng) có độ khó trung bình, các em chỉ cần tìm đúng key words là có thể trả lời được.

– Phần chọn từ điền vào chỗ trống tương đối khó, học sinh phải có từ vựng mới có thể làm được tốt.

– Phần viết lại câu (tự luận) khá đơn giản vì gần như là nằm trong các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Tuy nhiên, bài tự luận số 2 (viết lại câu với từ cho trước) khá khó. Đây là bài mang tính phân loại, học sinh cần nằm chắc ngữ pháp và từ vựng mới có thể làm được.

Qua trao đổi với học sinh, thầy Nguyễn Danh Chiến cũng cho biết: các thí sinh nhận thấy đề thi tiếng Anh năm nay có cấu trúc tương tự đề minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Đề thi có 40 câu, thời gian làm bài 60 phút, bám sát kiến thức và kỹ năng của Chương trình tiếng Anh cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9.

Sáng nay (3/6), gần 86.000 học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2019 đã làm bài thi môn Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Sau khi kết thúc môn thi này, thí sinh tiếp tục làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử trong 60 phút. Đây cũng là môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Trước đó, sĩ tử đã hoàn thành 2 bài thi Ngữ văn và Toán trong ngày 2/6. Đa số thí sinh, giáo viên cho rằng, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh và đảm bảo tính phân loại rõ rệt.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội:

Đề Thi Vào 10 Tiếng Pháp Hà Nội 2022

Đề thi vào 10 Tiếng Pháp Hà Nội 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn đề thi môn Tiếng Pháp, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội niên khóa 2019-2020.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2019-2020 này nhiều tỉnh vẫn giữ cách thức thi truyền thông với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà nẵng,…. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An ngoài 2 môn chính là Toán, Văn thi môn Ngoại ngữ được thay bằng bài thi tổ hợp của hai hoặc nhiều môn. Riêng Hà Nội, niên khóa 2019 – 2020 này là năm học đầu tiên thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, thay vì kết hợp thi và xét học bạ THCS như các năm trước, từ năm nay, điểm thi là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và 4 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn cố định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử là môn được Sở GD-ĐT bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên trong các môn còn lại. Năm nay tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu THPT công lập cũng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Điển hình, Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS. Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh, dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

+ Đề thi vào 10 Tiếng Nhật Hà Nội 2019-2020

+ Đề thi vào 10 Tiếng Đức Hà Nội 2019-2020

+ Đề thi vào 10 Tiếng Pháp Hà Nội 2019-2020

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Hà Nội Năm 2013

Gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2013-2014. Đề thì gồm có 5 câu với 3.5 điểm hình học và 6.5 điểm đại số. Đề thi kèm đáp án chi tiết + thang điểm chi tiết. Đây là đề thi giúp các bạn tham khảo tuyệt vời.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 64$.

2) Rút gọn biểu thức B.

Bài II (2,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B,

người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h.

Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc

đi từ A đến B.

Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình:

2) Cho parabol (P) : $y =dfrac{1}{2}x^2$ và đường thẳng d: $y=mx-dfrac{1}{2}m^2+m+1$

a) Với $m = 1$, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P).

b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1, x_2$

Bài IV (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với

đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O)

tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O).

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2) Chứng minh $AN^2=AB.AC$. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi $AB = 4 cm, AN = 6 cm$.

3) Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ

hai T. Chứng minh $MT

4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K

thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.

Bài V (0,5 điểm)

Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c + ab + bc + ca = 6abc$,

chứng minh: $dfrac{1}{a^2}+dfrac{1}{b^2}+dfrac{1}{c^2}$