Pháp Luật Đại Cương Eg04

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Giải Trò Chơi Qua Sông Iq Đầy Đủ (32 Câu), Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 3,4
 • Cách Chơi Qua Sông Iq Đầy Đủ (32 Câu), Đáp Án Game Qua Sông Iq
 • Đáp Án Đề Thi Môn Sinh Học Tốt Nghiệp Thpt 2022 Đợt 2 (24 Mã Đề)
 • Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh 2022 Bến Tre
 • Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt 2022 Môn Sinh Học Trường Thpt Chuyên Đh Vinh
 • Please follow and like us:

  1. Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:

  a. Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.

  b. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình. (Đ)

  c. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  2. Năng lực pháp luật của chủ thể:

  a. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  b. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  c. Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.

  d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật. (Đ)

  3. Ở Việt Nam hiện nay:

  a. Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  b. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật. (Đ)

  c. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  4. Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:

  a. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.

  b. Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.

  c. Các hình thức mang tính pháp lý.

  d. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý (Đ)

  5. Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật. (Đ)

  b. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  d. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  6. Quan hệ pháp luật là:

  a. Quan hệ giữa người và người trong xã hội.

  b. Quan hệ giữa nhà nước và công dân.

  c. Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. (Đ)

  d. Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.

  7. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:

  a. Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.

  b. Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C. (Đ)

  c. X và Y yêu nhau dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.

  d. Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.

  8. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:

  a. Đảng viên C vi phạm Điều lệ Đảng nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.

  b. A và B ký kết hợp đồng mua bán xe máy. (Đ)

  c. Đại hội Công đoàn Trường đại học M bầu chị N làm Chủ tịch công đoàn Trường.

  d. Gia đình anh K đến gia đình chị H xin cưới chị H cho anh K.

  9. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:

  a. Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.

  b. Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.

  c. Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành. (Đ)

  d. Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

  10. Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  a. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. (Đ)

  b. Tất cả các cơ quan nhà nước.

  c. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  d. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  11. Xét về bản chất, nhà nước là:

  a. Một hiện tượng tự nhiên.

  b. Một hiện tượng xã hội.

  c. Một hiện tượng siêu nhiên.

  d. Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện hai tính chất: tính giai cấp và tính xã hội. (Đ)

  12. Chức năng của nhà nước là:

  a. Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó. (Đ)

  b. Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.

  c. Nhiệm vụ của nhà nước.

  d. Vai trò của nhà nước.

  13. Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì:

  a. Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất.

  b. Nhà nước là tổ chức có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống chính trị bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhân dân.

  c. Nhà nước có một hệ thống cơ quan đại diện từ trung ương tới địa phương bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  14. Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:

  a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  b. Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  c. Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.

  d. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện. (Đ)

  15. Nhà nước quản lý dân cư theo:

  a. Mục đích, chính kiến, lý tưởng

  b. Giới tính

  c. Độ tuổi

  d. Đơn vị hành chính lãnh thổ (Đ)

  16. Ở Việt Nam hiện nay:

  a. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế. (Đ)

  b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

  c. Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

  d. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.

  17. Ở Việt Nam hiện nay:

  a. Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  b. Mặt trận cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  c. Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội. (Đ)

  d. Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  18. Viện kiểm sát nhân dân các cấp:

  a. Là cơ quan quyền lực nhà nước.

  b. Là cơ quan quản lý nhà nước.

  c. Là cơ quan xét xử của nước ta.

  d. Là cơ quan công tố của nước ta. (Đ)

  19. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:

  a. Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.

  b. Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.

  c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  d. Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.

  20. Đặc trưng của pháp luật là:

  a. Có tính xác định về hình thức.

  b. Có tính quy phạm phổ biến.

  c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  d. Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

  21. Ủy ban nhân dân:

  a. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  b. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. (Đ)

  c. Là cơ quan công tố ở địa phương.

  d. Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  22. Hội đồng nhân dân:

  a. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

  b. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. (Đ)

  c. Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  d. Là cơ quan công tố ở địa phương.

  23. Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

  b. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  d. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định. (Đ)

  24. Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  a. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  b. Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.

  c. Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  d. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật. (Đ)

  25. Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:

  a. Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

  b. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

  c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  d. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.

  26. Sự kiện pháp lý là:

  a. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.

  b. Sự biến pháp lý.

  c. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. (Đ)

  d. Hành vi pháp lý.

  27. Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:

  a. Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam. (Đ)

  b. Chỉ có công dân Việt Nam.

  c. Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

  d. Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

  28. Sự kiện pháp lý bao gồm:

  a. Các hành vi thực tế.

  b. Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý. (Đ)

  c. Các hành vi và sự kiện thực tế.

  d. Các sự biến pháp lý.

  29. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật được trình bày theo cách:

  a. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  b. Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.

  c. Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.

  d. Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.

  30. Cơ cấu của quy phạm pháp luật:

  a. Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột. (Đ)

  b. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

  c. Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.

  d. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.

  31. Nội dung của quan hệ pháp luật:

  a. Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.

  b. Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

  c. Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện. (Đ)

  d. Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.

  32. Quan hệ pháp luật:

  a. Chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.

  b. Chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  c. Luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  d. Vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó. (Đ)

  33. Quy phạm pháp luật:

  a. Là quy phạm xã hội nên hoàn toàn giống với đạo đức và phong tục tập quán.

  b. Chỉ khác với quy tắc đạo đức ở tính xác định về hình thức.

  c. Chỉ khác với phong tục tập quán ở tính quyền lực nhà nước.

  d. Vừa có đặc điểm giống với đạo đức, phong tục tập quán vừa có những đặc điểm của riêng nó. (Đ)

  34. Chủ thể của quan hệ pháp luật:

  a. Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.

  b. Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.

  c. Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định. (Đ)

  d. Chỉ gồm các cá nhân nhất định.

  35. Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  a. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. (Đ)

  b. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  d. Tất cả các cơ quan nhà nước.

   

   

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Môn Kỹ Năng Tiếng B1
 • Kỳ Thi B1 Preliminary (Pet) – Câu Hỏi Thường Gặp (Faqs) – Aspect
 • Brain Puzzle Iq Challenge Answers And Walkthroughs To All Levels With Questions
 • Brain Out Level 122 Nhiệt Độ Cơ Thể Của Bạn Là Bao Nhiêu Giải
 • Brain Out Level 143 Giúp Câu Cá Mèo Giải
 • 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Môn Eg12
 • 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12
 • Đáp Án Môn En02
 • Đáp Án Môn Eg13
 • Serrurier Paris 15, Serrurerie Vaugirard 75015
 • Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:? Năng lực pháp luật của chủ thể:? Ở Việt Nam hiện nay:?

  1. Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:

  a. Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.

  b. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình. (Đ)

  c. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  2. Năng lực pháp luật của chủ thể:

  a. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  b. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  c. Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.

  d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật. (Đ)

  3. Ở Việt Nam hiện nay:

  a. Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  b. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật. (Đ)

  c. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  4. Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:

  a. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.

  b. Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.

  c. Các hình thức mang tính pháp lý.

  d. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý (Đ)

  5. Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật. (Đ)

  b. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  d. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  6. Quan hệ pháp luật là:

  a. Quan hệ giữa người và người trong xã hội.

  b. Quan hệ giữa nhà nước và công dân.

  c. Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. (Đ)

  d. Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.

  7. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:

  a. Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.

  b. Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C. (Đ)

  c. X và Y yêu nhau dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.

  d. Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.

  8. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:

  a. Đảng viên C vi phạm Điều lệ Đảng nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.

  b. A và B ký kết hợp đồng mua bán xe máy. (Đ)

  c. Đại hội Công đoàn Trường đại học M bầu chị N làm Chủ tịch công đoàn Trường.

  d. Gia đình anh K đến gia đình chị H xin cưới chị H cho anh K.

  9. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:

  a. Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.

  b. Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.

  c. Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành. (Đ)

  d. Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

  10. Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  a. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. (Đ)

  b. Tất cả các cơ quan nhà nước.

  c. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  d. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  11. Xét về bản chất, nhà nước là:

  a. Một hiện tượng tự nhiên.

  b. Một hiện tượng xã hội.

  c. Một hiện tượng siêu nhiên.

  d. Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện hai tính chất: tính giai cấp và tính xã hội. (Đ)

  12. Chức năng của nhà nước là:

  a. Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó. (Đ)

  b. Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.

  c. Nhiệm vụ của nhà nước.

  d. Vai trò của nhà nước.

  13. Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì:

  a. Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất.

  b. Nhà nước là tổ chức có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống chính trị bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhân dân.

  c. Nhà nước có một hệ thống cơ quan đại diện từ trung ương tới địa phương bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  14. Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:

  a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  b. Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  c. Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.

  d. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện. (Đ)

  15. Nhà nước quản lý dân cư theo:

  a. Mục đích, chính kiến, lý tưởng

  b. Giới tính

  c. Độ tuổi

  d. Đơn vị hành chính lãnh thổ (Đ)

  16. Ở Việt Nam hiện nay:

  a. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế. (Đ)

  b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

  c. Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

  d. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.

  17. Ở Việt Nam hiện nay:

  a. Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  b. Mặt trận cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  c. Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội. (Đ)

  d. Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  18. Viện kiểm sát nhân dân các cấp:

  a. Là cơ quan quyền lực nhà nước.

  b. Là cơ quan quản lý nhà nước.

  c. Là cơ quan xét xử của nước ta.

  d. Là cơ quan công tố của nước ta. (Đ)

  19. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:

  a. Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.

  b. Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.

  c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  d. Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.

  20. Đặc trưng của pháp luật là:

  a. Có tính xác định về hình thức.

  b. Có tính quy phạm phổ biến.

  c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  d. Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

  21. Ủy ban nhân dân:

  a. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  b. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. (Đ)

  c. Là cơ quan công tố ở địa phương.

  d. Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  22. Hội đồng nhân dân:

  a. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

  b. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. (Đ)

  c. Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  d. Là cơ quan công tố ở địa phương.

  23. Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

  b. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  d. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định. (Đ)

  24. Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  a. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  b. Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.

  c. Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  d. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật. (Đ)

  25. Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:

  a. Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

  b. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

  c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  d. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.

  26. Sự kiện pháp lý là:

  a. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.

  b. Sự biến pháp lý.

  c. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. (Đ)

  d. Hành vi pháp lý.

  27. Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:

  a. Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam. (Đ)

  b. Chỉ có công dân Việt Nam.

  c. Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

  d. Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

  28. Sự kiện pháp lý bao gồm:

  a. Các hành vi thực tế.

  b. Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý. (Đ)

  c. Các hành vi và sự kiện thực tế.

  d. Các sự biến pháp lý.

  29. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật được trình bày theo cách:

  a. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)

  b. Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.

  c. Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.

  d. Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.

  30. Cơ cấu của quy phạm pháp luật:

  a. Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột. (Đ)

  b. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

  c. Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.

  d. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.

  31. Nội dung của quan hệ pháp luật:

  a. Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.

  b. Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

  c. Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện. (Đ)

  d. Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.

  32. Quan hệ pháp luật:

  a. Chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.

  b. Chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  c. Luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  d. Vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó. (Đ)

  33. Quy phạm pháp luật:

  a. Là quy phạm xã hội nên hoàn toàn giống với đạo đức và phong tục tập quán.

  b. Chỉ khác với quy tắc đạo đức ở tính xác định về hình thức.

  c. Chỉ khác với phong tục tập quán ở tính quyền lực nhà nước.

  d. Vừa có đặc điểm giống với đạo đức, phong tục tập quán vừa có những đặc điểm của riêng nó. (Đ)

  34. Chủ thể của quan hệ pháp luật:

  a. Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.

  b. Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.

  c. Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định. (Đ)

  d. Chỉ gồm các cá nhân nhất định.

  35. Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  a. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. (Đ)

  b. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  d. Tất cả các cơ quan nhà nước.

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Minh Họa Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Lần 2 Môn Hóa Học
 • Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Thpt Quốc Gia 2022 Môn Hóa Học
 • Cam 7, Test 1, Reading Pas 2
 • Ielts Academic Reading: Cambridge 7, Test 1: Reading Passage 2; Making Every Drop Count; With Top Solutions And Step
 • Answers For Making Every Drop Count
 • Đáp Án Môn Eg04

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Mở Hà Nội
 • Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: Pháp Luật Đại Cương
 • Đề Thi Môn Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật
 • Trọn Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Cambridge English Preliminary Luyện Thi Chứng Chỉ Pet 1
 • V Thay Đổi Cấu Trúc Bài Thi Ket, Pet (Cambridge) Từ Tháng 01
 • “Con người khi hoàn thiện là loài động vật tiến bộ nhất, nhưng khi tách rời khỏi luật pháp và công lý lại là loài động vật xấu xa nhất” – Đây là nhận định của Aristôt về:

  check_box

   Vai trò của pháp luật.

  Sự tiến hóa của loài người.

  Bản chất con người.

  Sự suy thoái đạo đức xã hội.

  Áp dụng pháp luật là:

  check_box

   Hình thức thực hiện pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Hình thức thực hiện pháp luật của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội.

  Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các cá nhân.

  Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các tổ chức.

  Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  check_box

   Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

  Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  Bộ phận nào giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay?

  Các tổ chức, đoàn thể quần chúng

  Đảng cộng sản Việt Nam

  Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  Bồi thường thiệt hại và yêu cầu lập lại hiện trạng ban đầu là chế tài đối với loại vi phạm nào?

  check_box

   Vi phạm dân sự.

  Vi phạm kỷ luật.

  Vi phạm hành chính.

  Vi phạm hình sự.

  Cá nhân không có thẩm quyền không thực hiện hình thức nào?

  check_box

   Áp dụng pháp luật.

  Thi hành pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Tuân thủ pháp luật.

  Các hình thức cơ bản của pháp luật gồm:

  Tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

  Tập quán pháp và tiền lệ pháp.

  Tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

  Tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

  Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam được phân biệt với nhau bởi?

  check_box

   Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.

  Phạm vi tác động của ngành luật.

  Hệ thống văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật của ngành luật đó.

  Cấu trúc của quy phạm pháp luật trong ngành luật đó.

  Cách thức áp dụng tập quán pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay:

  check_box

   Áp dụng một cách hạn chế.

  Áp dụng theo thỏa thuận của các chủ thể quan hệ pháp luật

  Áp dụng như văn bản pháp luật.

  Áp dụng tùy từng địa phương.

  Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật:

  Bao gồm căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế.

  Là các quy định của pháp luật về vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật.

  Là cấu thành vi phạm pháp luật của chủ thể vi phạm.

  Là hành vi vi phạm pháp luật và mức độ nghiêm trọng của hậu quả của hành vi.

  Căn cứ nào phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị – xã hội khác?

  check_box

   Đặc điểm của nhà nước.

  Hình thức nhà nước.

  Kiểu nhà nước.

  Nguồn gốc nhà nước.

  Căn cứ phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác?

  check_box

   Đặc trưng cơ bản của pháp luật.

  Hình thức của pháp luật

  Vai trò của pháp luật

  Bản chất của pháp luật

  Căn cứ vào nội dung và vai trò của quy phạm pháp luật thì có thể chia quy phạm pháp luật thành:

  check_box

   Quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ, quy phạm định nghĩa, quy phạm xung đột.

  Quy phạm pháp luật hiến pháp, quy phạm pháp luật dân sự

  Quy phạm cho phép, quy phạm bắt buộc và quy phạm cấm đoán.

  Quy phạm dứt khoát, quy phạm tùy nghi và quy phạm hướng dẫn.

  Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt một người vi phạm giao thông là hình thức thực hiện pháp luật nào?

  Áp dụng pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Thi hành pháp luật.

  Tuân thủ pháp luật.

  Cấu thành của vi phạm pháp luật không bao gồm:

  Chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật.

  Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.

  Mặt khách quan của vi phạm pháp luật.

  Quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm.

  Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

  Chủ thể và điều kiện cần thực hiện theo quy phạm pháp luật.

  Phạm vi quan hệ xã hội nào sẽ được điều chỉnh bởi quy phạm đó.

  Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  Chọn từ đúng để hoàn khẳng định: “Tính giai cấp và tính xã hội là … của pháp luật”.

  check_box

   Bản chất.

  Nguồn gốc hình thành

  Hình thức

  Vai trò

  Chủ quyền quốc gia là thuộc tính không thể tách rời của chủ thể nào?

  check_box

   Nhà nước

  Đảng chính trị

  Các tổ chức xã hội

  Các tổ chức chính trị – xã hội

  Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:

  check_box

   Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.

  Chỉ có công dân Việt Nam.

  Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

  Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

  Chủ thể của quan hệ pháp luật là tổ chức:

  Chỉ có các đảng, tổ chức xã hội

  Chỉ có các tổ chức kinh tế.

  Gồm các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

  Phải là cơ quan nhà nướ

  Chủ thể của quan hệ pháp luật là tổ chức:

  Chỉ có các đảng, tổ chức xã hội

  Chỉ có các tổ chức kinh tế.

  Gồm các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

  Phải là cơ quan nhà nước.

  Chủ thể của quan hệ pháp luật trong pháp luật Việt Nam là cá nhân:

  Chỉ có công dân Việt Nam.

  Chỉ gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

  Chỉ gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

  Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.

  Chủ thể của quan hệ pháp luật:

  Chỉ gồm các cá nhân nhất định.

  Chỉ gồm các cơ quan nhà nướ

  Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.

  Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định.

  Chủ thể của quan hệ pháp luật:

  Chỉ gồm các cá nhân nhất định.

  Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.

  Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.

  Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định.

  Chủ thể của vi phạm pháp luật là:

  Cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý đã thực hiện hành vi trái pháp luật và có lỗi, xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  Các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý xã hội.

  Công dân mang quốc tịch nước sở tại xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật nước đó bảo vệ.

  Mọi cá nhân, tổ chức xâm hại đến quan hệ xã hội.

  Chức năng của nhà nước là:

  Toàn bộ vai trò và nhiệm vụ của nhà nướ

  Những hoạt động thực hiện nhiệm vụ của nhà nướ

  Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.

  Những hoạt động thuộc vai trò của nhà nướ

  Chức năng của nhà nước là:

  Nhiệm vụ của nhà nước.

  Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.

  Vai trò của nhà nước.

  Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.

  Chức năng của nhà nước là:

  Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.

  Những hoạt động thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.

  Những hoạt động thuộc vai trò của nhà nước.

  Toàn bộ vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.

  Cơ cấu của quy phạm bảo vệ:

  check_box

   Giả định và chế tài

  Phạm vi và hệ thuộc

  Giả định, quy định và biện pháp bảo đảm thực hiện pháp luật

  Giả định, quy định và chế tài

  Cơ cấu của quy phạm điều chỉnh gồm:

  check_box

   Giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước

  Phạm vi và hệ thuộc

  Giả định và chế tài

  Giả định, quy định và chế tài

  Cơ cấu của quy phạm pháp luật:

  Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nướ

  Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

  Bao gồm ba bộ phận là: quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ và quy phạm xung đột.

  Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm.

  Cơ cấu của quy phạm pháp luật:

  Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.

  Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

  Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột.

  Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.

  Cơ cấu của quy phạm pháp luật:

  Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.

  Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

  Bao gồm ba bộ phận là: quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ và quy phạm xung đột.

  Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm.

  Cơ quan hành chính nhà nước nào có thẩm quyền chung cao nhất ở địa phương?

  Hội đồng nhân dân

  Kho bạc

  Ngân hàng Nhà nước

  Ủy ban nhân dân

  Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tất cả các cơ quan nhà nước.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Cơ quan quản lý nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Tất cả các cơ quan nhà nướ

  Cơ quan quản lý nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tất cả các cơ quan nhà nước.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tất cả các cơ quan nhà nước.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Tất cả các cơ quan nhà nướ

  Cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tất cả các cơ quan nhà nước.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong bộ máy nhà nước Việt Nam là:

  check_box

   Viện kiểm sát nhân dân.

  Bộ tư pháp

  Quân đội, công an.

  Cơ quan thanh tra

  Cơ quan xét xử ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Cơ quan xét xử ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

  Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

  Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

  Công dân không mua bán trái phép ma túy là hình thức pháp luật nào?

  check_box

   Tuân thủ pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Thi hành pháp luật.

  Áp dụng pháp luật.

  Công dân kiềm chế không mua bán trái phép ma túy là hình thức pháp luật nào?

  Áp dụng pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Thi hành pháp luật.

  Tuân theo pháp luật

  Công dân thực hiện nghĩa vụ một cách chủ động, tích cực là hình thức thực hiện pháp luật nào?

  check_box

   Thi hành pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Tuân thủ pháp luật.

  Áp dụng pháp luật.

  Đặc điểm của áp dụng pháp luật là:

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Hoạt động có tính quyền lực nhà nước.

  Hoạt động có tính tổ chức rất cao.

  Hoạt động nhằm cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.

  Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý là:

  Loại trách nhiệm do pháp luật quy định.

  Luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước và luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu..

  Phát sinh khi có vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.

  Tất cả các phương án đều đúng

  Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:

  Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.

  Tất cả các phương án đều đúng

  Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.

  Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.

  Đặc trưng của pháp luật là:

  Có tính quy phạm phổ biến.

  Có tính xác định về hình thức.

  Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

  Tất cả các phương án đều đúng

  Điểm giống nhau giữa hành vi pháp lý và sự biến pháp lý:

  check_box

   Có ý nghĩa pháp lý.

  Có dấu hiệu ý chí.

  Không có ý nghĩa pháp lý.

  Không có dấu hiệu ý chí.

  Điểm khác biệt của hình thức áp dụng pháp luật so với các hình thức thực hiện pháp luật khác:

  check_box

   Tính tổ chức

  Tính cưỡng chế

  Tính thụ động

  Tính chủ động

  Điểm khác biệt của quy phạm pháp luật so với các loại quy phạm xã hội khác:

  check_box

   Quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí của nhà nước.

  Quy phạm pháp luật là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của conngười.

  Quy phạm pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực để định hướng xử sự cho mọi người trong xã hội.

  Quy phạm pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống cho đến khi nó bị sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ

  Điều 59 Bộ luật Hình sự năm 2022 quy định: “Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.”. Quy phạm pháp luật này được trình bày theo cách nào?

  check_box

   Các bộ phận của một quy phạm pháp luật được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.

  Trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật được trình bày một hoặc nhiều quy phạm pháp luật.

  Các bộ phận của một quy phạm được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật

  Các bộ phận chứa đựng nội dung của một quy phạm pháp được trình bày trong các điều khoản khác nhau của các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự là:

  Quan hệ chấp hành và điều hành.

  Quan hệ giữa các thương nhân với mục đích sinh lời.

  Quan hệ về quản lý hộ khẩu, hộ tịch.

  Quan hệ về tài sản và quan hệ nhân thân.

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là:

  Các quan hệ quản lý phát sinh giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý.

  Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.

  Các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và là nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội.

  Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nướ

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là:

  Các quan hệ quản lý phát sinh giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý.

  Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.

  Các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và là nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội.

  Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa:

  Cơ quan công an và Tòa án.

  Cơ quan thi hành án và người bị hại

  Người phạm tội và người bị hại

  Nhà nước và người phạm tội.

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hôn nhân và gia đình là:

  Các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh giữa các thành viên trong gia đình.

  Các quan hệ quản lý phát sinh giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý.

  Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.

  Các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và là nền tảng của chế độ nhà nước và xã hội.

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng dân sự là :

  Các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và quan hệ nhân thân.

  Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính.

  Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, với các đương sự và giữa các đương sự với nhau.

  Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một tội phạm.

  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự là :

  Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính.

  Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau, với các đương sự và giữa các đương sự với nhau.

  Quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

  Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một tội phạm.

  Động cơ vi phạm pháp luật là:

  Diễn biến tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Động lực tâm lý bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Lợi íchvật chất hoặc tinh thần mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội.

  Dựa trên căn cứ nào để phân chia văn bản quy phạm pháp luật thành văn bản luật và dưới luật?

  check_box

   Giá trị pháp lý của văn bản.

  Tên gọi của văn bản

  Lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh.

  Cơ quan ban hành văn bản.

  Dựa trên cơ sở nào để phân loại các loại vi phạm pháp luật?

  Mức độ lỗi của hành vi.

  Năng lực trách nhiệm của chủ thể.

  Tính trái pháp luật của hành vi.

  Tính chất, mức độ nguy hiểm của vi phạm pháp luật.

  Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.

  Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà chủ thể pháp luật phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.

  Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  Hành vi có điểm gì khác biệt so với sự biến?

  Hành vi có ý nghĩa pháp lý.

  Hành vi không có ý nghĩa pháp lý.

  Hành vi phụ thuộc vào ý chí của con người.

  Hành vi không có dấu hiệu ý chí.

  Hành vi pháp lý có điểm gì khác biệt so với sự biến pháp lý?

  check_box

   Phụ thuộc vào ý chí của con người

  Có ý nghĩa pháp lý.

  Không có dấu hiệu ý chí.

  Không có ý nghĩa pháp lý.

  Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật nào là cơ sở pháp lý chủ yếu cho tổ chức và hoạt động của UBND và HĐND các cấp?

  check_box

   Luật tổ chức chính quyền địa phương.

  Luật tổ chức HĐND và UBND.

  Luật tổ chức Chính phủ.

  Hiến pháp 1992.

  Hình thức áp dụng pháp luật có đặc điểm riêng là:

  Là hoạt động có tính quyền lực nhà nướ

  Thực hiện bằng cách không hành động.

  Thực hiện pháp luật một cách thụ động.

  Trao quyền thỏa thuận, lựa chọn cho các bên tham gia quan hệ pháp luật.

  Hình thức áp dụng pháp luật có đặc điểm riêng là:

  Là hoạt động có tính quyền lực nhà nước.

  Thực hiện bằng cách không hành động.

  Thực hiện pháp luật một cách thụ động.

  Trao quyền thỏa thuận, lựa chọn cho các bên tham gia quan hệ pháp luật.

  Hình thức cơ bản của pháp luật bao gồm:

  Tập quán pháp và tiền lệ pháp.

  Tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

  Tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

  Tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

  Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:

  Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.

  Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý

  Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.

  Các hình thức mang tính pháp lý.

  Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm:

  Các hình thức cưỡng chế và thuyết phục

  Các hình thức mang tính chính thống và không chính thống.

  Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý

  Các hình thức mang tính tổ chức và hướng dẫn

  Hình thức thực hiện pháp luật nào cho phép chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình?

  Áp dụng pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Thi hành pháp luật.

  Tuân thủ pháp luật.

  Hoạt động áp dụng pháp luật có thể được tiến hành:

  Chỉ khi có vi phạm pháp luật xảy ra trong thực tế.

  Chỉ khi có sự yêu cầu của các chủ thể pháp luật.

  Trong nhiều trường hợp khác nhau khi cần có sự can thiệp của nhà nướ

  Chỉ khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể mà họ yêu cầu nhà nước can thiệp.

  Hoạt động áp dụng pháp luật có thể được tiến hành:

  Chỉ khi có sự yêu cầu của các chủ thể pháp luật.

  Chỉ khi có vi phạm pháp luật xảy ra trong thực tế.

  Chỉ khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể mà họ yêu cầu nhà nước can thiệp.

  Trong nhiều trường hợp khác nhau khi cần có sự can thiệp của nhà nước.

  Hoạt động nào chỉ có Nhà nước mới có quyền thực hiện?

  Phát hành trái phiếu.

  Thu thuế.

  Thu phí.

  Thu lệ phí.

  Hoạt động nào thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước?

  check_box

   Đàm phán ký hiệp định thương mại

  Xây dựng chính sách đối ngoại

  Bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ ngoại giao

  Xây dựng sân bay quốc tế

  Hoạt động nào thuộc chức năng đối nội của nhà nước?

  check_box

   Xây dựng sân bay quốc tế

  Bảo vệ Tổ quốc

  Tham gia các tổ chức quốc tế

  Ký kết hiệp định thương mại

  Hội đồng nhân dân:

  Là cơ quan công tố ở địa phương.

  Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  Khách thể của hành vi trộm cắp tài sản là:

  Chủ sở hữu tài sản bị trộm.

  Diễn biến, tình tiết của vụ trộm

  Quyền sở hữu tài sản.

  Tài sản bị trộm cắp.

  Khách thể của vi phạm pháp luật là:

  Những gì mà các bên chủ thể cùng hướng tới khi tham gia vào quan hệ pháp luật.

  Những lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt đượ

  Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

  Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

  Khách thể của vi phạm pháp luật là:

  Những gì mà các bên chủ thể cùng hướng tới khi tham gia vào quan hệ pháp luật.

  Những lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt được.

  Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

  Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

  Loại quy phạm xã hội nào có sức mạnh cưỡng chế nhà nước?

  check_box

   Quy phạm pháp luật.

  Quy phạm chính trị.

  Quy phạm đạo đức.

  Quy phạm tôn giáo.

  Lỗi của chủ thể là:

  Thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội.

  Động lực tâm lý bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Mục đích sai trái mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là:

  Các dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật.

  Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  Các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật.

  Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật.

  Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật:

  Bao gồm chủ thể và động cơ vi phạm pháp luật của chủ thể.

  Bao gồm chủ thể và lỗi của chủ thể.

  Bao gồm hành vi trái pháp luật, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

  Bao gồm lỗi của chủ thể, động cơ và mục đích vi phạm pháp luật.

  Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là:

  Các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật.

  Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật.

  Các dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật.

  Các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  Một căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật là:

  check_box

   Sự kiện pháp lý

  Các yếu tố cấu thành.

  Khách thể.

  Nội dung.

  Một dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật:

  check_box

   Hành vi xác định.

  Mặt khách quan.

  Khách thể.

  Sự biến rõ ràng.

  Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

  Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

  Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.

  Mục đích vi phạm pháp luật là:

  Kết quả cuối cùng mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Nhận thức của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội.

  Nhu cầu thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

  Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.

  Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh r

  Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.

  Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:

  check_box

   Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.

  Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  Năng lực pháp luật của chủ thể:

  Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.

  Là khả năng của chủ thể bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  Luôn phụ thuộc vào điều kiện nhận thức của cá nhân.

  Năng lực pháp luật của chủ thể:

  check_box

   Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

  Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.

  Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

  Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể là:

  Khả năng mà pháp luật quy định cho chủ thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

  Khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý.

  Khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật.

  Người đi săn thú bắn nhầm vào người đi làm nương. Đây là hành vi vi phạm pháp luật thuộc loại lỗi nào?

  check_box

   Vô ý do cẩu thả

  Cố ý trực tiếp

  Vô ý vì quá tự tin

  Cố ý gián tiếp

  Nhà nước có vị trí như thế nào trong hệ thống chính trị nói chung?

  check_box

   Trung tâm.

  Giám sát, phản biện.

  Điều phối.

  Lãnh đạo.

  Nhà nước là công cụ bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trên các lĩnh vực:

  check_box

   Kinh tế, chính trị, tư tưởng

  Kinh tế, văn hóa, giáo dục

  Chính trị, văn hóa, xã hội

  Tư tưởng, văn hóa, xã hội

  Nhà nước là:

  Một tổ chức chính trị – xã hội.

  Một tổ chức chính trị đặc biệt

  Tổ chức của toàn thể nhân dân.

  Tổ chức quyền lực công đặc biệt.

  Nhà nước là:

  Một tổ chức xã hội.

  Tổ chức của những người cùng mục đích, chính kiến, lý tưởng.

  Tổ chức của toàn thể nhân dân.

  Tổ chức quyền lực công đặc biệt.

  Nhà nước quản lý dân cư theo:

  Đơn vị hành chính lãnh thổ

  Huyết thống

  Nghề nghiệp, vị trí xã hội

  Nơi sinh

  Nhà nước quản lý dân cư theo:

  Độ tuổi

  Đơn vị hành chính lãnh thổ

  Giới tính

  Mục đích, chính kiến, lý tưởng

  Nhà nước ra đời do sự tác động của nguyên nhân nào?

  check_box

   Kinh tế và xã hội

  Nhận thức và chính trị

  Kinh tế và văn hóa

  Chính trị và xã hội

  Nhận định đúng về Tòa án nhân dân các cấp:

  Là cơ quan quản lý nhà nướ

  Là cơ quan xét xử của nước t

  Là cơ quan công tố của nước t

  Là cơ quan quyền lực nhà nướ

  Nhận định đúng về Tòa án nhân dân các cấp:

  Là cơ quan công tố của nước ta.

  Là cơ quan quản lý nhà nước.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước.

  Là cơ quan xét xử của nước ta.

  Nhận định đúng vể vị trí của cơ quan Hội đồng nhân dân:

  Là cơ quan công tố ở địa phương.

  Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  Nhận định đúng vể vị trí của cơ quan Ủy ban nhân dân:

  Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan lập pháp ở địa phương.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan tư pháp ở địa phương.

  Nhận định đúng về Viện kiểm sát nhân dân các cấp:

  Là cơ quan quản lý nhà nướ

  Là cơ quan công tố của nước t

  Là cơ quan quyền lực nhà nướ

  Là cơ quan xét xử của nước t

  Nhận định đúng về Viện kiểm sát nhân dân các cấp:

  Là cơ quan công tố của nước ta.

  Là cơ quan quản lý nhà nước.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước.

  Là cơ quan xét xử của nước ta.

  Nhận định sai về bản chất nhà nước:

  check_box

   Có những nhà nước chỉ có tính giai cấp hoặc chỉ có tính xã hội

  Mức độ thể hiện của tính xã hội trong mỗi nhà nước là khác nhau

  Tính giai cấp của nhà nước được thể hiện sâu sắc hơn cả ở những kiểu nhà nước bóc lột

  Tính giai cấp và tính xã hội là thuộc tính chung trong bản chất của tất cả các nhà nước

  Nhận định sai về cách thức trình bày quy phạm pháp luật:

  Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.

  Các bộ phận của quy phạm pháp luật phải được trình theo trật tự: giả định – quy định – chế tài.

  Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.

  Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.

  Nhận định sai về nguồn gốc pháp luật:

  check_box

   Pháp luật ra đời trước, làm căn cứ cho sự ra đời nhà nước

  Nguyên nhân ra đời nhà nước cũng là nguyên nhân làm ra đời pháp luật

  Trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật

  Pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước

  Nội dung của quan hệ pháp luật:

  Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

  Bao gồm các quyền và nghĩa vụ chủ thể do các chủ thể tự do thỏa thuận trong khi xác lập quan hệ pháp luật.

  Chỉ bao gồm quyền của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

  Chỉ bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định.

  Nội dung của quan hệ pháp luật:

  Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.

  Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.

  Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

  Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

  Nội dung của quy phạm pháp luật điều chỉnh:

  check_box

   Nêu ra quy tắc xử sự để hướng dẫn xử sự cho mọi người khi tham gia những quan hệ xã hội nhất định.

  Nêu lên văn bản quy phạm pháp luật nào hoặc pháp luật của nước nào sẽ được lựa chọn để áp dụng

  Không trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội mà có nhiệm vụ bảo vệ các quan hệ đó khỏi hành vi vi phạm pháp luật

  Nêu biện pháp tác động của nhà nước đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ những nghĩa vụ pháp lý

  Nội dung không phải là đặc trưng của pháp luật:

  Có sự thay đổi cho phù hợp với sự biến đổi của điều kiện xã hội.

  Có tính quy phạm phổ biến.

  Có tính xác định về hình thứ

  Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

  Nội dung không phải là đặc trưng của pháp luật:

  Có sự thay đổi cho phù hợp với sự biến đổi của điều kiện xã hội.

  Có tính quy phạm phổ biến.

  Có tính xác định về hình thức.

  Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

  Nội dung không thuộc căn cứ thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật:

  check_box

   Các quy định của pháp luật về vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật

  Hành vi trái pháp luật

  Lỗi của chủ thể vi phạm

  Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi

  Nội dung không thuộc đặc điểm của quan hệ pháp luật:

  check_box

   Tính văn hóa

  Tính ý chí

  Nội dung bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý

  Tính giai cấp

  Nội dung không thuộc đặc điểm của truy cứu trách nhiệm pháp lý:

  Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý phải được tiến hành theo những trình tự, thủ tục rất chặt chẽ do pháp luật quy định.

  Truy cứu trách nhiệm pháp lý là áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

  Chủ thể tiến hành truy cứu là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý căn cứ vào hậu quả mà hành vi vi phạm pháp luật gây ra cho xã hội.

  Nội dung không thuộc đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:

  Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.

  Văn bản chỉ chứa đựng những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành mới.

  Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.

  Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.

  Nội dung không thuộc đặc điểm của ý thức xã hội:

  check_box

   Ý thức pháp luật là hiện tượng phi giai cấp

  Ý thức pháp luật là hiện tượng mang tính giai cấp

  Ý thức pháp luật chịu sự chi phối của tồn tại xã hội

  Ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại xã hội

  Nội dung không thuộc điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân:

  Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

  Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

  Hoạt động theo những lĩnh vực, ngành nghề do nhà nước chỉ định.

  Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.

  Nội dung không thuộc vai trò của ý thức pháp luật đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật ?

  Ý thức pháp luật tăng cường sự hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

  Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  Ý thức pháp luật là yếu tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong thực tế.

  Ý thức pháp luật là cơ sở để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật được đúng đắn, chính xá

  Nội dung không thuộc vai trò của ý thức pháp luật đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật ?

  Ý thức pháp luật là cơ sở để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật được đúng đắn, chính xác.

  Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng trực tiếp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  Ý thức pháp luật là yếu tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong thực tế.

  Ý thức pháp luật tăng cường sự hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

  Nội dung thể hiện tính ý chí của quan hệ pháp luật:

  Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của nhà nướ

  Quan hệ pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  Quan hệ pháp luật vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  Nội dung thể hiện tính ý chí của quan hệ pháp luật:

  Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  Quan hệ pháp luật chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.

  Quan hệ pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  Quan hệ pháp luật vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  Ở các nhà nước hiện đại, hệ thống pháp luật ra đời do:

  check_box

   Cơ quan chuyên trách ban hành

  Các quy tắc, tập quán có sẵn trong xã hội

  Các đảng phái chính trị ban hành

  Các tổ chức, đoàn thể xã hội ban hành

  Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:

  Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.

  Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  Toàn thể xã hội nắm giữ và thực hiện.

  Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:

  Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.

  Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

  Ở Việt Nam hiện nay, quyền lực nhà nước là:

  Quyền lực tự nhiên, mặc nhiên thuộc về cơ quan nhà nước khi họ lên nắm quyền quản lý xã hội.

  Quyền lực của các nhân viên và cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

  Thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước do dân bầu

  Do kế thừa từ các kiểu nhà nước trong lịch sử.

  Ở Việt Nam hiện nay, quyền lực nhà nước là:

  Do nhân dân ủy quyền cho thông qua việc nhân dân bầu ra Nhà nước.

  Do Trời ban cho.

  Quyền lực của các nhân viên và cơ quan nhà nước.

  Quyền lực của Chủ tịch nước.

  Ở Việt Nam hiện nay, văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

  Nghị định của chính phủ.

  Nghị quyết của HĐND.

  Quyết định của tòa án.

  Thông tư của bộ.

  Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:

  Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành.

  Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.

  Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.

  Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

  Ở Việt Nam hiện nay:

  Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Tất cả các tổ chức, đoàn thể trong xã hội đều có bộ máy tổ chức riêng để tham gia thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Các tổ chức chính trị – xã hội cũng có bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Ở Việt Nam hiện nay:

  Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có quyền ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Đảng cộng sản Việt Nam có quyền ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Toàn thể nhân dân và các tổ chức, đoàn thể xã hội đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Ở Việt Nam hiện nay:

  Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Mặt trận cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

  Ở Việt Nam hiện nay:

  Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

  Ở Việt Nam hiện nay:

  Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế.

  Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

  Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.

  Pháp luật là:

  Các quy định bắt buộc phải thực hiện trong một cộng đồng dân cư nhất định.

  Hệ thống các quy định do Chính phủ ban hành.

  Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện.

  Hệ thống các quy tắc xử sự do xã hội cùng ban hành và thực hiện.

  Pháp luật là:

  Các quy định bắt buộc phải thực hiện trong một cộng đồng dân cư nhất định.

  Hệ thống các quy định do Chính phủ ban hành

  Hệ thống các quy định do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

  Hệ thống các quy định do Quốc hội ban hành.

  Pháp luật thời kỳ phong kiến:

  check_box

   Tính giai cấp thể hiện rất công khai và rõ rệt, tính xã hội thể hiện một cách mờ nhạt và hạn chế

  Tính giai cấp thể hiện mờ nhạt, tính xã hội thể hiện rất sâu sắc, rõ rệt

  Chỉ có tính xã hội, không có tính giai cấp

  Chỉ có tính giai cấp, không có tính xã hội

  Pháp nhân phi thương mại không là chủ thể trong quan hệ pháp luật nào?

  check_box

   Quan hệ pháp luật hình sự

  Quan hệ pháp luật dân sự

  Quan hệ pháp luật tài chính.

  Quan hệ pháp luật lao động.

  Phương án đúng về yếu tố lỗi:

  Bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý.

  Bao gồm lỗi vô ý trực tiếp và cố ý gián tiếp.

  Chỉ có lỗi cố ý.

  Vô ý không biết là không có lỗi.

  Quan hệ pháp luật là:

  Quan hệ giữa các cơ quan nhà nướ

  Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.

  Quan hệ giữa nhà nước và công dân.

  Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

  Quan hệ pháp luật là:

  Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.

  Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước.

  Quan hệ giữa nhà nước và công dân.

  Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

  Quan hệ pháp luật là:

  check_box

   Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

  Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.

  Quan hệ giữa người và người trong xã hội.

  Quan hệ giữa nhà nước và công dân.

  Quan hệ pháp luật nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật hành chính?

  Phối hợp công tác giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.

  Ủy ban nhân dân huyện mua văn phòng phẩm của công ty A.

  Tòa hành chính thụ lý vụ án hành chính.

  Doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng nhân viên vào làm việ

  Quan hệ pháp luật nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật hành chính?

  Doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng nhân viên vào làm việc.

  Phối hợp công tác giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.

  Tòa hành chính thụ lý vụ án hành chính.

  Ủy ban nhân dân huyện mua văn phòng phẩm của công ty A.

  Quan hệ pháp luật:

  check_box

   Vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  Chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.

  Chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.

  Luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

  Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  Quy tắc, cách thức xử sự mà chủ thể pháp luật phải thực hiện khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

  Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

  Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

  Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

  Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

  Quy phạm pháp luật có đặc điểm gì khác với những quy phạm xã hội khác?

  Luôn thể hiện ý chí của nhà nướ

  Sử dụng nhiều lần trong cuộc sống.

  Là quy tắc xử sự chung.

  Được xã hội công nhận.

  Quy phạm pháp luật có đặc điểm gì khác với những quy phạm xã hội khác?

  Được xã hội công nhận.

  Là quy tắc xử sự chung.

  Luôn thể hiện ý chí của nhà nước.

  Sử dụng nhiều lần trong cuộc sống.

  Quy phạm pháp luật:

  check_box

   Vừa có đặc điểm giống với đạo đức, phong tục tập quán vừa có những đặc điểm của riêng nó.

  Chỉ khác với phong tục tập quán ở tính quyền lực nhà nước.

  Chỉ khác với quy tắc đạo đức ở tính xác định về hình thức.

  Là quy phạm xã hội nên hoàn toàn giống với đạo đức và phong tục tập quán.

  Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong quan hệ pháp luật thuộc bộ phận nào trong cấu thành của quan hệ pháp luật?

  check_box

   Nội dung

  Chủ thể

  Mặt chủ quan

  Khách thể

  Sử dụng pháp luật là:

  Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình theo quy định của pháp luật.

  Sử dụng pháp luật là:

  check_box

   Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.

  Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.

  Sự kiện nào là sự kiện pháp lý?

  Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.

  Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.

  Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C.

  X cầu hôn Y và dự định sẽ kết hôn.

  Sự kiện pháp lý bao gồm:

  Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý.

  Các hành vi thực tế do các chủ thể pháp luật trực tiếp thực hiện.

  Các hành vi và sự kiện thực tế.

  Các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong thực tế.

  Sự kiện pháp lý bao gồm:

  check_box

   Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý.

  Các hành vi thực tế.

  Các hành vi và sự kiện thực tế.

  Các sự biến pháp lý.

  Sự kiện pháp lý là:

  Hành vi pháp lý.

  Sự biến pháp lý.

  Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

  Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.

  Sự kiện pháp lý là:

  Hành vi thực tế được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức có khả năng nhận thức đầy đủ.

  Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

  Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.

  Sự kiện có thể xảy ra trong thực tế, không phụ thuộc vào ý chí của con người.

  Thi hành pháp luật là:

  check_box

   Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.

  Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.

  Thời kỳ các nhà nước sơ khai, pháp luật ra đời chủ yếu từ:

  check_box

   Các quy tắc, tập quán có sẵn trong xã hội

  Chế độ kinh tế

  Hoạt động ban hành văn bản của nhà nước

  Đạo đức xã hội

  Thực hiện pháp luật có hình thức:

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Áp dụng pháp luật.

  Sử dụng pháp luật.

  Tuân theo pháp luật và thi hành pháp luật.

  Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật ra đời từ kết quả hoạt động của cơ quan nào?

  check_box

   Xét xử.

  Thanh tra

  Quyền lực nhà nước ở địa phương.

  Lập pháp.

  Tổ chức nào quản lý lãnh thổ và dân cư?

  check_box

   Nhà nước.

  Đảng phái chính trị.

  Tổ chức chính trị – xã hội.

  Đoàn thể xã hội.

  Tòa án nhân dân các cấp:

  Là cơ quan công tố của nước ta.

  Là cơ quan quản lý nhà nước.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước.

  Là cơ quan xét xử của nước ta.

  Trách nhiệm pháp lý là:

  Biện pháp trách nhiệm mà nhà nước buộc chủ thể phải thực hiện để thay thế cho nghĩa vụ pháp lý mà họ không thực hiện.

  Biện pháp trừng phạt do bên chịu thiệt hại bởi hành vi vi phạm áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

  Chế tài của pháp luật áp dụng đối với chủ thể vi phạm buộc họ phải khắc phục hậu quả đã gây ra bởi hành vi vi phạm pháp luật.

  Sự bắt buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi do họ đã vi phạm pháp luật.

  Trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật được trình bày theo cách:

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.

  Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.

  Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.

  Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì:

  Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất.

  Nhà nước có một hệ thống cơ quan đại diện từ trung ương tới địa phương bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Tất cả các phương án đều đúng

  Nhà nước là tổ chức có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống chính trị bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhân dân.

  Trong hệ thống chính trị, tổ chức nào quyết định sự ra đời, tồn tại, phát triển của hệ thống chính trị?

  check_box

   Nhà nước.

  Đảng phái chính trị.

  Tổ chức chính trị – xã hội.

  Đoàn thể quần chúng.

  Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:

  check_box

   A và B ký kết hợp đồng mua bán xe máy.

  Đại hội Công đoàn Trường đại học M bầu chị N làm Chủ tịch công đoàn Trường.

  Đảng viên C vi phạm Điều lệ Đảng nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.

  Gia đình anh K đến gia đình chị H xin cưới chị H cho anh K.

  Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:

  check_box

   Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C.

  Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.

  Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.

  X và Y yêu nhau dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.

  Trường hợp được loại trừ yếu tố lỗi khi xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật?

  check_box

   Chủ thể gây hại mắc bệnh tâm thần

  Vô ý do quá tự tin

  Vô ý do cẩu thả

  Vô ý gây thiệt hại

  Tuân theo pháp luật là:

  Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.

  Tuân theo pháp luật là:

  check_box

   Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể kiềm chế, giữ mình để không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm.

  Hình thức nhà nước thông qua các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý mình.

  Hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình.

  Ủy ban nhân dân cấp Huyện do cơ quan nào bầu ra?

  Hội đồng nhân dân cấp Huyện

  Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh

  Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

  Ủy ban nhân dân cấp Xã

  Ủy ban nhân dân:

  Là cơ quan công tố ở địa phương.

  Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  Là cơ quan xét xử ở địa phương.

  Văn bản quy phạm pháp luật nào không do Quốc hội ban hành?

  check_box

   Pháp lệnh.

  Hiến pháp.

  Bộ luật.

  Luật.

  Vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước ở mức độ thiệt hại thấp hơn tội phạm là vi phạm pháp luật nào?

  check_box

   Vi phạm hành chính.

  Vi phạm kỷ luật.

  Vi phạm hình sự.

  Vi phạm dân sự.

  Vi phạm dân sự là vi phạm xâm hại đến nhóm quan hệ xã hội nào?

  check_box

   Quan hệ về tài sản và nhân thân.

  Quan hệ diễn ra trong hoạt động quản lý nhà nước.

  Quan hệ diễn ra trong nội bộ các tổ chức chính trị – xã hội.

  Quan hệ diễn ra trong hoạt động thuê mướn lao động.

  Vi phạm pháp luật là:

  Hành vi trái pháp luật và gây ra thiệt hại cho xã hội.

  Hành vi trái pháp luật của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.

  Hành vi trái pháp luật do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  Hành vi trái pháp luật và có lỗi của chủ thể.

  Viện kiểm sát nhân dân các cấp:

  Là cơ quan công tố của nước ta.

  Là cơ quan quản lý nhà nước.

  Là cơ quan quyền lực nhà nước.

  Là cơ quan xét xử của nước ta.

  Xét về bản chất, nhà nước là:

  Một hiện tượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vô hạn và khó xác định.

  Một hiện tượng tự nhiên, quyền lực tự sinh ra và tự mất đi theo sự phát triển của xã hội.

  Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính giai cấp và tính xã hội.

  Một hiện tượng xã hội, phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của giai cấp thống trị nắm giữ các bộ phận trong bộ máy nhà nướ

  Xét về bản chất, nhà nước là:

  Một hiện tượng siêu nhiên.

  Một hiện tượng tự nhiên.

  Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện hai tính chất: tính giai cấp và tính xã hội.

  Một hiện tượng xã hội.

  Xét về bản chất, nhà nước là:

  Một hiện tượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vô hạn và khó xác định.

  Một hiện tượng tự nhiên, quyền lực tự sinh ra và tự mất đi theo sự phát triển của xã hội.

  Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện tính giai cấp và tính xã hội.

  Một hiện tượng xã hội, phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của giai cấp thống trị nắm giữ các bộ phận trong bộ máy nhà nước.

  Xét về bản chất, pháp luật là:

  Sự thể hiện ý chí chung của một cộng đồng dân cư.

  Sự thể hiện ý chí của các đảng phải chính trị trong xã hội.

  Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền và ý chí chung của toàn xã hội.

  Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  Xét về bản chất, pháp luật là:

  Sự thể hiện ý chí chung của một cộng đồng dân cư.

  Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền và ý chí chung của toàn xã hội.

  Sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.

  Sự thể hiện ý chí của Thượng đế.

  Yếu tố không thuộc dấu hiệu của vi phạm pháp luật?

  Là hành vi xác định của con người.

  Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể.

  Tính có lỗi của hành vi.

  Tính có tổ chức trong quá trình thực hiện hành vi.

  Yếu tố không thuộc dấu hiệu của vi vi phạm pháp luật:

  check_box

   Tính có tổ chức trong quá trình thực hiện hành vi.

  Là hành vi xác định của con người.

  Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý.

  Tính có lỗi của hành vi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Cuối Kỳ Pháp Luật Đại Cương
 • Quy Định Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Học Viện Tài Chính
 • Ftu Và Những Kì Thi
 • Tài Liệu Môn Pháp Luật Đại Cương Hay, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương
 • – 223 Nhận Định Môn Pháp Luật Đại Cương
 • 226 Câu Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi 1000 Câu Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án)
 • Đề Thi Cuối Kỳ Pháp Luật Đại Cương [Năm 1
 • Cấu Trúc Đề Thi , Phương Pháp Thi, Tài Liệu Thi, Đề Cương Thi Các Môn Quan Trọng Nhất Của Học Viện Tài Chính
 • Đề Thi Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương
 • Đề Thi Môn Xã Hội Học Pháp Luật
 • Tuyển tập 229 câu Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo.

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Nguồn gốc, Bản chất, Đặc điểm và Hình thức của Nhà nước

  Trắc nghiệm 1.01

  Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết:

  A – Mác – Lênin.

  B – Thần học.

  C – Gia trưởng.

  D – Khế ước xã hội.

  Trắc nghiệm 1.02

  Bản chất nhà nước là:

  A – Tính giai cấp

  B – Tính giai cấp và tính xã hội.

  C – Tính xã hội.

  D – Không có thuộc tính nào.

  Trắc nghiệm 1.03

  Tổ chức có quyền lực công:

  A – Công ty.

  B – Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  C – Các tổ chức xã hội.

  D – Nhà nước.

  Trắc nghiệm 1.04

  Xã hội từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu kiểu Nhà nước?

  A – 2 kiểu Nhà nước

  B – 3 kiểu Nhà nước

  C – 4 kiểu Nhà nước

  D – 5 kiểu Nhà nước

  Trắc nghiệm 1.05

  Quyền lực Nhà nước tập trung, thống nhất trong các cơ quan quyền lực do dân bầu ra là hình thức chính thể:

  A – Cộng hoà dân chủ nhân dân.

  B – Cộng hoà dân chủ tư sản.

  C – Quân chủ lập hiến.

  D – Quân chủ chuyên chế.

  Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 1

  1.01 – A ; 1.02 – B; 1.03 – D; 1.04 – C; 1.05 – A.

  2. Phần: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Bản chất, chức năng và hình thức Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

  Trắc nghiệm 2.01

  Bản chất của Nhà nước Việt Nam là:

  A – Nhà nước của tất cả các dân tộc trong quốc gia Việt Nam.

  B – Nhà nước mà trong đó quyền lực Nhà nước thuộc về nhân

  dân.

  C – Nhà nước thể hiện bản chất dân chủ trong các lĩnh vực kinh tế,

  chính trị, vai trò và ý thức xã hội.

  D – Cả a, b, c đều đúng.

  Trắc nghiệm 2.02

  Chức năng của Nhà nước là:

  A – Những phương diện hoạt động cơ bản có tính chất định hướng của Nhà nước.

  B – Nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước.

  C – Nhiệm vụ lâu dài của Nhà nước.

  D – Hoạt động bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

  Trắc nghiệm 2.03

  Hình thức Nhà nước Việt Nam dưới góc độ chính thể là:

  A – Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ tư sản.

  B – Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ nhân dân.

  C – Hình thức chính thể quân chủ lập hiến.

  D – Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế.

  Trắc nghiệm 2.04

  Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt Nam là:

  A – Nhà nước liên minh

  B – Nhà nước liên bang.

  C – Nhà nước đơn nhất.

  D – Cả a, b, c đều đúng.

  Trắc nghiệm 2.05

  Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước:

  A – Có chủ quyền chung, toàn vẹn lãnh thổ.

  B – Có một hệ thống pháp luật áp dụng trên toàn lãnh thổ.

  C – Có hai hệ thống cơ quan Nhà nước.

  D – Cả a và b đều đúng.

  Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 2

  2.01 – D; 2.02 – A; 2.03 – B; 2.04 – C; 2.05 – D.

  3. Phần: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trắc nghiệm 3.01

  Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là

  A – Đảng Cộng sản.

  B – Quốc hội.

  C – Chính phủ.

  D – Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

  Trắc nghiệm 3.02

  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được bầu hay được bổ nhiệm bởi:

  A – Tổng bí thư Đảng.

  B – Thủ tướng.

  C – Chủ tịch quốc hội.

  D – Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

  Trắc nghiệm 3.03

  Cơ quan thường trực của Quốc hội là:

  A – Chính phủ

  B – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

  C – Hội đồng nhân dân các cấp.

  D – Uỷ ban nhân dân các cấp.

  Trắc nghiệm 3.04

  Cơ quan quản lý Nhà nước địa phương là

  A – Uỷ ban nhân dân các cấp.

  B – Hội đồng nhân dân các cấp.

  C – Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

  D – Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

  Trắc nghiệm 3.05

  Cơ quan quản lý Nhà nước cấp Trung ương là:

  A – Toà án nhân dân tối cao.

  B – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

  C – Bộ và cơ quan ngang Bộ.

  D – Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 3

  3.01 – B; 3.02 – D; 3.03 – B; 3.04 – A; 3.05 – C

  4. Phần: Những vấn đề chung về pháp luật

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức của Pháp luật

  Trắc nghiệm 4.01

  Pháp luật và Nhà nước là 2 hiện tượng xuất hiện trong xã hội cùng lúc là quan điểm của lý thuyết:

  A – Thuyết tư sản.

  B – Thuyết thần học.

  C – Học thuyết Mác-Lênin.

  D – a và b đều đúng.

  Trắc nghiệm 4.02

  Hình thức Pháp luật được áp dụng chủ yếu tại Việt Nam là:

  A – Tập quán pháp.

  B – Tiền lệ pháp.

  C – Văn bản quy phạm Pháp luật.

  D – Học lý.

  Trắc nghiệm 4.03

  Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:

  A – Pháp luật.

  B – Quy tắc đạo đức.

  C – Tôn giáo.

  D – Tổ chức xã hội.

  Trắc nghiệm 4.04

  Các quốc gia sau đây đã trải qua 4 kiểu pháp luật trong quá trình phát triển của mình:

  A – Việt Nam.

  B – Hoa Kỳ.

  C – Pháp.

  D – Tất cả đều sai.

  Trắc nghiệm 4.05

  Điều ước quốc tế là hình thức pháp luật của Việt Nam khi:

  A – Việt Nam không công nhận.

  B – Việt Nam tham gia ký kết.

  C – Điều ước có nhiều quốc gia cùng ký kết.

  D – Điều ước được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.

  Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 4

  4.01 – C; 4.02 – C; 4.03 – A; 4.04 – D; 4.05 – B

  5. Phần: Quy phạm pháp luật và Văn bản quy phạm pháp luật

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Quy phạm pháp luật và Văn bản QPPL là gì?

  Trắc nghiệm 5.01

  Các văn bản sau đây, văn bản nào là văn bản quy phạm Pháp luật:

  A – Công văn

  B – Tờ trình

  C – Lệnh

  D – Thông báo

  Trắc nghiệm 5.02

  B – Nghị định

  C – Lệnh

  D – Quyết định

  Trắc nghiệm 5.03

  Quy phạm pháp luật được thể hiện bằng hình thức:

  A – Lời nói.

  B – Văn bản.

  C – Hành vi cụ thể.

  D – b và c đều đúng.

  Trắc nghiệm 5.04

  Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của:

  A – Tổ chức kinh tế

  B – Tổ chức xã hội.

  C – Tổ chức chính trị – xã hội.

  D – Nhà nước.

  Trắc nghiệm 5.05

  Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:

  A – Hiến pháp.

  B – Nghị quyết của Quốc hội.

  C – Lệnh của Chủ tịch nước.

  D – Pháp lệnh.

  Trắc nghiệm 5.06

  Sắp xếp các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:

  A – Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị.

  B – Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị.

  C – Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị.

  D – Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị.

  Trắc nghiệm 5.07

  Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:

  A – Chính phủ.

  B – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

  C – Thủ tướng chính phủ.

  D – Chủ tịch nước.

  Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 5

  5.01 – C; 5.02 – A; 5.03 – B; 5.04 – D; 5.05 – A; 5.06 – B; 5.07 – A

  6. Phần: Quan hệ pháp luật

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái niệm, đặc điểm, thành phần của quan hệ pháp luật

  Trắc nghiệm 6.01

  Quan hệ mua bán hàng hoá là quan hệ pháp luật khi chủ thể tham gia gồm:

  A – Các cá nhân có năng lực chủ thể.

  B – Công ty với công ty.

  C – Công ty với cá nhân có năng lực chủ thể.

  D – Cả a, b, c đều đúng.

  Trắc nghiệm 6.02

  Đứa trẻ mới được sinh ra được Nhà nước công nhận là chủ thể có năng lực:

  A – Năng lực Pháp luật

  C – Năng lực chủ thể.

  B – Năng lực hành vi

  D – Tất cả đều sai.

  Trắc nghiệm 6.03

  Các tổ chức sau đây, tổ chức nào không phải là pháp nhân

  A – Công ty Cổ phần

  B – Công ty Hợp danh.

  C – Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

  D – Uỷ ban nhân dân các cấp.

  Trắc nghiệm 6.04

  Thời điểm năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân được Nhà nước công nhận là:

  A – Cùng một thời điểm.

  B – Năng lực pháp luật được công nhận trước năng lực hành vi.

  C – Năng lực hành vi được công nhận trước năng lực pháp luật.

  D – b và c đều sai.

  Trắc nghiệm 6.05

  Nội dung của quan hệ pháp luật là:

  A – Các bên tham gia vào quan hệ pháp luật.

  B – Những giá trị mà các chủ thể quan hệ pháp luật muốn đạt được.

  C – Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật.

  Trắc nghiệm 6.06

  Các sự kiện pháp lý nào sau đây được xem là sự biến pháp lý?

  A – Nhận con nuôi.

  B – Lập di chúc thừa kế.

  C – Đăng ký kết hôn.

  D – Sự qua đời của một người.

  Trắc nghiệm 6.07

  Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể?

  A – Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân.

  B – Khi tổ chức có đủ thành viên.

  C – Khi các thành viên thỏa thuận thành lập pháp nhân.

  D – Khi một tổ chức có đủ vốn.

  Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 6

  6.01 – D; 6.02 – A; 6.03 – B; 6.04 – A; 6.05 – C; 6.06 – D; 6.07 – A

  7. Phần: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

  Trắc nghiệm 7.01

  B – Hành vi làm thiệt hại đến xã hội của người tâm thần.

  C – Ý định cướp tài sản của người khác.

  D – Hành vi cư xử không lịch sự.

  Trắc nghiệm 7.02

  Chủ thể thực hiện vi phạm hình sự có thể là:

  A – Tổ chức pháp nhân.

  B – Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự

  C – Tổ chức không là pháp nhân.

  D – Người tâm thần.

  Trắc nghiệm 7.03

  Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt quả tang được xác định là hành vi:

  A – Vi phạm dân sự.

  B – Vi phạm công vụ.

  C – Vi phạm hành chính.

  D – Vi phạm hình sự.

  Trắc nghiệm 7.04

  Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lý do:

  A – Toà án áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

  B – Viện kiểm sát áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

  C – Công an áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

  D – Chính phủáp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

  Trắc nghiệm 7.05

  Chế tài nghiêm khắc nhất trong các loại trách nhiệm pháp lý là:

  A – Chế tài kỷ luật.

  B – Chế tài hành chính.

  C – Chế tài hình sự.

  D – Chế tài dân sự.

  Đáp án Phần 7

  7.01 – A; 7.02 – B; 7.03 – D; 7.04 – A; 7.05 – C

  8. Phần: Khái quát về hệ thống pháp luật

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Hệ thống pháp luật Việt Nam

  Trắc nghiệm 8.01

  Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được xem là đơn vị cơ bản nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là:

  A – Quy phạm pháp luật.

  B – Chế định pháp luật.

  C – Ngành luật.

  D – Tất cả đều đúng

  Trắc nghiệm 8.02

  Căn cứ phân định các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam là:

  A – Căn cứ vào chủ thể các quan hệ xã hội.

  B – Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.

  C – Căn cứ lĩnh vực chung hay riêng trong xã hội.

  D – Tất cả đều sai.

  Trắc nghiệm 8.03

  Nhóm ngành luật quốc nội bao gồm:

  A – 5 ngành luật

  B – 9 ngành luật.

  C – 7 ngành luật.

  D – 11 ngành luật.

  Trắc nghiệm 8.04

  Nhóm ngành luật quốc tế bao gồm:

  A – 3 ngành luật

  B – 2 ngành luật.

  C – 4 ngành luật.

  D – 5 ngành luật.

  Trắc nghiệm 8.05

  Hiến pháp có hiệu lực áp dụng hiện nay là:

  A – Hiến pháp 1992.

  B – Hiến pháp 1946.

  C – Hiến pháp 1959.

  D – Hiến pháp 1980.

  Đáp án Phần 8

  8.01 – A; 8.02 – B; 8.03 – D; 8.04 – B; 8.05 – A

  9. Phần: Luật Dân sự

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Dân sự Việt Nam

  Trắc nghiệm 9.01

  Các quan hệ nào sau đây là đối tượng điều chỉnh của luật dân sự?

  A – Quan hệ tài sản phát sinh trong sản xuất, tiêu dùng giữa cá nhân với cá nhân.

  C – Quan hệ giữa tác giả với tác phẩm của họ.

  D – Tất cả đều đúng.

  Trắc nghiệm 9.02

  Các trường hợp chiếm hữu nào sau đây là chiếm hữu bất hợp pháp?

  A – Chiếm hữu của chủ sở hữu vật.

  B – Chiếm hữu vật đánh rơi không khai báo.

  C – Chiếm hữu do chủ sở hữu vật uỷ quyền.

  D – Chiếm hữu thông qua việc thuê vật của chủ sở hữu.

  Trắc nghiệm 9.03

  Các trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế:

  A – Bán cổ vật thuộc sở hữu của chủ sở hữu.

  B – Bán vật thuộc sở hữu của chủ sở hữu đang thế chấp.

  C – Bán vật thuộc sở hữu của chủ sở hữu bị hư hỏng.

  D – b và c đều đúng.

  Trắc nghiệm 9.04

  Một người lập nhiều di chúc hợp pháp với các hình thức khác nhau, di chúc nào có giá trị áp dụng trong trường hợp người lập di chúc chết ngày 01/01/2005?

  A – Di chúc bằng lời nói lập ngày 20/12/2004.

  B – Di chúc bằng văn bản có người làm chứng lập ngày 20/10/2004.

  C – Di chúc bằng văn bản có công chứng nhà nước lập ngày 20/08/2004.

  D – Di chúc bằng văn bản viết tay lập ngày 20/05/2004.

  Trắc nghiệm 9.05

  Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế:

  A – Con nuôi của người chết.

  B – Vợ của người chết.

  C – Em ruột của người chết.

  D – a và b đều đúng.

  Đáp án Phần 9

  9.01 – D; 9.02 – B; 9.03 – D; 9.04 – A; 9.05 – D

  10: Phần: Luật hình sự

  Xem bài viết: Khái quát về Luật Hình sự Việt Nam

  Trắc nghiệm 10.01

  B – Hai hình phạt bổ sung.

  C – Một hình phạt chính và hai hình phạt bổ sung.

  D – Hai hình phạt chính và một hình phạt bổ sung.

  Trắc nghiệm 10.02

  Hành vi phạm tội nào sau đây không bị xem là tội phạm?

  A – Không đăng ký tạm trú tạm vắng.

  B – Trộm cắp tài sản công dân

  C – Đua xe trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

  D – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  Trắc nghiệm 10.03

  Tội danh được quy định trong Luật Hình sự là một trong những dấu hiệu xác định tội phạm:

  A – Tính chịu hình phạt.

  B – Tính nguy hiểm cho xã hội.

  C – Tính có lỗi của chủ thể hành vi vi phạm.

  D – Tính trái pháp luật.

  Trắc nghiệm 10.04

  Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có khung hình phạt:

  A – Cao nhất là 7 năm tù.

  B – Cao nhất là 3 năm tù.

  C – Cao nhất là 15 năm tù.

  D – Trên 15 năm tù.

  Trắc nghiệm 10.05

  Án treo được áp dụng đối với hình phạt:

  A – Tù chung thân.

  C – Cải tạo không giam giữ.

  B – Tù có thời hạn.

  D – Tất cả đều sai.

  Đáp án Phần 10

  10.01 – C; 10.02 – A; 10.03 – D; 10.04 – C; 10.05 – B

  11. Phần Luật Hành chính

  Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Hình sự Việt Nam

  Trắc nghiệm 11.01

  Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là:

  A – Phương pháp mệnh lệnh đơn phương và phương pháp thoả thuận bình đẳng.

  B – Phương pháp quyền uy, thể hiện quyền lực nhà nước.

  C – Phương pháp thoả thuận bình đẳng.

  D – Phương pháp quyền uy và phương pháp thoả thuận bình đẳng.

  Trắc nghiệm 11.02

  Hình phạt chính áp dụng trong xử phạt hành chính:

  A – Cảnh cáo và trục xuất ra khỏi lãnh thổ.

  B – Phạt tiền và tịch thu tang vật.

  C – Cảnh cáo và phạt tiền.

  D – Tước quyền sử dụng giấy phép.

  Trắc nghiệm 11.03

  Cơ quan được xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động xét xử của Toà án:

  A – Viện kiểm sát.

  B – Toà án.

  C – Công an.

  D – Cơ quan thanh tra Nhà nước.

  Trắc nghiệm 11.04

  Trường hợp được xem là toà án đã thụ lý án:

  A – Có đơn khởi kiện đúng quy định và nộp tạm ứng án phí

  B – Do người có quyền khởi kiện nộp đơn khởi kiện.

  C – Người nộp đơn khởi kiện không có thẩm quyền.

  D – a và b đều đúng.

  Trắc nghiệm 11.05

  Bản án hành chính sơ thẩm có hiệu lực:

  A – 20 ngày sau khi tuyên án.

  B – 15 ngày sau khi tuyên án.

  C – 7 ngày sau khi tuyên án.

  D – 10 ngày sau khi tuyên án.

  Đáp án Phần 11

  11.01 – A; 11.02 – C; 11.03 – B; 11.04 – A; 11.05 – D.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Đề Thi Olympic 30/4 Lớp 8 Sở Gd
 • Đề Thi Olympic Toán Lớp 10 (Thời Gian Làm Bài 120 Phút)
 • 50 Đề Thi Kiểm Tra Toán 10 Năm 2022
 • Cấu Trúc Bài Thi, Các Sách Và Đề Luyện Thi Toefl Primary
 • Top 9 Phần Mềm Thi Trắc Nghiệm Online, Tạo Đề Thi Trực Tuyến
 • Tài Liệu Môn Pháp Luật Đại Cương Hay, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương

  --- Bài mới hơn ---

 • Ftu Và Những Kì Thi
 • Quy Định Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Học Viện Tài Chính
 • Đề Thi Cuối Kỳ Pháp Luật Đại Cương
 • Đáp Án Môn Eg04
 • Trường Đại Học Mở Hà Nội
 • Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại CươngGiáo Trình Pháp Luật Đại CươngGiáo Trình Pháp Luật Đaic CươngGiáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại CươngGiáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công ThứcChương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà NộiBài Thuyết Trình Pháp Luật Đại CươngĐề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtChương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại CươngChương Trình Khung Pháp Luật Đại CươngTăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm KTăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm KGiáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật ĐhqghnGiáo Trình Luật Đại CươngGiáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà NộiGiáo Trình Luật Hiến Pháp Đh Luật HnGiáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường BộGiáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật Pdf

  Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương,Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức,Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội,Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật,Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương,Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương,Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K,Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn,Giáo Trình Luật Đại Cương,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đh Luật Hn,Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ,Giáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật Pdf,Giáo Trình Môn Xã Hội Học Pháp Luật,Giáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật,Giáo Trình Luật Hiến Pháp,Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế,Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật,Giáo Trình Pháp Luật Môi Trường – Đất Đai,Giáo Trình Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật,Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật,Giáo Trình Luật Công Pháp Quốc Tế,Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật,Giáo Trình Pháp Luật Cạnh Tranh,Chương 7 Giáo Trình Luật Hiến Pháp Hà Nội,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam,Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Pdf,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam Pdf,Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật,Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam,Giáo Trình Lý Luận Nha Nước Và Pháp Luật 2022,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Nước Ngoài,Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế Học Viện Tài Chính,Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật,Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng,Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật Võ Khánh Vinh,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án,Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương,Câu Hỏi ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Tmu,Pháp Luật Đại Cương,Pháp Luật Đại Cương Pdf,Bài Tập ôn Thi Pháp Luật Đại Cương,Môn Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Pháp Luật,Bộ Đề Thi Pháp Luật Đại Cương,Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án,Pháp Luật Đại Cương Aof,Pháp Luật Đại Cương Tmu,Đề Thi Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương ôn Tập Môn Xã Hội Học Pháp Luật,Đáp án Pháp Luật Đại Cương,Pháp Luật Đại Cương Iuh,ôn Tập Pháp Luật Đại Cương,Đáp án 200 Câu Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Xã Hội Học Pháp Luật,Pháp Luật Đại Cương Ussh,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Kinh Tế,Tài Liệu ôn Tập Pháp Luật Đại Cương,Đề Thi Môn Pháp Luật Đại Cương Tự Luận,Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Pháp Luật Kinh Tế,Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Tự Luận,Hướng Dẫn ôn Tập Pháp Luật Học Đại Cương,Đề Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật,Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương,Pháp Luật Việt Nam Đại Cương,Pháp Luật Việt Nam Đại Cương Stu,Hướng Dẫn Học Môn Pháp Luật Đại Cương,Tài Liệu Pháp Luật Đại Cương,Tài Liệu ôn Thi Pháp Luật Đại Cương Iuh,Câu Hỏi Tự Luận Pháp Luật Đại Cương,Bài Kiểm Tra Pháp Luật Đại Cương,Phap Luat Dai Cuong Chuong ô,Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật,Phap Luat Dai Cuong Chuong ̉̉̉,Bài Luận Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Nhà Nước Và Pháp Luật,Bài Thu Hoạch Pháp Luật Đại Cương,Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương,Điểm Thi Pháp Luật Đại Cương Hitu,Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương,Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương,Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án,Đề Thi Pháp Luật Đại Cương Trắc Nghiệm,

  Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương,Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức,Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội,Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật,Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương,Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương,Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K,Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn,Giáo Trình Luật Đại Cương,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đh Luật Hn,Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ,Giáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật Pdf,Giáo Trình Môn Xã Hội Học Pháp Luật,Giáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật,Giáo Trình Luật Hiến Pháp,Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế,Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật,Giáo Trình Pháp Luật Môi Trường – Đất Đai,Giáo Trình Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật,Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật,Giáo Trình Luật Công Pháp Quốc Tế,Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật,Giáo Trình Pháp Luật Cạnh Tranh,Chương 7 Giáo Trình Luật Hiến Pháp Hà Nội,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam,Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Pdf,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam Pdf,Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật,Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương,Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam,Giáo Trình Lý Luận Nha Nước Và Pháp Luật 2022,Giáo Trình Luật Hiến Pháp Nước Ngoài,Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế Học Viện Tài Chính,Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật,Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng,Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật Võ Khánh Vinh,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc,Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu,Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • – 223 Nhận Định Môn Pháp Luật Đại Cương
 • Đề Thi Môn Toán Lớp 10 Kỳ Thi Olympic Truyền Thống 30/4 Lần Thứ Xiii Tại Thành Phố Huế
 • Đề Thi Olympic Tháng 4 Tp Hcm 2022
 • Đề Thi Olympic 24/3 Tỉnh Quảng Nam 2022
 • Đề Thi Olympic Tháng 4 Tphcm Lần Ii Năm Học 2022 – 2022 Môn Thi: Toán 10
 • Đáp Án Môn Eg38

  --- Bài mới hơn ---

 • Family And Friends 4 Workbook Đáp Án
 • Tham Khảo Chữa Đề Writing Ielts Task 2 Ngày 21/11/2020
 • Review 2 Cuốn Cambridge Ielts Trainer – Ielts Trainer 2 Academic Pdf+Audio
 • Đáp Án Trắc Nghiệm: Kinh Tế Vĩ Mô
 • 788 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô – P1
 • E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

  check_box

   Electronic Learning

  Economic Learning

  Electron Learning

  Electronic mail Learning

  Ai là người sáng lập ra Google?

  Billgate và Mark Zuckerberg.

  Billgate và Sergey Brin.

  Larry Page và Sergey Brin.

  Mark Zuckerberg và Stever Job.

  Ai là người thành lập ra mạng xã hội Facebook?

  check_box

   Mark Zuckerberg cùng bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn bè cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz và Chris Hughes khi Mark còn là sinh viên tại Đại học Harvard.

  Facebook được sáng lập bởi hai sinh viên cao học tại trường Đại học Stanford là David Filo và Jerry Yang

  Lawrence Edward “Larry” Page và Sergey Brin đồng sáng lập ra Facebook

  ARPANET đã ngừng hoạt động vào khoảng năm nào?

  1970

  1980

  1990

  2000

  ARPANET là?

  Mô hình phân tầng OSI.

  Một chuẩn mạng cục bộ (LAN).

  Một chuẩn mạng diện rộng (MAN).

  Một mạng máy tính do bộ quốc phòng Mỹ xây dựng, có thể coi là tiền thân của Internet.

  Bài giảng Audio là:

  Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học.

  Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại.

  Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

  Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

  Bài giảng dạng Text là gi?

  Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại.

  Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

  Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào học trực tiếp trên hệ thống.

  Là tài liệu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể tải về máy.

  Bài giảng dạng Text là:

  check_box

   Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học.

  Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại.

  Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

  Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

  Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

  Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy.

  Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem.

  Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để học và tương tác.

  Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

  Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

  check_box

   Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để xem và nghe giảng viên giảng bài và tương tác trực tiếp trên bài học.

  Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy.

  Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem.

  Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

  Bài giảng VIDEO được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

  Bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn.

  Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

  Là bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học.

  Là bài giảng được thiết kế với mục đích là quay lại những thao tác, kỹ thuật để hướng dẫn người học, hoặc quay lại buổi học trực tuyến Vclass để người học xem lại.

  Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

  Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập kỹ năng

  Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học

  Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Bài luyện tập được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích?

  Giúp người học củng cố kiến thức của từng bài học, môn học

  Giúp người học luyện tập trước khi tham dự kỳ thi hết môn

  Kết quả được tính vào điểm chuyên cần của người học

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Bạn có thể truy cập vào Google Calendar ở đâu và khi nào?

  check_box

   Tại bất cứ đâu và không cần có mạng Internet

  Ở bất cứ đâu và cần có mạng Internet

  Tại nơi làm việc và có mạng Internet

  Tại nơi làm việc và không cần có mạng Internet

  Bạn có thể ứng dụng Google Drive vào trong học tập elearning như thế nào?

  Chúng chia sẻ những tài liệu, thông tin cho bạn bè để học tập tốt hơn

  Hỗ trợ bạn bè cùng học tập nhóm

  Hỗ trợ bạn trong việc phân bổ các nhiệm vụ cho các thành viên như bài tập kỹ năng, bài tập nhóm

  Tất cả các phương án trên đều đúng

  Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

  Máy tính

  SMS

  Tất cả phương án

  Thiết bị di động

  Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

  check_box

   Cả 3 đáp án trên

  Máy tính

  SMS

  Thiết bị di động

  Bộ giao thức nào được sử dụng phổ biến trên Internet?

  AppleTalk.

  H.324.

  IPX/SPX.

  TCP/IP.

  Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ?

  Bộ phận giáo vụ in ra và chuyển cho Giảng viên chấm.

  Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học.

  Giảng viên chấm và thông báo kết quả trên hệ thống mà sẽ thông báo qua email.

  Hệ thống tự động chấm điêm và thông báo cho người học.

  Các bài luyện tập có đặc điểm:

  check_box

   Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

  Giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

  Giới hạn số lần làm bài.

  Giới hạn thời gian nộp bài.

  Các bài nộp sẽ được giảng viên làm gì?

  check_box

   Chấm bài và thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

  Không chấm bài và không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

  Không làm gì trên trang học trực tuyến.

  Sẽ không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

  Các bài tự kiểm tra trắc nghiệm có đặc điểm:

  check_box

   Sẽ có giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm, sinh viên cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn.

  Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

  Sẽ không giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm.

  Sinh viên không cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn.

  Các đặc trưng cơ bản của mạng WAN?

  Độ tin cậy truyền dữ liệu thấp hơn so với mạng LAN

  Hoạt động trên phạm vi địa lý rộng, ra ngoài phạm vi một tòa nhà

  Tất cả 3 phương án đều đúng

  Tốc độ truyền dữ liệu thấp so với mạng cục bộ có cùng chi phí.

  Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi?

  Các đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được.

  Công ty Facebook

  Công ty Microsoft

  Duy nhất công ty Google

  Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi?

  check_box

   Nhiều đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được

  Công ty Facebook

  Công ty Microsoft

  Duy nhất công ty Google

  Các hoạt động học tập được quy định trên hệ thống EHOU là?

  Hoạt động Học lý thuyết, Trao đổi – hỏi đáp, Luyện tập – đánh giá

  Hoạt động học lý thuyết và luyện tập

  Hoạt động học lý thuyết và trao đổi

  Hoạt động Học lý thuyết, Hỏi dáp – Trao đổi, Luyện tập – thực hành và Thi – kiểm tra đánh giá

  check_box

   Kỹ năng ghi chép

  Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính

  Kỹ năng đọc

  Kỹ năng ứng xử

  Các lĩnh vực có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm:

  Lĩnh vực chính trị.

  Lĩnh vực giáo dục.

  Lĩnh vực thương mại.

  Tất cả 3 phương án đều đúng

  Cách phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu mình cần trên Internet là?

  check_box

   Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,..

  Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype…

  Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

  Câu 1 : E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

  Economic Learning

  Electron Learning

  Electronic Learning

  Electronic mail Learning

  Chức năng chính của Teamviewer là?

  check_box

   Truy cập máy tính từ xa

  Tính năng Chát là chính

  Tính năng gọi điện trực tuyến

  Tính năng truyền File

  Quản lý quyền truy nhập vào bài giảng

  Quản lý tiến độ học tập của sinh viên

  Quản lý việc thi kiểm tra qua mạng

  Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử

  Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học eLearning?

  2

  3

  4

  5

  Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học E-Learning?

  check_box

   4

  2

  3

  5

  Cổng thông tin là gì?

  Là các trang Web được đăng tải trên mạng internet để mọi người có thể chat, trò truyện với nhau.

  Là trang Web mà tại đó người học có thể học bài mà không cần liên kết đến link khác.

  Là trang web mà từ đây bạn có thể dễ dàng truy cập đến các trang web hoặc các dịch vụ khác của nhà cung cấp.

  Là trang Web thương mại điện tử, bán hàng online.

  Đặc điểm nổi bật của eLearning so với phương thức đào tạo truyền thống là gì?

  Học liệu chính xác và hay hơn truyền thống.

  Học viên và giảng viên gặp nhau thường xuyên hơn.

  Người học chăm chỉ hơn.

  Người học chủ động lựa chọn về nội dung, thời gian và địa điểm học tập của mình.

  Đặc trưng cơ bản của mạng LAN là:

  Quản trị và bảo dưỡng mạng đơn giản.

  Quy mô của mạng nhỏ, phạm vi hoạt động vào khoảng vài km. Các máy trong một tòa nhà, một cơquan hay xí nghiệp,… nối lại với nhau.

  Tất cả 3 phương án đều đúng

  Tốc độ truyền dữ liệu cao, từ10÷100 Mbps đến hàng trăm Gbps, độ tin cậy cao.

  Đâu không phải là đặc điểm của Google Calendar?

  check_box

   Bạn cần phải trả phí cho lưu lượng dữ liệu sử dụng khi xây dựng lịch làm việc trên Google Calendar

  Bạn có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và thêm vào lịch làm việc của mình hay của nhóm cộng tác ở bất kỳ nơi nào thông qua Google Calendar

  Bạn có thể tạo ra các lời mời hẹn gặp làm việc và gửi nó đến mọi tài khoản E-mail và hoàn toàn miễn phí.

  Google Calendar là dịch vụ cho phép xây dựng lịch làm việc trực tuyến của mình trên mạng, cho phép mọi người hoặc các nhóm làm việc có thể liên kết làm việc trực tuyến ở bất kỳ nơi nào.

  Đâu không phải là dịch vụ của Skype cung cấp cho người dùng?

  Skype Adword

  Skype Voicemail.

  SkypeIn.

  SkypeOut.

  Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ?

  Dropbox, Box.

  Google Drive

  HangOut

  OneDrive.

  Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến:

  check_box

   Skype

  Box

  Dropbox

  SkyDrive

  Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

  Box

  Dropbox

  Skype

  Skype Drive

  Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

  check_box

   Skype

  Box

  Dropbox

  SkyDrive

  Đâu không phải là dịch vụ thư điện tử:

  GDrive

  Gmail

  Hotmail

  Yahoo Mail

  Đâu KHÔNG phải là thành phần trong mô hình hệ thống của eLearning

  Đội ngũ kỹ sư, thiết kế và giảng viên

  Hạ tầng phần mềm

  Hạ tầng truyền thông và mạng

  Nội dung đào tạo

  Đâu không phải là tính năng của Gmail?

  Chỉ chạy duy nhất trên Windows

  Sử dụng cho công việc mang tính chuyên nghiệp

  Tích hợp tính năng Hangouts để trò chuyện với bạn bè

  Tích hợp trên nhiều thiết bị

  Đâu không phải là tính năng của Gmail?

  check_box

   Cho phép gửi File có dung lượng lớn hơn 30Mb

  Cho phép gửi tin nhắn với tốc độ nhanh và an toàn

  Cho phép tìm thư theo tên người dùng, theo nội dung từ khóa, theo nhóm người sử dụng,

  Đâu không phải là tính năng của Google Drive?

  Cho phép bạn chia sẻ thông qua Gmail, Facebook, Google+

  Cho phép bạn chia sẻ với nhiều người cùng lúc

  Cho phép đánh dấu những nội dung mà người khác thay đổi

  Cho phép người thứ ba có thể được chỉnh sửa

  Đâu không phải là tính năng của Skype

  Cho phép chát với nhiều người cùng lúc

  Cho phép hội thảo có hình trực tuyến

  Cho phép truy cập máy tính từ xa

  Cho phép truyền file với dung dượng khá lớn

  Đâu là chức năng của LMS?

  Quản lý các công cụ thiết kế nội dung học tập

  Quản lý các quá trình học tập của người học

  Quản lý các quá trình tạo ra nội dung học tập

  Quản lý một dự án công nghệ eLearning

  Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tên của website?

  check_box

   Define

  Allintext

  Filetype

  Site

  Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo tên của website?

  check_box

   Site

  Allintext

  Define

  Filetype

  Đâu là đặc điểm của E-learning?

  Không cần có máy tính cũng có thể học

  Thiếu phương tiện trao đổi giữa học viên và giáo viên

  Tiện lợi, người học không cần phải trang bị bất cứ thứ gì vẫn có thể học tốt

  Việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

  Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

  Box

  Google Calendar

  OnDrive

  Translate

  Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

  check_box

   Calendar

  Box

  OnDrive

  Translate

  Đâu là dịch vụ thư điện tử của Google cung cấp?

  Email

  Gmail

  HotMail

  Outlook

  Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

  Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng.

  Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng.

  Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

  Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.

  Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

  check_box

   Yêu cầu tính kiên trì, tính tự giác cao hơn.

  Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng.

  Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng.

  Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

  Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo?

  Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống

  Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên.

  Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều.

  Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

  Đâu là nhược điểm của E-Learning theo quan điểm của cơ sở đào tạo?

  check_box

   Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống

  Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên.

  Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều.

  Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

  Đâu là quan điểm của eLearning đối với người học?

  Học dễ dàng, tốn ít thời gian

  Học theo khả năng của người học

  Không cần phải học lý thuyết

  Không phải đến trường

  Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”?

  Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc.

  Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và tự đánh giá

  Người học có thể chủ động, tích cực tham gia.

  Tôn trọng nhu cầu và khả năng tiếp cận tri thức của người học

  Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”?

  check_box

   Tôn trọng nhu cầu, hứng thú, lợi ích và khả năng của người học

  Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc

  Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, được tự đánh giá

  Người học chủ động, tích cực tham gia.

  Đâu là từ khóa cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tệp tin?

  check_box

   Filetype

  Allintext

  Define

  Site:

  Để cả nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng làm việc chung trên 1 file dữ liệu trực tuyến. Điều nào sau đây là đúng?

  Bạn tải File lên Google Drive và chia sẻ cho mọi người là có thể thực hiện được

  Bạn tải file lên Google Drive, chia sẻ cho mọi người và phân quyền sửa đổi

  Bạn tải File lên Google Drive, mở file bằng ứng dụng tương ứng và chia sẻ file có phân quyền sửa đổi.

  Chỉ cần tải file lên Google Drive là có thể thực hiện được.

  Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

  Địa chỉ IP.

  Địa chỉ Local.

  Địa chỉ MAC

  Giao thức TCP.

  Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

  check_box

   Địa chỉ IP.

  Địa chỉ Local.

  Địa chỉ MAC

  Địa chỉ TCP.

  Để có kết quả học tập tốt trong môi trường eLearning, học viên cần có kỹ năng gì?

  Kỹ năng ghi chép

  Kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt

  Kỹ năng sử dụng Internet và các tiện ích.

  Kỹ năng trình bày, thuyết trình

  Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

  check_box

   Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung, rèn luyện tinh thần tự giác cao và dành thời gian cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý

  “Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn

  Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc

  Tất cả các phương án

  Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

  check_box

   Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung từ việc tán gẫu hay cập nhật tình hình của bạn bè trên Facebook, rèn luyện cho mình tinh thần tự giác cao và nên dành thời gian để trò chuyện và cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý

  “Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn

  Cả 3 phương án trên

  Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc

  Để sử dụng được các dịch vụ trên Internet cần gì?

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng.

  Có cài đặt trình duyệt Internet phù hợp

  Có đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng

  Có đường truyền kết nối Internet

  Để tìm kiếm chính xác cả cụm từ với Google, bạn viết từ khóa như thế nào?

  Viết cụm từ khóa cần tìm trong cặp nháy kép ” “

  Viết cụm từ khóa sau từ define.

  Viết cụm từ khóa sau từ related.

  Viết cụm từ khóa sau từ site.

  Để tìm kiếm với Google đạt hiệu quả cao thì có 1 vài lời khuyên cho người dùng là?

  Bỏ qua chính tả.

  Không cần quan tâm đến chữ hoa hay chữ thường.

  Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Để truy cập vào máy khách thông qua Teamviewer bạn phải là gì?

  Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên máy của mình

  Chỉ cần máy khách cung cấp mật khẩu

  Đăng ký tên người dùng

  Máy khách phải cung cấp Your ID và Password

  Dịch vụ chat Skype được cung cấp bởi công ty nào sau đây ?

  Google

  Microsoft

  Windows

  Yahoo

  Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào?

  1986

  1990

  1997

  2000

  Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực truyến sẽ làm gì khi phát hiện sự thay đổi dữ liệu?

  Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi

  Tạo một bản sao của dữ liệu

  Tự động đồng bộ

  Tự động thông báo với bạn qua email

  Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến đồng bộ hóa khi dữ liệu bị thay đổi như thế nào?

  Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi

  Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …)

  Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản

  Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

  Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

  check_box

   Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại một máy chủ trên Internet.

  Là dịch vụ cho phép lưu trữ trên thiết bị ổ cứng di động .

  Là dịch vụ lưu trữ trên thiết bị USB di động

  Là dịch vụ lưu trữ trực tiếp trên thẻ nhớ.

  Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào?

  Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi

  Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …)

  Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản

  Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

  Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào?

  Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi

  Tạo một bản sao của dữ liệu

  Tự động đồng bộ

  Tự động thông báo với bạn qua email

  Dịch vụ mạng xã hội là gì?

  check_box

   Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,….

  Xây dựng riêng cho một cộng đồng người dùng Internet cùng tham gia một công việc chung.

  Là một cộng đồng người sử dụng máy tính có cùng sở thích.

  Là một mạng máy tính công cộng cho phép nhiều người cùng sử dụng một thời điểm

  Google +

  Google App

  Google Display Network (GDN)

  Google Mail

  Dịch vụ nào không phải là dịch vụ Chat?

  Facebook Messenger

  Google Hangout

  SkyDrive

  Yahoo

  Dịch vụ nào sau đâu có tính năng khác với Skype

  check_box

   Google Doc

  AOL

  Hangout

  Yahoo Messenger,

  Dịch vụ nào sau đây của Google là hoàn toàn miễn phí?

  Google Adword

  Google Drive

  Google Mail

  Google Search

  Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ?

  Dropbox, Box.

  Google Drive

  OneDrive.

  Tất cả các phương án đều đúng.

  Dịch vụ Skype cho phép bạn làm gì?

  check_box

   Tất cả các đáp án đều đúng.

  Cho phép người dùng trò chuyện chuyện với nhau trên Internet thông qua tài khoản Skype

  Gọi điện thoại miễn phí giữa các tài khoản Skype với nhau và khả năng gọi đến số điện thoại kể cả cố định hoặc di động

  Sử dụng webcam để có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy người trò chuyện với mình.

  Dịch vụ Skype có thể sử dụng trên:

  Máy tính bảng

  Máy tính cá nhân

  Smartphone

  Tất cả các phương án đều đúng.

  Dịch vụ tiện ích Chat Voice là dịch vụ gì?

  Cho phép chat bằng âm thanh và hình ảnh trực tiếp

  Cho phép chat bằng âm thanh, giống như gọi điện thoại

  Cho phép chat thông qua việc gửi các tin nhắn không giới hạn độ dài, có kèm biểu tượng hình ảnh

  Cho phép chat và lưu lại nội dung cuộc hội thoại

  Dịch vụ tiện ích Skype là gì?

  Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet.

  Là một dịch vụ cung cấp truyền hình trực tuyến trên Internet.

  Là một dịch vụ mua bán trực tuyến trên Internet.

  Là một dịch vụ quảng trực tuyến rất thông dụng trên Internet.

  Dịch vụ tìm kiếm của Google có thể?

  check_box

   Tất cả các đáp án đều đúng.

  Tìm kiếm bằng giọng nói – Voice Search.

  Tìm kiếm chính xác một cụm từ

  Tìm kiếm hình ảnh theo nhiều thể loại khác nhau.

  Diễn đàn trên lớp học EHOU sẽ giúp người học:

  Trao đổi một cách đồng bộ với các thành viên.

  Xem và tương tác với các trò chơi và thông tin khác ở trên Internet.

  Xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh.

  Domain Name System.

  Domain Network System.

  Dynamic Name System.

  Dynamic Network System.

  Download là gì?

  Là giao thức truyền file qua Internet

  Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet.

  Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client(máy khách)

  Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

  Download là gì?

  check_box

   Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client

  Là giao thức truyền file qua Internet

  Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet.

  Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

  Dropbox cho phép đồng bộ dữ liệu lưu trữ trực tuyến với máy tính sử dụng hệ điều hành nào?

  Linux

  Mac

  Tất cả các phương án đều đúng.

  Windows

  Dropbox là dịch vụ gì ?

  Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực.

  Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau.

  Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ việc sao lưu tự động với độ tin cậy cao.

  Tất cả các phương án đều đúng.

  Ethernet là?

  Một chuẩn mạng cục bộ (LAN).

  Một giao thức của Internet

  Một mạng trong lịch sử của Internet.

  Một phần trong mô hình OSI.

  Facebook đã giới thiệu tính năng “Tên người dùng” (Usernames), nhờ đó mà các trang có thể được liên kết với URL đơn giản http://www.facebook.com/facebook vào thời gian nào?

  check_box

   Ngày 13 tháng 6 năm 2009

  Ngày 20 tháng 7 năm 2008

  Ngày 22 tháng 10 năm 2006

  Tháng 8 năm 2013

  Facebook được cấp bằng sáng chế US patent 7669123 về những khía cạnh của News Feed vào thời gian nào?

  Ngày 22 tháng 2 năm 2010

  Ngày 23 tháng 2 năm 2010

  Ngày 6 tháng 9 năm 2006

  Ngày 9 tháng 6 năm 2006

  Facebook Note là tính năng gì của Facebook?

  Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý hình ảnh của theo dòng thời gian

  Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý tài liệu của Facebook

  Facebook Notes được giới thiệu vào 22 tháng 2 năm 2010 một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh

  Facebook Notes được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh

  Google Calendar tích hợp đồng bộ với những ứng dụng và thiết bị nào?

  Không tích hợp và đồng bộ với ứng dụng cũng như thiết bị nào

  Lịch trên điện thoại di động

  Tích hợp vào Gmail của bạn

  Tích hợp vào Gmail và lịch trên thiết bị di động của bạn

  Google Calendar tính phí cho người dùng như thế nào?

  check_box

   Hoàn toàn miễn phí

  Theo dung lượng dữ liệu sử dụng

  Theo gói dịch vụ khác nhau

  Theo thời gian sử dụng dịch vụ

  Google được thành lập năm nào?

  check_box

   1998

  1997

  1999

  2000

  Hệ thống câu hỏi ôn luyện trắc nghiệm trên hệ thống có đặc điểm:

  Chỉ được mở ra ở tuần cuối cùng của môn học.

  Hạn chế số câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên.

  Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.

  Người học chỉ được thực hiện tối đa 2 lần.

  Hệ thống EHOU sẽ thông báo điểm môn học theo hình thức chủ yếu nào?

  Gửi Fax đến từng người học

  Người học muốn biết điểm thì đến tại phòng đào tạo của nhà trường

  Tổng hợp tất cả các môn học, sau đó gửi Email cho người học

  Tự động cập nhật trên hệ thống và người học theo dõi thông qua tài khoản của mình

  Hệ thống elearning bao gồm những gì?

  Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo

  Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử.

  Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo

  Giáo trình, bài giảng giống như một thư viện truyền thống

  Hệ thống E-learning bao gồm những gì?

  check_box

   Các phân hệ phần mềm quản lý và nội dung thông tin, bài giảng đã số hoá

  Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo

  Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo

  Giáo trình, bài giảng trong thư viện truyền thống

  Lớp học thông qua các trang Web, hệ thống truyền hình trực tuyến

  Lớp học thông qua hệ thống phát thanh (học qua đài phát thanh)

  Lớp học thông qua hệ thống truyền hình (học qua truyền hình)

  Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

  check_box

   Lớp học thông qua trang Web dùng phần mềm hội thảo video

  Lớp học thông qua sóng phát thanh (học qua đài phát thanh)

  Lớp học thông qua sóng truyền hình (học qua truyền hình)

  Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

  Hình thức phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu trên Internet là?

  Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,..

  Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype…

  Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

  check_box

   Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)

  Gửi thư điện tử (E-mail)

  Tham dự các diễn đàn (forum)

  Gửi thư điện tử (E-mail)

  Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)

  Tham dự các diễn đàn (forum)

  Hoạt động Học lý thuyết là?

  Quá trình nghiên cứu các chuyên đề, các kỹ năng hoặc các bài giảng dạng Text, Ebook,..

  Quá trình theo dõi và lĩnh hội nội dung trong bài giảng đa phương tiện.

  Quá trình tiếp thu kiến thức

  Tất cả các phương án đều đúng

  Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum)

  Soạn và gửi thư điện tử .

  Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến (Chating, voice,…)

  Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

  check_box

   Sử dụng các công cụ Chatting trực tuyến

  Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum)

  Soạn và gửi thư điện tử .

  Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

  Hoạt động Thi hết môn đối với người học trên hệ thống EHOU là?

  Chủ yếu là tổ chức thi tập trung trên lớp

  Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm khách quan

  Người học chỉ sử dụng bút chì để tô vào đáp án đúng theo quy định được cung cấp tại buổi thi

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học?

  Củng cố lại kiến thức của môn học, bài học

  Là hoạt động bắt buộc đối với người học

  Tất cả các phương án đều đúng

  Tự đánh giá được khả năng học tập của người học

  Học tập trong môi trường eLearning, tính tự giác của người học được thể hiện thông qua hoạt động?

  Đăng ký học tập đúng hạn.

  Tập trung làm tất cả các bài tập, nhiệm vụ tại một thời điểm duy nhất

  Tham gia Thi và nộp học phí đúng hạn

  Tự học, tự kiểm tra và đánh giá được kiến thức của mình

  HTML (HyperText Markup Language) là gì?

  Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet.

  Là ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

  Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính.

  Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

  HTML (HyperText Markup Language) là gì?

  check_box

   Là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

  Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet.

  Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính.

  Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

  HTTP là gì?

  Là địa chỉ của trang Web.

  Là giao thức truyền siêu văn bản.

  Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web.

  Là tên của trang web.

  Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Anh.

  Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ.

  Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Pháp.

  Từ một dự án nghiên cứu của Bộ.

  Internet Explorer là ứng dụng do công ty nào phát hành?

  check_box

   Microsoft

  Apple

  Google

  Yahoo

  Internet là gì?

  Là kho thông tin được tổ chức, lưu trữ bởi nhiều quốc gia trên toàn cầu một cách độc lập.

  Là một hệ thống mạng của Mỹ xây dựng và tự làm chủ.

  Là một hệ thống mạng thông tin toàn cầu được kết nối từ rất nhiều hệ thống mạng có quy mô nhỏ hơn.

  Là một ứng dụng mà người sử dụng được phép cài đặt và phát triển

  Kết nối với lớp học Vclass sinh viên cần phải chuẩn bị những gì?

  Điện thoại di động thông minh, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS kết nối được Internet.

  Máy tính bảng có kết nối được Internet.

  Máy vi tính có kết nối Internet.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Khái niệm Trình duyệt Web là:

  Là một phần mềm ứng dụng để lập trình ra các trang Web trang web

  Là phần mềm ứng dụng thiết kế giao diện Web

  Một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi….

  Tất cả các phương án đều đúng.

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Có khả năng truy cập vào máy khách khi máy khách tắt nguồn hay Sleep

  Không thể khởi động lại máy khách khi đang truy cập vào máy khách

  Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype

  Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Cả 3 phương án đều không chính xác

  Có chức năng cố định Your ID và Password

  Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype

  Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Internet là mạng không dây.

  Internet là mạng MAN.

  Internet là mạng WAN.

  Internet là một mạng LAN.

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  Cho phép chỉnh sửa ảnh online và kết nối Google +

  Cung cấp ít nhất 3 chế độ phân quyền trong GDrive

  Ngoài tính năng chia sẻ, còn có chức năng chỉnh sửa online một số ứng dụng

  Tự động đồng bộ dữ liệu mà không cần cài đặt GoogleDrive trên máy tính

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  Google Drive chạy được cả ứng dụng Powerpoint và map

  Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 30 ngày nếu chưa xóa khỏi thùng rác.

  Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày

  Google Drive có tính năng tạo khảo sát online lấy ý kiến khách hàng

  Khẳng định nào sau đây là SAI?

  check_box

   Tài khoản của Gmail được sử dụng cho tất cả các dịch vụ trên Internet

  Muốn sử dụng được Gmail bạn cần phải đăng ký tài khoản

  Người có thể sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản Gmail

  Tài khoản của Gmail chỉ được dùng chung cho các dịch vụ của Google

  Khi cài đặt lại Teamviewer thì điều gì xảy ra?

  Cả Your ID và Password đều thay đổi

  Cấu hình của ứng dụng Teamviewer không thay đổi

  Password thay đổi

  Your ID thay đổi

  Khi nói về E-learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cum từ tiếng Anh nào?

  Learning Main System

  Learning Management Site

  Learning Management System

  Learning Motion System

  Kiên trì, tự giác và quyết tâm để chiếm lĩnh tri thức thuộc điều kiện nào sau đây?

  Tất cả các điều kiện

  Về kiến thức

  Về thái độ học tập

  Về trang thiết bị

  Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính

  Kỹ năng đọc

  Kỹ năng ghi chép

  Kỹ năng ứng xử

  Kỹ thuật mã hóa dữ liệu thường được sử dụng đối với dịch vụ lưu trữ trực tuyến là?

  Kỹ thuật AE-128 bit

  Kỹ thuật AE-256 bit

  Kỹ thuật AES-256 bit

  Kỹ thuật AES-512bit bit

  Lợi ích của dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì?

  Bạn có thể chia sẻ file, tổ chức làm việc nhóm, phân quyền sử dụng

  Bạn có thể truy cập, sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu miễn là thiết bị được kết nối Internet.

  Giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu khi sự cố xảy ra với các biện pháp lưu trữ truyền thống.

  Tất cả các phương án đều đúng.

  Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến

  Phòng ngừa được nguy cơ mất dữ liệu

  Phù hợp với người học eLearning

  Tất cả các phương án đều đúng

  Tiện lợi, linh hoạt, giảm chi phí

  Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning

  Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học.

  Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày

  Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia

  Tất cả các phương án

  Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning

  check_box

   Cả 3 phương án trên

  Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học.

  Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày

  Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia

  Lớp học trực tuyến là gì?

  Là một trang Web chứa các thông tin , các quy định, nhiệm vụ đối với người học

  Là nơi để mọi người có thể truy cập vào và cùng chia sẻ kiến thức ở mọi nơi và mọi thời điểm.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Lớp học Vclass là gì?

  Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học

  Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành

  Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

  Lớp học VClass là gì?:

  Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học

  Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành

  Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

  Mạng nào là mạng tiền thân của Internet?

  check_box

   ARPANET

  LAN

  MAN

  WAN

  Một cách đầy đủ nhất, E-Learning là gì?

  Một công cụ tạo bài giảng điện tử, bài giảng đa phương tiện

  Một tập hợp các ứng dụng và quá trình tạo lập, phân phối, quản lý và hợp tác trong việc giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ web và thông qua mạng Internet.

  Việc giảng dạy sử dụng công nghệ Web và thông qua mạng Internet.

  Việc học tập thông qua các Website dành cho giáo dục và đào tạo từ xa có trên mạng Internet

  Mục đích chính của việc đưa ra tên miền:

  Dễ dàng lưu trữ hơn địa chỉ IP.

  Dễ nhớ hơn địa chỉ IP

  Do thiếu địa chỉ IP.

  Tên miền dễ xử lý bởi máy tính hơn.

  Mục đích của bài kiểm tra trắc nghiệm được dùng để:

  Để người học tự củng cố kiến thức.

  Do hệ thống yêu cầu phải có.

  Tính điểm chuyên cần của người học.

  Tính điểm giữa kỳ của người học.

  Mục Recent của Skype sử dụng để hiển thị các tài khoản nào ?

  Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất.

  Người dùng đã xóa khỏi Skype.

  Người dùng mới ép vào danh sách nhưng chưa chào mừng.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì?

  Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC . Cấu hình chế độ tự động

  Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì?

  check_box

   Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web, ứng dụng trên PC và cấu hình chế độ tự động

  Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

  Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải làm gì?

  check_box

   Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC . Cấu hình chế độ tự động

  Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC

  Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

  Muốn tìm kiếm một tài liệu theo ý muốn, bạn có thể?

  check_box

   Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao hoặc sử dụng cú pháp phù hợp với lĩnh vực tìm kiếm.

  Gõ từ khóa cần tìm vào ô Search

  Sử dụng cú pháp ” ” kèm theo

  Sử dụng cú pháp Define

  Nếu không đăng nhập được vào lớp học, người học nên làm gì?

  Cố gắng chờ đến khi có thể khắc phục được

  Gửi email, gọi điện cho cố vấn học tập hoặc cán bộ của nhà trường

  Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè những người am hiểu về máy tính

  Trực tiếp đến trường để gặp kỹ thuật hỗ trợ.

  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được viết tắt thành?

  FTP

  HTML

  HTTP

  WWW

  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là?

  Là 1 ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh.

  Là 1 ngôn ngữ lập trình ứng dụng rất mạnh.

  Là ngôn ngữ lập trình bậc cao, dùng để xây dựng các trang Web có khả năng tương tác cao.

  Là ngôn ngữ thiết kế Web đơn giản, sử dụng các thẻ để tạo ra các trang văn bản hỗn hợp.

  Người sử dụng đăng nhập vào dịch vụ Google Calendar bằng tài khoản nào?

  Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Facebook

  Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Gmail

  Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Yahoo

  Người dùng chỉ việc sử dụng dịch vụ không cần tàu khoản đăng nhập

  Nhận sét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam:

  check_box

   Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới. Theo khảo sát của Socialbakers & chúng tôi đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia.

  Cả 3 phương án đều sai

  Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới

  Theo khảo sát của Socialbakers & chúng tôi đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia.

  Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về mạng xã hội Facebook?

  Facebook cho phép người dùng lựa chọn cài đặt bảo mật của riêng mình và mọi người có thể nhìn thấy tiểu sử của họ và những người khác khi tham gia vào Facebook

  Facebook là mạng xã hội tính phí cho cá nhân và doanh nghiệp, phục vụ hoạt động kinh doanh và chia sẻ hoạt động cá nhân.

  Nhận xét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam:

  Cả 3 phương án đều sai

  Facebook có số lượng người dùng đứng thứ 2 so với một số trang mạng xã hội khác

  Facebook vào Việt Nam năm 2004

  Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới.

  Nhóm nào thuộc nhóm các dịch vụ Chatting

  Google Hangout, Yahoo, Skype, ICQ, Safari, AOL Messenger

  Skype, Hangout, ICQ, Facebook Messenger, Chrome, Yahoo

  Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ

  Yahoo, Skype, Firefox, Hangout, Facebook Messenger

  Những ai được phép xem lịch làm việc của bạn?

  check_box

   Bạn và những người được lựa chọn chia sẻ

  Chỉ riêng bạn

  Người thân trong gia đình bạn

  Tất cả mọi người

  Những lợi ích không đúng của việc sử dụng Facebook với xã hội

  check_box

   Quản lý tài liệu lưu trữ trực tuyến

  Cập nhật thông tin của tổ chức cá nhân, quản lý ảnh, tạo nhóm học tập, làm việc và kinh doanh

  Công cụ quảng cáo cho các doanh nghiệp

  Là môi trường kết nối bạn bè, kết nối cộng đồng, tạo nhật lý Online, Ghi nhớ ngày sinh nhật của bạn bè

  Nội dung học lý thuyết của từng tuần học được truyền tải dưới dạng chính nào ?

  Audio và Ebook

  Rich Media

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Video

  Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  Chỉ có một hệ thống tên miền thuộc cấp cao nhất tại mỗi quốc gia

  Hệ thống tên miền (DNS) – Domain Name System bao gồm rất nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) hoặc (;)

  Tại Việt Nam: tên miền được quản lý và cung cấp bởi VNNIC

  Tên miền là tên chỉ được cung cấp giao dịch bởi 1 công ty hay tổ chức sử dụng trên Internet.

  Phiên bản miễn phí Teamviewer 10, chức năng nào sau đây không đúng?

  Cho phép gọi điện có hình với máy khác

  Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông

  Cho phép tắt thiết bị điều khiển của máy khách

  Cho phép thiết lập chế động tự động cho một nhóm máy khách

  Safari là một trình duyệt Web được phát triển bởi tập đoàn nào?

  check_box

   Apple.

  Google

  IBM

  Microsoft

  Skype là sản phẩm dịch vụ của tổ chức nào?

  Công ty Apple

  Công ty Google

  Công ty truyền thông đa phương tiện ACCI của Mỹ

  Microsoft

  Skype name là gì?

  Là tài khoản mà người sử dụng đăng ký tại trang chủ của phần mềm Skype

  Là tên hiển thị trên màn hình khi bạn thực hiện cuộc gọi

  Là tên thật của người sử dụng dịch vụ Skype

  Là thông tin riêng của bạn, có thể nhập hoặc không phải khi bạn đăng ký Skype

  Skype Voicemail là dịch vụ:

  Cho phép người dùng gọi điện trực tuyến.

  Cho phép người dùng gửi tin nhắn.

  cho phép người dùng khôi phục các tin nhắn đã bị xóa.

  Lưu lại tin nhắn khi cuộc gọi không thành công

  SkypeIn là một tiện ích?

  Cho phép người dùng internet có thể giao dịch mua bán trực tiếp trên mạng.

  Cho phép người dùng tìm kiếm, kết bạn trên ineternet

  Cho phép người sử dụng Skype nhận cuộc gọi bằng máy vi tính thông qua tài khoản Skype

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  SkypeOut là dịch vụ:

  Cho phép người dùng mua bán trực tuyến.

  Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp

  Cho phép người dùng tải về các ứng dụng của Google

  Cho phép người dùng xem phim trực tuyến.

  Sự kiên trì và tính tự giác thuộc điều kiện nào sau đây?

  check_box

   Về thái độ học tập

  Cả 3 điều kiện trên

  Về kiến thức

  Về trang thiết bị

  Sứ mệnh của Google là gì?

  check_box

   Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người dùng

  Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng.

  Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối

  Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

  Sứ mệnh của Google là gì?

  check_box

   Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người truy cập

  Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng.

  Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối

  Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

  Sức ảnh hưởng của Facebook đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp như thế nào?

  check_box

   Bạn có thể dễ dàng lập một trang riêng trên Facebook, trang này sẽ luôn được người tạo ra cập nhật thường xuyên đến mọi người. Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

  Bạn cần chi trả một khoản chi phí để lập một trang riêng trên Facebook, trang này được Facebook quản lý và cập nhật thông tin của bạn thường xuyên. Nếu bạn là một FAN của thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần gửi email đăng ký theo dõi đến địa chỉ quản lý của trang để được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

  Bạn cần đăng ký đầy đủ thông tin doanh nghiệp/ cá nhân/ tổ chức/… tới Facebook để được tạo một troang riêng và có thể thường xuyên cập nhật đến mọi người.

  Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi và chờ phía Admin của trang xác nhận, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

  Tài khoản Skype bạn có thể sử dụng dùng chung cho ?

  Facebook

  Google Drive

  Google Mail

  Không sử dụng chung cho các tài khoản này

  Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar?

  Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động.

  Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet

  Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí.

  Tất cả phương án

  Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar?

  check_box

   Cả 3 phương án trên

  Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động.

  Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet

  Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí.

  Tên miền (Domain name) là gì?

  Là tên của một giao thức truyền File.

  Là tên định danh cho một địa chỉ IP để giúp dễ nhớ, dễ hiểu hơn.

  Tên của một máy tính tham gia trong hệ thống mạng.

  Tên của người dùng được cấp khi sử dụng dịch vụ email trên mạng Internet

  Tên miền nào được dùng cho các tổ chức nói chung ?

  check_box

   .org

  .com

  .edu

  .net

  Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo?

  .com

  .edu

  .net

  .org

  Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam?

  .com.vn

  .edu.vn

  .net.vn

  .org.vn

  Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách?

  abc.edu

  abc.edu.vn

  edu.abc

  edu.abc.vn

  Tên miền sau là tên miền cấp mấy: home.vnn.vn

  1

  2

  3

  4

  Tháng 2 năm 2004 Facebook được ra mắt với cái tên là gì?

  Facebook

  Facebook.com

  The Facebook

  www.facebook.com

  Theo NIST, định nghĩa về dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì?

  Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép lưu trữ các file lên tài khoản mail của người dùng như Gmail

  Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép quản lý các dữ liệu cá nhân và cho phép người dùng có thể truy xuất qua giao diện Web

  Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép sao lưu dữ liệu lên các thiết bị chuyên nghiệp.

  Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng chung tài nguyên trực tuyến một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp.

  Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

  1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ

  Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

  Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

  Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất.

  Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

  check_box

   Tối đa 3 lần

  1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ

  Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

  Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

  Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

  1 lần duy nhất và không tính điểm

  Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

  Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

  Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

  Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

  check_box

   Không quy định số lần, người học chí có thể luyenj tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

  1 lần duy nhất và không tính điểm

  Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

  Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

  Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

  check_box

   Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

  1 lần duy nhất và không tính điểm

  Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý

  Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất

  Theo quy định, mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm người học thường có tối đa mấy lần thực hiện?

  check_box

   3

  2

  4

  5

  Theo Sloan Consortium , Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học eLearning

  0%-30%

  15%- 50%

  Lớn hơn 70%

  Nhỏ hơn 60%

  Thuật ngữ Internet Explorer là ?

  Là 1 chuẩn mạng của cục bộ.

  Là một bộ giao thức của mạng LAN.

  Là trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet.

  Là ứng dụng duy nhất dùng để kết nối Internet.

  Thường thì lớp học Vclass sẽ mở trước giờ học là?

  15-30 phút

  Đúng giờ

  Liên tục mở

  Trước 2h-3h

  Tìm kiếm Contacts của bạn bè trong Skype, bạn có thể làm gì?

  Bạn có thể nhập trực tiếp SkypeName vào mục Add names

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Tìm kiếm thông qua máy chủ của Skype.

  Tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng Skype

  Tính đến năm 2022, khi đăng ký tài khoản của dịch vụ Box, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

  10Gb

  15Gb

  20Gb

  5Gb

  Tính đến năm 2022, khi đăng ký tài khoản GDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

  10Gb

  15Gb

  20Gb

  5Gb

  Tính đến năm 2022, khi đăng ký tài khoản OnDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

  check_box

   5Gb

  10Gb

  15Gb

  20Gb

  Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng làm gì?

  Hiển thị nội dung của trang web dưới dạng trực quan

  Hỗ trợ người dùng tương tác với trang web.

  Kết nối tới server chứa trang web và tải nội dung trang web về máy

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Trong hoạt động của eLearning, ngân hàng học liệu điện tử dùng để. Hãy chọn phương án sai

  Cơ sở dữ liệu lưu trữ các đơn vị kiến thức cơ bản

  Cơ sở dữ liệu lưu trữ các bài giảng điện tử

  Làm công cụ chính hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế

  Làm cổng thông tin để người học truy cập, học tập và trao đổi

  Trong hoạt động của hệ thống eLearning, giảng viên có quyền gì?

  Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng.

  Chủ động xây dựng, thiết kế lại các bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM

  Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS).

  Thực hiện chức năng quản lý, giáo vụ, đào tạo

  Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, giảng viên có quyền gì?

  check_box

   Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS).

  Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng.

  Thực hiện chức năng quản lý giáo vụ-đào tạo

  Xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM (thiết kế kịch bản, soạn thảo nội dung, tích hợp multimedia)

  Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên có thể làm gì?

  Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác

  Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống

  Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học

  Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên

  Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên có thể làm gì?

  check_box

   Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên

  Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác

  Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống

  Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học

  Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên không được làm gì?

  Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử

  Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình.

  Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên

  Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

  Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên không thể làm gì?

  check_box

   Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử

  Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình.

  Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên

  Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

  check_box

   Bing

  Google Search

  Không có dịch vụ nào.

  Yahoo search

  Ứng dụng Teamviewer có khả năng cung cấp dịch vụ nào?

  check_box

   Tất cả phương án đều đúng

  Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa

  Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè

  Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến

  Ứng dụng Teamviewer có thể được cài trên hệ điều hành nào?

  check_box

   Tát cả các hệ điều hành trên

  Android

  Linux

  Mac

  Ứng dụng Teamviewer cung cấp dịch vụ nào?

  check_box

   Tất cả phương án đều đúng

  Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè

  Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến

  Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa

  Ứng dụng Teamviewer trong học tập, bạn có thể làm gì?

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Khi máy của bạn gặp sự cố, tôi có thể nhờ cán bộ kỹ thuật EHOU trợ giúp

  Tôi có thể lấy được tài liệu trên máy tính tại cơ quan khi đi công tác hoặc khi cần thiết nhất

  Tôi có thể Tổ chức họp nhóm hoặc giúp đỡ bạn bè khi cần

  Upload là gì?

  Là một giao thức truyền file trên Internet

  Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu trên mạng Internet.

  Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ các máy tính Client lên Server (máy chủ)

  Là thuật ngữ mô tả việc mở các trang web từ server

  Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trạc tuyến là gì?

  Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động.

  Dễ sử dụng, không cần cài đặt

  Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet.

  Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao.

  Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

  check_box

   Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet.

  Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao.

  Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động.

  Dễ sử dụng, không cần cài đặt

  Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

  check_box

   Tất cả phương án

  20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày.

  Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn.

  Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

  Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

  check_box

   Cả 3 đáp án trên

  20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày.

  Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn.

  Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

  Với chức năng chia sẻ màn hình của Skype, bạn có thể?

  Bạn chỉ nhìn thấy màn hình hiển thị của máy khách

  Không cần sự cho phép của máy khách bạn vẫn truy cập được

  Tải dữ liệu của máy khách về máy mình

  Thay đổi, cấu hình được máy khách

  Với Google, tính năng Voice Search là gì?

  Tìm kiếm theo giọng nói

  Tìm kiếm theo hình ảnh

  Tìm kiếm theo thể loại bất kỳ

  Tìm kiếm theo từ khóa

  Website là gì?

  Là một hệ thống thông tin toàn cầu.

  Là một phần mềm máy tính, cung cấp các thông tin cho người sử dụng

  Là một phần mềm ứng dụng được cài đặt và chạy trên localhosst

  Là một tập hợp trang Web.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Phần Thi Trắc Nghiệm Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”.
 • 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 1
 • Tổng Hợp Đáp Án Của Sách Bài Tập Hán Ngữ
 • Đáp Án Môn It13
 • Đáp Án Giáo Trình Chuẩn Luyện Thi Hsk Từ Hsk3
 • Đáp Án Môn Eg10.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Môn Eg10.3
 • Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2022
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Trên Điện Thoại Đầy Đủ (Full 2350 Câu)
 • Trọn Bộ Basic Ielts Speaking, Writing, Listening, Reading (Pdf Vs Audio)
 • Sách Basic Ielts Listening Pdf+Audio Luyện Nghe Cho Người Mới Bắt Đầu
 • check_box

   

  check_box

   2

  1

  -2

  -3

  -1

  Hàm số đạt cực đại tại  điểm  (2,2)  zmax = -8

  Hàm số đạt cực đại tại  hai điểm   (-2,2) zmax = -8

  Hàm số đạt cực đại tại  tại điểm (2,-2) zmax = 8

  Hàm số không có cực trị

  1

  check_box

   

  1

  -1

  2

  -2

  Hàm số đạt cực đại tại  hai điểm  (1,1), (-1,-1) zmax = 1

  Hàm số đạt cực đại tại  hai điểm  (1,1), (-1,-1) zmax = -1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  hai điểm  (1,1), (-1,-1) zmax = -1

  Hàm số không có cực trị

  0

  1

  2

  4

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  Hàm số đạt cực đại tại  (21,20)  zmax = 280

  Hàm số đạt cực đại tại  (21,20)  zmax = 282

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (21,20) zmin = 280

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (21,20) zmin = -280

  check_box

   

  check_box

   

  Hàm số đạt cực đại tại  (0,-1)  zmax = 1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (0,-1)  zmin = -1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (0,-1)  zmin = 1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (0,1) zmin = -1

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  check_box

   

  0

  check_box

   1

  0

  3

  7

  Anh/chị hãy chỉ ra tập xác định của hàm: 

  Anh/chị hãy chỉ ra tập xác định của hàm: 

  Anh/chị hãy chỉ ra tập xác định của hàm:

  check_box

   

  Các hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm lẻ?

  Tất cả các phương án đều đúng

  Các hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm lẻ?

  Tất cả các phương án đều đúng

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số 

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số 

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số:

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số:

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số:

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số:

  Câu nào sau đây chỉ đúng đạo hàm của hàm số

  check_box

   

  Câu nào sau đây chỉ ra đạo hàm của hàm số  

  Câu nào sau đây chỉ ra đạo hàm của hàm số  

  Câu nào sau đây chỉ ra đạo hàm của hàm số

  check_box

   

  Cho A={a.b.c}, B={1,2,3}, C=[b,c,a}, D={3,2,1}.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  A=B

  A=C

  A tương đương B

  B=D

  Cho các giới hạn có giá trị:

   

  Anh/chị hãy chỉ ra các cặp giới hạn có giá trị bằng nhau:

  (I) và (II)

  (I) và (III)

  (II) và (III)

  (III) và (IV)

  Cho các giới hạn có giá trị:

   

  Anh/chị hãy chỉ ra các cặp giới hạn có giá trị bằng nhau:

  (II) và (III)

  (I) và (III)

  (I) và (II)

  (III) và (IV)

  Cho các giới hạn sau:

  Giới hạn nào sẽ không hữu hạn?

  Chỉ (I)

  Chỉ (I) hoặc (II)

  Chỉ (II)

  Chỉ (III)

  Cho các giới hạn sau:

  Giới hạn nào sẽ không hữu hạn?

  Chỉ (I) hoặc (II)

  Chỉ (III)

  Chỉ (II)

  Chỉ (I)

  Cho F = {1,4,7,10} và G = {1,4,7}. Hỏi các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

  Tập [1,4,10} là tập con thật sự của F

  Tập {1,4,7} là tập con thật sự của G

  Tập {4,7,10} là tập con thật sự của F

  Cho F = {1,4,7,10} và G = {1,4,7}. Hỏi các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

  Tập [1,4,10} là tập con thật sự của F

  Tập {1,4,7} là tập con thật sự của G

  Tập {4,7,10} là tập con thật sự của F

  Cho hàm số

             là điểm

  Cực tiểu

  Gián đoạn bỏ được

  Gián đoạn loại 2

  Liên tục

  Cho hàm số

             là điểm

  Gián đoạn loại 2

  Gián đoạn bỏ được

  Liên tục

  Cực tiểu

  Cho hàm số: 

      

  Hàm số ngược (đảo)  cho bởi công thức nào sau đây?        

  Cho hàm số: 

      

  Hàm số ngược (đảo)  cho bởi công thức nào sau đây?        

  Cho hàm số: 

      

  Hàm số ngược (đảo)  cho bởi công thức nào sau đây?

  check_box

   

  Cho hàm số:

  check_box

   

  Cho hàm số:

  Cho  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  Cho  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  Đạo hàm cấp hai của hàm số 

  Đạo hàm cấp hai của hàm số 

  Đạo hàm cấp hai của hàm số

  check_box

   

  Đạo hàm của hàm số   tại điểm x=0 là:

  0

  Không tồn tại

  Đạo hàm của hàm số   tại điểm x=0 là:

  0

  Không tồn tại

  Đạo hàm của hàm số  tại điểm x=0 bằng:

  0

  Không tồn tại

  Đạo hàm của hàm số  tại điểm x=0 bằng:

  0

  Không tồn tại

  Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng:

  Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng:

  check_box

   

  Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng:

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là:

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là:

  check_box

   

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là:

  Giải phương trình biến số phân ly 

  check_box

   

  Giải phương trình biến số phân ly 

  check_box

   

  Giải phương trình biến số phân ly 

  check_box

   

  Giải phương trình biến số phân ly 

  Giải phương trình biến số phân ly 

  Giải phương trình biến số phân ly 

  Giải phương trình biến số phân ly

  check_box

   

  Giải phương trình biến số phân ly

  check_box

   

  Giải phương trình biến số phân ly

  check_box

   

  Giải phương trình đẳng cấp   

  Giải phương trình đẳng cấp   

  Giải phương trình đẳng cấp   

  Giải phương trình đẳng cấp   

  Giải phương trình đẳng cấp

  check_box

   

  Giải phương trình đẳng cấp

  check_box

   

  Giải phương trình thuần nhất 

  Giải phương trình thuần nhất 

  Giải phương trình thuần nhất

  check_box

   

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’- 2y’+ 10y=0

  check_box

   y = ex (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  y = e3x (C1 cosx+ C2 sinx)

  y =  e2x (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  y =  e4x (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’- 2y’+ 2y=0

  y =  e4x (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  y =  e2x (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  y = ex (C1 cosx+ C2 sinx)

  y = ex (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’- 2y’+ 2y=x2

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’- 2y’+ 2y=x2

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’+ 3y’=0

  y =  e-3x (C1 x+ C2 )

  y = C1  + C2 e-3x

  y = C1  x+ C2 e-3x

  y = C1  + C2 e3x

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’+ 9 y=0

  y = e3x (C1 cosx+ C2 sinx)

  y = ex (C1 cos3x+ C2 sin3x )

  y =  C1 cos3x- C2 sin3x

  y= C1 cos3x+ C2 sin3x

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’+y’-2y=0

  check_box

   y=  C1 ex + C2 e-2x

  y =  C1 e-x + C2 ex

  y= C1 e-x + C2 e2x

  y=  C1 e-2x + C2 e2x

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’-10y’+25y=0

  y =  C1 e-2x + C2 e2x

  y =  e3x (C1 x+ C2 )

  y =  e4x (C1 x+ C2 )

  y =  e5x (C1 x+ C2 )

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng thuần nhất

  y’’-y’-2y=0

  y=  C1 ex + C2 e2x

  y =  C1 e-x + C2 ex

  y=  C1 e-2x + C2 e2x

  y= C1 e-x + C2 e2x

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’- 3y’= 2 – 6x

  y = C1  + C2 e3x  + x

  y = C1  + C2 e3x  + x 2

  y = C1  x+ C2 e-3x + x2

  y =  e-3x (C1 x+ C2 )  + x2

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’- 7y’+6y = sinx

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’+ 2y’+y = 4e-x

  y = (C1  + C2  x)e-x  + 2×2 e-x

  y = C1  + C2 e3x  + x 2

  y =  ( C1  + C2 )e-x   +  3×2 e-x

  y =( C1  x+ C2)e-3x + 2×2

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’+ 4y’- 5y = 2ex

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’+ 4y’- 5y = 2ex

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’+ 9 y= 6e3x

  Giải phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng

  y’’+ 9 y= 6e3x

  check_box

   

  Giải phương trình vi phântuyến tính cấp 1

  y’+2xy=x

  Giải phương trình vi phântuyến tính cấp 1

  y’+2xy=x

  check_box

   

  Giới hạn  bằng

  0

  1

  không tồn tại

  Giới hạn  bằng

  1

  không tồn tại

  0

  Giới hạn  bằng: 

  Giới hạn  bằng: 

  Giới hạn  bằng:

  check_box

   

  Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm:

  0

  1

  -1

  không có cực tiểu

  Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm:

  1

  0

  -1

  không có cực tiểu

  Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm

  0

  1

  -1

  không có cực tiểu

  Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm

  0

  1

  không có cực tiểu

  -1

  Hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm chẵn?

  Hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm chẵn?

  Hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm chẵn?

  Hàm số nào sau đây không có đạo hàm tại x=0 ?

  Hàm số nào sau đây không có đạo hàm tại x=0 ?

  check_box

   

  Hàm số nào sau đây không có đạo hàm tại x=1?

  Hàm số nào sau đây không có đạo hàm tại x=1?

  Hàm số xác định bởi phương án nào sau đây có tập xác định là R?

  Tất cả các phương án đều đúng

  Hàm số xác định bởi phương án nào sau đây có tập xác định là R?

  Tất cả các phương án đều đúng

  Hàm số:   không xác định tại giá trị nào của x , ở sau đây?

  Tất cả các phương án đều đúng

  Hàm số:   không xác định tại giá trị nào của x , ở sau đây?

  Tất cả các phương án đều đúng

  Hàm số:   xác định tại giá trị nào của x , ở sau đây?

  check_box

   

  Tất cả các phương án đều đúng

  -1

  Hàm số không có cực trị

  Hàm số đạt cực đại tại  tại điểm (2,-2) zmax = 8

  Hàm số đạt cực đại tại  điểm  (2,2)  zmax = -8

  Hàm số đạt cực đại tại  hai điểm   (-2,2) zmax = -8

  1

  Hàm số đạt cực đại tại  hai điểm  (1,1), (-1,-1) zmax = 1

  Hàm số đạt cực đại tại  hai điểm  (1,1), (-1,-1) zmax = -1

  Hàm số không có cực trị

  Hàm số đạt cực tiểu tại  hai điểm  (1,1), (-1,-1) zmax = -1

  4

  1

  0

  2

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (21,20) zmin = 280

  Hàm số đạt cực đại tại  (21,20)  zmax = 280

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (21,20) zmin = -280

  Hàm số đạt cực đại tại  (21,20)  zmax = 282

  Hàm số đạt cực đại tại  (0,-1)  zmax = 1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (0,1) zmin = -1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (0,-1)  zmin = -1

  Hàm số đạt cực tiểu tại  (0,-1)  zmin = 1

  0

  7

  3

  0

  1

  Khai triển Maclaurin đến bậc hai của hàm số   khi x là VCB bằng

  Khai triển Maclaurin đến bậc hai của hàm số   khi x là VCB bằng

  Khảo sát sự liên tục của hàm số sau và của các đạo hàm riêng cấp 1 của nó

  Hàm số liên tục tại  và các đạo hàm riêng không liên tục.

  Hàm số liên tục tại  và các đạo hàm riêng liên tục tại

  Hàm số liên tục trên  và các đạo hàm riêng liên tục tại

  Hàm số liên tục trên  và các đạo hàm riêng liên tục trên

  Khảo sát sự liên tục của hàm số sau và của các đạo hàm riêng cấp 1 của nó

  Hàm số liên tục tại  và các đạo hàm riêng liên tục tại

  Hàm số liên tục trên  và các đạo hàm riêng liên tục tại

  Hàm số liên tục tại  và các đạo hàm riêng không liên tụ

  Hàm số liên tục trên  và các đạo hàm riêng liên tục trên

  Khảo sát sự liên tục của hàm số sau và của các đạo hàm riêng cấp 1 của nó

  check_box

   Hàm số liên tục trên  và các đạo hàm riêng liên tục tại

  Hàm số liên tục tại  và các đạo hàm riêng không liên tục.

  Hàm số liên tục tại  và các đạo hàm riêng liên tục tại

  Hàm số liên tục trên  và các đạo hàm riêng liên tục trên

  Khi viết: Cho x → +∞

      thì giá trị của  là:

  0

  1

  2

  3

  Khi viết: Cho x → +∞

      thì giá trị của  là:

  check_box

   1

  0

  2

  3

  Khi viết: Cho x → +∞

      thì giá trị của  là:

  2

  3

  1

  0

  Khi viết: Cho x → 0

       thì giá trị của  là: 

   

  0

  1

  1/2

  1/3

  Khi viết: Cho x → 0

       thì giá trị của  là: 

   

  1

  1/2

  0

  1/3

  Khi viết: Cho x → 0

       thì giá trị của  là:

  check_box

   1/3

  0

  1

  1/2

  Khi viết: Cho x→a

    thì giá trị của l là:

  0

  1

  cos a

  Khi viết: Cho x→a

    thì giá trị của l là:

  cos a

  1

  0

  Một nguyên hàm của hàm số 

  check_box

   

  Một nguyên hàm của hàm số 

  Một nguyên hàm của hàm số

  check_box

   

  Tập xác định của hàm số   là

  Tập xác định của hàm số   là

  Tập xác định của hàm số

   là:

  Tập xác định của hàm số

   là:

  Tìm cực trị của hàm số

  Hàm số đạt cực đại  tại điểm   (-1,1) zmax= 1

  Hàm số đạt cực đại  tại điểm(-1,1) zmax= 0

  Hàm số đạt cực tiểu  tại điểm(-1,1) zmax= 0

  Hàm số đạt cực tiểu  tại điểm(-1,-1) zmax= -1

  Tìm cực trị của hàm số

  Hàm số đạt cực tiểu  tại điểm(-1,-1) zmax= -1

  Hàm số đạt cực tiểu  tại điểm(-1,1) zmax= 0

  Hàm số đạt cực đại  tại điểm   (-1,1) zmax= 1

  Hàm số đạt cực đại  tại điểm(-1,1) zmax= 0

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  0 < x ≤ 1

  -1 < x < 1

  -1 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  0 < x ≤ 1

  -1 < x < 1

  -1 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  check_box

   -2 ≤ x < 0

  -2 < x ≤ 0

  -2 < x ≤ 0

  -2 ≤ x ≤ 0

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  0 < x ≤ 1

  -1 < x < 1

  -1 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  1 < x ≤ 3

  2 < x ≤ 5

  3 ≤ x < 5

  3 ≤ x ≤ 5

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  0 < x ≤ 1

  -1 < x < 1

  -1 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  -2 < x < 2

  -2 < x ≤ 2

  -2 ≤ x < 2

  -2 ≤ x ≤ 2

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  check_box

   

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  0 < x ≤ 1

  -1 < x < 1

  -1 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  -1 ≤ x ≤ 1

  -1 < x < 1

  0 < x ≤ 1

  -1 < x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  3 ≤ x < 5

  2 < x ≤ 5

  1 < x ≤ 3

  3 ≤ x ≤ 5

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  -1 < x < 1

  0 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  -1 < x ≤ 1

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau

  -1 < x < 1

  -1 < x ≤ 1

  0 < x ≤ 1

  -1 ≤ x ≤ 1

  Tính giới hạn sau:

  0

  1

  3

  Tính giới hạn sau:

  0

  1

  3

  Tính tích phân đường 

  Trong đó AB là đoạn đường thẳng y = -2x+2 từ điểm A(1,0) đến điểm B(0,2)

  1

  -1

  2

  -2

  Tính tích phân đường 

  Trong đó AB là đoạn đường thẳng y = -2x+2 từ điểm A(1,0) đến điểm B(0,2)

  -2

  2

  1

  -1

  Tính tích phân: 

  Tính tích phân: 

  check_box

   

  Tính tích phân: 

  check_box

   

  Tính tích phân: 

  Tính tích phân:

    

  Tính tích phân:

    

  Tính tích phân:

  check_box

   

  Tính tích phân:

  check_box

   

  Tính tích phân:

  check_box

   

  Tính tích phân:

  check_box

   

  Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức 

  a = – 4

  a = 0

  a = 10

  a = 3

  Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức 

  a = – 5

  a = – 6

  a = 0

  a = 2

  Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức 

  a = 3

  a = 10

  a = 0

  a = – 4

  Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức 

  a = 2

  a = 0

  a = – 5

  a = – 6

  Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức

  check_box

   a = – 4

  a = 0

  a = 10

  a = 3

  Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức

  check_box

   a = 2

  a = – 5

  a = – 6

  a = 0

  Trong các tập sau, tập nào hữu hạn?

  Tập mọi điểm nằm tren đoạn thẳng nối liền hai điểm phân biệt M , N

  Tập mọi số nguyên dương lớn hơn 100

  Tập mọi số nguyên dương bé thua 1.000.000.000

  Tập mọi sô nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 10

  Với giá trị nào của a thì hàm số          

   

  Với giá trị nào của a thì hàm số          

   

  Với giá trị nào của a thì hàm số  

      liên tục tại 

   

  5/2

  Với giá trị nào của a thì hàm số  

      liên tục tại 

   

  5/2

  Với giá trị nào của a thì hàm số  

      liên tục tại

  check_box

   5/2

  Với giá trị nào của a thì hàm số

  check_box

   

  Xét chuỗi số 

  Hỏi kết luận nào sau đây sai?

  Chuỗi số hội tụ

  Chuối số phân kỳ

  Xét chuỗi số 

  Hỏi kết luận nào sau đây sai?

  Chuối số phân kỳ

  Chuỗi số hội tụ

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  check_box

   (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  check_box

   (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  check_box

   (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  check_box

   (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét đồ thị  :  được vẽ ở hình sau. Câu nào sau đây đúng?

  check_box

   (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  (C) là đồ thị của hàm số:

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  Anh/chị hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng:

  (I) hoặc (III)

  Chỉ (I)

  Chỉ (II)

  Chỉ (III)

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  Anh/chị hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng:

  Chỉ (I)

  Chỉ (II)

  (I) hoặc (III)

  Chỉ (III)

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  Khi f liên tục tại điểm  thì  đạt giá trị nào?

  1

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  Khi f liên tục tại điểm  thì  đạt giá trị nào?

  check_box

   

  1

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  Khi f liên tục tại điểm  thì  đạt giá trị nào?

  1

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  1

  -2

  4

  -4

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  check_box

   4

  1

  -2

  -4

  Xét hàm f có công thức hàm như sau:

   

  -4

  -2

  1

  4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Serrurier Paris 15, Serrurerie Vaugirard 75015
 • Đáp Án Môn Eg13
 • Đáp Án Môn En02
 • 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12
 • Đáp Án Môn Eg12
 • Đáp Án Môn Eg13

  --- Bài mới hơn ---

 • Serrurier Paris 15, Serrurerie Vaugirard 75015
 • Đáp Án Môn Eg10.1
 • Đáp Án Môn Eg10.3
 • Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2022
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Trên Điện Thoại Đầy Đủ (Full 2350 Câu)
 • Ảnh hưởng thu nhập

  Cộng ảnh hưởng thay thế thành ảnh hưởng giá

  Cộng với ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay thế

  Thường lấn át ảnh hưởng giá

  Thường lấn át ảnh hưởng thay thế

  Trừ ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay thế

  Ảnh hưởng thu nhập của mức tiền công cao hơn là

  Cầu đối với nghỉ ngơi sẽ tăng lên

  Giá hàng hóa sẽ cao hơn

  Họ sẽ làm nhiều hơn

  Tất cả đều đúng

  Thu nhập tăng lên

  Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là

  Kinh tế chuẩn tắc

  Kinh tế gia đình

  Kinh tế thực chứng

  Kinh tế vi mô

  Kinh tế vĩ mô

  Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường là do

  check_box

   Thị trường quyết định

  Doanh nghiệp quyết định

  Hộ gia đình quyết định

  Chính phủ quyết định

  Cân bằng bộ phận là phân tích

  Cầu một hàng hóa

  Cung một hàng hóa

  Cung và cầu một hàng hóa

  Giá trên tất cả thị trường đồng thời

  Không điều nào đúng

  Bản quyền

  Bằng phát minh

  Quy định của chính phủ

  Tất cả các điều trên

  Tính kinh tế của quy mô

  Câu nào sau đây thể hiện công thức đúng về tổng chi phí TC?

  check_box

   TC = VC + FC

  TC = VC + AFC

  TC = AVC + FC

  TC = AVC + AFC

  Chi phí cận biên là đại lượng cho biết

  Chi phí biến đổi tăng khi thuê thêm một đơn vị đầu vào lao động

  Chi phí cố định tăng khi sản xuất thêm một đơn vị sản

  Chi phí cố định tăng khi thuê thêm một đơn vị đầu vào lao động

  Tổng chi phí tăng khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm

  Tổng chi phí tăng khi tăng thêm một đơn vị đầu vào lao động

  Chi phí cố định của một hóng 100 triệu đồng. Nếu tổng chi phí để sản xuất một sản phẩm là 120 triệu đồng và hai sản phẩm là 150 triệu, chi phí cận biờn của sản phẩm thứ hai bằng:

  120 triệu đồng

  150 triệu đồng

  20 triệu đồng

  21 triệu đồng

  30 triệu đồng

  Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là

  Giá trị 10.000 đồng đối với người thợ cắt tóc

  Giá trị thời gian cắt tóc của người thợ

  Việc sử dụng tốt nhất 10.000 đồng của người đó vào việc khác

  Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 10000 đồng của người đó

  Việc sử dụng tốt nhất lượng thời gian cắt tóc vào việc khác

  Chi phí cơ hội của một người đi xem phim mất 120.000 đồng là

  check_box

   Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 120000 đồng của người đó

  Giá trị 120.000 đồng tiền vé xem phim

  Việc sử dụng tốt nhất 120.000 đồng của người đó vào việc khác

  Việc sử dụng tốt nhất lượng thời gian xem phim vào việc khác

  Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:

  Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên.

  Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho:

  Đường cầu dịch chuyển lên trên.

  Đường cung dịch chuyển lên trên

  Đường cung dịch chuyển xuống dưới

  Chi phí biến đổi trung bình

  Chi phí cận biên

  Chi phí cố định trung bình

  Không câu nào đúng.

  Tổng chi phí trung bình

  Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần tuý như an ninh quốc gia vì

  check_box

   Vấn đề tiêu dùng tự do xuất hiện

  Chính phủ hiệu quả hơn tư nhân trong việc cung cấp hàng hóa đó

  Mọi người không đánh giá cao hàng hóa này

  Ngành này có lợi nhuận lớn

  Tất cả đều đúng

  Chính phủ đánh thuế ô nhiễm nhằm

  check_box

   Hạn chế ngoại ứng tiêu cực

  Cung cấp hàng hóa công cộng

  Phân phối thu nhập

  Giảm giá và giảm sản lượng của nhà độc quyền

  Chính phủ đánh thuế sản xuất có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động là

  check_box

   Đường cầu lao động về bên trái

  Đường cung lao động về bên phải

  Đường cung lao động về bên trái

  Đường cầu lao động về bên phải

  Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu

  Giảm giá và giảm sản lượng của nhà độc quyền

  Giảm giá và tăng sản lượng của nhà độc quyền

  Tăng giá và sản lượng của nhà độc quyền

  Tăng lợi nhuận cho nhà độc quyền

  Tất cả đều đúng

  Cho hàm cầu: P = 85 – Q, và hàm cung là: P = 15 + Q, doanh thu tại giá và lượng cân bằng là:

  check_box

   1750

  1250

  1500

  2250

  Cho hàm cầu: P = 85 – Q, và hàm cung là: P = 15 + Q, giá và lượng cân bằng sẽ là:

  check_box

   P = 35, Q = 50

  P = 35, Q = 25

  P = 20, Q = 25

  P = 35, Q = 10

  Cho hàm cầu:  P = 100 – 4Q, và hàm cung là:

  P = 40 + 2Q, giá và lượng cân bằng sẽ là:

  Không câu nào đúng

  P = 10, Q = 6

  P = 20, Q = 20

  P = 40, Q = 6

  P = 60, Q = 10

  Cung hàng hoá thay đổi khi:

  Cầu hàng hoá thay đổi.

  Công nghệ sản xuất thay đổi.

  Không phải điều nào ở trên.

  Sự xuất hiện của người tiêu dùng mới.

  Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi.

  Cung hàng hoá thay đổi khi:

  check_box

   Chi phí sản xuất thay đổi.

  Thu nhập người tiêu dùng tăng

  Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi.

  Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng:

  Cả cung và cầu đều giảm.

  Cả cung và cầu đều tăng.

  Không có điều nào ở trên.

  Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung.

  Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung.

  Điều gì gây ra sự gia tăng của giá cân bằng và sản lượng cân bẳng:

  check_box

   Cầu tăng.

  Cung giảm

  Cung tăng

  Cầu giảm

  check_box

   Sản phẩm đồng nhất

  Khó xâm nhập và rút khỏi thị trường

  Lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn

  Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC

  check_box

   Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

  Doanh thu cận biên bằng sản phẩm cận biên.

  Doanh thu cận biên bằng chi phí các đầu vào nhỏ nhất

  Doanh thu cận biên bằng sản phẩm bình quân

  Dễ dàng xâm nhập và rút khỏi thị trường

  Không điều nào đúng

  Lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn

  Sản phẩm đồng nhất

  Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC

  Chi phí cận biên nhỏ hơn doanh thu bình quân

  Hãng có thể bán bất cứ lượng nào tại mức giá hiện hành

  Hãng là người chấp nhận giá

  Hãng tối đa hóa lợi nhuận bằng việc cho doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

  Không điều nào đúng

  Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

  Doanh thu cận biên bằng sản phẩm cận biên.

  Không điều nào ở trên

  Sản phẩm doanh thu cận biên của yếu tố sản xuất bằng bằng chi phí cận biên của yếu tố

  Tất cả điều trên

  Chi phí ăn uống

  Chi phí mua sách

  Học phí

  Tất cả điều trên

  Thu nhập lẽ ra có thể kiếm được nếu không đi học

  Giá hàng hoá thay thế cho thịt bò tăng lên.

  Giá thịt bò giảm xuống.

  Thị hiếu đối với thịt bò thay đổi.

  Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên

  check_box

   Đường cầu nằm ngang

  Mỗi hãng tự quyết định sản lượng

  Sản phẩm khác nhau

  Đường cầu thị trường dốc xuống

  Đường cầu hoàn toàn co giãn đối với mỗi hãng

  Đường cầu thị trường dốc xuống

  Mỗi hãng tự quyết định sản lượng

  Rất nhiều hãng, mỗi hãng bán một phần rất nhỏ

  Sản phẩm khác nhau

  Các chủ nhà nên được tự do đặt giá tiền thuê nhà

  Chính phủ cần kiểm soát các mức tiền thuê do chủ nhà đặt

  Lãi suất cao là không tốt đối với nền kinh tế

  Tiền thuê nhà quá cao

  Tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế cung nhà ở

  check_box

   Các đánh giá khách quan

  Các ý muốn chủ quan

  Các khuyến nghị

  Luôn luôn đúng

  Điều nào sau đây không được tính vào chi phí cơ hội của việc đi học là:

  check_box

   Tiền ăn uống

  Học phí

  Tiền mua sách

  Tiền thuê nhà

  Độ dốc của đường ngân sách không phụ thuộc vào:

  check_box

   Thị hiếu của người tiêu dùng

  Giá của các hàng hóa X và hàng hóa Y

  Giá của các hàng hóa X

  Giá của các hàng hóa X

  Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào

  Giá của các hàng hóa

  Không điều nào đúng

  Số lượng người sản xuất

  Số lượng người tiêu dùng

  Thị hiếu của người tiêu dùng

  Doanh nghiệp độc quyền bị đánh thuế sản phẩm là t đơn vị thì

  check_box

   Chi phí cận biên tăng t đơn vị

  Chi phí tăng t đơn vị

  Lợi nhuận giảm t đơn vị

  Doanh thu cận biên bằng 0

  Doanh nghiệp độc quyền đặt giá cho sản phẩm để tối đa hóa doanh thu khi

  check_box

   Doanh thu cận biên bằng 0

  Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

  Chi phí tối thiểu

  Lợi nhuận tối đa

  Doanh nghiệp tăng đầu tư có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động là:

  check_box

   Đường cầu lao động về bên phải

  Đường cung lao động về bên phải

  Đường cung lao động về bên trái

  Đường cầu lao động về bên trái

  Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận khi:

  check_box

   Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên

  Chi phí biến đổi bình quân bằng doanh thu cận biên

  Doanh thu cận biên lớn nhất

  Tổng chi phí bình quân nhỏ nhất

  Độc quyền tự nhiên có đặc điểm là

  Có đường chi phí biến đổi bình quân hình chữ U

  Có đường chi phí cận biên hình chữ U

  Có đường chi phí cận biên thấp hơn đường chi phí bình quân

  Có đường chi phí trung bình hình chữ U

  Đối với hai hàng hóa thay thế hoàn hảo:

  Đường bàng quan có dạng chữ L

  Đường bàng quan là đường cong

  Đường bàng quan là đường thẳng có độ dốc không thay đổi

  Đường bằng quan là đường thẳng đứng

  Không câu nào đúng

  Đối với hàng hoá bình thường, khi thu nhập tăng:

  Chi ít tiền hơn cho hàng hoá đó

  Đường cầu dịch chuyển sang phải.

  Đường cầu dịch chuyển sang trái.

  Lượng cầu giảm

  Tất cả đều đúng.

  Đối với hàng hoá xa xỉ, khi thu nhập giảm:

  check_box

   Đường cầu dịch chuyển sang trái.

  Chi ít tiền hơn cho hàng hoá đó

  Lượng cầu giảm

  Đường cầu dịch chuyển sang phải.

  Không có yếu tố nào ở trên

  Nhà máy chế biến thuỷ sản của VNM

  Tất cả yếu tố trên

  Tiền thuộc VNM

  Trái phiếu của VNM

  Đường bàng quan không có tính chất nào sau đây:

  check_box

   Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì lợi ích càng thấp

  Các điểm nằm trên cùng 1 đường bàng quan sẽ có lợi ích như nhau

  Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì lợi ích càng cao

  Các đường bàng quan không cắt nhau

  Đường cầu thị trường có thể được xác định

  Cộng lượng mua của các người mua lớn

  Cộng tất cả đường cầu cá nhân theo chiều dọc

  Cộng tất cả đường cầu của các cá nhân theo chiều ngang

  Không cầu nào đúng

  Tất cả đều đúng

  Đường cầu thị trường đối với hàng hóa cá nhân được xác định bằng cách

  Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều dọc

  Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều ngang

  Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc

  Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang

  Không điều nào đúng

  Đường cung lao động cá nhân có xu hướng

  check_box

   Cong về phía sau

  Nằm ngang

  Thẳng đứng

  Dốc lên

  Đường cung lao động đối với một hãng trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo là

  Cong về phía sau

  Dốc lên

  Dốc lên và cong về phía sau khi tiền công tăng

  Nằm ngang

  Thẳng đứng

  Đường cung ngắn hạn của ngành là

  Là đường nằm ngang tại mức giá hiện hành

  Tất cả đều sai

  Tổng chiều dọc của các đường cung cá nhân các hãng

  Tổng chiều ngang của các đường cung cá nhân các hãng

  Tổng lượng bán của các hãng tại mức giá hiện hành

  Đường giao thông không bị tắc, nó giống như

  Hàng hóa bổ sung

  Hàng hóa cá nhân

  Hàng hóa công cộng

  Hàng hóa thay thế

  Tất cả đều đúng

  Đường MC cắt

  Các đường ATC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường

  Các đường ATC, AVC tại điểm cực tiểu của mỗi đường

  Các đường ATC, AVC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường

  Các đường AVC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường

  Các đường TC, VC tại điểm cực tiểu của mỗi đường

  Đường MC cắt:

  check_box

   đường AVC tại điểm cực tiểu

  đường AVC, AFC tại điểm cực tiểu của mỗi đường

  đường AFC tại điểm cực tiểu

  đường ATC, tại điểm bất kỳ

  Đường tổng cầu thị trường đối với hàng hóa công cộng được xác định bằng cách

  Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều dọc

  Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều ngang

  Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc

  Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang

  Không điều nào đúng

  Giá của hàng hóa X là 1500 đồng và giá của hàng hóa Y là 1000 đồng. Một người tiêu dùng đánh giá lợi ích cận biên của Y là 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích đối với việc tiêu dùng X và Y, anh ta phải xem lợi ích cận biên của X là:

  15 đơn vị.

  20 đơn vị.

  30 đơn vị.

  45 đơn vị.

  Không câu nào đúng.

  Giả sử cung yếu tố sản xuất là rất co giãn. Sự tăng lên của cầu đối với yếu tố đó sẽ dẫn đến

  check_box

   Sự tăng lớn của lượng cung và tăng nhỏ của giá

  Sự tăng lớn của cung và tăng nhỏ của giá

  Sự tăng nhỏ của cung và tăng lớn của giá

  Sự tăng nhỏ của cung và tăng nhỏ của giá

  Sự tăng nhỏ của lượng cung và tăng lớn của giá

  Giả sử giá của các hàng hóa và thu nhập cùng tăng gấp ba. Câu nào sau đây là đúng?

  Điểm kết hợp tiêu dùng tối ưu vẫn giữ nguyên