Đề Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế Tp Hcm (Ueh)

--- Bài mới hơn ---

 • Nguyễn Thành Nhân – Ufm Chinh Phục Thành Công 900 Toeic
 • Bộ Môn Khoa Học Máy Tính
 • Thư Viện Trường Đh Giao Thông Vận Tải
 • Bài Mẫu Viết Thư Upu Lần Thứ 49 Năm 2022: Thông Điệp “tự Hào Việt Nam”
 • Bức Thư Đạt Giải Nhất Cuộc Thi Viết Thư Upu 49
 • 07:04:15 04-06-2020

  Tổng hợp đáp án 40 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán UEH 2022

  Câu 1: Nghiệp vụ: “Mua nhập kho hàng hóa, chưa thanh toán tiền cho người bán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

  1. Tài sản tăng, nguồn vốn giảm
  2. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng
  3. Tài sản tăng, nợ phải trả tăng
  4. Không đáp án nào đúng

   

  Câu 2: Định khoản kế toán: “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể hiện nội dung kinh tế sau:

  1. Ứng trước tiền cho người bán
  2. Trả lại tiền mặt cho khách hàng
  3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
  4. Không đáp án nào đúng

   

  Câu 3: Nghiệp vụ “Mua ô tô tải để chuyên chở hàng hóa, đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

  1. Tài sản tăng – Tài sản sản giảm
  2. Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng
  3. Tải sản giảm – Nguồn vốn giảm
  4. Không đáp án nào đúng 

  Câu 4: Nghiệp vụ “Hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chưa nhận được tiền thanh toán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

  1. Nguồn vốn tăng – Tài sản tăng
  2. Nguồn vốn giảm – Tài sản giảm
  3. Nguồn vốn tăng – Nguồn vốn giảm
  4. Không đáp án nào đúng

   

  Câu 5: Thông tin phản ánh trên tài khoản phản ánh tài sản theo nguyên tắc:

  1. Luôn ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
  2. Thường ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
  3. Luôn ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ
  4. Thường ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ

  Câu 6: Ghi sổ kép là việc kế toán viên:

  1. Ghi đồng thời một số tiền lên các tài khoản phản ánh tài sản
  2. Ghi đồng thời một số tiền lên các tài khoản phản ánh nguồn vốn
  3. Ghi đồng thời một số tiền lên ít nhất hai tài khoản, trong đó một tài khoản được ghi Nợ và một tài khoản được ghi Có
  4. Ghi đồng thời một số tiền lên một tài khoản phản ánh tài sản, một tài khoản phản ánh nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu

   

  Câu 7: Kế toán sẽ ghi nhận một khoản doanh thu nhận trước như là:

  1. Tài sản của doanh nghiệp
  2. Doanh thu của doanh nghiệp
  3. Nợ phải trả của doanh nghiệp
  4. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

   

  Câu 8: Kế toán sẽ ghi nhận một khoản chi phí dồn tích như là:

  1. Tài sản của doanh nghiệp
  2. Doanh thu của doanh nghiệp
  3. Nợ phải trả của doanh nghiệp
  4. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

  Câu 9: An An hiểu chưa rõ về quy trình kế toán của doanh nghiệp. Hãy giúp bạn ấy chỉ ra các công việc cần thực hiện theo thứ tự:

  1. Chuyển số tiền Nợ, Có vào sổ cái
  2. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3. Ghi nhận thông tin về nghiệp vụ kinh tế lên sổ nhật kí
  4. Lập báo cáo tài chính
  5. Lập bảng cân đối thử

  Đáp án

  Câu 10: Trong 2 tình huống sau đây, hãy chỉ ra tình huống nào sẽ làm mất tính cân bằng của bảng cân đối thử:

  1. Ghi Nợ TK Tiền 6 triệu đồng, Ghi Có TK Chi phí tiền lương 6 triệu đồng khi thanh toán lương cho người lao động 6 triệu đồng
  2. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhận được 9 triệu đồng. Ghi Nợ TK Tiền 9 triệu đồng, Ghi có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ 9 triệu đồng

  Câu 11: Phương án nào sau đây không phải là một chức năng của kế toán?

  1. Nhận biết
  2. Sự thẩm tra
  3. Ghi nhận
  4. Cung cấp thông tin

   

  1. Ban quản trị là người dùng thông tin bên trong
  2. Các cơ quan thuế là người dùng thông tin bên ngoài
  3. Những chủ nợ hiện tại là người sử dụng thông tin bên ngoài
  4. Các cơ quan ban hành luật là những người sử dụng thông tin bên trong

   

  Câu 13: Nguyên tắc giá phí phát biểu rằng:

  1. Lúc đầu tài sản phải được ghi theo giá vốn và được điều chỉnh khi giá thị trường thay đổi
  2. Các hoạt động của một thực thể phải được tách bạch với chủ sở hữu
  3. Tài sản phải được ghi theo giá gốc của chúng
  4. Chỉ ghi các nghiệp vụ có thể được biểu hiện bằng tiền vào sổ sách kế toán

   

  1. Những giả định cơ bản giống như các nguyên tắc kế toán
  2. Giả định thực thể kinh doanh nói rằng nên có một đơn vị cụ thể có trách nhiệm giải thích
  3. Giả định về đơn vị tiền tệ cho phép công việc kế toán đo được đạo đức của người lao động
  4. Công ty hợp danh không phải là thực thể kinh doanh

   

  Câu 15: Có 3 loại thực thể kinh doanh:

  1. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ, và công ty hợp danh
  2. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn
  3. Doanh nghiệp một thành viên, công ty hợp danh và công ty cổ phần
  4. Công ty tài chính, sản xuất và dịch vụ

   

  Câu 16: Trước 31/12/2012, Công ty Stoneland có tài sản là 35.000 và có vốn chủ sở hữu là 20.000. Nợ phải trả của công ty vào ngày 31/12/2012 là (đvt 1.000đ):

  1. 15.000
  2. 10.000
  3. 25.000
  4. 20.000

  Câu 17: Trong năm 2012, tài sản của công ty G đã giảm 50.000 và nợ phải trả của công ty giảm 90.000. Do đó, vốn chủ sở hữu của công ty (đvt 1.000đ) đã:

  1. Tăng 40.000
  2. Giảm 140.000
  3. Giảm 40.000
  4. Tăng 140.000

  Câu 18: Tuyên bố nào sau đây là sai:

  1. Báo cáo lưu tuyển tiền tệ tóm tắt thông tin về các dòng tiền vào (số thu) và dòng ra (các khoản chi) trong một giai đoạn nhất định
  2. Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vào một ngày nhất định
  3. Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện doanh thu, chi phí, những thay đổi trong vốn chủ sở hữu, và thu nhập vòng hay lỗ ròng phát sinh trong một giai đoạn nhất định
  4. Báo cáo vốn chủ sở hữu tóm tắt những thay đổi trong vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn nhất định

  Câu 19: Báo cáo tài chính cho biết tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu là:

  1. Báo cáo kết quả kinh doanh
  2. Báo cáo vốn chủ sở hữu
  3. Bảng cân đối kế toán
  4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Câu 20: Các dịch vụ do kế toán viên công chứng cung cấp bao gồm:

  1. Kiểm toán, hoạch định thuế và tư vấn quản trị
  2. Kiểm toán, lập dự toán và tư vấn quản trị
  3. Kiểm toán, lập dự toán và tính toán chi phí
  4. Kiểm toán nội bộ, lập dự toán, và tư vấn quản trị

  Câu 21: Lợi nhuận gộp có được khi:

  1. Chi phí hoạt động nhỏ hơn doanh thu thuần
  2. Doanh thu bán hàng lớn hơn chi phí hoạt động
  3. Doanh thu bán hàng lớn hơn giá vốn bán hàng
  4. Chi phí hoạt động lớn hơn giá vốn bán hàng

   

  Câu 22: Theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi hàng hóa được mua để bán giá trị hàng mua sẽ được ghi:

  1. Nợ TK Hàng tồn kho
  2. Nợ TK Mua hàng
  3. Nợ TK Hàng mua trả lại
  4. Nợ TK Chi phí vận chuyển

   

  Câu 23: Tài khoản bán hàng nào thường có dư Nợ:

  1. Chiết khấu bán hàng
  2. Hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán
  3. Cả a và b
  4. a và b đều không đúng

   

  Câu 24: Nghiệp vụ hàng bán chưa thanh toán có giá trị 7.500.000đ được thực hiện tại ngày 13/6, điều khoản chiết khấu 2/10, n/30. Ngày 16/6 khách hàng trả lại một số hàng với trị giá 500.000đ do hàng kém chất lượng. Khoản thanh toán đầy đủ vào ngày 23/6 là:

  1. 7.000.000đ
  2. 6.860.000đ
  3. 6.850.000đ
  4. 6.500.000đ

   

  Câu 25: Tài khoản nào sau đây sử dụng cho phương pháp kê khai thường xuyên để theo dõi hàng tồn kho?

  1. Mua hàng
  2. Chi phí bán hàng
  3. Giá vốn bán hàng
  4. Giảm giá hàng mua

   

  Câu 26: Để ghi nhận doanh thu bán hàng bằng tiền mặt theo phương pháp kê khai thường xuyên:

  1. Chỉ cần một bút toán để ghi nhận giá vốn hàng bán và xuất hàng tồn kho
  2. Chỉ cần một bút toán ghi nhận tiền mặt và doanh thu bán hàng
  3. Hai bút toán: (1) ghi nhận tiền mặt và doanh thu (2) ghi nhận giá vốn bán hàng và hàng tồn kho
  4. Hai bút toán: (1) ghi nhận tiền mặt và hàng tồn kho (2) ghi nhận giá vốn bán hàng và doanh thu bán hàng

   

  Câu 27: Các bước trong chu kỳ kế toán của công ty thương mại cũng giống như công ty dịch vụ, ngoại trừ:

  1. Công ty thương mại cần các bút toán điều chỉnh hàng tồn kho
  2. Công ty thương mại không cần các bút toán khóa sổ
  3. Công ty thương mại không cần các bút tóan
  4. Công ty thương mại cần áp dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước

  Câu 28: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước trong công ty thương mại có các chỉ tiêu sau, ngoại trừ:

  1. Lợi nhuận gộp
  2. Giá vốn bán hàng
  3. Doanh thu bán hàng
  4. Các hoạt động đầu tư

   

  Câu 29: Nếu doanh thu bán hàng là 400.000.000đ, giá vốn bán hàng là 320.000.000đ và chi phí hoạt động là 60.000đ thì lợi nhuận gộp là:

  1. 30.000.000đ
  2. 80.000.000đ
  3. 340.000.000đ
  4. 400.000.000đ

  1. Hàng tồn kho
  2. Lợi nhuận gộp
  3. Thu nhập từ hoạt động
  4. Giá vốn bán hàng

  Câu 31: Trong thời kỳ tăng giá, LIFO sẽ tạo ra:

  1. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
  2. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
  3. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
  4. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân

  Câu 32: Trong thời kỳ giảm giá, LIFO sẽ tạo ra:

  1. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
  2. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
  3. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
  4. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân

  Câu 33: Công ty Trung Linh mua 1000 công cụ và có 200 công cụ tồn kho cuối kỳ với đơn giá 91.000đ/công cụ và giá trị trường hiện tại là 80.000đ/công cụ. Tồn kho cuối kỳ sẽ được trình bày trên báo cáo tài chính là:

  1. 91.000
  2. 80.000
  3. 18.200
  4. 16.000 

  Câu 34: Trong phương pháp kê khai thường xuyên:

  1. Giá vốn hàng bán theo LIFO sẽ giống với phương pháp kiểm kê định kỳ
  2. Giá bình quân dựa trên giá bình quân đơn vị
  3. Đơn vị bình quân mới được tính theo phương pháp chi phí bình quân sau mỗi lần bán
  4. Giá vốn hàng bán FIFO sẽ giống với phướng pháp kiểm kê định kỳ

  Câu 35: Công ty TTT mua một lô vật liệu đã nhập kho, giá trị 400 triệu VNĐ. Công ty TTT đã vay ngắn hạn của ngân hàng để thanh toán 30%, phần còn lại nợ người bán. Nghiệp vụ này làm cho:

  1. Tổng tài sản của công ty TTT không thay đổi
  2. Tổng tài sản của công ty TTT tăng lên 400 triệu
  3. Tổng tài sản của công ty TTT tăng lên 280 triệu
  4. Tổng nguồn vốn của công ty TTT tăng thêm 120 triệu

  Câu 36: Khoản mục nào sau đây không thuộc hàng tồn kho của một công ty?

  1. Hàng hóa được vận chuyển để bán cho một công ty khác
  2. Hàng hóa đang đi đường từ một công ty khác được vận chuyển theo giá FOB điểm đến
  3. Không có câu nào ở trên
  4. Hàng hóa giữ lại để gửi bán từ một công ty khác

  Câu 37: Giá gốc của hàng sẵn có để bán gồm hai bộ phận: Hàng tồn kho đầu kỳ và:

  1. Hàng tồn kho cuối kỳ
  2. Chi phí hàng hóa đã mua
  3. Chi phí hàng hóa đã bán
  4. Tất cả những điều trên

  Câu 38: Công ty Chưng Hương có các dữ liệu sau (đvt 1.000đ)

   

  Số lượng

  Đơn giá sản phẩm

  Hàng tồn kho, ngày 1/1

  8.000

  110

  Mua ngày 19/6

  13.000

  120

  Mua ngày 8/11

  5.000

  130

  Nếu Chung Hương có 9.000 sản phẩm tồn kho vào ngày 31/12, thì giá gốc hàng tồn kho cuối kỳ theo FIFO là:

  1. 990.000
  2. 1.080.000
  3. 1.130.000
  4. 1.170.000

  Câu 39: Công ty Ánh Linh thổi phồng giá trị hàng tồn kho 15.000 vào ngày 31/12/2011. Việc này sẽ làm cho lợi nhuận của Công ty Ánh Linh:

  1. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
  2. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và đúng vào ngày 31/12/2012
  3. Giảm vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
  4. Tăng vào ngày 31/12/2011 và tăng vào ngày 31/12/2012

  Cau 40: Hàng tồn kho cuối kỳ của Atlantic được định giá thấp xuống 40.000. Ảnh hưởng của việc này đối với giá vốn hàng bán của năm hiện tại và thu nhập ròng lần lượt sẽ là:

  1. Bị giảm đi và tăng lên
  2. Tăng lên và giảm đi
  3. Cả 2 cùng tăng lên
  4. Cả 2 cùng giảm

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Định Kỳ Tiếng Anh 12 Lần 2 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Chuyên Bắc Ninh
 • Đề Thi Hk1 Tiếng Anh 12 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Nguyễn Trãi – Hà Nội
 • Đề Thi Hk2 Tiếng Anh 12 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Lý Thái Tổ – Bắc Ninh
 • Để Trắc Nghiệm Tin Học Lớp 6
 • Kiểm Tra Học Kì Ii Môn: Tin Học 6 (Thực Hành)
 • Đề Thi Cpa 2022 Môn Kế Toán Tài Chính Kế Toán Quản Trị Nâng Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Học Phần Hệ Thống Quản Lý Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Quản Trị Chiến Lược
 • Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Theo Hướng Mới Năm 2022
 • Nghị Luận Xã Hội Trong Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Văn
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn 2022
 • Đề thi CPA năm 2022 môn kế toán tai chính kế toán quản trị nâng cao ( đề lẻ)

  Phân biệt tài sản cố định vô hình và lợi thế thương mại (khái niệm, đặc điểm, điều kiện ghi nhận, cách xác định nguyên giá hoặc giá trị, khấu hao, thanh lý (nhượng bán). Từ đó hãy trình bày phương pháp kế toán của tài sản cố định vô hình và lợi thế thương mại (nghiệp vụ tăng và khấu hao, phân bổ).

  Công ty Nam Hà mua 100% cổ phần của công ty Vân Nam và trở thành công ty mẹ của công ty Vân Nam từ ngày 1.1.2012. Giữa 2 công ty có một số nghiệp vụ nội bộ phát sinh như sau: (đơn vị tính: nghìn đồng)

  1.Trong tháng 7 năm 2014, công ty Nam Hà bán hàng tồn kho cho công ty Vân Nam với mức doanh thu 15.000. Hàng tồn kho này có mức giá vốn hàng bán 10.000 đối với công ty Nam Hà. Ngày 31.12.2014, – số hàng này vẫn chưa được công ty Vân Nam bán cho bên thứ 3. Số hàng tồn kho còn lại được bán hết trong năm 2022.

  2. Ngày 1.07.2014, công ty Nam Hà. bán một thiết bị mới cho công ty Vân Nam, giá bán 120.000, nguyên giá 100.000. Thiết bị này là tài sản cố định đối với cả bên bán và bên mua, được sử dụng cho mục đích bán hàng của công ty Vân Nam. Tỷ lệ khấu hao năm của thiết bị là 10% theo nguyên giá.

  3. Ngày 01.07.2015, công ty Vân Nam bán một thiết bị cho công ty Nam Hà với mức giá bán 60.000, giá vốn hàng bán 40.000. Thiết bị này là hàng tồn kho đối với công ty Vân Nam nhưng là tài sản cố định đối với công ty Nam Hà và được sử dụng cho mục đích quản lý doanh nghiệp. Tỷ lệ khấu hao năm là 10% theo nguyên giá.

  4. Trong tháng 12.2015, công ty Vân Nam công bố cổ tức được chia là 30.000, số cổ – tức này được thanh toán vào tháng 12.2015.

  Lập các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty Nam Hà và công ty Vân Nam cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  Tài liệu bổ sung:

  _ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

  Công ty cổ phần XYZ tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất 10%. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cty XYZ như sau:

  a/ Cty XYZ phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 10.000.000.000đ thu được bằng tiền gởi ngân hàng, sau 3 năm có quyền chọn chuyền đôi cô phiếu phổ thông, kế toán xác định giá trị phần nợ gốc (gồm vốn gốc +nợ phải trả theo lãi suất thị trường) là 8.500.000.000đ. Chi phí phát hành trái phiếu là 90.000.000đ chưa thanh toán cho công ty chứng khoán.

  b/ Cty XYZ bán hàng theo chương trình khuyến mãi, khách hàng mua 10 sp tặng 2 sp. Trong ngày đã bán được 10 sp thu bằng tiền mặt và tặng 2 sp. Giá xuất kho. thành phâm 400.000đ/sp, giá bán chưa thuê 600.000đ/sp.

  c/ Cty XYZ thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm SX, tặng sản phẩm chủ khách hàng không kèm điều kiện mua hàng, trong ngày đã xuât kho biếu tặng 20sp, giá xuất kho 30.000đ/sp, giá bán chưa thuế 50.000đ/sp.

  d/ Cty XYZ mua hàng hóa chuyển thẳng bán cho cty D, trị giá mua chưa thuế 50.000.000đ và bao bì (sử dụng 1 lần) để gói hàng bán theo hàng hóa, trị giá mua chưa thuế 5.000.000đ. Cty D đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán, trị giá bán chưa thuế 70.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh toán.

  e/ Ngày, Cty XYZ vay ngắn hạn ngân hàng 12 tháng, số tiền vay 1.000.000.000đ để xây dựng cửa hàng bán lẻ. Lãi suất 12%/năm, trả lãi và gốc khi đáo hạn. Cửa hàng xây dựng từ ngày 1/4 đến ngày 30/9 thì hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức với nguyên giá 2.000.000.000đ, khấu hao theo đường thẳng 20 năm. Hãy ghi các bút toán vào các thời điểm ngày 1/4, và các thời điểm lập báo cáo tài chính theo quý và kết thúc niên độ kế toán ngày 31/12,

  Công ty xe đạp Việt Hàn. có thể bán các sản phẩm của mình cho các cửa hàng bán lẻ dưới dạng đã được lắp ráp hoặc chưa được lắp ráp. Giá thành sản xuất của một chiếc xe đạp chưa được lắp ráp bao gồm các khoản như sau:

  Xe đạp chưa lắp rắp được bán cho các cửa hàng bán lẻ với giá 400.000 đồng/chiếc.

  Công ty xe đạp Việt Hàn hiện đang có năng lực sản xuất dư thừa, và năng lực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì. Sau khi nghiên cứu, lãnh đạo của công ty kết luận rằng một phần năng lực này có thể được sử dụng để lắp ráp xe đạp và bán với giá 450.000 đồng/chiếc. Nếu tiếp tục lắp ráp xe đạp thì sẽ phát sinh bổ sung các khoản chỉ phí sau:

  Chỉ phí sản xuất chung có định không phát sinh thêm nếu tiếp tục thực hiện lắp ráp.

  1. Công ty xe đạp Việt Hàn nên bán ngay hay tiếp tục gia công chế biến? Tại sao?

  Tài liệu tự ôn CPA môn Kế toán

  1. Doanh thu được xác định như thế nào theo chuẩn mực kế toán số 14.

  2. Mỗi trường hợp sau đây được xem xét độc lập, niên độ kế toán của tất cả các trường hợp đều kết thúc vào ngày 31.12.2016. Đối với mỗi trường hợp, hãy chỉ ra: căn cứ ghi nhận doanh thu, nếu doanh thu được ghi nhận trong niên độ kế toán 2022 thì mức doanh thu được ghi bằng bao nhiêu? Số tiền đơn vị kế toán đã nhận, nhưng không được ghi nhận là doanh thu thì được trình bày trong chỉ tiêu nào của Báo cáo tài chính năm 2022.

  • Trường hợp một: Ngày 1/7/2016, Công ty B gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank, số tiền gửi 300.000.000 đồng với khoảng thời gian 12 tháng. Lãi suất năm 12%, tiền gốc và toàn bộ tiền lãi nhận được vào 1/7/2017.
  • Trường hợp 2: Trong tháng 12/2016, Công ty tô chức sự kiện XYZ. bán vé buổi hòa nhạc thính phòng do các nghệ sĩ nổi tiếng biêu diễn, số tiền thu được từ bán vé 500.000.000 đồng (không bao gồm thuế GTGT). Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tháng 2/2017.
  • Trường hợp 3: Trong tháng 8/2016, Công ty in Tân Tiến nhận 24.000.000 đồng (không bao gồm thuế GTGT) tiền đặt mua tạp chí hàng tháng của khách hàng cho 12 tháng. Tạp chí đầu tiên được gửi đến khách hàng vào tháng 9/2016.
  • Trường hợp 4: Trong tháng 9/2016, Công ty giầy Thường Phi gửi sản phẩm đến các đại lý bán lẻ với mức tổng mức giá bán (không bao gồm thuế GTGT) 500.000.000 đồng với chính sách hoa hồng là đại lý bán lẻ được hưởng 10% giá bán. Đến ngày 31/12/2016, đại lý bán lẻ mới bán được 30% số sản phẩm Thường Phi gửi đi.

  Câu 2: (2 điểm) Căn cứ quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, hãy trình bày:

  a/ Khái niệm tài sản cố định hữu hình? Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản cô định hữu hình?

  b/ Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ hữu hình khi mua sắm và các trường hợp được thay đổi nguyên giá tài sản cố định hữu hình? ”

  c/ Khấu hao tài sản cố định hữu hình là gì? Các phương pháp khấu hao tài sản cô định hữu hình (nêu tên, không trình bày nội dung phương pháp)?.

  Công ty A mua 80% quyền sở hữu công ty B và đạt được quyền kiểm soát từ ngày 1/7/2014, trong năm 2022 có các giao dịch nội bộ giữa 2 công ty như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)

  1. Ngày 1/3/2015, công ty B bán cho công ty A một lô hàng hóa có giá vôn là: 12.000; giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 15.000. Ngày 31/12/2015, công ty A còn tồn trong kho số hàng hóa mua của công ty B là 40% và chưa thanh toán tiên hàng cho công ty B. Quý 1/2016, công ty A bán hệt lô hàng hóa mua của công ty B và thanh toán tiền hàng cho công ty B.
  2. Ngày 1/7/2015, công ty A bán cho công ty B một TSCĐ hữu … phục vụ cho quản lý doanh nghiệp có nguyên giá: 20.000; đã khâu hao 6.000; giá bán chua GÓ thuế GTGT 10% là 12.600. Thời gian khấu hao còn lại của TSCĐ hữu hình là 7 năm và công ty B cũng thực hiện khấu hao trong T năm.TSCĐ hữu hình khẩu hao theo nguyên giá và theo phương pháp đường thẳng. Ngày 31/12/2015, công ty A thực hiện thanh toán bù trừ nợ phải thu và nợ phải trả với công ty B.

  Công ty Quang Minh tính thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

  Sô dư đầu tháng 12/N:

  TK 1111: 200.000

  TK 1122: 1.100.000JPY, tỷ giá ghi số 175đ/JPY

  TK 1282: 6.000.000

  TK 156: 1.500.000 (Chi tiết hàng hóa A, số lượng 500 tấn, đơn giá 3000)

  TK 2294: 50.000 (chỉ tiết hàng hóa A)

  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N như sau:

  1. Ngày 2/12/N, công ty ký hợp đồng với công ty Fruiji Nhật Bản về việc mua lô hàng hóa (02 thang máy), trị giá hợp đồng 950.000 JPY, thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế 180đ/JPY. Chỉ phí vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng về Kho là 9.900 (đã bao gồm thuế GTGT 10%), công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. Thời hạn thanh toán cho công ty Fruiji là 4 tháng kể từ ngày mua. Nếu thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khâu thanh toán 1%.

  2. Ngày 5/12/N, xuất bán 100 tấn hàng hóa A cho khách hàng chưa thanh toán, giá bán 5.000, chưa thuế GTGT 10%. Tổng giá trị hợp đồng mà khách hàng phải trả là 600.000. Thời hạn thanh toán 10 tháng, bắt đâu từ tháng này.

  3. Ngày 25/12/N, chuyển khoản thanh toán toàn bộ tiền hàng cho công ty FruIji. Tỷ giá mua của ngân hàng tại ngày thanh toán 176 đ/JPY, tỷ giá bán của ngân hàng tại ngày thanh toán 183 đ/JPY.

  Số chiết khấu thanh toán được hưởng: 950.000 * 1% = 9500 JPY

  4. Ngày 31/12/N, ghi nhận lãi của các loại trái phiếu A, B, C mà công ty đã đầu tư.

  5. Tại ngày 31/12/N, tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch là 177đ/IPY; Công ty có bằng chứng tin cậy về giá thị trường của lô hàng nhập khâu ngày 2/12 là 90.000/cái, của hàng hóa A là 4.500/tấn.

  1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, kể cả các bút toán lập dự phòng, đánh giá khoản mục tiền tệ.

  2. Kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ và lập báo cáo kết quả kinh doanh biết thuế suất thuế TNDN là 20%.

  1. Giả định chỉ có một nhân tố giới hạn duy nhất là giờ công lao động trực tiếp. Loại sản phẩm nào cần sản xuất với số lượng là bao nhiêu trong mỗi tuần để tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận? Mức lợi nhuận của phương án này là bao nhiêu?

  2. Giả định cả giờ máy chạy và giờ công lao động trực tiếp đều là nhân tố giới hạn với số liệu trình bày trong bảng trên. Số lượng sản phẩm mỗi loại cần được sản xuất và bán ra hàng tuần bằng bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Mức lợi nhuận của phương án tối ưu này là bao nhiêu?

  Trọn bộ tài liệu tự ôn CPA (có bài tập và đáp án) cập nhật mới 2022

  TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Cpa 2022 Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao
 • Đề Thi Cpa 2022: Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao (Đề Lẻ)
 • Đề Thi Cuối Kỳ Tài Chính Doanh Nghiệp 2
 • Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2022 Và Đáp Án Chuẩn Nhất
 • 12 Đề Thi Trắc Nghiệm Tổ Hợp Môn Khxh Thpt Quốc Gia 2022, Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2022 Tphcm Có Sự Thay Đổi Rất Lớn
 • Đề Thi Lớp 10 Toán Nghệ An 2022
 • Đáp Án+Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Phú Thọ Năm Học 2022
 • Một Số Đề Minh Họa Ts 10 Môn Toán Của Tp.hcm
 • Đề Thi Thật Ielts Writing 2022
 • Share bài viết lên Link hay

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN Năm học 2014 – 2022 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: Toán Thời gian: 120 phút

  Câu 1 (1,0 điểm). Không dùng máy tính, hãy rút gọn biểu thức sau:

  Câu 3 (1,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (1 – 2m)x + 4m + 1, m là tham số.

  Tìm m để hàm số đã cho đồng biến trên R và có đồ thị cắt trục Oy tại điểm A(0;1).

  Câu 4 (1,0 điểm). Không dùng máy tính, hãy giải hệ phương trình sau:

  Văn mẫu lớp 9

  Câu 5 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(-2;1), B(0;2), C(√2; ½) và D(-1; -1/4). Đồ thị hàm số y = x 2/4 đi qua những điểm nào trong các điểm đã cho? Giải thích.

  Câu 6 (1,0 điểm). Gọi x 1, x 2 là hai nghiệm của phương trình 2x 2 + 3x – 26 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức: C = x 1(x 2 + 1) + x 2(x 1 + 1).

  Câu 7 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC và đường cao AH = 6cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CH.

  Câu 8 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có AC = 8√3 cm, BC = 15 cm, góc ACB = 30 0. Tính độ dài cạnh AB.

  Câu 9 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC, gọi AD, BE lần lượt là các đường cao của tam giác. Chứng minh bốn điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và vẽ đường tròn đó.

  Câu 10 (1,0 điểm). Cho hai đường tròn đồng tâm (O; 21cm) và (O; 13cm). Tìm bán kính của đường tròn tiếp xúc với cả hai đường tròn đã cho.

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Thái Nguyên 2014

  Bài cùng chuyên mục

  Nội dung đang được quan tâm nhiều nhất trên chúng tôi

  1. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2022 của các tỉnh thành

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Hưng Yên Năm 2014
 • Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế 2014
 • Đề Thi Vào 10 Môn Toán Hải Phòng 2014
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Đồng Nai Năm 2014
 • Đề, Đáp Án Môn Toán Vào Lớp 10 Nghệ An Năm Học 2012
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Thpt Chuyên Thái Nguyên 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thp Tỉnh Phú Thọ Năm Học 2022 – 2022 Môn Thi: Toán
 • Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Vũng Tàu 2022
 • 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1
 • Cổng Điện Tử Sở Giao Thông Vận Tải Quảng Nam
 • Đề Thi Bằng Lái Xe A1 Tại Đài Loan
 • Cập nhật lúc: 10:53 19-04-2016

  Mục tin: Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Chuyên

  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Thái Nguyên năm học 2022 – 2022 cụ thể như sau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Thpt Năm Học 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Lạng Sơn
 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Hà Tĩnh
 • Đề Chính Thức Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thpt Chuyên Hà Nam Năm Học 2022
 • Tổng Hợp 20 Đề Thi Công Chức Kế Toán Các Năm (Đề Chính Thức)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi, Đáp Án Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tại Hà Nội
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Bình Định 2012
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận 2013
 • Đáp Án Đề Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Năm 2012
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Trường Chuyên Lê Hồng Phong Năm 2013
 • Tổng hợp 20 đề thi công chức kế toán chính thức các năm được mình đề thi tuyển công chức chuyên ngành kế toán có đáp án, câu hỏi ôn thi công chức kế toán. Các bạn có thể xem 100 câu hỏi thi công chức kế toán xã, đề thi công chức kế toán 2022, 2022 và đề thi công chức kế toán hành chính sự nghiệp ở đây

  Câu 1: Anh (chị) hiểu như thế nào là phí, lệ phí? nguyên tắc xác định mức thu, miễn giảm phí, lệ phí quy định tại Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội? (30 điểm)

  Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nội dung công việc kế toán trong trường hợp chia, sáp nhập đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội ?(35 điểm)

  Câu 3: Hãy nêu nội dung về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ- CP của Chính phủ? Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi cho những nội dung gì? (35 điểm)

  Đề số 2

  Câu 1: Hãy nêu những nội dung xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội? Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành thì các khoản tăng thu, tiết kiệm chi trong năm thuộc ngân sách cấp tỉnh khi được sử dụng tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng phải đảm bảo điều kiện nào? (35 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Nghị định 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ? (35 điểm)

  Câu 3: Hãy nêu nội dung kiểm tra kế toán, quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội? (30 điểm)

  Đề số 3

  Câu 1: Hãy nêu những quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội? (35 điểm)

  Câu 2: (35 điểm)

  1. Hãy trình bày trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính? (25 điểm)

  2. Kế toán đơn vị A lập phiếu xuất kho cho khách hàng (trường hợp đặc biệt phải viết 5 liên), kế toán đã thực hiện viết 2 lần (cho 5 liên phiếu xuất kho cần viết), các nội dung trên hai lần viết đều giống nhau thì có được không? Tại sao? (10 điểm)

  Câu 3: Hãy nêu nội dung Kiểm kê tài sản được quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội?(30 điểm)

  Đề số 4

  Câu 1: Hãy nêu nội dung nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? Theo Luật ngân sách nhà nước hiện hành thì chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp nào? (35 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu các nguyên tắc hạch toán kế toán trả lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính? (35 điểm)

  Câu 3: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 qui định như thế nào đối với Quản lý nhà nước về kế toán, trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng? (30 điểm)

  Đề số 5

  Câu 1: Hãy nêu quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Các hành vi bị cấm trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội?(35 điểm)

  Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 3: Theo anh (chị) những đối tượng nào áp dụng Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội? (30 điểm)

  Đề số 6

  Câu 1: Hãy nêu các căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy nêu thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về quản lý phí và lệ phí quy định tại Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 3: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 thì các hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác kế toán ?(30 điểm).

  Đề số 7

  Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu các quy định về nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ, tự chủ trong giao dịch tài chính của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ? (35 điểm)

  Câu 3: Hãy cho biết thời gian, nội dung mở sổ kế toán và trình tự khóa sổ kế toán theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính? (30 điểm)

  Đề số 8

  Câu 1: Hãy nêu yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 2: Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội? (35điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu kế toán, các đối tượng kế toán theo qui định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội ?(30 điểm)

  Đề số 9

  Câu 1: Hãy nêu nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội ?(35 điểm)

  Câu 2: Anh (chị) hãy nêu những quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội? (30 điểm)

  Câu số 3: Hãy trình bày nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ? (35 điểm)

  Đề số 10

  Câu 1: Hãy nêu thời gian công khai và các hình thức công khai ngân sách nhà nước được quy định theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội?(35 điểm)

  Câu 2 Anh (chị) hãy cho biết tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo qui định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015? (30 điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy nêu trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (35 điểm)

  Đề số 11

  Câu 1: Hãy nêu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội (35 điểm)

  Câu 2: Anh (chị) hãy nêu trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm)

  Câu 3: Hãy cho biết thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp? (35 điểm).

  Đề số 12

  Câu 1: Hãy nêu các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu những quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ? (35 điểm)

  Câu 3: Hãy nêu những quy định về thuê tài sản không phải là trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm)

  Đề số 13

  Câu 1: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội ? (30 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu những quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập? (35 điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy nêu trình tự, thủ tục thu hồi tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (35 điểm)

  Đề số 14

  Câu 1: Hãy nêu những quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước theo Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? Cơ quan nào được giao thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách? (30 điểm)

  Câu 2: Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho những đối tượng nào? Nêu các quy định cụ thể về lập chứng từ kế toán? (35 điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy nêu thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (35 điểm)

  Đề số 15

  Câu 1: Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ thì kinh phí quản lý hành chính giao cho các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm được xác định và giao hàng năm bao gồm những khoản nào? (35 điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm)

  Đề số 16

  Câu 1: Anh (chị) hãy nêu quy định về tổ chức thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội?(35 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm được theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ?(35 điểm)

  Câu 3: Hãy trình bày nội dung quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích cho thuê quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30) điểm

  Đề số 17

  Câu 1: Anh (chị) hãy nêu quy định về tổ chức chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội?(35 điểm)

  Câu 2: Hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ? Ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao? (35 điểm)

  Câu 3: Hãy trình bày trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước?(30 điểm)

  Đề số 18

  Câu 1: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội? (35 điểm)

  Câu 2: Hãy nêu quy định điều chỉnh biên chế và mức kinh phí được giao để thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ? (35 điểm)

  Câu 3: Anh (chị) hãy nêu thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm)

  Đề số 19

  Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% được quy định tại Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội?(35 điểm)

  Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được phân phối kết quả tài chính trong năm như thế nào? (30 điểm)

  Câu 3: Hãy trình bày nội dung quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích liên doanh, liên kết quy định tại

  Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước?(35 điểm)

  Đề số 20

  Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi phí thường xuyên có các nguồn tài chính nào? Nêu trình tự sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của loại hình đơn vị này? (35 điểm)

  Câu 2: Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội thì việc xét duyệt quyết toán năm được thực hiện theo các nội dung nào? Khi xét duyệt quyết toán, cơ quan xét duyệt có quyền gì? (35 điểm)

  Câu 3: Hãy trình bày phương thức xử lý trụ sở làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Cấp Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán Đầy Đủ Nhất
 • Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Xây Dựng Công Trình Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Mẫu Bài Tập Nghiệp Vụ Kế Toán Xây Dựng Có Lời Giải Đáp Án
 • Mức Lương Đi Xklđ Nhật Bản Năm 2022 Tăng Mạnh
 • Công Thức Sau Đây Để Tính Toán Tỷ Lệ Chiết Khấu.
 • Đề Thi Cpa Môn Kiểm Toán Từ Năm 2022 Đến 2022, Chứng Chỉ Kế Toán, Kiểm Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Học Phần Kinh Tế Công Cộng Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Đề Thi Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
 • Những Thay Đổi Chi Tiết Của Đề Thi Toeic Format Mới
 • 20 Câu Trắc Nghiệm Ktl Về Số Liệu, Mô Hình, Giải Thích, Dạng Hàm
 • Đáp Án Môn Ba08
 • Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề chẵn)

  Câu 1 (2 điểm):

  Hãy nêu các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên cần thực hiện khi kiểm toán số dư đầu năm – năm đầu tiên?

  Doanh nghiệp kiểm toán của ban được bổ nhiệm là KTV tai Công ty TNHH Hoàng Anh cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.N+1. BCTC năm N của công Hoàng Anh được thực hiện kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác. Bạn hãy cho biết, trong trường hợp này, bạn cần thu thập bằng chứng về những vấn đề gì đối với số dư đầu năm của công ty Hoàng Anh?

  Những nhân tố nào sẽ tác động đến mức độ đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán của bạn thu thập được?

  Câu 2 (2 điểm):

  Kiểm toán viên Linh phụ trách cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH sản xuất xe máy HG. Năm 2022 HG lập dự phòng chi phí bảo hành là 15% doanh thu thuần, giống như mức của các năm trước đó. Doanh thu thuần năm 2022 là M tỉ đồng.

  Linh cho rằng mức dự phòng chi phí bảo hành năm 2022 nên là 5% do đầu năm 2022 HG đã hiện đại hóa hệ thống dây chuyền sản xuất và thiết bị kiểm soát chất lượng sản phẩm xe khi sản xuất hoàn thành, và chỉ nhiêu cho đào tạo tay nghề công nhân nên chất lượng xe tốt hơn và chi phí bảo hành giảm.

  1. Phân tích ảnh hưởng của phát hiện này đến Báo cáo tài chính được kiểm toán.

  2. Nêu HG đồng ý với Linh thì sẽ điều chỉnh Báo cáo tài chính như thế nào?

  3. Các công việc tiếp theo của Linh là gì?

  4. Nếu HG không đồng ý điều chỉnh thì Linh sẽ xử lý như thế nào?

  5. Trong năm 2022, một xe máy bán ra bị vấn đề về chất lượng dẫn đến sự cố cho khách hàng, và khách hàng kiện đòi bồi thường thiệt hại. Đến thời điểm khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính năm 2022 vẫn chưa có quyết định cuối cùng về bồi thường. Kế toán HG đã không xử lý sự kiện này trong Báo cáo tài chính năm 2022 ma nói sẽ hạch toán vào năm 2022 khi có quyết định cuối cùng về bồi thường. Linh cần làm gì với phát hiện về sự cố chất lượng này?

  Câu 3 (2 điểm):

  Công ty kiểm toán ABC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho công ty Hòa Bình-sản xuất & kinh doanh đồ điện gia dụng từ 3 năm nay. Ở năm hiện hành – kết thúc vào 31/12/2018, Hùng được giao phụ trách hợp đồng kiểm toán này.

  Khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, Hùng được biết ở năm hiện hành, Hòa Bình gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và có dự định bán một công ty con để giải quyết công nợ.

  Một sự kiện sau làm Hùng chú ý: Vào tháng 12/2018, Hòa Bình bị một khách hàng khởi kiện do hàng giao không đảm bảo chất lượng, khách hàng yêu cầu Hòa Bình bồi thường 10 tỷ đồng (gần 1% tổng tài sản của công ty). Cho đến ngày chuẩn bị phát hành báo cáo kiểm toán (3/2019), vụ kiện này vẫn chưa được xét xử. Hòa Bình không lập dự phòng cũng như không công bố thông tin này trên thuyết minh BCTC.

  Ban Giám đốc Hòa Bình cho rằng các sự kiện trên xảy ra trong năm 2022 và khả năng công ty thua kiện là thấp nên đã không công bố thông tin này trên thuyết minh BCTC. Từ kinh nghiệm kiểm toán các năm trước, KTV Hùng nhận thấy đây là lần đầu tiên Hòa Bình bị khách hàng kiện về chất lượng sản phẩm. Ngoài sự kiện này, KTV Hùng đã thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán là đầy đủ và thích hợp, nên KTV đồng ý lời giải thích này của BGĐ và đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về BCTC cho niên độ kết thúc 3 1/12/2018.

  Yêu cầu:

  1. Hãy nêu trách nhiệm của KTV Hùng đối với sự kiện trên theo chuẩn mực kiểm toán.

  2. Hãy đánh giá xử lý của KTV Hùng với hai sự kiện trên có phù hợp với chuẩn mực kiểm toán không. Nếu là KTV Hùng, anh/chị sẽ xử lý tình huống trên như thế nào.

  Câu 4 (2 điểm):

  Kiểm toán viên Hân được giao phụ trách kiểm toán khoản mục tài sản cố định cho công ty Bình An, một công ty niêm yết chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng nước giải khát.

  Khi tìm hiểu kiểm soát nội bộ về mua tài sản cố định, Hân được biết công ty không lập dự toán mua tài sản cố định. Theo chính sách chung được ban hành, các cá nhân hoặc phòng ban có nhu cầu mua tài sản phải làm đơn đề nghị mua tài sản gửi cho giám đốc điều hành xét duyệt. Tài sản cố định mua về, được giao truc tiếp cho cá nhân/bộ phận có nhu cầu; công ty không lập biên bản giao nhận tài sản cố định. Qua kiểm tra sổ sách và đối chiếu số liệu với biên bản kiểm kê, Hân phát hiện có một số tài sản cố định có trên sổ sách nhưng không có trên biên bản kiểm kê.

  Yêu cầu: Anh/chị hãy:

  1. Nhận diện 4 điểm yếu kém chính của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Bình An, đánh giá hậu quả có thể xảy ra do sự yếu kém này.

  2. Đề xuất các thủ tục kiểm soát cần thiết để khắc phục yếu kém nêu trên.

  Câu 5 (2 điểm):

  Anh/chị đang lập kế hoạch kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2018 của Công ty cổ phần Giáo dục Thời Đại, một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo. Các khóa học đo công ty mở nhằm đến các đối tượng thi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế về quản lý kinh doanh và tài chính. Các khóa học thường kéo dài từ vài tháng đến gần 2 năm, tùy vào các chương trình nước ngoài do đối tác nước ngoài cấp bằng, với chi phí phải trả cho đối tác nước ngoài là 40% học phí.

  Học viên trả một nửa học phí vào đầu khóa và phần còn lại vào giữa khóa. Các học viên buộc phải đóng đủ học phí trước ngày thi lấy chứng chỉ. Chi phí chủ yếu của công ty là tiền trả cho giảng viên vào cuối môn học, tiên thuê nhà trả hàng tháng và tiền trả cho đối tác nước ngoài trả khi cấp bằng cho học viên. Công ty không phải sử dụng vốn vay ngân hàng vì tiền học phí trả trước của học viên khá dồi dào. Các khóa học được mở khi có đủ 20 học viên đăng ký.

  Công ty đã hoạt động được 3 năm nhưng đây là năm đầu tiên công ty được kiểm toán theo yêu cầu của các cổ đông và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Đây cũng là năm công ty mở được rất nhiều khóa học mới do uy tín có được từ các năm qua. Ban Giám đốc công ty là các nhà giáo dục có uy tín và đội ngũ kế toán phân lớn có kinh nghiệm lâu năm trong kế toán tại các trường đại học công lập. Số liệu kiểm toán viên thu thập sơ bộ như sau: .

  (đơn vị triệu đồng)

  Các chỉ tiêu

  2016

  2017

  2018

  Doanh thu

  17.080

  15.820

  24.220

  Lợi nhuận trước thuế

  4.480

  1.680

  7.602

  Tiền (ngày 31/12)

  6.020

  3.360

  5.880

  Chứng khoán kinh doanh ngắn hạn (ngày 31/12)

  7.280

  10.080

  11.760

  Nợ phải thu (ngày 31/12)

  280

  448

  588

  Tài sản cố định (giá trị còn lại) (ngày 31/12)

  4.760

  4.480

  4.200

  Phải trả người cho thuê nhà (ngày 31/12)

  840

  980

  1.120

  Vốn đầu tư chủ sở hữu (ngày 31/12)

  11.160

  11.160

  11.160

  Lợi nhuận chưa phân phối (ngày 31/12)

  6.340

  6.228

  10.148

  Yêu cầu:

  a. Vận dụng kỹ thuật phân tích ban đầu, kết hợp với các thông tin trong bài đề đánh giá rủi ro sai số trong yếu cấp cơ sở dẫn liệu đối với các khoản mục sau: doanh thu, chi phí và chứng khoán kinh doanh ngắn hạn.

  b. Cho biết các thủ tục kiểm toán quan trọng mà kiểm toán viên cần chú ý trong cuộc kiểm toán căn cứ vào kết quả của câu a

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề chẵn)

  Câu 1 (2 điểm):

  Trách nhiệm của ICTV và công ty kiểm toán đối với hành vi không tuân thủ pháp luật

  – Hãy nêu trách nhiệm của ICTV và công ty kiểm toán đối với hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định của đơn vị được kiểm toán trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

  – Hãy nêu các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ đơn vị được kiểm toán có hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định.

  Câu 2 (2 điểm):

  Anh/chị hãy nêu một số vấn đề mà kiểm toán viên có thể cần xem xét khi tìm hiểu về đặc điểm của đơn vị theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiêm toán và môi trường của đơn vị.

  Câu 3 (2 điểm):

  1. Công ty Hoa Mộc Lan là công ty bán buôn các sản phẩm máy lọc nước–c thông qua vvebsite. Công ty phát triển khá tốt và có kế hoạch phát hành thêm co phiếu vào năm tới;

  2. Công ty Hoa Mộc Lan có ban hành bảng giá bán lẻ và được thông báo công khai trên website công ty. Ngoài ra, công ty có chính sách chiết khau cho đơn hàng lớn, mức chiết khấu và hạn mức tín dụng do các thành viên Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt;

  3. Công ty Hoa Mộc Lan có chính sách bán chịu trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, thời hạn bán chịu cũng do các thành viên Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt;

  4. Công tỵ Hoa Mộc Lan tiến hành đối chiếu công nợ hàng quý với khách hàng.

  5. Thời hạn bảo hành các sản phẩm của công ty là từ 1 đến 3 năm.

  Anh/Chị hãy:

  (a) Giải thích những rủi ro có sai sót trọng yếu

  (b) Mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yểu cần thực hiện trong phần hành kiểm toán bán hàng, thu tiền.

  Câu 4 (2 điểm):

  Khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kê toán kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Sen Vàng, kiểm toán viên thu thập được các thông tin và tài liệu sau:

  1. Công ty tiến hành xuất kho một lô hàng hóa bán cho khách hàng tại ngày 02/01/2018, nhưng kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng này vào ngày 29/12/2017 với giá bán chưa thuế GTGT là 500 triệu đồng (thuế GTGT 10%), giá vốn lô hàng bàng 70% giá bán chưa thuế GTGT, khách hàng chưa thanh toán (thời hạn thanh toán là 30 ngày sau khi nhận hàng).

  2. Công ty mua một lô hàng giá 800 triệu đồng chưa thuế GTGT (thuế GTGT 10%), hàng đã giao vào ngày 30/12/2017 tại kho người bán. Đến ngày 31/12/2017 hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về kho, công ty chưa trả tiền cho người bán (thời hạn thanh toán là 30 ngày sau khi nhận hàng) và không ghì chép nghiệp vụ này vào năm 2022 mà chỉ phản ánh vào sổ kế toán khi hàng thực tế nhập kho ngày 02/01/2018.

  (Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ và áp dụng chế độ kê toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế TNDN là 22%).

  Yêu cầu: 

  Anh/chị hãy:

  1. Phân tích các thông tin và tài liệu trên để chỉ ra sai phạm trong quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Cho biết các sai phạm đó ảnh hưởng đến những cơ sở dẫn liệu nào?

  2. Cho biết các sai phạm trên ảnh hưởng đến những chỉ tiêu nào trên Báo cáo tài chính? Nêu các thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai phạm trên.

  3. Đề xuất các bút toán điều chỉnh cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh (không kê các bút toán kết chuyển). Nếu công ty không chấp nhận điều chỉnh những sai phạm trên, kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến kiểm toán dạng nào trong báo cáo kiểm toán? (Giả sử không phát sinh vấn đề khác trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Sen Vàng).

  Câu 5 (2 điểm):

  Anh/Chị đang kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Bất Động cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022. Công ty Bất Động cung cấp văn ; phòng cho thuê và dịch vụ sửa chữa bảo trì cho các văn phòng này. Tài sản cố định của Công ty bao gồm các văn phòng cho thuê, phương tiện vận tài, thiết – bị văn phòng, thiết bị phục vụ dịch vụ sửa chữa. Công ty đầu tư vào văn phòng cho thuê bằng nguồn vốn vay ngân hàng với thời gian vay từ 5 đến 7 năm kèm theo các điều kiện đảm bảo cho khoản vay. Gần đây, Công ty gặp khó khăn cho việc tiếp cận các khoản vay mới do tình hình sụt giảm của thị trường bất động sản cho thuê.

  Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, Anh/Chị được yêu cầu thục hiện thủ tục phân tích để ước tính doanh thu cho năm 2022 dựa trên các thông tin sau.

  Các thông tin này do ban lãnh đạo Công ty cung cấp trong buổi họp khởi động cho cuộc kiểm toán:

  • Công ty cho thuê văn phòng theo quý kết thúc vào các ngày 30 tháng 3, trong 30 tháng, 30 tháng 9 và 31 tháng 12. Nếu không thuê trong quý thì khách thuê vẫn phải trả tiền thuê cho cả quý đó.

  • Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, Công ty Bất Động tăng phí dịch vụ lên 2% so với trước đây cho toàn bộ các hợp đồng đang có hiệu lực tại thời điểm này.

  • Nhờ nỗ lực chăm sóc khách hàng, Công ty giữ nguyên được các hợp đồng như năm 2022 ngoại trừ các hợp đồng sau:

  Công ty bán bớt một khu văn phòng vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Khu văn phòng này trước đó được cho thuê với giá là 20 triệu/quý.

  Doanh thu cho thuê vãn phòng theo báo cáo tàí chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 7.843.500.000 đồng và doanh thu theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 7.575.500.000 đồng,

  Anh/Chị hãy:

  • Ước tính doanh thu của năm 2022 dựa trên phân tích độc lập của mình dựa trên các thông tin được cung cấp. cần trình bày rõ các bước tính.

  • Nêu các bằng chứng kiểm toán mà Anh/Chị cần thu thập để đảm bảo múc độ tin cậy cho các thông tin mà Anh/Chị sử dụng cho phần tính toán ở trên.

  • Dựa trên kết quả phân tích trên, Anh/Chị thấy cần phâi trao đổi với Công ty về các nội dung gì? Ghi rõ lý do tại sao cần các trao đổi này và các thông tin bổ sung mà Anh/Chị thấy cần thiết phải được Công ty cung cấp để hoàn thành cuộc kiểm toán.

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề lẻ)

  Câu 1 (2 điểm):

  Các yếu tố cần xem xét khi sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC

  • Hãy nêu các yếu tố cần xem xét khi KTV và công ty kiểm toán sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC

  • Khi sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC, KTV có được dẫn chứng

  Câu 2 (2 điểm):

  Khái niệm và các thành phần của kiểm soát nội bộ

  Anh/chị hãy nêu khái niệm kiểm soát nội bộ và trình bày các thành phần của kiểm soát nội bộ theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị.

  Câu 3 (2 điểm):

  như sau:

  1. Công ty TNHH Ngôi Sao là công ty bán lẻ các sản phẩm điện tử thông qua website Công ty phát triển khá ổn định và không có nhu cầu mở rộng kinh doanh;

  2. Công ty có ban hành bảng giá bán lẻ và được thông báo công khai trên website công Tuy nhiên, trong thực tế công ty luôn bán dưới mức giá niêm yết để thu hút khách hàng. Mức chiết khấu tối đa lên đến 40% tuỳ vào số lượng hàng mua trên 1 đơn hàng;

  3. Quy trình bán hàng bắt đầu từ lúc khách hàng đặt hàng thông qua website. Nhân viên kinh doanh sẽ căn cứ vào đơn đặt hàng từ Website để gọi điện xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành giao hàng. Khách hàng kiểm tra hàng và thanh toán khi nhận hàng (COD).

  4. Khách hàng đều có quyền trả lại sản phẩm trong vòng 28 ngày sau khi mua hàng,

  5. Thời hạn bảo hành của các sản phẩm là từ 1 đến 3 năm.

  Anh/Chị hãy: (a) Giải thích (những) rủi ro có sai sót trọng yếu và (b) mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần thực hiện trong phần hành kiểm toán bán hàng – thu tiền.

  Câu 4 (2 điểm):

  Kiểm toán viên (KTV) An được phân công phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty Cổ phần Phương Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 1/12/X3.

  Công ty bắt đầu hoạt động từ 1/1/X1, nhưng đây là năm đầu tiên kiểm toán BCTC. Kiểm toán viên An đã phát hiện những vấn đề sau (đơn vị tính: triệu đồng):

  • Ngày 1/7/X1, Công ty ghi nhận đã vốn hóa chi phí phát triển và ghi nhận vào tài sản vô hình, số tiền là 240. Công ty đã thực hiện khấu hao tài sản này theo phương pháp tuyến tính với thời gian khấu hao là 4 năm và ghi nhận chi phí khấu hao vào chi phí quản lý hàng năm. Theo KTV An, toàn bộ chi phí này không đủ điều kiện vốn hóa.

  • Năm XI & X2 công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân, năm X3 chuyển sang sử dụng phương pháp FIFO. Khi xem xét lại, KTV An nhận thấy nếu áp dụng phương pháp FIFO này từ khi hoạt động, thì giá trị hàng tồn kho vào ngày 31/12/X1 & 31/12/X2 sẽ giảm đi lần lượt là 500 và 750. Trên BCTC năm X3, công ty mới chỉ khai báo về việc đã thay đổi phương pháp tính giá xuất kho. Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Yêu cầu:

  1. Với mỗi sự kiện nêu trên hãy cho biết: Những cơ sờ dẫn liệu nào của khoản mục nào trên BCTC bị ảnh hưởng? Bút toán điều chỉnh (nếu có).

  2. Giả sử đơn vị không đồng ý chỉnh sửa các sai sót nêu trên (trong khi các sai sót khác đã được điều chỉnh thích hợp). Theo chính sách của công ty kiểm toán, BCTC sẽ được coi là sai sót trọng yêu nếu tổng tài sản bị chênh lệch trên 1.600 triệu đồng (đối với Bảng cân đối kế toán) hoặc lợi nhuận sau thuế bị lệch trên 400 triệu đồng (đối với Báo cáo kết quả hoạt động kình doanh). Theo anh chị, ý kiến kiểm toán nào nên đưa vào báo cáo kiểm toán trong trường hợp này? Giải thích.

  Câu 5 (2 điểm): 

  Anh/Chị đang kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Siêu Sạch cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022. Công ty Siêu Sạch cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho các nhà máy trong các khu công nghiệp/chế xuất.

  Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, Anh/Chị được yêu cầu thực hiện thủ tục phân tích để ước tính doanh thu cho năm 2022 dựa trên các thông tin sau, Các thông tin này do ban lãnh đạo Công ty Siêu Sạch cung cấp trong buổi họp khởi động cho cuộc kiểm toán:

  Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, Công ty Siêu Sạch tăng phí dịch vụ lên 5% so với trước đây cho toàn bộ các hợp đồng đang có hiệu lực tại thời điểm này. Công ty sẽ tính phí dịch vụ, xuất hóa đon vào cuối các tháng;

  Nhờ nỗ lực chăm sóc khách hàng, Công ty giữ nguyên được các hợp đồng như năm 2022 ngoại trừ một hợp đồng với giá trị 45 triệu đồng/tháng đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 mà không được ký tiếp. Công ty cũng ký thêm được hợp đồng với một khách hàng mới với giá trị là 75 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1 tháng 3 năm 2022. Doanh thu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 3.780.000.000 đồng và doanh thu theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 4.334.000.000 đồng. Anh/Chị hãy:

  • Ước tính doanh thu của năm 2022 dựa trên phân tích độc lập của mình dựa trên các thông tin được cung cấp. cần trình bày rõ các bước tính. (0,4đ)

  • Nêu các bằng chứng kiểm toán mà Anh/Chị cần thu thập để đảm bảo mức độ tin cậy cho các thông tin mà Anh/Chị sử dụng cho phần tính toán ở trên. (0,4đ)

  • Nêu ra các thủ tục kiểm toán mà Anh/Chị sẽ thực hiện khi tiến hành kiểm toán dựa trên kết quả phân tích trên (0,6đ)

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề chẵn)

  Câu 1 (2 điểm):

  Anh/Chị cho biết khi thực hiện kiềm toán năm đầu tiên, mục tiêu của kiêm toán viên và doanh nghiệp kiêm toán đôi với số dư đầu kỳ là sì? Kiêm toán Vlẻn phải đưa ra loại ý kiên kiêm toán nào cho mỗi trườns hợp sau đây:

  1. Kiểm toán viên kêt luận ràng sô dư đâu kỳ chứa đựng sai sót gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo của kỳ hiện tại. Và ảnh hưởng đó không được xử lý một cách thích hợp hoặc không được trình bày và thuyết minh đầy đủ.

  Câu 2 (2 đim):

  Anh/Chị nêu định nghĩa “Sai sót” và “Sai sót không được điều chỉnh”. Kiểm toán viên phải làm gì đối với các sai sót không được điều chỉnh.

  Câu 3 (2 điểm):

  Công ty Gối Xinh sản xuất chăn, ga, gối và có năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022. Anh/Chị phụ trách nhóm kiêm toán cho Công ty Gôi Xinh và ghi nhận một số thông tin như sau trong quá trình kiêm toán cuôi năm tại Công ty.

  • Giám đốc của Công ty sẽ đi công tác nước ngoài hai tuần cuối năm. Toàn bộ hàng mua về trong giai đoạn từ ngày 15 đen 30 tháng 9 năm 2022 sẽ được ghi nhận vào tháng 10 năm 2022 vì phải đợi Giám đốc về phê duyệt trước khi cặp nhật vào sô kê toán?(0.8 đ)

  • Trong các năm trước, Công ty yêu cầu các đại lý phải trả tiền trước mới được lây hàng. Tuy nhiên trong năm 2022, đê tăng tính cạnh tranh, Công ty bắt đâu cho phép các đại lý tra chậm. Nhóm kiêm toán đã thực hiện thủ tục gửi thư xác nhận cho một số đại lý. Một số thư xác nhận chưa được trà lời hoặc trả lời nhưng có khác biệt với số liệu cùa Công ty. (0,6đ)

  • Công ty gặp phải cạnh tranh mạnh mẽ nên có kế hoạch chuyên hướng sang sản xuât rèm cửa. Việc chuyên hướng sản xuât dẫn đên việc Công ty phải đâu tư thêm máy móc, thiết bị, đào tạo lại tay nghề cho một sô nhân viên, thanh lý một số máy mócthông qua và phê duyệt tại cuộc họp đại hội đông cô đông bât thường vào tháng 9 nãm 2022. Công ty’ đã ghi nhận một khoan dự phòng tái cơ câu sản xuât trong báo cáo tài chính của nãm 2022. (0,6đ)

  Anh Chị hãy mô tả các thử nghiệm cơ bản chủ yếu cần thực hiện để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích họp đối với các nội dung trên.

  Việc tìm hiều kiểm soát nội bộ đối với các quy trình có ảnh hưởng đến các khoản mục trên đã được thực hiện và đánh giá là hữu hiệu.

  Câu (2 điểm):

  Công ty Vietfish là doanh nghiệp chế biến cá tra phi-lê xuất khẩu sang thị trường Mỹ đà hoạt động được 10 năm.

  Thị trường Mỹ là thị trường khắt khe nhất về chất lượng sân phẩm nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất và có giá trị gia tăng cao nhất đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam. Trong nhừng năm trước, vì tốc độ tăng trưởng ngành chế biến thuỷ sân rầt cao (trên 30% mỗi năm) nên đề đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào và ổn định giá thu mua, Vietfish đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với hai đơn vị nuôi thuỷ sàn lớn nhất khu vực Nam Bộ.

  Theo đó Vietfish cam kết mua vào tối thiêu 300 tấn cá tra mỗi tháng với giá cố định có điều chỉnh biên độ không quá 10% và sẽ được xem xét gia hạn vào đầu mỗi năm. Họp đồng hợp tác chiến lược này đã mang lại khoản lợi nhuận rất tốt. với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 30% mỗi năm cho Vietfish.

  Tuy nhiên, do ành hường của việc áp thuế chống bán phá giá sản phẩm cá tra phi-lê từ Việt Nam vào Mỹ dẫn giá cá tra phi-lê nhập khẩu từ Việt Nam bị tăng giá 40% và cao hơn đối thù cạch tranh 20%. Hậu quả là từ cuối tháng 2 năm 2022, Vietíĩsh không thể xuất khẩu được cá tra phi-lê và hoạt động sân xuất bị đình trệ. Đe cứu vãn tình hình, từ tháng 5 nãm 2022 Vietíish phải chuyên sang hoạt động gia công các loại thuỷ sản khác. Vì A vậy, từ mức có lãi trong năm 2022 là 600 tỷ, năm 2022 Vietíìsh phải ghi nhận khoản lô 400 tỷ VNĐ, trong đó 16 là do đền bù cho họp đồng cam kết mua đâu vào đà gia hạn đầu năm.

  Theo các chuyên gia kinh tế thì ít nhất trong 1 năm tới Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên mức thuê chông bán phá giá đôi với các sản phẩm cá tra phi-lê và sẽ xem xét áp với các sản phâm thuỷ sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam. Vì vậy, ngoài việc không xuât khâu cá tra phi-lê được thì hoạt động gia công các sản phàm thuỷ sản khác cùa Vietíìsh cùng bị đe doạ.

  Yêu cầu anh/chị:

  1. Hãy chì ra 4 yếu tố có thê dần đến nghi ngờ giả định hoạt động liên tục đỏi với Công ty Vietíish không được đảm bao.

  2. Hãy nêu 4 thù tục kiêm toán cằn thiết để đánh giá sự phù hợp cùa giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Vietfish

  Câu 5 (2 điểm):

  Đây là năm đầu tiên Công ty Z ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Ngọc Mai. Kiêm toán viên Minh đang lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31/12/X của cồng ty Ngọc Mai với một số thông tin chù yếu như sau:

  Tại công ty Ngọc Mai, các nghiệp vụ mua và bán phát sinh rất nhiều. Đặc biệt công ty có quan hệ với rât nhiêu nhà cung câp. Các nhà phân phôi này bán chịu cho công ty Ngọc Mai với thời hạn thanh toán từ 30 đến 45 ngày. Tuy nhiên, họ luôn kiêm soát khá chặt chè tình hình công nợ đôi với công ty Ngọc Mai thông qua việc gửi thư thông báo nợ hàng tháng, và thực hiện đối chiếu công nợ 3 tháns một lần.                     _

  Tình hình nợ phải thu của công ty Ngọc Mai là khá tốt vì chù yếu công ty bán hàng thu tiền mặt tại các cửa hàng, ngoại trừ việc bán chịu cho một vài siêu thị lớn. Số dư tiền cua công ty Ngọc Mai thường chiếm 25% cùa tông tài sản, trong khi nợ phái thu chỉ chiếm khoảng 5% tài sản ngắn hạn.

  Tài san dài hạn cùa công ty Ngọc Mai chù yếu là các cửa hàng và xe tải, chiếm khoảng 35% tông tài sản. Tuy nhiên, công ty cũng đi thuê một số xe tai đê sừ dụng khi có những hợp đồng giao hàng lớn. Đe thực hiện mọi hoạt động kinh doanh cũa mình, Công ty Ngọc Mai chỉ sử dụng 18 nhân viên, nhân viên phòng kế toán thường xuyên thay đôi. Ngoài ra, để giảm nhẹ công việc, còng ty Ngọc Mai đang sử dụng phương pháp kiêm kè định kỳ đối với hàng tồn kho và áp dụng một chưomg trình kế toán trên máy.

  Yêu cầu: Hãy nhận định các rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiềm soát tại công ty Ngọc Mai? Nêu những thủ tục kiểm toán quan trọng kiềm toán viên Minh cần áp dụng?

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề lẻ)

  Câu 1 (2 điểm):

  Anh/Chị hay nêu các loại ý kiến kiểm toán. Mô tả bản chất cúa vấn đề dẫn đến việc kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiêm toán không phải là ý kiến chấp nhận xét đoán của kiểm toán viên vê tính chất. Ảnh hưởng của các vấn đề này đôi với báo cáo tài chính.

  Câu 2 (2 đim): 

  Anh/Chị hãy nêu khái niệm “trọng yếu”, “mức trọng yếu”. Nêu một số tiêu chí mà kiêm toán viên có thê sử dụng để xác định mức trọng yếu đối với tông thể báo cáo tài chính.

  Câu 3 (2 điểm):

  Công ty Vui vẻ sản xuất các loại bánh kẹo và có năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022. Anh/Chị phụ trách nhóm kiêm toán cho Công ty Vui vẻ.

  Anh Chị ghi nhận một số thông tin như sau trong quá trình kiểm toán cuối năm tại Công ty:

  • Trong năm 2022, Công ty đã đâu tư nâng câp cũng như thay thế nhiêu máy móc sản xuất đề nâng cao chất lượng sản phẩm (0,6đ).

  • Công ty đà bố tri thêm một kế toán chuyên trách thu hồi nợ của đại lý mua hàng. Nhờ đó, tình hình trà tiền của đại lý đã tốt lên đáng kê. Công ty quyết định giâm tỷ lệ lập dự phòng cho nợ phải thu khó đòi trên 6 tháng từ 30% xuống còn 20%. Giả định ty lệ lập dự phòng là do Ban Giám đôc tự quyêt định và không bị ảnh hưởng bởi quy định về tài chính (0,4đ)

  • Dựa trên báo cáo bán hàng, loại bánh quy dành cho người ăn kiêng không được tiêu thụ tốt do không họp khâu vị người tiêu dùng và còn tồn trong kho khá nhểu. Trong thời gian tới, các đại lý không đăng ký mua thêm loại bánh này. (0,4đ)

  • Công ty dự định sẽ giảm bớt 5 cửa hàng bán lẻ do hoạt động không hiệu quả. Đê thay thế công ty dự định sẽ triền khai phần mềm bán hàng qua mạng. Dự tính công ty chỉ có thê bố trí công việc mới cho tôi đa 50% nhân viên của 5 cửa hàng này. Do đó, nhân viên của 5 cửa hàng được khuyến khích nghi việc và sẽ được hỗ trợ 2 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Giám đốc Công ty đã gửi thông báo đến các nhân viên đề đăng ký nghỉ việc tự nguyện vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Các nhấn viên có 2 tháng đê hoàn thành việc đăng ký. Công ty hiện đang lập dự phòng thôi việc theo ty lệ 10% quỳ lương của 5 cửa hàng để trả cho các nhân viên tình nguyện nghỉ việc. (0.6đ)

  Anh/Chị hãỵ mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần thực hiện để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với các nội dung trên.

  Việc tìm hiểu kiểm soát nội bộ đối với các quy trình có ảnh hưởng đến các khoản mục trên được thực hiện và đánh giá là hữu hiệu.

  Câu 4 (2 điểm):

  Công ty Hitech là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài cùa Nhật đà hoạt động tại Việt Nam được 6 năm. Công ty Hitech chuyên viết phần mềm trò chơi điện tử Online cho một đối tác ở Nhật – là một trong nhừng công ty phần mềm lớn nhất tại Nhật và có cùng chù đầu tư với Hitech. 90% doanh thu của Hitech đến từ đối tác Nhật này và, 10% còn lại là các hợp đồng nhỏ lẻ tại Việt Nam.Với chế độ đãi ngộ tốt, hiện Hitech đang sở hừu đội ngũ kỳ sư phần mềm được đánh giá là rất mạnh so với các công ty trong ngành. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu bình quân cùa Hitech là 20% một năm và trung bình mỗi hợp đồng Hitech cần 3 tháng đê hoàn thành.

  Vào tháng 6/2016, đối tác bên Nhật bị kiện vì rò rì thông tin thê tín dụng của khách hàng chơi điện từ Online, do đó cho đến 31/12/2016 họ không ký’ được thêm được bất kỳ họp đồng phần mềm trò chơi điện tử nào cả.Và cũng nhân sự kiện này, chính phũ Nhật vừa ra chính sách mới thắt chãt kiểm soát trò chơi điện tữ Online, bao gồm hạn chế quàng cáo trên các phương tiện truyền thông và yêu cầu đặt máy chũ trò chơi tại Nhật. Ước tính quy định này sẽ làm cho tốc độ tàng trưởng của ngành trò chơi điện tứ Online bị âm.

  Do ảnh hường cùa những sự kiện trên mà doanh thu trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Hitech đà giảm từ 20 tỷ’ VXD năm 2022 xuống còn 12 tỷ VXD năm 2022 và chưa có họp đồng nào dành cho năm 2022 được ký kết.

  Yêu cầu anh/chị:

  1. Hãy chỉ ra 4 yếu tố có thể dẵn đến nghi ngờ giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Hitech không được đảm bào.

  2. Hãy nêu 4 thủ tục kiêm toán có thể sừ dụng đế đánh giá sự phù hợp cùa giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Hitech.

  Câu 5 (2 điểm): 

  Công ty điện tử T là một nhà sản xuất và phân phối các sản phâm điện tử. Trong quá trình kiêm toán hàng tồn kho của công ty’ T, KTV ghi nhặn những tình huống sau:

  • Trong lúc chứng kiến kiêm kê, KTV nhận thấy có hai xe tải chứa san phâm đã được bốc xếp và chuân bị chở đi giao hàng, KTV tim hiêu và biết số hàng này không được tính vào hàng tôn kho cua công ty.

  • Cũng trong quá trình kiêm kê, KTV ghi nhận một số tương đối lớn san phâm mà bao bì đã cũ ở sâu trong góc kho hàng. Khi được phỏng vấn, khách hàng cho biết sân phâm vẫn còn hạn sừ dụng nên vẫn đẽ bán như các san phâm khác.

  • Qua trao đổi với Giám đốc, KTV đưọ’c biết gần đây, do lình hình cạnh tranh với các đỏi thu khác nên đơn vị phải giảm đáng kê san lượng san xuât so vói mức công suất bình thường. Tuy vậy, số sản phẩm sán xuàt trong kỳ cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng sản xuất.

  • Số liệu kiêm kê thực tế và số liệu trên sô chi tiết hàng tồn kho có chênh lệch đáng kê. Được biêt trong năm, đơn vị đà cài đặt một phần mềm theo dồi kế toán hàng tồn kho mới.

  Yêu cầu: Anh/Chị hãy trình bày các thủ tục kiểm toán bổ sung mà KTV cần thực hiện để thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho mỗi trường hợp trên.

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề chẵn)

  Câu 1 (2 điểm):

  1. Doanh thu được xác định như thế nào theo chuẩn mực kế toán số 14.

  2. Mỗi trường hợp sau đây được xem xét độc lập, niên độ kế toán của tất cả các trường hợp đều kết thúc vào ngày 31.12.2016. Đối với mỗi trường hợp, hãy chỉ ra: căn cứ ghi nhận doanh thu, nếu doanh thu được ghi nhận trong niên độ kế toán 2022 thì mức doanh thu được ghi bằng bao nhiêu? Số tiền đơn vị kế toán đã nhận, nhưng không được ghi nhận là doanh thu thì được trình bày trong chỉ tiêu nào của Báo cáo tài chính năm 2022.

  • Trường hợp một: Ngày 1/7/2016, Công ty B gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank, số tiền gửi 300.000.000 đồng với khoảng thời gian 12 tháng. Lãi suất năm 12%, tiền gốc và toàn bộ tiền lãi nhận được vào 1/7/2017.

  • Trường hợp 2: Trong tháng 12/2016, Công ty tô chức sự kiện XYZ. bán vé buổi hòa nhạc thính phòng do các nghệ sĩ nổi tiếng biêu diễn, số tiền thu được từ bán vé 500.000.000 đồng (không bao gồm thuế GTGT). Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tháng 2/2017.

  • Trường hợp 3: Trong tháng 8/2016, Công ty in Tân Tiến nhận 24.000.000 đồng (không bao gồm thuế GTGT) tiền đặt mua tạp chí hàng tháng của khách hàng cho 12 tháng. Tạp chí đầu tiên được gửi đến khách hàng vào tháng 9/2016.

  • Trường hợp 4: Trong tháng 9/2016, Công ty giầy Thường Phi gửi sản phẩm đến các đại lý bán lẻ với mức tổng mức giá bán (không bao gồm thuế GTGT) 500.000.000 đồng với chính sách hoa hồng là đại lý bán lẻ được hưởng 10% giá bán. Đến ngày 31/12/2016, đại lý bán lẻ mới bán được 30% số sản phẩm Thường Phi gửi đi.

  Câu 2 (2 điểm): 

  Căn cứ quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, hãy trình bày:

  a/ Khái niệm tài sản cố định hữu hình? Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản cô định hữu hình?

  b/ Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ hữu hình khi mua sắm và các trường hợp được thay đổi nguyên giá tài sản cố định hữu hình? “

  c/ Khấu hao tài sản cố định hữu hình là gì? Các phương pháp khấu hao tài sản cô định hữu hình (nêu tên, không trình bày nội dung phương pháp)?.

  Câu 3 (2 điểm): 

  Công ty A mua 80% quyền sở hữu công ty B và đạt được quyền kiểm soát từ ngày 1/7/2014, trong năm 2022 có các giao dịch nội bộ giữa 2 công ty như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)

  1. Ngày 1/3/2015, công ty B bán cho công ty A một lô hàng hóa có giá vôn là: 12.000; giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 15.000. Ngày 31/12/2015, công ty A còn tồn trong kho số hàng hóa mua của công ty B là 40% và chưa thanh toán tiên hàng cho công ty B. Quý 1/2016, công ty A bán hệt lô hàng hóa mua của công ty B và thanh toán tiền hàng cho công ty B.

  2. Ngày 1/7/2015, công ty A bán cho công ty B một TSCĐ hữu … phục vụ cho quản lý doanh nghiệp có nguyên giá: 20.000; đã khâu hao 6.000; giá bán chua GÓ thuế GTGT 10% là 12.600. Thời gian khấu hao còn lại của TSCĐ hữu hình là 7 năm và công ty B cũng thực hiện khấu hao trong T năm.TSCĐ hữu hình khẩu hao theo nguyên giá và theo phương pháp đường thẳng. Ngày 31/12/2015, công ty A thực hiện thanh toán bù trừ nợ phải thu và nợ phải trả với công ty B.

  Yêu cầu: Lập các bút toán điều chỉnh các giao dịch nội bộ giữa công ty A và công ty B phục vụ cho việc lập BCTC hợp nhất của tập đoàn A ngày 31/12/2015 và 31/12/2016?. Giả sử, trong năm 2022 và năm 2022 chỉ có các giao dịch nội bộ kể trên và thuế suất thuế TNDN của công ty A và B là 20%.

  Câu 4 (2 điểm): 

  Công ty Quang Minh tính thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

  Sô dư đầu tháng 12/N:

  TK 1111: 200.000

  TK 1122: 1.100.000JPY, tỷ giá ghi số 175đ/JPY

  TK 1282: 6.000.000

  TK 156: 1.500.000 (Chi tiết hàng hóa A, số lượng 500 tấn, đơn giá 3000)

  TK 2294: 50.000 (chỉ tiết hàng hóa A)

  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N như sau:

  1. Ngày 2/12/N, công ty ký hợp đồng với công ty Fruiji Nhật Bản về việc mua lô hàng hóa (02 thang máy), trị giá hợp đồng 950.000 JPY, thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế 180đ/JPY. Chỉ phí vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng về Kho là 9.900 (đã bao gồm thuế GTGT 10%), công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. Thời hạn thanh toán cho công ty Fruiji là 4 tháng kể từ ngày mua. Nếu thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khâu thanh toán 1%.

  2. Ngày 5/12/N, xuất bán 100 tấn hàng hóa A cho khách hàng chưa thanh toán, giá bán 5.000, chưa thuế GTGT 10%. Tổng giá trị hợp đồng mà khách hàng phải trả là 600.000. Thời hạn thanh toán 10 tháng, bắt đâu từ tháng này.

  3. Ngày 25/12/N, chuyển khoản thanh toán toàn bộ tiền hàng cho công ty FruIji. Tỷ giá mua của ngân hàng tại ngày thanh toán 176 đ/JPY, tỷ giá bán của ngân hàng tại ngày thanh toán 183 đ/JPY.

  Số chiết khấu thanh toán được hưởng: 950.000 * 1% = 9500 JPY

  4. Ngày 31/12/N, ghi nhận lãi của các loại trái phiếu A, B, C mà công ty đã đầu tư.

  5. Tại ngày 31/12/N, tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch là 177đ/IPY; Công ty có bằng chứng tin cậy về giá thị trường của lô hàng nhập khâu ngày 2/12 là 90.000/cái, của hàng hóa A là 4.500/tấn.

  Yêu cầu:

  1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, kể cả các bút toán lập dự phòng, đánh giá khoản mục tiền tệ.

  2. Kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ và lập báo cáo kết quả kinh doanh biết thuế suất thuế TNDN là 20%.

  Câu 5 (2 điểm): 

  Yêu cầu:

  1. Giả định chỉ có một nhân tố giới hạn duy nhất là giờ công lao động trực tiếp. Loại sản phẩm nào cần sản xuất với số lượng là bao nhiêu trong mỗi tuần để tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận? Mức lợi nhuận của phương án này là bao nhiêu?

  2. Giả định cả giờ máy chạy và giờ công lao động trực tiếp đều là nhân tố giới hạn với số liệu trình bày trong bảng trên. Số lượng sản phẩm mỗi loại cần được sản xuất và bán ra hàng tuần bằng bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Mức lợi nhuận của phương án tối ưu này là bao nhiêu?

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề lẻ)

  Câu 1 (2 điểm):                                                                                                              

  Kiểm toán viên độc lập có thể thực hiện dịch vụ soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (VSA 2410) và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Hãy so sánh 2 dịch vụ trên ở các phương diện:

  (a) Mục đích

  (b)  Mức độ đảm bảo dịch vụ.

  (c) Thủ tục thực hiện

  (d) Đánh giá các sai sót phát hiện

  Câu 2 (2 điểm):

  1.Trình bày các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán (nêu 5 trường hợp).

  2.Trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chỉ nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán mà vẫn thực hiện kiểm toán cho khách hàng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào?

  Câu 3 (2 điểm):

  1.Vào 02.02.20×6, một cơn hỏa hoạn lớn thiêu rụi ba (3) kho hàng của Thành Sinh ước tính giá trị hàng hóa bị thiệt hại lên đến 20 tỷ dồng. í

  2.Vào tháng 11.20×5, Thành Sinh bị khách hàng khởi kiện do vi phạm hợp đồng. Ngày 12.01.20×6, tòa án xét xử và yêu cầu Thành Sinh phải bồi thường cho khách hàng là 500 triệu đồng, Thành Sinh đã chấp nhận mức phạt này.

  3.Vào 04.02.20×6, Thành Sinh mua lại một công ty khác cùng ngành. Việc sáp nhập này có thể làm cho Thành Sinh trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành.

  Yêu cầu: Hãy cho biết:

  • Cách xử lý kế toán của Thành Sinh đói với tình huống trên có phù hợp với quy định hiện hành (giả sử số tiền đều là trọng yếu) không, cách thức nào theo bạn là phù hợp.

  • Thế nào là Nợ tiềm tàng, điều kiện để lập dự phòng Nợ tiềm tàng.

  Câu 4 (2 điểm):

  XYZ là công ty phân phối (thương mại), hoạt động trong một lĩnh vực rất cạnh tranh với các nhà phân phôi khác trong vùng. Những năm gần đây, công ty gặp khó khăn tài chính và có nhu cầu một khoản vay lớn từ ngân hàng để thanh toán các khoản nợ đên hạn. Ngoài ra, công ty cũng đang chịu áp lực đạt mục tiêu lợi nhuận. Trong giai đoạn lập kê hoạch, kiêm toán viên đã thu thập các thông tin của năm trước và thông tin chưa được kiểm toán để phân tích sơ bộ đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu như sau:

  Qua trao đổi nhà quản trị đã giải thích với kiểm toán viên một số thông tin sau:

  –  Trong năm hiện hành do trang bị hệ thống máy tính mới cùng phần mềm quản trị nên tăng được hiệu quả hoạt động so với năm trước.

  –  Nhiều sản phẩm công ty cung cấp cho khách hàng có tính mùa vụ, nên trong năm công ty quyết định kéo dài thời gian trả nợ cho khách hàng từ tháng 10 sang tháng 4 năm sau mà khách hàng không phải trả lãi. Nhiều khách hàng lớn được hưởng chính sách tín dụng này của công ty nên sẵn sàng dự trữ hàng vào cuối năm tại kho bán lẻ của mình để bán vào năm sau.

  Yêu cầu:

  a. Hãy tính tỷ lệ lợi nhuận gộp và số ngày thu tiền bình quân của khoản nợ phải thu năm trước và năm hiện hành.

  Câu 5 (2 điểm):

  Khi kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của công ty Hàng Hải, kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau:

  1.Kế toán đã ghi hóa đơn bán hàng phát sinh ngày 09/01/N+1 vào số kế toán năm N: Giá bán chưa thuế 400 triệu, giá vốn hàng bán 300 triệu đồng, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.

  2.Kế toán áp dụng sai giá xuất kho làm giá vốn hàng bán tăng 300 triệu đồng.

  3.Một hóa đơn bán hàng trả chậm bị nhập số liệu từ bàn phím máy tính nhằm từ 50 triệu đồng doanh thu chưa thuế thành 500 triệu đồng, thuế GTGT 10%

  4.Kế toán ghi nhận doanh thu chưa thuế 500 triệu đồng của nghiệp vụ bán chịu hàng hóa ngày 27/12/N nhưng quên không phản ánh giá vốn hàng bán (bán xuất kho trực tiếp), thuế GTGT 10%. Biết giá vốn hàng bán là 300 triệu đồng.

  5.Cần trừ nợ phải thu với nợ phải trả của Khách hàng L nhưng kế toán ghi nhầm:

  Nợ TK 331 – Nhà cung cấp S: 50 triệu

  Có TK 131 – Khách hàng L:50 triệu.

  Yêu cầu: Với mỗi nghiệp vụ trên hãy nêu:

  a. Những cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng

  b. Các khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng

  c. Các bút toán điều chỉnh (nếu có)

  d. Các thủ tục kiểm toán cần thực hiện để phát hiện các sai phạm trên.

  Trình bày các yêu cầu trên theo mẫu sau:

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề chẵn)

  Câu 1 (2 điểm):

  1. Phân biệt trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán trong việc xét đoán giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán.

  Câu 2 (2 điểm):

  1. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “tiền để của một cuộc kiểm toán”. Đẻ xác định tiền đề của một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải làm gì? Hợp đồng kiểm toán được lập theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 – Hợp đồng kiểm toán phải có những nội dung gì?

   Câu 3 (2 điểm):

  Kiểm toán viên Lam phụ trách nhóm kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N của Công ty X kinh doanh rau quả (tươi, khô, đông lạnh, chế biến).

  Công ty X mua rau quả và bán cho các công ty bán lẻ theo hình thức bán chịu. Chính sách duyệt bán chịu của X khá lỏng lẻo, công tác theo dõi đôn đốc nợ cũng ít được thực hiện do kế toán thanh toán còn bận kiêm nhiệm nhiều việc khác. Kiểm toán viên Lam quan sát thây kho hàng hóa của Công ty X có hàng rào bảo vệ, cửa khóa chặc chăn, bảo đảm hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng nhưng kho ở gần mương rãnh nên ẩm thấp và có nhiều chuột. Điều kiện đảm bảo chất lượng cho rau quả cũng chưa tốt, tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được đo đó có thể ở mức cao.

  Kiểm toán viên Lam ước tính tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được có thể lên đến 30%, trong khi Công ty X quy định tỷ lệ theo định mức là 5%. Công tác kiểm kê không được thực hiện định kỳ vào cuối năm tài chính và Giám đốc Công ty X nói rằng công ty chỉ thực hiện kiểm kê khi thấy cần thiết,

  Yêu cầu:

  1. Nhận định khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của Công ty X ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.

  2. Xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết đã được kiểm toán viên thực hiện khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ của Công ty X như đã nêu trên.

  3. Xác định thủ tục kiểm toán cần được thực hiện tiếp theo dựa trên những phát hiện trên.

  4. Nếu thực hiện kiểm kê rau quả, kiểm toán viên phát hiện giá trị cuối kỳ của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính cao hơn đáng kể so với kết quả kiểm kê, kiểm toán viên yêu cầu Công ty X điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính nhưng Ban Giám đốc Công ty X không đồng ý điều chỉnh. Vậy kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiên kiểm toán loại gì?

  Câu 4 (2 điểm):

  Tổng công ty than Quảng Ninh là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than. Tổng công ty này hoạt động theo sự giám sát của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sức khỏe và an toàn lao động do nhà nước quy định. _

  Anh/chị là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thê cuộc kiểm toán (của Công ty kiểm toán CPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/07/2015 của Tổng công ty than Quảng Nĩnh. Tổng công ty này có hàng loạt các mỏ than ở một số địa phương khác nhau trên khu vực phía Bắc. Anh/chị đang soát xét giấy tờ làm việc của cuộc kiểm toán. Bản dự thảo báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 360 tỷ đồng và tổng tài sản là 3.500 tỷ đồng. Trưởng nhóm kiểm toán có thể hiện tóm tắt các vấn đề cần quan tâm trong giấy tờ làm việc của mình như sau:

  _ Tai nạn xảy ra tại Mỏ than số 18: Vào ngày 15/7/2015, đã xảy ra một tai nạn tại Mỏ than số 18, nhiều đường lò của mỏ này đã bị sụp, nguyên nhân do một số đường lò bị lụt. Điều này khiến cho 1/3 khu mỏ không thể tiếp cận được, các đường lò này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, Ban giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh cho rằng các khu vực còn lại của khu mỏ này vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động miễn sao các khắc phục sự cố đảm bảo rằng khu mỏ này đáp ứng được các yêu cầu của quy định về sức khỏe và an toàn lao động.

  Vụ sập hầm lò này, may mắn không ai bị thương vong. Tuy nhiên, việc sụp hầm lò này khiến hư hại một số nhà cửa của khu đân cư kế bên khu mỏ. Theo kết quả giám định điều tra thì số nhà cửa này cần phải tháo đỡ hoàn toàn hoặc phải sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn sinh hoạt cho người dân địa phương. Có khoảng 20 hộ gia đình buộc phải tái định cư ở nơi khác và

  Tổng công ty than Quảng Ninh đang phải đôi mặt với việc đền bù và hỗ trợ các chị phí này.

  _ Giá trị còn lại trên số kế toán của Mỏ than số 18 là 200 tỷ đồng. Đo không có công nhân mỏ nào bị thương vong, nên Ban Giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh quyết định không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước sự việc này.

  Yêu cầu:

  1. Anh/chị đưa ra ý kiến của mình về các vần đề cần quan tâm;

  2. Anh/chị cho biệt các băng chứng kiểm toán nào cần phải thu thập khi anh/chị soát xét giấy tờ làm việc và báo cáo tài chính của Tổng công ty than Quảng Ninh.

  Câu 5 (2 điểm):

  Công ty Minh Trí là nhà bán lẻ các sản phẩm gia dụng. Trong năm công ty thực hiện rất nhiều các đơn đặt hàng được gửi tới từ phía người mua hàng. Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền, Kiểm toán viên ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

  • Tắt cả các đơn đặt hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thầm quyển; _

  • Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi số doanh thu, thu tiền hàng và người có thâm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng;

  • Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hoá đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm bán và ghi chép vào số kế toán;

  • Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi số các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi số theo thời gian.

  Yêu cầu:

  1. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào? Những sai phạm đó có thể ảnh hưởng tới cơ sở dẫn liệu nào của báo cáo tài chính?

  2. Đề xuất một thử nghiệm kiểm soát phù hợp với mỗi thủ tục kiểm soát trên.

  Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2022 (Đề lẻ)

  Câu 1 (2 điểm):

  1. Phân biệt trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán trong việc xét đoán giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán.

  Câu 2 (2 điểm):

  1. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “tiền để của một cuộc kiểm toán”. Đẻ xác định tiền đề của một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải làm gì? Hợp đồng kiểm toán được lập theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 – Hợp đồng kiểm toán phải có những nội dung gì?

   Câu 3 (2 điểm):

  Kiểm toán viên Lam phụ trách nhóm kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N của Công ty X kinh doanh rau quả (tươi, khô, đông lạnh, chế biến).

  Công ty X mua rau quả và bán cho các công ty bán lẻ theo hình thức bán chịu. Chính sách duyệt bán chịu của X khá lỏng lẻo, công tác theo dõi đôn đốc nợ cũng ít được thực hiện do kế toán thanh toán còn bận kiêm nhiệm nhiều việc khác. Kiểm toán viên Lam quan sát thây kho hàng hóa của Công ty X có hàng rào bảo vệ, cửa khóa chặc chăn, bảo đảm hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng nhưng kho ở gần mương rãnh nên ẩm thấp và có nhiều chuột. Điều kiện đảm bảo chất lượng cho rau quả cũng chưa tốt, tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được đo đó có thể ở mức cao.

  Kiểm toán viên Lam ước tính tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được có thể lên đến 30%, trong khi Công ty X quy định tỷ lệ theo định mức là 5%. Công tác kiểm kê không được thực hiện định kỳ vào cuối năm tài chính và Giám đốc Công ty X nói rằng công ty chỉ thực hiện kiểm kê khi thấy cần thiết,

  Yêu cầu:

  1. Nhận định khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của Công ty X ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.

  2. Xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết đã được kiểm toán viên thực hiện khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ của Công ty X như đã nêu trên.

  3. Xác định thủ tục kiểm toán cần được thực hiện tiếp theo dựa trên những phát hiện trên.

  4. Nếu thực hiện kiểm kê rau quả, kiểm toán viên phát hiện giá trị cuối kỳ của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính cao hơn đáng kể so với kết quả kiểm kê, kiểm toán viên yêu cầu Công ty X điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính nhưng Ban Giám đốc Công ty X không đồng ý điều chỉnh. Vậy kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiên kiểm toán loại gì?

  Câu 4 (2 điểm):

  Tổng công ty than Quảng Ninh là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than. Tổng công ty này hoạt động theo sự giám sát của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sức khỏe và an toàn lao động do nhà nước quy định. _

  Anh/chị là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thê cuộc kiểm toán (của Công ty kiểm toán CPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/07/2015 của Tổng công ty than Quảng Nĩnh. Tổng công ty này có hàng loạt các mỏ than ở một số địa phương khác nhau trên khu vực phía Bắc. Anh/chị đang soát xét giấy tờ làm việc của cuộc kiểm toán. Bản dự thảo báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 360 tỷ đồng và tổng tài sản là 3.500 tỷ đồng. Trưởng nhóm kiểm toán có thể hiện tóm tắt các vấn đề cần quan tâm trong giấy tờ làm việc của mình như sau:

  _ Tai nạn xảy ra tại Mỏ than số 18: Vào ngày 15/7/2015, đã xảy ra một tai nạn tại Mỏ than số 18, nhiều đường lò của mỏ này đã bị sụp, nguyên nhân do một số đường lò bị lụt. Điều này khiến cho 1/3 khu mỏ không thể tiếp cận được, các đường lò này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, Ban giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh cho rằng các khu vực còn lại của khu mỏ này vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động miễn sao các khắc phục sự cố đảm bảo rằng khu mỏ này đáp ứng được các yêu cầu của quy định về sức khỏe và an toàn lao động.

  Vụ sập hầm lò này, may mắn không ai bị thương vong. Tuy nhiên, việc sụp hầm lò này khiến hư hại một số nhà cửa của khu đân cư kế bên khu mỏ. Theo kết quả giám định điều tra thì số nhà cửa này cần phải tháo đỡ hoàn toàn hoặc phải sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn sinh hoạt cho người dân địa phương. Có khoảng 20 hộ gia đình buộc phải tái định cư ở nơi khác và

  Tổng công ty than Quảng Ninh đang phải đôi mặt với việc đền bù và hỗ trợ các chị phí này.

  _ Giá trị còn lại trên số kế toán của Mỏ than số 18 là 200 tỷ đồng. Đo không có công nhân mỏ nào bị thương vong, nên Ban Giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh quyết định không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước sự việc này.

  Yêu cầu:

  1. Anh/chị đưa ra ý kiến của mình về các vần đề cần quan tâm;

  2. Anh/chị cho biệt các băng chứng kiểm toán nào cần phải thu thập khi anh/chị soát xét giấy tờ làm việc và báo cáo tài chính của Tổng công ty than Quảng Ninh.

  Câu 5 (2 điểm):

  Công ty Minh Trí là nhà bán lẻ các sản phẩm gia dụng. Trong năm công ty thực hiện rất nhiều các đơn đặt hàng được gửi tới từ phía người mua hàng. Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền, Kiểm toán viên ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

  • Tắt cả các đơn đặt hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thầm quyển; _

  • Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi số doanh thu, thu tiền hàng và người có thâm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng;

  • Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hoá đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm bán và ghi chép vào số kế toán;

  • Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi số các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi số theo thời gian.

  Yêu cầu:

  1. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào? Những sai phạm đó có thể ảnh hưởng tới cơ sở dẫn liệu nào của báo cáo tài chính?

  2. Đề xuất một thử nghiệm kiểm soát phù hợp với mỗi thủ tục kiểm soát trên.

  Mong rằng bộ đề thi CPA môn Kiểm toán giúp bạn ôn thi CPA hiệu quả hơn.

  TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Học Phần Kiểm Toán Căn Bản Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Đề Và Đáp Án Bài Thi Hkii, Môn Ngữ Văn 11, Năm Học 2022
 • Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp Neu. Đề 1 Có Lời Giải
 • Tải Sách Chinh Phục Đề Thi Hsk4 Phần Đọc
 • Tải Về Tổng Hợp Đề Thi Ôn Luyện Năng Lực Tiếng Nhật N5
 • Đề Thi Thử Đh 2012 Có Đáp Án (Môn Toán, Lý, Hóa)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Đh Toán 2012 Khối_A&a1 (Có Giải Chi Tiết)
 • Cấu Trúc Đề Thi Đh Toán 2014 Và Chiến Lược Thi
 • Thi Thử Trắc Nghiệm Toán Và Tư Duy Logic
 • Olympic Toán Học Và Khoa Học Lần Thứ 16 Imso 2022
 • Đề Thi Toán Im Japan Và Cách Tham Gia Chương Trình Im Japan
 • Tags: de thi thu dh 2012, de thi thu dai hoc 2012, de thi thu dh mon ly 2012, de thi thu dh mon hoa 2012, de thi thu dh co dap an Tổng hợp…

  Tags: de thi thu dh 2012, de thi thu dai hoc 2012, de thi thu dh mon ly 2012, de thi thu dh mon hoa 2012, de thi thu dh co dap an

  Tổng hợp các đề thi thử ĐH 2012 có đáp án môn Toán, môn Lý, môn Hóa khối A, khối B từ các trường THPT và trung tâm luyện thi trên cả nước.

  I. Đề thi thử ĐH 2012 môn Toán có đáp án:

  Mở đầu là đề thi của trường THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc. Đề thi được ra vào giữa học kì 1 nên chưa có các bài toán về tích phân, số phức, pp tọa độ trong không gian. Các phần còn lại như cấu trúc đề thi ĐH những năm gần đây. Tải đề thi này với đáp án chi tiết:

  1. Download De thi thu DH mon Toan – THPT Tam Duong, Vinh Phuc

  2. Bộ 30 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2012 theo cấu trúc – Văn Phú Quốc

  3. Đề thi thử ĐH 2012 môn Toán – chuyên Hạ Long (có đáp án)

  4. Đề thi Đại học 2012 môn Toán – Triệu Sơn 4, Thanh Hóa – có đáp án

  5. Đề thi thử môn Toán của trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội (2012)

  6. Đề thi thử môn Toán 2012 của trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh

  7. Đề thi thử môn Toán khối A, B có đáp án (Đô Lương 4, Nghệ An)

  8. 40 đề thi thử đại học 2012 môn Toán (bổ sung từ bộ 30 đề)

  9.ĐÁP ÁN 40 đề thi thử môn Toán 2012 của thầy Văn Phú Quốc

  10. Đề thi thử môn Toán khối A, B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

  11. Đề thi, đáp án môn Toán khối A năm 2012 (THPT Nguyễn Đức Mậu, Nghệ An)

  12. Đề khảo sát chất lượng ôn thi đại học khối A, B, C, D – Thuận Thành I

  13. Đề thi Đại học môn Toán khối A B D 2012 – THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh

  14. Đề thi thử môn Toán có đáp án của trường Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa

  15.5 đề thi thử môn Toán KHỐI D 2012 có đáp án

  16.6 đề thi thử đại học khối A năm 2012 môn Toán (mới, có đáp án)

  17. Đề thi thử môn Toán khối A B D chuyên Nguyễn Huệ (lần 4 năm 2012, đáp án)

  18. Đề thi thử môn Toán Lý Hóa khối A của Gia sư trực tuyến (lần 1, năm 2012)

  19. Thi thử môn Toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lần 8 (2012)

  20. Đề thi thử môn Toán (đáp án) của trường Thuận Thành 1Gia Bình 1

  21. Đáp án đề thi thử Toán, Lý, Hóa chuyên Đại học Vinh lần 4 năm 2012

  22.Đề thi môn TOÁN khối A, A1 năm 2012 và đáp án

  23.Đáp án Đề thi môn TOÁN khối B năm 2012

  24.Đáp án Đề thi Đại học môn TOÁN khối D năm 2012

  II. Đề thi thử ĐH 2012 môn Lý có đáp án:

  1. Bộ 5 đề thi thử Đại học môn Lý 2012 có đáp án (word)

  2. Đề thi thử Đại học môn Lý năm 2012 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh

  3. Đề thi môn Vật Lý lần 2, Thuận Thành 1, Bắc Ninh (có đáp án)

  4. Đề thi thử môn Lý khối A của Gia sư trực tuyến (lần 1, năm 2012)

  5. Đáp án đề thi thử Toán, , Hóa chuyên Đại học Vinh lần 4 năm 2012

  6.25 đề thi thử Đại học môn Lý có đáp án của các trường chuyên 2013

  Bộ đề thi thử môn Vật lý đã đăng năm 2011: XEM & DOWNLOAD

  III. Đề thi thử ĐH 2012 môn Hóa có đáp án:

  1. Đề thi thử Đại học môn Hóa năm 2012 (Thuận Thành 1, Bắc Ninh)

  2. Đề thi thử môn Hóa khối A, B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

  3. Đề thi môn Hóa học lần 2, Thuận Thành 1, Bắc Ninh

  4. Đề thi thử môn Hóa khối A của Gia sư trực tuyến (lần 1, năm 2012)

  5.16 đề thi thử môn Hóa khối A, B năm 2012 (MỚI)

  6. Đáp án đề thi thử Toán, Lý, Hóa chuyên Đại học Vinh lần 4 năm 2012

  Bộ đề thi thử môn Hóa đã đăng trước đây: XEM & DOWNLOAD

  Bonus: 18 đề thi thử Đại học MÔN SINH KHỐI B năm 2012 có đáp án

  Đã đăng (2011, NHIỀU ĐỀ): ĐỀ THI THỬ ĐH 2011 MÔN TOÁN, LÝ, HÓA, SINH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Mềm: 35 Đề Và Đáp Án Đề Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4
 • Tổng Hợp 30 Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên
 • Về Cuộc Thi Bebras
 • Cuôc Thi Olymlic Toán Học Úc Amc 2022
 • Ngân Hàng Đề Thi Toán Cao Cấp A1
 • Đề Kiểm Tra Toán 2, Đề Thi Toán Lớp 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ 15 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Khoa Học Lớp 5 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Có Đáp Án Sở Gd&đt Quảng Nam
 • Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì Ii Môn : Toán
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

  Bộ đề kiểm tra cuối HK2 môn Toán lớp 2 giúp các em học sinh lớp 2 làm quen với các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi học…

 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

  Bộ đề thi giữa HK2 môn Toán lớp 2 dành học sinh tự ôn tập chuẩn bị chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán…

 • Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2021 có đáp án

  Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề. Có đáp án….

 • Đề thi HK1 Toán 12 thành phố Cần Thơ 2022-2021

  Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 thành phố Cần Thơ, năm học 2022-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề. Có đáp…

 • 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2022-2021

  Gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô và phụ huynh học sinh 10 đề thi thử học kì 1 môn Toán lớp 2 file word năm học 2022-2021….

 • Bộ đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 2 năm 2022-2021

  Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2022-2021. Mỗi đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1 Phần I:…

 • Đề KSCL đầu năm học môn Toán lớp 2 năm 2022-2021

  Bài 1. (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần: 46, 45, 44, ….., ……, ……, ……, ……, 38. Bài 2. (4 điểm): Đặt tính rồi…

 • Đề luyện thi Violympic Toán lớp 2 cấp quận số 2

  Đề luyện thi Violympic môn Toán lớp 2 cấp quận số 2 dành cho học sinh lớp 2 tự ôn thi kiểm tra kiến thức. Câu 1: Cho a :…

 • Đề luyện thi Violympic Toán lớp 2 cấp quận số 1

  Đề luyện thi Violympic môn Toán lớp 2 cấp quận số 1 dành cho học sinh lớp 2 tự ôn thi kiểm tra kiến thức. Câu 1: Cho: ……. –…

 • Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2022-2019

  Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2022-2019. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi…

 • --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
 • Lộ Trình Học Và Những Điểm Cần Lưu Ý Để Có Thể Thi Đậu N5
 • Tổng Hợp Đề Thi Jlpt Miễn Phí
 • Thi Jlpt 12/2020 Đầy Đủ Chính Xác Nhất
 • Những Cuốn Sách Luyện Thi Jlpt N4 Cực Hiệu Quả
 • Học Kế Toán Tại Hải Phòng, Lớp Kế Toán Trưởng, Kế Toán Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Lớp Kế Toán Trưởng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển Sinh Lớp Kế Toán Trưởng Tại Tp,hcm ” “
 • Lớp Kế Toán Trưởng Tại Tp Hcm, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang
 • Khóa Học Kế Toán Trưởng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Ngành Kế Toán
 • Trung tâm đào tạo kế toán – Công ty cổ phần VAT

  Số 314 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

  Công ty cổ phần VAT được thành lập năm 2001. Hoạt động trong lĩnh vực: Tư vấn và dịch vụ tài chính Kế toán, đào tạo các loại hình Kế toán, cung cấp phần mềm Kế toán Adsoft.

  – Về đào tạo: Từ khi thành lập công ty đã liên kết với Học viện Tài chính, đào tạo hàng trăm khoá học Kế toán viên, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán máy. Các học viên sau khi tốt nghiệp hầu hết đã có việc làm ổn định, được công ty hỗ trợ tư vấn thêm về nghiệp vụ, xin việc làm.

  – Về phần mềm kế toán: Công ty đã cung cấp phần mềm Kế toán Adsoft cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Hải phòng . Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm đều yên tâm khi sử dụng vì được hỗ trợ, tư vấn khi có vướng mắc về phần mềm, về chuyên môn Kế toán.

  – Với phong cách chuyên nghiệp, nhiệt tình, có trách nhiệm và kinh nghiệm thực tế, Công ty chúng tôi đã đáp ứng các yêu đào tạo của học viên.

  – Công ty Cổ phần VAT cam kết bảo hành các sản phẩm đào tạo, giải đáp mọi vướng mắc cho tới khi học viên làm tôt công tác kế toán tại Doanh nghiệp nhằm “Gia tăng giá trị – Tích lũy thành công” cho các học viên.

  Tuyển sinh lớp kế toán trưởng, lớp kế toán tổng hợp

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VAT – 314 LẠCH TRAY – HP TUYỂN SINH CÁC LỚP HỌC SAU:

  I. LỚP kẾ TOÁN TRƯỞNG

  – Mục đích khóa học:

  Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Kế toán trưởng đơn vị Hành chính sự nghiệp ( theo thông tư 199/TT-BTC), tại Thành phố Hải Phòng. Học viện Tài chính phối kết hợp cùng với Công ty Cổ phần VAT mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng đơn vị Hành chính sự nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận.

  – Chứng chỉ khóa học:

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ kế toán trưởng do HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cấp. Đây là điều kiện bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp, Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp trên phạm vi cả nước ( theo thông tư 199/TT-BTC)

  1, Đối tượng tuyển sinh:

  -Tốt nghiệp khối ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh…Có thời gian công tác ít nhất 02 năm đối tượng với người có trình độ đại học hoặc có thời gian công tác 03 năm đối với người có trình độ trung cấp, cao đẳng ( theo quy định chung). Trường hợp không đủ thời gian sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng Kế toán trưởng sau khóa học.

  2, Thời gian học:

  – Học 3.5 tháng, vào buổi tối hoặc tối thứ 7, ngày chủ nhật (học sinh đăng ký theo nguyện vọng)

  3, Giảng viên

  -Học viên tham gia khóa học Kế toán trưởng sẽ được hướng dẫn bởi Giảng viên có kinh nghiệm của Học Viện Tài Chính, Tổng Cục thuế, các chuyên gia đang làm việc tại Công ty Kiểm toán và giáo viên có kinh nghiệm của các trường Đại học tại Hải Phòng.

  – Học viên sau khóa học sẽ có đủ điều kiện để được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định.

  +Trung tâm sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên có nhu cầu.

  +, Trung tâm cam kết tư vấn miễn phí về nghiệp vụ Kế toán cho học viên trong , sau khoá học và cho tới khi làm tốt công tác Kế toán.

  + Được giảm 50% giá khi mua phần mềm kế toán ADSOFT.

  I. LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  1. Mục đích khoá học:

  – Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản nhất về hạch toán kế toán tại các Doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính và theo các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất, các chuẩn mực kế toán và luật kế toán, luật thuế hiện hành.

  – Nắm được phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết, phương pháp tổng hợp, lập báo cáo kế toán và báo báo tài chính.

  – Giúp học viên nắm bắt được các sắc thuế hiện hành, phương pháp tính thuế, lập các tờ khai, quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

  – Được thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế trên bộ sổ sách chứng từ thực tế của Doanh nghiệp ( ghi chép bằng tay và thực hành trên máy) dưới sự hướng dẫn của giảng viên có kinh nghiệm và đang làm kế toán trưởng tại các Doanh nghiệp.

  2. Nội dung chương trình đào tạo:

  Phần I: Lý thuyết hạch toán kế toán

  – Phương pháp chứng từ kế toán

  – Phương pháp tài khoản kế toán

  – Phương pháp tính giá

  – Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

  Phần II: Các nghiệp vụ kế toán cơ bản

  Phần III: Thuế và kế toán thuế

  – Các sắc thuế và phương pháp tính thuế

  – Lập tờ khai thuế và các báo cáo thuế khác

  – Các nghiệp vụ về kế toán thuế

  Phần IV: Thực hành công tác kế toán trên chứng từ thực tế của Doanh nghiệp

  – Thực hành ghi sổ bằng tay

  – Thực hành trên máy: phần mềm Kế toán , excel, phần mềm kê khai hỗ trợ thuế.

  Phần V: Giải đáp vướng mắc

  3. Thời gian đào tạo: 4,5 tháng

  4. Học phí: (Chưa bao gồm chứng chỉ): 2.600.000đ

  6. Giảng viên: Các giảng viên có kinh nghiệm thực tế, hiện đang giảng dạy tại các trường Đại học và làm vụ trách kế toán tài chính tại các doanh nghiệp lớn tại Hải phòng, Hà Nội…

  II. Cảm kết bảo hành chất lượng đào tạo

  – Kết thúc khóa học, học viên có đủ kiến thức để đảm nhận Kế toán chi tiết, Kế toán tổng hợp tại Doanh nghiệp.

  – Trung tâm sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên có nhu cầu.

  – Trung tâm cam kết tư vấn miễn phí về nghiệp vụ kế toán cho học viên trong , sau khoá học và cho tới khi làm tốt công tác kế toán.

  – Được giảm 50% giá khi mua phần mềm Kế toán ADSOFT”. Giảm 10% học phí học lớp kế toán Trưởng

  HỒ SƠ GỒM CÓ

  I. Kế toán trưởng:

  – Đơn đăng ký học theo mẫu qui định (trung tâm cấp)

  – Bằng tốt nghiệp khối ngành kế toán, kinh tế, QTKD (01 bản sao công chúng)

  – 4 ảnh hồ sơ 3*4

  – Học phí khoá học 2.500.000 đồng (chưa bao gồm lệ phí thi và cấp chứng chỉ)

  II. Kế toán tổng hợp

  – Chứng minh nhân dân phô tô

  – 4 ảnh hồ sơ 3*4

  – Học phí khoá học 2.600.000 đồng (chưa bao gồm lệ phí thi và cấp chứng chỉ)

  ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VAT – 314 LẠCH TRAY – HẢI PHÒNG

  ĐIỆN THOẠI; 0313. 625 625/ 0945. 625 625

  Nhà tuyển dụng muốn nhận hồ sơ bằng:

  Số 314 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

  0313.625.625 / 0945.625.625

  Tin sẽ được hiển thị đến ngày: 05/01/2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Lớp Kế Toán Trưởng Tại Bạc Liêu
 • Tuyển Sinh Lớp Kế Toán Trưởng Tại Phú Thọ
 • Tuyển Sinh Ngành Trung Cấp Kế Toán Trên Toàn Quốc 2022
 • Tuyển Sinh Hệ Trung Cấp Kế Toán Chính Quy Hà Nội 2022
 • Tuyển Sinh Lớp Kế Toán Trưởng Tại Hà Nội
 • 60 Đề Thi Thử Thptqg Môn Toán, Đề Thi Thử Thptqg Môn Toán File Pdf

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2022 Mã Đề 119
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2022 Mã Đề 102
 • Phân Tích Ma Trận Kiến Thức Đề Thi Môn Toán Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Mã Đề 103
 • Đáp Án Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Toán Thpt Lương Thế Vinh
 • 60 đề thi thử thptqg môn toán, đề thi thử thptqg môn toán file pdf, 12 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 có đáp án, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán có đáp an chi tiết, De thi thử Toán 2022 PDF, Mỗi ngày một de thi Toán 2022, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán theo chuyên đề

  12 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 có đáp án, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán có đáp an chi tiết, De thi thử Toán 2022 PDF, Mỗi ngày một de thi Toán 2022, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán theo chuyên đề, De thi thử Toán 9 2022, Chữa de thi thử Toán 2022, Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán 2022, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán file word, 50 đề minh họa Luyện thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán học pdf, Download đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán, De thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Toán PDF, Link de thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán, DE thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán PDF, Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Toán

  60 đề thi thử thptqg môn toán, đề thi thử thptqg môn toán file pdf

  12 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 có đáp án, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán có đáp an chi tiết, De thi thử Toán 2022 PDF, Mỗi ngày một de thi Toán 2022, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán theo chuyên đề, De thi thử Toán 9 2022, Chữa de thi thử Toán 2022, Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán 2022, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán file word, 50 đề minh họa Luyện thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán học pdf, Download đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán, De thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán, De thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Toán PDF, Link de thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán, DE thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán PDF, Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Toán

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Chính Thức Môn Toán Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Tất Cả Mã Đề
 • Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán (Tái Bản 2022)
 • Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Có Thay Đổi?
 • Đề Thi Kiểm Tra Định Kì Cuối Học Kì Ii Môn Tiếng Việt Lớp 2
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn Tiếng Việt
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100