Top 8 # Đề Thi Bán Hàng Căn Bản Ufm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đề Cương Học Phần Quản Trị Bán Hàng Có Đáp Án Tmu

1. Khái niệm và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp. Nêu các hình thức bán hàng.

2. Khái niệm và vai trò của quản trị bán hàng trong doanh nghiệp

3. Mối quan hệ của quản trị bán hàng với lĩnh vực quản trị khác trong DN

4. Quy trình bán hàng của doanh nghiệp

5. Khái niệm Kế hoạch bán hàng của DN. Các nội dung của Kế hoạch bán hàng

6. Khái niệm, căn cứ dự báo bán hàng

7. Các phương pháp dự báo bán hàng

8. Khái niệm mục tiêu bán hàng. Trình bày các căn cứ xây dựng mục tiêu bán hàng

9. Lý do DN phải xác định các hoạt động và chương trình bán hàng trong xây dựng kế hoạch bán hàng. Các nội dung chủ yếu của một chương trình bán hàng

10. Nội dung của ngân sách bán hàng

11. Khái niệm mạng lưới bán hàng. Hãy trình bày các đặc điểm, sơ đồ tổng quát và ưu nhược điểm của mô hình tổ chức mạng lưới bán hàng theo khu vực địa lý

12. Khái niệm mạng lưới bán hàng. Hãy trình bày các đặc điểm, sơ đồ tổng quát và ưu nhược điểm của mô hình tổ chức mạng lưới bán hàng theo sản phẩm

13. . Khái niệm mạng lưới bán hàng. Hãy trình bày các đặc điểm, sơ đồ tổng quát và ưu nhược điểm của mô hình tổ chức mạng lưới bán hàng theo khách hàng

14. Các căn cứ lựa chọn cơ cấu tổ chức mạng lưới bán hàng Bên Trong DN.

15. Các căn cứ lựa chọn cơ cấu tổ chức mạng lưới bán hàng Bên Ngoài DN.

16. Khái niệm điểm và tuyến bán hàng

17. Căn cứ để lựa chọn điểm và ttuyến bán hàng của DN

18. Khái niệm, vai trò của lực lượng bán hàng trong DN

19. Phân biệt lực lượng bán hàng thuộc biên chế và không thuộc biên chế của DN

20. Tiêu chuẩn công việc của lực lượng của LLBH

21. Khái niệm và căn cứ xác định quy mô lực lượng bán hàng

22. Khái niệm định mức bán hàng cho lực lượng bán hàng. Lý do DN phải xác định định mức bán hàng cho lực lượng này

23. Các loại định mức bán hàng

24. Các tiêu chuẩn tuyển dụng nhà quản trị bán hàng của DN. Phân biệt sự khác nhau về tiêu chuẩn kiến thức khi tuyển dụng nhà quản trị và NVBH

25. Khái niệm và vai trò của đào tạo LLBH

26. Các phương pháp đào tạo lực lượng bán hàng

27. Vai trò của đãi ngộ LLBH. Các biện pháp đãi ngộ LLBH

28. Khái niệm kiểm soát bán hàng. Lý do DN phải kiểm soát hoạt động bán hàng

29. Khái niệm tiêu chuẩn kiểm soát bán hàng. Các loại tiêu chuẩn để kiểm soát hoạt động bán hàng của DN?

30. Lý do phải đo lường kết quả hoạt động bán hàng trong công tác kiểm soát hoạt động bán hàng. DN có thể sử dụng các công cụ nào để đo lường kết quả hoạt động bán hàng

31. Lý do phải đánh giá mức độ hoàn thành công việc của LLBH trong kiểm soát bán hàng của DN. Các phương pháp đánh giá

32. Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc của LLBH

33. Các tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành của LLBH

34. Khái niệm khuyến mãi bán hàng. Lý do DN phải khuyến mãi bán hàng

35. Các hình thức khuyến mãi bán hàng

36. Để xây dựng các ý tưởng khuyến mãi DN cần phải phân tích các yếu tố nào?

37. Ưu, nhược điểm của các DN thực hiện khuyến mãi theo hình thức tự tổ chức và thuê ngoài

38. Các lợi ích của tổ chức dịch vụ sau bán (hậu mãi). Các mô hình tổ chức dịch vụ sau bán chủ yếu của DN

39. Khái niệm và tầm quan trọng của dịch vụ sau bán

40. Các loại dịch vụ hậu mãi phổ biến của DN

1. Hãy thiết kế các điểm và tuyến bán hàng tại một khu vực thị trường cụ thể cho sản phẩm cụ thể: Các cửa hàng, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

2. Nêu các chức danh bán hàng cần thiết và mô tả công việc của một trong các chức danh đó

3. Ưu nhược điểm của các phương pháp đào tạo LLBH và các hướng khắc phục

4. Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng và lập danh sách nhiệm vụ cụ thể cho vị trí NVBH cần tuyển ( Dựa vào Câu 24)

5. Thiết kế chương trình tạo động lực cho NVBH của công ty. Ưu nhược điểm nếu công ty chỉ trả lương theo hình thức cố định

6. Trình bày các nội dung cần đào tạo cho NVBH của một công ty cụ thể

7. Xây dựng bảng đánh giá thành tích của NVBH:

8. Các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của từng tiêu chuẩn để đánh giá NVBH của công ty cụ thể (Dựa vào câu 33)

9. Các phương án giải quyết tình huống khi khách hàng khiếu nại

Đáp án đề cương học phần quản trị bán hàng TMU

1. Khái niệm và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp. Nêu các hình thức bán hàng.

* Khái niệm: Hoạt động bán hàng là hoạt động giao tiếp mà người bán khám phá nhu cầu hoặc làm phát sinh nhu cầu của đối tượng, đồng thời khảng định khả năng đáp ứng nhu cầu đó bằng những lợi ích sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của cả người bán và người mua.

– Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh, là chức năng quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh của DN nhất là DN thương mại

– Bán hàng là khâu hoạt động tác nghiệp, nghiệp vụ cơ bản nhằm tạo ra kết quả cụ thể giúp DN đạt mục tiêu đề ra như doanh số, thị phần, lợi nhuận

– Bán hàng là hoạt động tham gia trực tiếp giải quyết mối quan hệ giữa DN với khách hàng, là “bộ mặt” với khách hàng giúp DN nâng cao uy tín, lôi kéo, giữ chân khách hàng, nâng cao khả năng canh tranh.

– Chi phối các hoạt động chức năng khác: sản xuất, marketing, tài chính…

– thực hiện chiến lược kinh doanh của DN, tạo dựng sự vững chắc về thế và lwucj trên thị trường, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ lâu dài giữa DN với khách hàng.

 Bán hàng là tấm gương phản chiếu tính đúng đắn của kế hoạch, từ chiến lược, chính sách kinh doanh đến các chương trình hành động, kế hoạch chi tiết. Kết quả bán hàng là kết quả của một nỗ lực mang tính tổng hợp.

– Theo quy mô bán hàng: Bán buôn, bán lẻ

– Theo cách thức bán hàng: Bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, bán hàng qua internet, bán hàng qua hợp đồng.

2. Khái niệm và vai trò của quản trị bán hàng trong doanh nghiệp

– QTBH: Là một lĩnh vực của quản trị tác nghiệp, với nội dung xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức và kiểm soát bán hàng của DN.

– Góp phần vào thực hiện mục tiêu kinh doanh của DN: tìm kiếm lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, hoàn thành các trách nhiệm xã hội…

– Góp phần vào việc xây dựng củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng: nhà quản trị bán hàng và các đại diện bán hàng trở thành cầu nối cơ bản nhất giữa DN với khách hàng thông qua đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, chăm sóc, tôn trọng đảm bảo quyền lợi cho họ  yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của DN

– Cùng với các hoạt động quản trị khác của DN: QT cung ứng hàng hóa, NVL; QT marketing; tài chính, chất lượng… góp phần tạo ra một hệ thống quản trị DN đồng bộ, thực hiện mục tiêu thống nhất trong đó mục tiêu bán hàng được coi là mấu chốt.

– Đảm bảo cho việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch bán hàng của DN

– Đảm bảo lựa chọn, xây dựng và phát triển mạng lưới bán hàng phù hợp với mục tiêu kinh doanh và chiến lược của DN căn cứ vào các yếu tố từ môi trường bên trong và bên ngoài để tổ chức mạng lưới bán hàng hợp lý.

– Đảm bảo cho việc xây dựng phát triển lực lượng bán hàng có chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng, phẩm chất và động cơ làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Thông qua công tác kiểm soát bán hàng, quản trị bán hàng giúp DN nắm bắt và điều chỉnh các hoạt động bán hàng sát với biến động của môi trường kinh doanh

3. Mối quan hệ của quản trị bán hàng với lĩnh vực quản trị khác trong DN

Mặc dù không phải là hoạt động quản trị tác nghiệp giữ vai trò quan trọng như QTSX nhưng nó tạo điều kiện thuận lợi giúp DN giải quyết bài toán: Sản xuất cái gì? Bao nhiêu? Chất lượng, cơ cấu sản phẩm ra sao?… giúp QTSX đạt các mục tiêu về số lượng, chất lượng, cơ cấu, giá cả sản phẩm, thời gian và tiến độ hoàn thành. Ngược lại, QTBH có đạt được mục tiêu về doanh số, số lượng khách hàng, chi phí, lợi nhuận hay không do QTSX có đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra hay không

– Với quản trị cung ứng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

Có mqh chặt chẽ nhất là đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và việc thực hiện mục tiêu quản trị bán hàng thông qua việc cung cấp đầy đủ, đúng thời điểm với chi phí thấp nhất các sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho hoạt động bán. Ngược lại, QTBH với các mục tiêu bán hàng cụ thể sẽ quyết định mục tiêu và kế hoạch cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp theo nguyên tắc sản phẩm mà thị trường cần chứ không phải thứ mà DN có.

Ngân sách bán hàng và quản trị ngân sách bán hàng có ảnh hưởng lớn đến ngân sách và công tác quản trị tài chính của Dn. Bởi: chi phí bán hàng là một khoản không nhỏ cần được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời để đảm bảo cho hoạt động bán hàng được tiến hành thuận lợi. Hiệu quả kinh tế tài chính DN- mục tiêu hàng đầu của công tác quản trị tài chính, cũng là mục tiêu cơ bản của công tác quản trị bán ảnh hưởng trục tiếp đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN QTBH phải coi trọng quản trị ngân sách bán hàng

Rủi ro trong bán hàng luôn xuất hiện rất cao và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: mất khách, thu hẹp thị trường, giảm uy tín, nhà quản trị bán hàng rời bỏ DN. Nhà quản trị cần triển khai các kế hoạch, chương trình, phương án phòng ngừa, khắc phục Rủi ro một cách chủ động, tích cực nhất là trong công tác tổ chức bán, chăm sóc, thiết lập, giải quyết mqh với khách hàng, đối tác, đối thủ…  thiết lập mqh chặt chẽ giữa QTBH và QTRR

Giữ vai trò vô cùng quan trọng. Bởi lực lượng bán hàng làm cầu nối giữa DN với khách hàng. Tổ chức lực lượng bán hàng là một nội dung cơ bản của QTNL. Vì vậy nhà quản trị bán hàng phải thực hiện công tác này theo đúng mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp của QTNL. Ngược lại, QTNL trong DN, nhất là DN thương mại dịch vụ sử dụng một lực lượng bán hàng lớn cần có sự quan tâm đến lực lượng này, nhằm xây dựng và phát triển một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngân Hàng Đề Thi Luật Học

Ví dụ: khoa luật Thương mại ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với khoa luật Kinh tế ở trường Đại học Luật Hà Nội.

I – Tổ bộ môn Luật Thương mại

1 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Đầu tư

3 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

4 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại hàng hóa và dịch vụ

5 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại ASEAN

6 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Nhượng quyền thương mại

II – Tổ bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Chứng khoán và thị trường tiền tệ

8 – Tuyển tập đề thi môn Luật Thuế

9 – Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân hàng

10 – Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân sách nhà nước

11 – Tuyển tập đề thi môn Phân tích hoạt động kinh doanh

III – Tổ bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

12 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Kinh doanh bất động sản

13 – Tuyển tập đề thi môn Luật Đất đai

14 – Tuyển tập đề thi môn Luật Môi trường

15 – Tuyển tập đề thi môn Y tế và kiểm dịch

16 – Tuyển tập đề thi môn Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm

I – Tổ bộ môn Luật Dân sự – Sở hữu trí tuệ

1 – Tuyển tập đề thi môn An sinh xã hội

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 1 – Lý luận chung về Luật Dân sự

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 2 – Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 3 – Luật Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

5 – Tuyển tập đề thi môn Hợp đồng dân sự thông dụng

6 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng

7 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng thực hành pháp luật

9 – Tuyển tập đề thi môn Giao dịch dân sự về nhà ở

10 – Tuyển tập đề thi môn Công tác pháp chế trong doanh nghiệp

11 – Tuyển tập đề thi môn Luật sở hữu trí tuệ

II – Tổ bộ môn Luật Lao động

12 – Tuyển tập đề thi môn Luật Lao động

13 – Tuyển tập đề thi môn Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp

14 – Tuyển tập đề thi môn Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động

III – Tổ bộ môn Luật Tố tụng dân sự – Hôn nhân & gia đình

15 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng dân sự

16 – Tuyển tập đề thi môn Thi hành án dân sự

17 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Quyền nhân thân

18 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình

19 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình chuyên sâu

C – Khoa luật Quốc tế I – Tổ bộ môn Công pháp quốc tế

1 – Tuyển tập đề thi môn Công pháp quốc tế

1a – Tuyển tập đề thi môn Luật Biển

II – Tổ bộ môn Tư pháp quốc tế – Luật so sánh

2 – Tuyển tập đề thi môn Tư pháp quốc tế

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng không dân dụng quốc tế

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng hải

5 – Tuyển tập đề thi môn Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ

6 – Tuyển tập đề thi môn Luật so sánh

III – Tổ bộ môn Luật Thương mại quốc tế

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Thương mại quốc tế

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế

9 – Tuyển tập đề thi môn Chuyển giao công nghệ quốc tế

D – Khoa luật Hành chính I – Tổ bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật

1 – Tuyển tập đề thi môn Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Án lệ)

2 – Tuyển tập đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật

II – Tổ bộ môn Luật Hiến pháp

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài

5 – Tuyển tập đề thi môn Giám sát Hiến pháp

6 – Tuyển tập đề thi môn Bộ máy nhà nước

III – Tổ bộ môn Luật Hành chính

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hành chính

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

9 – Tuyển tập đề thi môn Thủ tục hành chính

10 – Tuyển tập đề thi môn Công chứng – Luật sư

9 – Tuyển tập đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật

IV – Tổ bộ môn Luật Tố tụng Hành chính

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hành chính

8 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về thanh tra, khiếu nại và tố cáo

V – Tổ bộ môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

9 – Tuyển tập đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

E – Khoa luật Hình sự I – Tổ bộ môn Luật Hình sự

1 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 1 – Phần chung

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 2 – Phần các tội phạm

3 – Tuyển tập đề thi môn Giám định pháp y

4 – Tuyển tập đề thi môn Tâm thần học tư pháp

5 – Tuyển tập đề thi môn Lý luận định tội

II – Tổ bộ môn Luật Tố tụng Hình sự

6 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hình sự

7 – Tuyển tập đề thi môn Thi hành án hình sự

III – Tổ bộ môn Tội phạm học

8 – Tuyển tập đề thi môn Tội phạm học

9 – Tuyển tập đề thi môn Khoa học điều tra hình sự

F – Khoa Khoa học cơ bản I – Tổ bộ môn Lý luận chính trị

1 – Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP1

2 – Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2

3 – Tuyển tập đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4 – Tuyển tập đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

II – Tổ bộ môn Tâm lý học – Xã hội học

5 – Tuyển tập đề thi môn Tâm lý học đại cương

6 – Tuyển tập đề thi môn Xã hội học đại cương

III – Tổ bộ môn Văn hóa và Kỹ năng ngôn ngữ

7 – Tuyển tập đề thi môn Lịch sử văn minh thế giới

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

9 – Tuyển tập đề thi môn Logic học

IV – Tổ bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

10 – Tuyển tập đề thi môn Giáo dục thể chất

11 – Tuyển tập đề thi môn Giáo dục quốc phòng

G – Khoa Quản trị luật

1 – Tuyển tập đề thi môn Kế toán quản trị

2 – Tuyển tập đề thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 – Tuyển tập đề thi môn Nghệ thuật lãnh đạo

4 – Tuyển tập đề thi môn Nguyên lý quản trị

5 – Tuyển tập đề thi môn Quản trị hành chánh văn phòng

6 – Tuyển tập đề thi môn Quản trị học

Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Phường Định Công, Quận Hoàng Mai Tháng 02/2021

1. Xác định vị trí mua chung cư Phường Định Công, Quận Hoàng Mai

Một vị trí tốt là khi dễ dàng di chuyển đến các nơi khác, phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình: gần công ty đi làm, gần trường đi học, đi chợ, mua sắm,…Thật khó để chọn được căn hộ dưới 1 tỷ đồng ở vị trí trung tâm. Điều bạn cần làm là cân đối tài chính để chọn mua căn hộ Phường Định Công, Quận Hoàng Mai phù hợp. Chú ý đến lưu lượng giao thông quanh khu chung cư, nhất là vào thời gian cao điểm.

2. Kiểm tra tính pháp lý khi mua căn hộ Phường Định Công, Quận Hoàng Mai

Nếu mua căn hộ Phường Định Công, Quận Hoàng Mai đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện thì cần kiểm tra giấy tờ pháp lý đầy đủ trước khi quyết định đặt mua, bao gồm:

– Giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định cấp đất, cho thuê đất cho chủ dự án

– Giấy phép xây dựng

– Văn bản chấp thuận đầu tư (Theo Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

– Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng dự án

– Nghĩa vụ tài chính chủ đầu tư

– Sổ hồng

3. Tìm hiểu về chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng

Năng lực, uy tín của chủ đầu tư cũng là yếu tố quan trọng để bạn cân nhắc việc có chọn mua căn hộ chung cư Phường Định Công, Quận Hoàng Mai đó hay không. Giấy phép đầu tư và xây dựng của dự án cũng là một trong số những điều bạn cần quan tâm khi mua bán căn hộ Phường Định Công, Quận Hoàng Mai.

4. Đánh giá tiện ích nội khu, ngoại khu

Hầu hết các căn hộ chung cư Phường Định Công, Quận Hoàng Mai hiện nay khi xây dựng đều chú trọng cải thiện các tiện ích nội khu và ngoại khu. Những tiện ích ngoại khu có thể cân nhắc trong dự án như: trường học, bệnh viện, siêu thị, công viên, trung tâm thương mại, lối di chuyển giữa các block trong chung cư, hệ thống cây xanh…

Cùng với đó, các tiện ích nội khu như độ rộng dãy hành lang, mật độ thang máy (trung bình vào khoảng 50 – 70 căn/thang), chất lượng vệ sinh khu dân cư,.. là những gạch đầu dòng lưu ý bạn cần cân nhắc thật kỹ lưỡng.

5. Vấn đề an ninh: Để đảm bảo an toàn cho việc sinh hoạt lâu dài, các hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động,… cần được đảm bảo được duy trì xuyên suốt 24/24.

6. Quan tâm nhiều đến khu vực gửi xe: có nhiều trường hợp chủ đầu tư “tiết kiệm” không gian phần bãi giữ xe khiến cư dân bất tiện trong vấn đề tìm chỗ để xe. Do đó, bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về số chỗ giữ xe/căn hộ là bao nhiêu (tối đa bao nhiêu xe máy, xe ô tô) để đảm bảo thuận tiện cho việc di chuyển nhiều của gia đình.

Luyện Thi Cao Học Ufm Đợt 2 Tháng 12/2020

– Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng

– Ngày thi tuyển: tháng 07/2020

– Môn thi tuyển: Toán kinh tế; Kinh tế học; tiếng anh

Để xem thông tin chi tiết a/c vui lòng truy cập: https://daotaosdh.ufm.edu.vn/vi/tuyen-sinh-ths/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-khoa-16

Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2019 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối

Với tỷ lệ đậu cao học ĐH Tài chính-Marketing 2019 là 100% và rất nhiều a/c đạt điểm cao gần như tuyệt đối. Điều đó khẳng định rằng chất lượng tại Trung Tâm luyện thi cao học kinh tế 247 là tốt nhất

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2019

ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2019 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2019 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2019 đợt 2 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2-2019 tỷ lệ đậu 100% – Vị trí Thủ Khoa thuộc về Trung tâm 247

ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2019 – Đợt 2 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

* Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi đợt 1/2018 như sau:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100% 2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2018 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247 3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100% 4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100% 5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2018 tỷ lệ đậu 100% 6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2018 tỷ lệ đậu 100%

8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2018 – tỷ lệ đậu 100%

* Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2017:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100% 2. Kinh tế – Luật (UEL) 2017 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa 3. ĐH Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99% 4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 99% 5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247 6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100% 7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2017 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH 8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 100% 9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2017 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa 10. ĐH Tài chính – Marketing 2017 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa 11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

* Tỷ lệ đậu cao học 2016 tại TT247 là 98% cụ thể như sau:

☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 99% ☛ Kinh tế – Luật (UEL) 2016 tỷ lệ đậu 100% ☛ Tôn Đức Thắng đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 99% với 1 Thủ khoa ☛ Hutech đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 100% ☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2016 tỷ lệ đậu 95% với rất nhiều a/c điểm cao gần tuyệt đối 10 điểm ☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 100% với 1 Tam Khoa ☛ ĐH Mở TPHCM (OU) 2016 – tỷ lệ đậu cao học 97% với 1 Á Khoa. ☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 99% ☛ ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 100%

Để giành được chiến thắng như ngày hôm nay công lao lớn thuộc về a/c học viên với những nỗ lực học tập hết mình của a/c học viên, cùng với chất lượng, phương pháp giảng dạy ngắn gọn dễ hiểu bám sát cấu trúc đề thi, cùng với sự nhiệt tình tận tâm của Ban Giảng Viên tại Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247.

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa ôn thi cao học a/c vui lòng liên hệ: Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043 Email: hotrotuyensinh247@gmail.com Website: chúng tôi Facebook: chúng tôi

Đại học Tài chính – Marketing (UFM) thông báo tuyển sinh cao học kinh tế 2020 – Đợt 2 – Kỳ thi 12/2020