Đề Thi Hsk 4 – H41003

--- Bài mới hơn ---

 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2018版)
 • Website Luyện Thi Hsk Online Miễn Phí Của Hanban & Viện Khổng Tử Trung Quốc
 • Tải Sách Luyện Thi Hsk 4 新汉语水平考试模拟试题集Hsk Level 4
 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2011版)
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng – Văn Tham Khảo Lớp 12
  1. Câu hỏi thứ

   1

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   1

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 1 – 10:

   例如:

   我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?

   ★ 他打算下午去银行。 ( √ )

   现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也 不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。

   ★ 他喜欢看电视广告。 ( × )

   Câu 1:

   ★ 他想买蛋糕。 (       )

   • ×

   Đúng

   Sai

  2. Câu hỏi thứ

   2

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   2

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 2:

   ★ 他现在住的地方很安静。  ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  3. Câu hỏi thứ

   3

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   3

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 3:

   ★ 大学生不愿意去农村工作。( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  4. Câu hỏi thứ

   4

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   4

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 4:

   ★ 会议室在二层。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  5. Câu hỏi thứ

   5

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   5

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 5:

   ★ 参观时间是一小时。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  6. Câu hỏi thứ

   6

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   6

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 6:

   ★ 超市提供免费塑料袋。  ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  7. Câu hỏi thứ

   7

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   7

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 7:

   ★ 海洋里的植物很少。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  8. Câu hỏi thứ

   8

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   8

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 8:

   ★ 他的职业是演员。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  9. Câu hỏi thứ

   9

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   9

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 9:

   ★ 他下周回来。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  10. Câu hỏi thứ

   10

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   10

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 10:

   ★ 习惯很难改变。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  11. Câu hỏi thứ

   11

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   11

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 11 – 25:

   例如:

   女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?

   男:有,你放心吧。

   问:男的主要是什么意思?

   A 去机场

   B 快到了

   C 油是满的

   D 有加油站 √

   Câu 11:

   A 迟到了

   B 不能上网了

   C 房子不租了

   D 打错电话了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  12. Câu hỏi thứ

   12

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   12

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 12:

   A 加班

   B 出差

   C 休息

   D 购物

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  13. Câu hỏi thứ

   13

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   13

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 13:

   A 做汤

   B 做凉菜

   C 做饮料

   D 加点儿盐

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  14. Câu hỏi thứ

   14

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   14

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 14;

   A 教师

   B 大夫

   C 律师

   D 售货员

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  15. Câu hỏi thứ

   15

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   15

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 15:

   A 太远

   B 菜贵

   C 菜好吃

   D 菜很咸

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  16. Câu hỏi thứ

   16

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   16

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 16:

   A 10 分钟

   B 半个小时

   C 一个小时

   D 一个半小时

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  17. Câu hỏi thứ

   17

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   17

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 17:

   A 帅的

   B 耐心的

   C 诚实的

   D 幽默的

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  18. Câu hỏi thứ

   18

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   18

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 18:

   A 要办签证

   B 是位翻译

   C 要办护照

   D 在使馆工作

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  19. Câu hỏi thứ

   19

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   19

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 19:

   A 艺术

   B 经济

   C 法律

   D 语言

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  20. Câu hỏi thứ

   20

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   20

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 20:

   A 兴奋

   B 吃惊

   C 轻松

   D 着急

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  21. Câu hỏi thứ

   21

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   21

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 21:

   A 开会

   B 报名

   C 上课

   D 看电影

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  22. Câu hỏi thứ

   22

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   22

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 22:

   A 饿了

   B 感冒了

   C 流鼻血了

   D 压力太大

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  23. Câu hỏi thứ

   23

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   23

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 23:

   A 来得及

   B 来不及了

   C 速度太慢了

   D 航班推迟了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  24. Câu hỏi thứ

   24

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   24

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 24:

   A 司机

   B 经理

   C 小李

   D 护士

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  25. Câu hỏi thứ

   25

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   25

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 25:

   A 不成功

   B 让人失望

   C 比较一般

   D 很吸引人

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  26. Câu hỏi thứ

   26

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   26

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 26 – 45:

   例如:

   男:把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。

   女:好的。会议是下午三点吗?

   男:改了。三点半,推迟了半个小时。

   女:好,602 会议室没变吧?

   男:对,没变。

   问:会议几点开始?

   A 两点

   B 3 点

   C 3:30 √

   D 6 点

   Câu 26:

   A 同事

   B 邻居

   C 夫妻

   D 亲戚

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  27. Câu hỏi thứ

   27

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   27

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 27:

   A 历史

   B 长度

   C 风景

   D 经过的省市

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  28. Câu hỏi thứ

   28

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   28

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 28:

   A 太累

   B 得意

   C 感动

   D 怀疑

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  29. Câu hỏi thứ

   29

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   29

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 29:

   A 在读博士

   B 在读硕士

   C 在找工作

   D 想出国留学

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  30. Câu hỏi thứ

   30

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   30

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 30:

   A 8:00

   B 8:30

   C 9:00

   D 9:30

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  31. Câu hỏi thứ

   31

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   31

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 31:

   A 想减肥

   B 想聊天

   C 停电了

   D 电梯坏了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  32. Câu hỏi thứ

   32

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   32

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 32:

   A 家里

   B 商场

   C 教室

   D 银行

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  33. Câu hỏi thứ

   33

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   33

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 33:

   A 2500

   B 3000

   C 3200

   D 3500

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  34. Câu hỏi thứ

   34

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   34

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 34:

   A 请不了假

   B 害怕打针

   C 讨厌吃药

   D 肚子不疼了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  35. Câu hỏi thứ

   35

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   35

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 35:

   A 同意

   B 原谅

   C 太麻烦

   D 十分满意

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  36. Câu hỏi thứ

   36

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   36

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 36:

   A 不要骄傲

   B 买件大衣

   C 要努力工作

   D 别忘了过去

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  37. Câu hỏi thứ

   37

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   37

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 37:

   A 很活泼

   B 后来很穷

   C 喜欢弹钢琴

   D 成为了名人

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  38. Câu hỏi thứ

   38

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   38

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 38:

   A 星期三

   B 星期四

   C 星期五

   D 星期六

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  39. Câu hỏi thứ

   39

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   39

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 39:

   A 亚洲

   B 地球

   C 老虎

   D 狮子

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  40. Câu hỏi thứ

   40

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   40

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 40:

   A 爱情

   B 烦恼

   C 友谊

   D 好心情

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  41. Câu hỏi thứ

   41

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   41

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 41:

   A 环境污染

   B 天气情况

   C 身体健康

   D 阳光影响心情

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  42. Câu hỏi thứ

   42

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   42

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 42:

   A 主动买票

   B 准备下车

   C 带好行李

   D 禁止抽烟

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  43. Câu hỏi thứ

   43

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   43

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 43:

   A 船上

   B 飞机上

   C 出租车上

   D 公共汽车上

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  44. Câu hỏi thứ

   44

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   44

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 44:

   A 很浪漫

   B 值得同情

   C 特别有趣

   D 内容丰富

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  45. Câu hỏi thứ

   45

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   45

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 45:

   A 精彩的

   B 简单的

   C 相互信任的

   D 勇敢去爱的

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Khi Luyện Thi Hsk 4
 • Hsk 4: Giới Thiệu Về Bài Thi Và Lượng Từ Vựng Cần Nắm
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Hsk Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Kỹ Năng Làm Bài Thi Hsk4
 • Cấu Trúc Đề Thi Và Hướng Dẫn Làm Bài Thi Hsk4
 • Hsk4 Chinese Exam Incl Audio And Answers # H41330

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng
 • Phân Tích 4 Khổ Đầu Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh (Có Dàn Ý Và Bài Làm Chi Tiết)
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh
 • Đề Ôn Thi Phỏng Vấn Lớp 4 Tiếng Hàn Hội Nhập Xã Hội Kiip
 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic 2022 Đầy Đủ, Chi Tiết 4 Kỹ Năng
 • Are you pparing for your Chinese HSK4 Exam and looking for a real sample test? This HSK4 Chinese test is one of the most important learning tools to learn the Chinese language according to HSK4 standard. Download this HSK4 H41330 Chinese test now!

  Nowadays it’s more important in business to learn the Chinese language as well. For those who are eager to study Chinese for business purposes, our website is providing you with the best study materials in order to help you to reach the next level (HSK4) of success in your work and business.

  This HSK4 Mandarin Chinese words test template is suitable for those with a “high-performance mindset” and often using professional education templates to achieve their goals faster!

  This HSK4 H41330 test words list or Hanyu Shuiping Kaoshi (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语 水平 考试) words list is the name for the international Chinese standard test to check how well someone has mastered the Chinese language correctly. It is also known as the “Chinese TOEFL”.

  Unlike TOEFL there are separate tests for each level. Another difference is that you are passing the tests if your score is a higher score than 60%: The exact outcome is less important. Another difference is that for each level published a dictionary that contains all the words to know. The test uses only these words for the respective level.

  Now, each level builds off of the pvious level, so level 6 includes all the words from level HSK1 to level HSK5 as well. Level HSK5 contains all the words of level HSK4, and so on.

  For HSK4 one must know 1.200 words.

  This official HSK4 test exam H41330 is very suitable if you are studying for HSK4. Download it now!

  HSK4 (ERK level B2, amount of words: 1.200, Exam duration: 100 min) Listening (problems played twice). Reading. Writing. All Chinese characters as mentioned in this list under HSK4

  The download file includes links to the correct audio track for HSK which you need to practice the first part, questions: 1 to 45.

  Try out our online Free and Premium Chinese educational templates, forms and contracts today. Save, fill-In the blanks, print chúng tôi done!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Hsk Gồm Những Phần Nào? Phương Pháp Ôn Thi Hsk Hiệu Quả
 • Luyện Thi Hsk Online Đề Thi Thử Hsk 4 Online Luyện Thi Hsk 4
 • Bộ Đề Thi Hsk4 Chi Tiết Đến Từng Centimet
 • Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Bộ Đề Thi Thử N4
 • Luyện Thi Hsk Online Đề Thi Thử Hsk 4 Online Luyện Thi Hsk 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Hsk Gồm Những Phần Nào? Phương Pháp Ôn Thi Hsk Hiệu Quả
 • Hsk4 Chinese Exam Incl Audio And Answers # H41330
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng
 • Phân Tích 4 Khổ Đầu Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh (Có Dàn Ý Và Bài Làm Chi Tiết)
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh
 • Luyện thi HSK online Đề thi thử HSK 4 online liên tục được cập nhập thường xuyên chỉ có duy nhất trên website trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online miễn phí ChineMaster. Hàng ngày sẽ có thêm một bộ đề thi thử HSK online mới ra lò, hoàn toàn độc nhất vô nhị mà không một trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK nào khác có thể sở hữu được.

  Download bộ đề luyện thi HSK online miễn phí

  Chỉ có trung tâm tiếng Trung ChineMaster là Đơn vị chuyên luyện thi HSK miễn phí tại Việt Nam, kể từ ngày 11/11/2017, thầy Nguyễn Minh Vũ đưa ra quyết định không thu học phí các lớp luyện thi HSK tại Hà Nội và TP HCM để giúp đỡ tất cả các bạn học viên có điều kiện lấy chứng chỉ tiếng Trung HSK một cách thuận lợi nhất mà không cần phải lo ngại vấn đề học phí mà vẫn có thể học theo các khóa luyện thi tiếng Trung HSK của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luôn luôn tự hào là Đơn vị mạnh nhất lĩnh vực luyện thi tiếng Trung HSK, xứng danh với Trung tâm luyện thi HSK số 1 tại Việt Nam, phong cách làm việc của thầy Nguyễn Minh Vũ và các đồng sự tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster luôn luôn BÁ ĐẠO nhất, luôn luôn có những hành động khác người, chỉ có sự bất bình thường mới tạo nên thương hiệu nổi tiếng của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41001

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41002

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41003

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41004

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41005

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41006

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41008

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41327

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41328

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41329

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41330

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41332

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí mã số H41333

  Download bộ đề thi thử HSK 4 online miễn phí Đề Đại cương

  Bạn nào cảm thấy vẫn chưa vững tâm khi làm các đề thi thử HSK cấp 4 online ở trên thì cần phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức, các bạn mua sách giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới về, và ôn tập & hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung cơ bản từ cuốn giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới đến cuốn giáo trình hán ngữ 4 phiên bản mới, bao gồm những gì, bao gồm những cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản, trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung cơ bản trong mỗi bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản, những mẫu câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng hàng ngày được trình bày sau mỗi trọng điểm kiến thức tiếng Trung từng bài hội thoại, và các bài luyện tập ngữ pháp tiếng Trung, các bài tập hỗ trợ việc ghi nhớ mặt chữ Hán vân vân.

  Các bạn chưa mua được bộ sách giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới thì dùng trước phiên bản mềm trọn bộ file PDF và file MP3 của bộ sách giáo trình hán ngữ phiên bản mới được scan rất rõ nét, tải xuống trực tiếp ngay tại link bên dưới.

  1. Download giáo trình Hán ngữ BOYA pdf mp3 tron bộ
  2. Download giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

  Chỉ cần làm tốt bước trên là bạn đã tích lũy được đủ vốn liếng kiến thức tiếng Trung để có thể làm tốt các bộ đề thi thử HSK cấp 4 online ở trên rồi đấy. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là các bạn phải thường xuyên luyện tập kỹ năng làm bài thi HSK cấp 4 bao gồm kỹ năng Nghe hiểu HSK 4, kỹ năng Đọc hiểu HSK 4 và kỹ năng Viết HSK 4.

  Luyện thi HSK online Đề thi thử HSK cấp 4 online HSK Nghe hiểu

  Các bạn đã biết cách tính điểm thi HSK cấp 4 mới nhất theo thang điểm HSK mới nhất vừa cách đây mấy tháng văn phòng Hanban mới cập nhập chưa?

  Chi tiết và cụ thể cách tính điểm thi HSK cấp 4 như thế nào, mời các bạn theo dõi video thầy Vũ hướng dẫn cách tự tính điểm thi HSK 4 theo thang điểm HSK mới nhất.

  Cách tính điểm thi HSK cấp 4 mới nhất thang điểm HSK mới nhất

  Các bạn cần lưu ý là điểm ranh giới giữa thi đậu và thi trượt HSK 4 là 60 điểm, vì vậy để ở trong phạm vi an toàn nhất thì các bạn phải luyện tập các đề thi thử HSK cấp 4 online sao cho điểm thi HSK của từng phần thi HSK đạt được ít nhất từ 60 điểm trở lên, tổng điểm từ 180 điểm trở là thi đậu HSK cấp 4.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Hsk4 Chi Tiết Đến Từng Centimet
 • Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Bộ Đề Thi Thử N4
 • Các Dạng Bài Test Năng Lực Trong Đề Thi Tuyển Dụng Big4
 • Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Ngữ Pháp N3 Phiên Bản Mới Học App Online, Sổ Tay Mh
 • Cấu Trúc Đề Thi Và Hướng Dẫn Làm Bài Thi Hsk4

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Làm Bài Thi Hsk4
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Hsk Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Hsk 4: Giới Thiệu Về Bài Thi Và Lượng Từ Vựng Cần Nắm
 • Lưu Ý Khi Luyện Thi Hsk 4
 • Đề Thi Hsk 4 – H41003
 • 1. Cấu trúc đề thi

  Bài thi có 3 phần: nghe-đọc-viết, mỗi phần sẽ có quy định thời gian làm bài và tô đáp án cho thí sinh. Tổng cộng toàn bài thi có 100 câu làm trong 100 phút.

  1.1 Phần Nghe:

  Gồm 45 câu hỏi, làm trong vòng 30 phút (không bao gồm 5 phút điền phiếu đáp án), chia thành 3 phần nhỏ.

   

  1. 2 Phần Đọc:

  Gồm 45 câu hỏi làm trong 40 phút (đã bao gồm thời gian điền đáp án vào phiếu trả lời), chia thành 3 phần.

  Phần 1: Gồm 10 câu chọn từ điền vào chỗ trống. Trong đó 5 câu là điền từ vào câu đơn, 5 câu là điền từ vào hội thoại. Các từ được cho ở phần này có đọ tương đồng về nghĩa không cao nên dạng câu hỏi như này cũng tương đối đơn giản, bạn cần dựa vào ngữ cảnh của câu nói hoặc hội thoại để chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu, nếu như gặp từ mới không biết nghĩa , các bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ.

  Phần 2: Gồm 10 câu sắp xếp thứ tự. Đề bài sẽ cho 3 vế câu, chúng ta phải sắp xếp thành 1 câu hoàn chỉnh phù hợp ngữ pháp, ngữ nghĩa. Phần này các bạn cần nắm vững được các cấu trúc ngữ pháp tạo câu và logic của câu.

  Phần 3: Gồm 20 câu lựa chọn đáp án. 14 câu đầu là là các đoạn văn ngắn khoảng 2-3 câu, mỗi đoạn chỉ có1 câu hỏi. 6 câu cuối là các đoạn văn dài hơn một chút, mỗi đoạn có 2 câu hỏi. Phần này chủ yếu là các đoạn văn miêu tả, tự sự, không quá khó để hiểu nội dung cũng như đưa ra đáp án đúng.

   

  1. 3 Phần Viết:

  Gồm 15 câu hỏi làm trong 10 phút, chia thành 2 phần.

  Phần 1: Gồm 10 câu hoàn thành câu. Đề bài sẽ cho một câu hoàn chỉnh nhưng thứ tự trong câu đã bị đảo lộn. Nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Để làm tốt phần này thì các bạn nên chuẩn bị kiến thức chắc chắn về kết cấu câu trong tiếng Trung, vị trí của các thành phần trong câu như định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, trung tâm ngữ, giới từ, lượng từ…

  2. Mẫu phiếu trả lời HSK4

  Tải Phiếu làm bài thi HSK4: Tại đây

  3. Cách tính điểm

  HSK 4 cũng như các cấp khác có tổng cộng 3 đầu điểm tương ứng với 3 kỹ năng thi. Điểm tuyệt đối của mỗi phần thi là 100 điểm, thi sinh chỉ cần đạt 180 điểm là đã thông qua bài thi.

  XEM THÊM

  TẢI SÁCH CHINH PHỤC HSK4 PHẦN ĐỌC VÀ VIẾT

  TẢI SÁCH BỘ ĐỀ MÔ PHỎNG HSK4

  CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI HSK5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hsk 6: Pdf Kèm File Nghe Và Đáp Án Đầy Đủ
 • Download Sách Bộ Đề Thi Thử Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật N4 Ebook
 • Cập Nhật Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Test Năng Lực Big4 – Kle
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Big4
 • 6 Dạng Câu Hỏi Thường Gặp Trong Đề Thi Big4
 • Lưu Ý Khi Luyện Thi Hsk 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Hsk 4 – H41003
 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2018版)
 • Website Luyện Thi Hsk Online Miễn Phí Của Hanban & Viện Khổng Tử Trung Quốc
 • Tải Sách Luyện Thi Hsk 4 新汉语水平考试模拟试题集Hsk Level 4
 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2011版)
 • Xem: Cấp độ thi hsk phù hợp cho các đối tượng khác

  Tài liệu ôn thi bằng hsk cấp 4

  HSK 4: Dành cho những người có khả năng bàn luận về nhiều vấn đề trong tiếng Trung và có thể giao lưu với người Trung Quốc ở mức độ cao. Một bài thi HSK 4 kéo dài 105 phút, gồm: Nghe: 30 phút; Đọc hiểu: 35 ph; Viết: 25 phút. 5 phút cuối dành cho thí sinh viết thông tin cá nhân và 10 phút điền vào tờ đáp án

  Để có thể luyện thi hsk cấp 4 phải biết ít nhất 1200 từ tiếng Trung (trong đó có ít nhất 600 từ mới, không thông dụng). Phương pháp nhanh nhất để nhớ 1200 từ vựng hsk 4 là học toàn bộ các mẫu câu giao tiếp cơ bản thông dụng trong 50 bài học tiếng trung cơ bản từ quyển hán ngữ 1 đến hán ngữ 4 bản mới. Đây là 4 quyển đầu trong bộ sách giáo trình hán ngữ 6 quyển.

  Bạn cũng có thể tải trọn bộ từ vựng HSK từ 1 đến 4 theo link bên dưới

  Từ vựng hsk 1

  Download 150 từ vựng hsk 1

  Từ vựng hsk 2

  Download 300 từ vựng hsk 2

  Từ vựng hsk 3

  Download 600 từ vựng hsk 3

  Từ vựng hsk4

  Download 1200 từ vựng hsk 4

  Cấu trúc cụ thể của đề thi HSK4

  Phần nghe gồm 45 câu, thời gian làm bài là 30 phút, mỗi câu chỉ được nghe một lần

  – Câu 1-10: mỗi câu các bạn nghe đoạn văn ngắn sau đó trả lời xem là câu được in trong đề đúng hay sai. Phần này không khó nhưng đôi khi cũng có vài câu nghe được mà đáp án rất gây bối rối cho người làm bài (trường hợp này cũng hiếm thôi) :)). Thông thường đáp án chỉ nằm trong một câu duy nhất của cả đoạn văn thôi nên các bạn hãy tranh thủ đọc trước 1 lượt câu hỏi (được in trong đề) và tập trung đúng từ khóa, không cần phải quá chú ý râu ria.

  – Câu 11-25: các bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại 2 câu, từ đó các bạn nghe câu hỏi (không được in trong đề) và chọn đáp án đúng nhất từ 4 đáp án đã in sẵn trong đề. HSK4 vẫn chưa đánh lừa thí sinh nhiều nên mình có 1 tip mà mình thấy có thể xài được trong trường hợp bí quá không biết chọn đáp án nào đấy là trong số 4 đáp án nghe được từ, cụm từ nào nằm trong đáp án thì chọn liền đáp án đó, tất nhiên tip này cũng mang tính xác suất thôi nhưng mà cũng có cơ sở hơn so với việc bạn khoanh bừa một đáp án :3.

  – Câu 26- 35: trả lời câu hỏi (không được in trong đề) sau khi nghe một đoạn hội thoại dài bằng cách chọn 1 trong 4 đáp án được in sẵn.

  – Câu 36 – 45: vẫn là việc trả lời câu hỏi từ thông tin trong một đoạn hội thoại dài, chỉ có điều là một đoạn hội thoại sẽ chứa thông tin cho hai câu liền nhau. Chính vì thế phần nghe này đòi hỏi sự tập trung, kĩ năng và sự kết nối thông tin hơn cả, việc rất rất quan trọng cần làm là đọc qua 2 câu hỏi trước để biết mình cần quan tâm đến khía cạnh nào trong đoạn hội thoại, tốt hơn cả là đọc qua cả 8 đáp án nhưng nếu bạn thấy bị rối hoặc không kịp thì thôi nắm được nội dung 2 câu hỏi là ổn rồi.

  Kinh nghiệm chung của mình phần này là đọc trước câu hỏi trong lúc băng đang chạy phần ví dụ, tập trung cao độ khi nghe, nghe được đáp án thì phải khoanh ngay vào đề hoặc giấy thi, nếu không nghe được thì cũng phải bình tĩnh bỏ qua để đến câu tiếp theo luôn vì chỉ có 1 cơ hội nghe duy nhất. Lúc thi thì giám thị không cho phép băng đang chạy phần này mà thí sinh lật sang phần tiếp theo để đọc trước câu hỏi hay tranh thủ 5 phút tô đáp án phần nghe để lật sang phần đọc (với những đứa tô đáp án ngay khi làm bài như mình), tuy nhiên vì phòng thi có 24 người mà chỉ có 1 giám thị thôi nên lúc giám thị không để ý các bạn có tranh thủ được thì cứ tranh thủ mà lật qua xem đề trước, giám thị cũng chỉ nhắc nhở chứ không đến nỗi đánh dấu bài đâu hehe (nhưng mà đừng có để bị chày cối nhắc nhiều quá hén). Việc làm nhiều đề sẽ giúp các bạn có phản xạ nhanh với đề bài, tiết kiệm thời gian đọc yêu cầu của đề, đối với phần nghe thì điều này khá quan trọng vì các bạn có thể skip phần hướng dẫn làm bài để đọc trước một lượt đáp án.

  Phần đọc gồm 40 câu, thời gian làm bài là 35 phút

  – Câu 46 – 55: điền vào chỗ trống với các từ cho trước, 5 câu đầu yêu cầu điền vào các câu đơn còn 5 câu sau yêu cầu điền từ vào các đoạn hội thoại. Phần này cũng tương đối đơn giản, quan trọng là bạn hiểu đúng nghĩa của từ, nội dung không hề lắt léo và có thể loại trừ, cố gắng ăn điểm tối đa phần này nha.

  – Câu 56 – 65: các bạn phải sắp xếp 3 câu cho sẵn theo thứ tự hợp lý. Phần này đôi khi các bạn sẽ gặp những câu gây cho các bạn sự bối rối và phân vân khủng khiếp :)), lúc luyện đề hình như chỉ có 1 2 lần gì đó là mình làm đúng trọn vẹn phần này. Mình có một tip nho nhỏ là trước hết các bạn hãy dựa vào từ nối để phán đoán thứ tự câu (ví dụ: “Vì vậy” thì chắc chắn không thể đứng đầu câu rồi hay ví dụ “Không những” thì phải đi với “mà còn”), nếu không có từ nối thì các bạn hãy dựa vào ngữ nghĩa của câu.

  – Câu 66 – 85: trả lời câu hỏi dựa vào thông tin có trong đoạn văn, riêng câu 80 – 85 thì một đoạn chứa thông tin cho 2 câu hỏi . Tip là đọc câu hỏi trước rồi mới đọc đoạn văn sau vì đôi khi câu trả lời nằm ngay ở câu đầu của đoạn văn rồi, không cần phải đọc hết. Các bạn cần học kĩ mặt chữ để có thể đọc nhanh được, đôi khi chỉ cần lướt qua là biết thông tin có nằm ở câu đó không, nếu không có thì next sang câu tiếp theo luôn. Phần này còn đòi hỏi các bạn phải tỉnh táo một chút vì mình nói thật là đọc nhiều câu liên tiếp tương đối buồn ngủ, các bạn cũng có thể tranh thủ lúc đầu óc minh mẫn bằng cách làm phần này trước tiên rồi sau đó làm các câu còn lại của phần đọc (đơn giản hơn nhiều) khi mà đã bắt đầu mệt hơn rồi.

  Phần này chả có kinh nghiệm gì đặc biệt ngoài việc đòi hỏi các bạn phải thuộc mặt chữ, rất thuộc nha, cứ bộ 1200 từ mà phang thôi. Đây là thi năng lực tiếng Trung nên miễn là các bạn cứ thuộc mặt chữ, đọc đúng và hiểu đúng nghĩa là đáp án nó lộ ra trước mắt ngay, không cần óc phán đoán hay tư duy cao siêu gì đâu hehe.

  Phần viết gồm 15 câu, thời gian làm bài là 25 phút

  Liên hệ tư vấn

  Tư vấn chi tiết  khóa học và lộ trình và xếp lịch học phù hợp cho riêng bạn.

  ⇒ Hotline: 088.8687.802 hoặc 0901.398.852

  Hoặc inbox trực tiếp cùng nhân viên tư vấn của chúng tôi qua hộp chat tại

  ⇒ Website: hoctiengtrunghengli.com

  Địa chỉ: 50A/27 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận , TP. HCM

  BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hsk 4: Giới Thiệu Về Bài Thi Và Lượng Từ Vựng Cần Nắm
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Hsk Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Kỹ Năng Làm Bài Thi Hsk4
 • Cấu Trúc Đề Thi Và Hướng Dẫn Làm Bài Thi Hsk4
 • Hsk 6: Pdf Kèm File Nghe Và Đáp Án Đầy Đủ
 • Tải Sách Chinh Phục Đề Thi Hsk4 Phần Đọc

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp Neu. Đề 1 Có Lời Giải
 • Đề Và Đáp Án Bài Thi Hkii, Môn Ngữ Văn 11, Năm Học 2022
 • Đề Cương Học Phần Kiểm Toán Căn Bản Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Đề Thi Cpa Môn Kiểm Toán Từ Năm 2022 Đến 2022, Chứng Chỉ Kế Toán, Kiểm Toán
 • Đề Cương Học Phần Kinh Tế Công Cộng Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Nếu ai đang loay hoay và cảm thấy khó khăn khi gặp phần Đọc và Viết trong các bài thi HSK cấp 4 thì cuốn sách 新汉语水平考试hsk4 攻略阅读和写作Chinh phục bài thi HSK4 phần Đọc và Viết này sẽ là trợ thủ đắc lực dành cho bạn đấy. Có link download sách bên dưới 👇👇

  Thông tin sách Chinh phục đề thi HSK4 phần Đọc – Viết 新汉语水平考试hsk4 攻略阅读和写作:

  • Tên sách:新汉语水平考试hsk4 攻略阅读和写作
  • Nhà xuất bản: 北京大学出版社
  • Số trang: 135

  Đây là cuốn sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và cải thiện kĩ năng Đọc – Viết trong thời gian ngắn của các bạn học viên đang có nhu cầu thi HSK 4 trên toàn thế giới.

  Ở phần Đọc hiểu, cuốn sách đưa ra những dạng bài thi Đọc hiểu sẽ xuất hiện trong bài thi HSK4, cùng với câu hỏi kiểm tra, ví dụ cụ thể, từ đó đưa ra chiến lược, kĩ xảo làm bài.

  Ví dụ trong bài chọn đáp án A,B,C,D, có một số từ vựng mình chưa biết nghĩa cụ thể, cuốn sách sẽ đưa ra một số kĩ xảo giúp bạn đoán nghĩa của từ và chọn được đáp án chính xác nhất.

  Đi kèm mỗi bài học là bài tập đặc biệt (dùng để luyện tập ngay) và bài tập chuyên sâu( luyện tập nâng cao). Phần cuối sẽ là 2 bài mô phỏng bài thi thật HSK4 cho các bạn làm quen, nhận dạng đề và luyện làm bài. Hơn thế nữa, trong cuốn sách còn liệt kê hàng trăm từ vựng trọng điểm sẽ xuất hiện trong đề thi HSK4, giúp các bạn dễ dàng tổng hợp từ vựng HSK4 chính xác và hiệu quả nhất.

  Ở phần Viết của đề thi HSK4 sẽ được nâng cao cả về độ dài và kiến thức so với đề thi HSK3, vì vậy, cuốn sách sẽ tiếp tục đưa ra những dạng bài Viết sẽ xuất hiện trong bài thi HSK4, đặc biệt, trong dạng đề sắp xếp các từ cho sẵn thành câu đúng, cuốn sách sẽ hướng dẫn các bạn thật tỉ mỉ cách sắp xếp từng cụm từ ứng với thành câu và vị trí tương ứng của nó trong câu, giúp các bạn đạt được điểm tối đa trong dạng bài này.

  Đi kèm vẫn là những bài tập để các bạn thực hành ngay những kiến thức mà mình được học. Phần cuối sách là 2 đề thi mô phỏng bài thi thật HSK4 cho các bạn.

  Có cuốn giáo trình này trong tay, chắc chắn các bạn sẽ vô cùng tự tin khi ôn luyện và tham gia kì thi HSK4.

  Link download sách: Chinh phục đề thi HSK4 phần Đọc – Viết

  XEM THÊM

  TẢI SÁCH CHINH PHỤC ĐỀ THI HSK5 PHẦN ĐỌC

  TẢI SÁCH CHINH PHỤC ĐỀ THI HSK6 PHẦN NGHE

  TẢI SÁCH ĐỘT PHÁ PHẦN ĐỌC HIỂU HSK5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Về Tổng Hợp Đề Thi Ôn Luyện Năng Lực Tiếng Nhật N5
 • Kiip Level 4 Test Samples Pdf
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng – Văn Tham Khảo Lớp 12
 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2011版)
 • Tải Sách Luyện Thi Hsk 4 新汉语水平考试模拟试题集Hsk Level 4
 • Bộ Đề Thi Hsk4 Chi Tiết Đến Từng Centimet

  --- Bài mới hơn ---

 • Luyện Thi Hsk Online Đề Thi Thử Hsk 4 Online Luyện Thi Hsk 4
 • Đề Thi Hsk Gồm Những Phần Nào? Phương Pháp Ôn Thi Hsk Hiệu Quả
 • Hsk4 Chinese Exam Incl Audio And Answers # H41330
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng
 • Phân Tích 4 Khổ Đầu Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh (Có Dàn Ý Và Bài Làm Chi Tiết)
 • Để test năng lực bản thân trước khi thực sự đi thi. Hoặc vui hơn là test chơi chơi cho biết =)))

  Thông qua bài test kiểm tra phần kiến thức còn yếu. Rồi kịp thời bổ sung lỗ hổng đó.

  Nắm bắt cấu trúc một đề thi gồm mấy phần, thời gian làm trong bao lâu.

  Những dạng đề thường gặp và cách giải quyết chúng.

  Cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý.

  Đó, từng đó “cái cớ” cũng đủ để chúng ta nên tìm hiểu một cuốn sách đề thi HSK4 đến giải quyết sạch banh những vấn đề trên, đúng không bạn?

  Và với trải nghiệm của chính bản thân, mình thật sự muốn giới thiệu đến bạn cuốn sách “Tập đề thi thử HSK4” (Tái bản lần 2).

  Mình ôn thi HSK4 hầu như chỉ cần nó và cuốn sách 600 từ vựng HSK4.

  Nó thật sự rất xứng đáng là phương tiện giúp bạn tự ôn thi HSK4 tại nhà hiệu quả hơn.

  Cuốn sách tên tiếng Trung là “汉语水平考试模拟试题集(第2版)HSK四级”của tác giả 李春玲- Lý Xuân Linh.

  Xuất bản lần 1 vào 2010, năm 2022 tái bản lần 2 có chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với đề cương HSK mới của Học viện Khổng Tử-Trung Quốc Hán ban.

  Bộ đề thi thử HSK4 có đáp án chi tiết

  Cuối cuốn sách là phần đáp án từng câu trong mỗi đề để bạn check đúng sai với bài mình làm.

  Phần nguyên bản nội dung nghe để bạn biết chính xác cấu trúc phần thi Nghe HSK4, cũng như biết được đĩa vừa đọc những gì.

  Đáp án phần viết câu mô tả ý nghĩa bức tranh để bạn tham khảo.

  Và đặc biệt, họ còn cung cấp phần giải thích lý do nguyên nhân chọn đáp án đó.

  Phần phân tích chọn đáp án đặc biệt hữu ích. Nó giúp bạn học được cách diễn đạt mà người Trung Quốc thường dùng.

  Nếu phần đọc sắp xếp câu theo thứ tự ABC làm khó bạn, thì bí quyết học là đây.

  Hiểu thật rõ phần tác giả phân tích tại sao lại sắp xếp theo thứ tự đó. Vì sao lại là A đứng trước mà không phải là B. (Tại sao là cô ấy mà ko phải là em??? Haha =)))

  Nó giúp bạn hình thành tư duy ngôn từ tiếng Trung theo một trật tự thường gặp. Chính tính logic này sẽ giúp bạn truyền đạt thông tin dễ hiểu hơn.

  Nắm chắc phần này sẽ rất hữu ích để làm phần thi viết câu mô tả nội dung bức tranh.

  Xa hơn nữa đó là có được nền tảng cơ bản để thi lên HSK5, HSK6.

  Ding!Ding! Video hướng dẫn giải thích xếp hoàn thành câu phần thi Viết HSK4

  Là một người từng thi HSK4 và hướng dẫn mọi người ôn thi nên theo kinh nghiệm của bản thân mình thấy mọi người thường bị mất điểm ở 2 phần thi đọc xếp ABC và viết hoàn thành câu.

  Do đó để giúp mọi người khắc phục vấn đề trên cũng như sử dụng cuốn đề thi thử này hiệu quả, mình đã bổ sung thêm video chữa 10 câu phần viết hoàn thành câu (86-95) ở mỗi đề.

  Tặng kèm file Ngữ pháp HSK1-4

  Ngoài 10 video giải thích phần thi hoàn thành câu ở mỗi đề, Azhsk có tổng hợp file ngữ pháp HSK1-4 gửi tặng bạn giúp cho quá trình hệ thống kiến thức ôn thi tiện lợi hơn.

  Kết hợp file ngữ pháp này và 10 video trên, mình tin rằng ngữ pháp HSK4 của bạn sẽ được củng cố để nhận dạng và giải đề nhanh chóng hơn.

  Ngoài ra, sách còn cung cấp nguyên bản phần nghe.

  Nếu bạn có câu nào nghe chưa rõ hoặc không nghe được thì sau khi làm xong hết đề, bạn có thể nghe lại và nhìn vào nội dung bài nghe đó.

  Bạn sẽ biết được người ta đang đọc gì, mình nghe được có giống vậy không và đáp án mình làm đúng hay sai.

  Ngày trước, ngoài việc nghe lại kiểm tra đáp án thì mình còn dùng bút dạ quang tô vào câu thoại hoặc cụm từ nào mình thấy hay, thường được sử dụng trong đời sống. Sau đó, mình sẽ đọc câu thoại đó nhiều lần đến khi ngấm, thuộc nằm lòng nó mới thôi.

  Vì là HSK4 nên các câu thoại có độ dài khá ngắn và không quá phức tạp nên việc đọc lại và học thuộc lời thoại cũng không quá khó khăn.

  Ví dụ như trong lời thoại sau:”出去逛逛。中午太热,我怕晒黑了”. Mình sẽ tô câu”中午太热,我怕晒黑了”và học thuộc nó.

  Các bạn thấy đó, câu thoại không dài và được sử dụng khá thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

  Ngoài cách học đó thì còn rất nhiều cách khác mà chúng mình có thể nghĩ ra sao cho phù hợp với bản thân mình.

  Bố cục, độ khó của các đề trong sách tương đương với đề thi thật HSK4

  Sách gồm tất cả 10 bộ đề thi.

  Mỗi đề có ba phần Nghe, Đọc, Viết tương tự với cấu trúc đề thi thực tế.

  Kể cả đĩa nghe cũng vậy, mô phỏng hoàn toàn giống cách đọc của đề thi thật. Nên cách bạn tự làm một đề thi trong sách cũng là cách bạn làm một đề thi HSK4 chính thức.

  Hơn nữa, tác giả còn tặng thêm cho chúng mình kim chỉ nam cách làm mỗi phần thi.

  Tác giả giới thiệu chi tiết thời gian, số lượng câu hỏi từng phần thi.

  Từ đó gợi ý chúng ta nên làm mỗi câu trong bao lâu và phương pháp chọn đáp án cần nắm được của mỗi phần là gì. Nếu bạn để ý, sẽ có những mẹo làm đề thi HSK4 cho riêng mình đó.

  Những hướng dẫn này giúp chúng ta rất nhiều khi ôn thi, đặc biệt là những bạn lần đầu ôn thi HSK.

  Cách làm 10 đề thi thử, mình góp ý các bạn đừng vội làm trực tiếp lên sách mà nên in phần phiếu trả lời ở cuối sách làm nhiều bản, vậy là các bạn có thể ôn tập 10 đề nhiều lần.

  Theo mình, ôn luyện thi bản chất là để bạn làm quen với cấu trúc đề thi và nắm được một lượng kiến thức nhất định.

  Như HSK4, từ vựng có 600 từ cơ bản và lượng ngữ pháp, mẫu câu đã được giới hạn.

  Do đó, các bạn chỉ cần luyện làm nhiều đề và làm nhiều lần, cùng với việc ôn thi theo chuyên đề thì bản thân tự khắc sẽ quen, sẽ ngấm được và đến khi đi thi sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. Dù cho khi thi chính chức, bạn có gặp vấn đề nào hơi khó chút (không nghe được toàn bộ lời thoại hay có từ mới không biết…) thì thông qua quá trình ôn thi, kinh nghiệm tích lũy được, mình tin bạn sẽ giải quyết được ngon lành mà không bị hoang mang.

  Không có giề chân thực hơn sự phản hồi của các bạn đã dùng sách ôn thi, bạn tham khảo hình ảnh dưới nha:

  Luyện thi HSK4 đồng thời rèn luyện kỹ năng phản xạ tiếng Trung

  Trong quá trình sử dụng cuốn sách ôn thi, mình cũng nghĩ ra thêm vài cách học để nâng cao kỹ năng phản xạ, và tăng thêm vốn từ vựng theo ngữ cảnh cụ thể.

  Ngoài việc luyện thi HSK4, bạn có thể sử dụng phần nghe vào việc rèn luyện sự phản xạ.

  Bởi vì như mình đã nói ở trên, câu thoại phần nghe HSK4 không quá dài và thường gặp trong cuộc sống nên việc rèn luyện kỹ năng phản xạ sẽ không hề khó khăn mà còn rất đơn giản.

  男:妈,这菜怎么这么淡啊?

  女:是吗?我尝尝。嗯,可能是我忘放盐了。

  问:这菜怎么样?

  Sau khi nghe xong phần hội thoại và câu hỏi, có phải bạn có thể tự nhiên bật ra câu trả lời “这菜很淡”. Phần phản ứng tự nhiên trả lời câu hỏi này chính là phản xạ.

  Nếu ban đầu các bạn chưa quen thì có thể nghe có ý thức nhiều lần, khi đôi tai đã trở nên quen thuộc với những từ ngữ đó thì bạn phản xạ sẽ rất nhanh đó.

  Học xong cuốn sách, bạn sẽ thấm nhuần hơn cách sử dụng 600 từ vựng thông dụng của HSK4.

  Ngoài ra, bạn sẽ gặp thêm một số từ mới, điều đó là hoàn toàn bình thường khi bạn ôn thi hay thi chính thức.

  Vì vậy, cuốn sách ngoài việc giúp bạn làm quen với cách dùng 600 từ thông dụng, đồng thời sẽ bổ sung thêm một số từ mới hữu dụng cho kỳ thi HSK sắp tới.

  Thông qua phần giới thiệu “Tập đề thi thử HSK4” phía trên, có phải bạn cũng có cảm nhận giống mình?

  Cuốn sách thật sự chi tiết đến từng centimet trên mỗi đề thi.

  Và chúng ta xứng đáng có nó để việc ôn thi HSK4 trở nên hiệu quả hơn.

  Vậy tại sao mình biết đến cuốn sách này và vài cuốn khác nữa, trong khi trên thị trường có quá nhiều sách ôn luyện thi như vậy?

  Đó chính là trong quá trình học tiếng Trung, mình đã được cô giáo người Trung Quốc có kinh nghiệm nhiều năm trong việc giảng dạy sinh viên quốc tế và ôn thi HSK giới thiệu cho bộ tài liệu ôn thi HSK4, trong đó có cuốn sách này.

  Rất hoan nghênh các bạn liên hệ với mình! 多个朋友多条路 đúng không các bạn? Mình thật sự rất vui nếu có thể giúp được các bạn ôn thi tốt hơn.

  Yêu thương *))

  Moa moa <3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Bộ Đề Thi Thử N4
 • Các Dạng Bài Test Năng Lực Trong Đề Thi Tuyển Dụng Big4
 • Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Ngữ Pháp N3 Phiên Bản Mới Học App Online, Sổ Tay Mh
 • Combo Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 Ngữ Pháp, Đọc Hiểu Phiên Bản Mới, Sổ Tay
 • Gratis Hsk3 Chinese Exam Including Answers Hsk3 H31003

  --- Bài mới hơn ---

 • Ielts 9 Test 1 Keys For Listening
 • Tải Full Trọn Bộ Ielts Advantage Skills: Listening, Reading, Speaking And Writing(Pdf)
 • Sách Tự Học Viết Ielts Advantage Writing Skills
 • Ielts Writing: 4 Sách Cực Hay Để Nâng Điểm
 • Ielts Reading Recent Actual Tests Vol 1
 • Are you pparing for your Chinese HSK3 Exam and looking for a sample test? This HSK3 Chinese test number: H31003 is one of the most important learning tools to learn the Chinese language according to the HSK3 standard. Download this HSK Chinese test now!

  This HSK 3 H31003 Mandarin Chinese Exam is suitable for those with a “high-performance mindset” and often using professional educational templates to achieve their goals faster!

  This HSK3 H31003 test exam (Hanyu Shuiping Kaoshi, in pinyin: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, and Chinese 汉语 水平 考试) words list is the name for the international Chinese standard test to check how well someone has mastered the Chinese language correctly. It is also known as the “Chinese TOEFL”. There are two variants for the HSK: HSK written and HSK oral (also HSKK, or Hànyǔ Shuǐpíng Kǒuyǔ Kǎoshì (汉语 水平 口语 考试), and the written HSK test assesses the skills of listening, reading, and from level 3 also writing is included. HSK tests also the oral fluency. For oral HSK there are three levels:

  • beginner (corresponding to HSK1-2),
  • medium (corresponds to HSK3 -4) and

  Unlike TOEFL there are separate tests for each level. Another difference is that you are passing the tests if your score is a higher score than 60%: The exact outcome is less important. Another difference is that for each level published a dictionary that contains all the words to know. The test uses only these words for the respective level.

  Now, each level builds off of the pvious level, so level 6 includes all the words from level HSK1 to level HSK3 as well. Level HSK3 contains all the words of level HSK2, and so on.

  This template is suitable if you are studying for HSK 3.

  HSK3 (ERK level B1, amount of words: 600, Exam duration:85 min)

  Listening (problems played twice).

  All Chinese characters as mentioned in this list under HSK3

  Try out our online Free and Premium Chinese educational templates, forms and contracts today. Save, fill-In the blanks, print chúng tôi done!

  Download this Chinese HSK3 Test Exam and Answers HSK3 template to enable you to start practicing and mastering your Chinese language skills on HSK level 3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hsk3 Chinese Exam Including Answers Hsk3 H31003
 • Hsk 3 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)
 • Đáp Án Của Trò Chơi Brain Out
 • Chữ Cái Tiếng Anh Nào Nhiều Người Thích Nghe Nhất?
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Trên Điện Thoại Đầy Đủ Nhất
 • Tải 13 Bộ Đề Thi Thử Hsk 4 Online Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyệt Chiêu Làm Đúng Phần Sắp Xếp Câu Hsk4,5
 • Cuốn Sách Ôn Thi Đọc Hiểu Hsk4 Hiệu Quả Đáng Kinh Ngạc
 • Review Sách Tổng Hợp Đề Thi Ôn Luyện Năng Lực Tiếng Nhật N5
 • Tổng Hợp 6 Đề Thi N4
 • Đăng Ký Thi Jlpt Tháng 7 Năm 2022 Ở Nhật Và Việt Nam ” Kỳ Thi Jlpt
 • Link tải 13 bộ đề thi thử HSK 4 online mới nhất ChineMaster

  Link download bộ đề thi thử HSK 4 online mới nhất vừa cập nhập xong. Bộ đề thi thử HSK 4 bên dưới chính là các dạng bài tập sẽ giúp các bạn nắm được cấu trúc bài thi HSK 4 bao gồm mấy phần, mỗi phần gồm bao nhiêu câu hỏi và làm trong thời gian bao nhiêu phút.

  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41001 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41002 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41003 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41004 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41005 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41006 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41008 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41327 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41328 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41329 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41330 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41332 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online mã đề H41333 “” Tải xuống
  • Tải bộ đề luyện thi HSK cấp 4 online Đề Đại cương “” Tải xuống

  Những kiến thức tiếng Trung HSK cấp 4 đều được phân bố và nằm rải rác trong sách giáo trình Hán ngữ 1, giáo trình Hán ngữ 2, giáo trình Hán ngữ 3 và giáo trình Hán ngữ 4 phiên bản mới. Riêng mảng kiến thức tiếng Trung cơ bản trong bộ giáo trình Hán ngữ phiên bản mới Thầy Vũ đã làm rất kỹ và chi tiết đến nỗi không còn ai có thể giảng bài chi tiết hơn được nữa.

  Kiến thức tiếng Trung HSK 4 cần chuẩn bị

  Video học tiếng Trung HSK 1 giáo trình Hán ngữ 1

  Giáo trình Hán ngữ quyển 1 bao gồm 15 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản rất tốt và cần thiết cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc đang học các lớp tiếng Trung vỡ lòng.

  Video học tiếng Trung HSK 1 giáo trình Hán ngữ 2

  Video học tiếng Trung HSK 1 giáo trình Hán ngữ 3

  Video học tiếng Trung HSK 1 giáo trình Hán ngữ 4

  Giáo trình Hán ngữ quyển 4 là phần tiếp theo của bài 10 giáo trình Hán ngữ 3, cho nên bài đầu tiên của giáo trình Hán ngữ 4 bắt đầu từ bài 11 và kết thúc ở bài 20.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án Chuẩn Nhất
 • Sự Khác Nhau Giữa Toeic 2 Kỹ Năng Và Toeic 4 Kỹ Năng?
 • Toeic 4 Kỹ Năng Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic 2022 Đầy Đủ, Chi Tiết 4 Kỹ Năng
 • Đề Ôn Thi Phỏng Vấn Lớp 4 Tiếng Hàn Hội Nhập Xã Hội Kiip
 • Luyện Thi Hsk Online Đề Thi Thử Hsk 3 Online Luyện Thi Hsk 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Toeic Online Miễn Phí Đánh Giá Đúng Năng Lực Hiện Tại
 • Những “bẫy” Trong Đề Thi Sinh Thpt Quốc Gia Thí Sinh Cần Phải Lưu Ý
 • 7 Bước Tự Học Để Đạt Chứng Chỉ Istqb Foundation
 • Bộ Đề Ôn Luyện Thi Istqb Foundation Sát Với Syllabus Và Đề Thi Thật
 • Cập Nhật Đề Cương Istqb Ctfl 2022
 • Luyện thi HSK online miễn phí cùng giảng viên tiếng Trung HSK chuyên gia & bậc thầy luyện thi HSK cấp tốc đảm bảo đầu ra 100% chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster là sự lựa chọn vô cùng tuyệt hảo của bạn. Chúc mừng bạn đã lựa chọn trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí chỉ có duy nhất tại Việt Nam.

  Download bộ đề luyện thi HSK online ChineMaster

  ChineMaster là Đơn vị chuyên luyện thi HSK miễn phí tại Việt Nam từ Bắc vào Nam, bao gồm các tỉnh và thành phố như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Quảng Ninh vân vân. Đặc biệt là Hà Nội và Tp HCM, trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam hào hứng đón nhận và liên tục ca ngợi trong thời gian vừa qua kể từ khi thầy Nguyễn Minh Vũ quyết định triển khai mở các lớp luyện thi HSK online miễn phí trên diện rộng phủ sóng khắp cả Nước Việt Nam.

  Hiện nay chỉ có trung tâm tiếng Trung ChineMaster là Đơn vị duy nhất và độc nhất mở các lớp luyện thi tiếng Trung HSK miễn phí, sắp tới các lớp luyện thi HSK miễn phí của trung tâm tiếng Trung sẽ được thí điểm cho luyện thi HSK miễn phí tại khu vực Nguyên Hồng Quận Đống Đa Hà Nội.

  Các bạn tải xuống các bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí tại link bên dưới.

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31001

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31002

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31003

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31004

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31005

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31006

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31007

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31008

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31327

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31328

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31329

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31330

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31332

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31333

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí Đề Đại cương

  Với phương pháp giảng dạy tiếng Trung HSK vô cùng độc đáo và cực kỳ chuyên nghiệp khiến cho không một trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK nào tại Việt Nam có thể bắt chước được và sao chép mô hình hoạt động của trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster. Bởi vì họ không thể copy được LINH HỒN của thầy Nguyễn Minh Vũ, giảng viên tiếng Trung đang HOT nhất trên YOUTUBE & Facebook với hơn 2 triệu học viên đăng ký khóa học tiếng Trung luyện thi HSK online miễn phí. Hiện nay thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng trong những giáo viên tiếng Trung đang công tác và giảng dạy tiếng Trung luyện thi HSK tại Việt Nam, góp phần đưa trung tâm tiếng Trung ChineMaster trở thành trung tâm luyện thi HSK miễn phí duy nhất tốt nhất tại Việt Nam.

  Để bạn chắc chắn làm tốt các bộ đề thi thử HSK cấp 3 online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ, bạn cần đảm bảo rằng đã nắm thật vững toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung HSK từ quyển giáo trình Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 3 phiên bản mới, tức là bạn phải học hết 15 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 1, 15 bài tiếp theo hán ngữ 2, và 10 bài tiếp theo trong giáo trình hán ngữ 3, tổng cộng là 40 bài học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến trình độ tiếng Trung tiền trung cấp.

  Bạn nào chưa có đủ trọn bộ giáo trình hán ngữ phiên bản mới 6 quyển thì có thể tải xuống ngay và luôn trực tiếp tại link bên dưới.

  1. Download giáo trình Hán ngữ BOYA pdf mp3 tron bộ
  2. Download giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

  Các bạn hãy đảm bảo thật chắc chắn rằng phải thi được ít nhất mỗi phần thi HSK đạt từ 60 điểm trở lên, bởi vì nếu bạn bị dưới 60 điểm thì sẽ vô cùng nguy hiểm, bạn sẽ có nguy cơ cao là bị thi trượt kỳ thi HSK 3. Cách duy nhất để cải thiện tình hình đó là cần phải luyện tập kỹ năng làm bài thi HSK 3, đặc biệt là kỹ năng Nghe hiểu HSK 3.

  Bên dưới là những video chuyên dụng của thầy Nguyễn Minh Vũ để huấn luyện cho các bạn học viên trực tuyến khả năng phản xạ nhạy bén trong quá trình làm bài thi thử HSK cấp 3 online.

  Luyện thi HSK online đề thi thử HSK cấp 3 online miễn phí

  Các bạn làm xong phần thi HSK nào thì hãy triển khai tự tính điểm thi HSK 3 cho phần thi đó để nắm được chính xác trình độ tiếng Trung HSK của bạn đã đạt yêu cầu HSK 3 chưa hay là còn thiếu sót chỗ nào, chỗ nào bạn cảm thấy bị yếu nhất thì hãy đầu tư thời gian nhiều hơn cho phần bài thi HSK 3 đó. Chỉ có như vậy thì bạn mới có thể tự luyện thi HSK 3 online tại nhà có hiệu quả tốt nhất mà không cần phải đến bất kỳ trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK lởm khởm và lôm côm ở Việt Nam.

  Cách tính điểm thi HSK 3 mới nhất thang điểm HSK mới nhất

  Bạn hãy cố gắng hết mức có thể sao cho tổng điểm thi HSK 3 của bạn phải đạt ít nhất từ 180 điểm trở lên thì mới được cọi là thi đậu HSK 3, dưới 180 điểm là trượt.

  Vậy là mình vừa chia sẻ miễn phí với các bạn toàn bộ những công cụ thiết yếu nhất, coi như là hành trang của bạn cần phải chuẩn bị trước khi bước vào kỳ thi HSK cấp 3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Online
 • Cách Tạo Đề Thi Thử Online Vào Ngân Hàng
 • Hướng Dẫn Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Trực Tuyến
 • Cách Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức Online
 • Đề Thi Ô Tô Hạng C Chuẩn Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100