Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11

--- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 32, Di Chuyển Các Quả Trứng
 • Đề Thi Thử Nghiệm Môn Lý 2022 Của Bộ Giáo Dục Có Đáp Án
 • 600 Câu Hỏi & Đáp Án Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Ô Tô
 • Sách Bài Tập Vật Lí 9
 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Vật Lý Năm 2022
 • Một số đáp án IOE vòng 2

  Bài làm thi 1

  Câu 1: You can watch the train going… from this window. – Ðáp án: A

  Câu 2: …! I had no idea you were in Paris. – Ðáp án: C

  Câu 3: Odd one out: – Ðáp án: C

  Câu 4: Making friends … to be the hardest part in college to many people. – Ðáp án: D

  Câu 5: A … friendship is a pcious relationship. – Ðáp án: B

  Câu 6: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: A

  Câu 7: Linda’s boss made her … overtime last weekend. – Ðáp án: B

  Câu 8: Could you please tell me the … for Southwater? – Ðáp án: C

  Câu 9: She stood there and watched him … away. – Ðáp án: A

  Câu 10: The children seem to be totally … of working quietly by themselves. – Ðáp án: C

  Câu 11: The old man was requested … the briefcase by the custom officers. – Ðáp án: A

  Câu 12: Susan would … study for her exam tomorrow. – Ðáp án: B

  Câu 13: Odd one out: – Ðáp án: D

  Câu 14: Is there anything here worth …? – Ðáp án: C

  Câu 15: In this shop, you can try clothes … one of the changing cubicles. – Ðáp án: A

  Câu 16: Remember … us a postcard when you get there. – Ðáp án: C

  Câu 17: We regret … you that we can’t approve your suggestion. – Ðáp án: B

  Câu 18: They let their children … up late at weekends. – Ðáp án: B

  Câu 19: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: D

  Câu 20: Some scientists spend most of their lives … at rocks. – Ðáp án: A

  Câu 21: Peter is very funny. He makes me … a lot. – Ðáp án: A

  Câu 22: Mai and Lan have been friends … school. – Ðáp án: B

  Câu 23: At that time, no one had the … suspicion that she was a shoplifter. – Ðáp án: B

  Câu 24: My alarm didn’t go off this morning. It needs …. – Ðáp án: C

  Câu 25: The recent hurricane caused … damage. – Ðáp án: B

  Câu 26: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: C

  Câu 27: I’ve got enough food in the house, so I needn’t … to the shops tomorrow. – Ðáp án: C

  Câu 28: I am sorry, … late. – Ðáp án: D

  Câu 29: The children were eager … their parents. – Ðáp án: A

  Câu 30: Choose the word that has different stress pattern: – Ðáp án: B

  Câu 31: I don’t know much about farm work. I can’t … the transplanting. – Ðáp án: A

  Câu 32: Nobody is ready to go, …? – Ðáp án: A

  Câu 33: … food is more quintessentially Indian than basmati rice. – Ðáp án: C

  Câu 34: My teacher arrived after I … for him for ten minutes. – Ðáp án: C

  Câu 35: It’s important for her … the office. – Ðáp án: D

  Câu 36: His health was seriously affected and he suffered from constant…. – Ðáp án: B

  Câu 37: We were surprised … the way he behaves. It was quite out of character. – Ðáp án: C

  Câu 38: My friend is on a diet since she wants to … weight. – Ðáp án: D

  Câu 39: If you are … with your good, please contact us within ten days of receipt. – Ðáp án: A

  Câu 40: Only when you grow up … the truth. – Ðáp án: B

  Câu 41: Would you mind … the door? – Ðáp án: C

  Câu 42: I’m on a … I want to lose some weight. – Ðáp án: C

  Câu 43: I’d rather … at home. – Ðáp án: D

  Câu 44: Many of us feel … of the dark. – Ðáp án: B

  Câu 45: I saw Ann in a … report on TV last night. – Ðáp án: B

  Câu 46: He… me by asking me stupid questions while I’m working. – Ðáp án: A

  Câu 47: If anybody … question, please ask me after class. – Ðáp án: D

  Câu 48: You don’t have to come to see my mother … you want to. – Ðáp án: A

  Câu 49: The boss made … for a meeting after work. – Ðáp án: B

  Câu 50: Don’t … the door. The paint is still wet. – Ðáp án: D

  Câu 51: The man who will replace Mr. Stuart … yesterday. – Ðáp án: C

  Câu 52: The teacher let them … the assignment in group. – Ðáp án: C

  Câu 53: Have you ever considered … a pharmacist? – Ðáp án: C

  Câu 54: It’s a horrible irony, but a bully has to know his victim well … effective. – Ðáp án: A

  Câu 55: My dog loves to … in the sun. – Ðáp án: A

  Câu 56: What do you hope … when you graduate? – Ðáp án: B

  Câu 57: They noticed him … the agreement. – Ðáp án: C

  Câu 58: They were furious … me for not telling them the truth. – Ðáp án: A

  Câu 59: We must have the radio set …. – Ðáp án: C

  Câu 60: The house … five rooms. – Ðáp án: A

  Câu 61: Lan looks so happy. She … informed about the news. – Ðáp án: C

  Câu 62: We are going for a picnic … the bad weather. – Ðáp án: D

  Câu 63: The news is …. – Ðáp án: B

  Câu 64: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: B

  Câu 65: They would … go by plane than spend a week traveling by train. – Ðáp án: B

  Câu 66: … English in a short time, we have to work hard day and night. – Ðáp án: B

  Câu 67: Now I don’t work as hard as I …. – Ðáp án: B

  Bài làm thi 2

  Rated 4.6/5 based on 28 votes

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Hsk 2
 • Đề Thi, Gợi Ý Đáp Án Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2022 Mã Đề 121
 • Đáp Án Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2012
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Lịch Sử (24 Mã Đề) Có Đáp Án
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Địa Có Đáp Án
 • Đề Thi Ioe Lớp 3 Vòng 1 Đến 35

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Ioe Cấp Quận Huyện Năm Học 2022
 • Cấu Trúc Một Bài Thi Ielts Reading
 • Tuyển Tập Các Mẫu Đề Thi Ielts Reading Thử Cập Nhật Đến 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án (Đề Số 2)
 • Thi Ioe Cấp Tỉnh/thành Năm Học 2022
 • ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH _LỚP 3_ VÒNG 1- 35

  Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

  Section 2:

  1. Alice ……. A cat.

  A. you B. he C. she D. has

  2. My ….. is Jenny.

  A. your B. name C. game D. name’s

  3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

  A. Nice to meet you B. See you later

  C. Goodbye D. Good night

  4. I ….. Andy

  A. are B. am C. is D. you

  5. Stand ……, please.

  A. down B. up C. in D. on

  6. You …….. Long

  A. is B. be C. are D. am

  7. Goodbye ……..

  A. Nice to meet you. B. See you later

  C. Goodmorning D. Goodevening

  8. …… to …… you, Nam.

  A. Nice – meet B. Fine – hi

  C. You – me D. He – she

  9. Sit ……., please.

  A. down B. up C. in D. on

  10. ……… your name?

  A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

  Section 3: Fill the blank

  Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

  EI _ HT

  My name _ _ Peter

  TAB _ E

  SCHOOL-B _ G

  TH _ EE

  T _ ank you very much

  Hi, Alice. I _ _ Tommy

  TEACH _ R

  Hello, Mary. How _ _ _ you?

  Hi. How _ _ _ you?

  LỚP 3 – VÒNG 2 – NĂM HỌC 2011 – 2012

  Section 1: Find the honey- Answer the question.

  Section 1:The teacher is coming

  Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  Section 3: Smart monkey

  Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

  LỚP 3 – VÒNG 3 – NĂM HỌC 2011 – 2012

  Section 1: Cool Pair Matching

  Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

  Section 2: Fill the blank

  Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

  Wh _ t is this?

  Lis _ en to me, please.

  Let’s sing a s _ ng.

  St _ nd up!

  5. See _ _ _ again

  Bye. See you late _.

  Is this a penc _ l?

  This is _ doll.

  _ ice to meet you.

  No, it is n _ t.

  Section 3:Safe Driving

  1 2

  3 4

  LỚP 3 – VÒNG 4 – NĂM HỌC 2011 – 2012

  Section 1: Defeath the Goal Keeper

  Question 1:

  Question 2:

  Question 3:

  Question 4:

  Question 5:

  Question 6:

  Question 7:

  Question 8:

  Question 9:

  Question 10:

  Section 2: Find the honey

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ioe Lớp 3 Vòng 1 Đến 15 Luyện Thi Cấp Trường 2011
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing Task 2 Năm 2022
 • Trọn Bộ Đề Thi Thử Ielts 2022 Cần Ôn Luyện
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 2 Ngày 1/2/2020
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts Chuẩn Cho Năm 2022
 • Ioe Olympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 14 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Phần Reading Ielts
 • Tổng Hợp Đề Thi Năng Lực Tiếng Nhật Jlpt N3 Các Năm
 • Full Đề Thi Và Đáp Án Jlpt N3 Tháng 12/2018
 • Tìm Hiểu Ngay Về Cấu Trúc Đề Thi N3 Tiếng Nhật Để Không Trượt
 • Cấu Trúc Đề Thi Jlpt Theo Chuẩn
 • Câu 1

  I … Simon. Nice to meet you.

  A.

  am

  B.

  you

  C.

  he

  D.

  she

  Gợi ý trả lời

      

  Báo sai sót

  Câu 2

  Goodbye, Alice. – Bye. See you … .

  A.

  later

  B.

  later’s

  C.

  laters

  D.

  a later

  Gợi ý trả lời

      

  Báo sai sót

  Câu 3

  They … at school.

  A.

  am

  B.

  is

  C.

  are

  D.

  be

  Gợi ý trả lời

      

  Báo sai sót

  Câu 4

  have/ toys/ many/ I

  A.

  I have many toys.

  B.

  I many have toys.

  C.

  I have toys many.

  D.

  Gợi ý trả lời

      

  Báo sai sót

  Câu 5

  please./ your/ book/ Open

  A.

  Open your book, please.

  B.

  Open book your , please.

  C.

  Your open book, please.

  D.

  Gợi ý trả lời

      

  Báo sai sót

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giải Đề Thi Tham Khảo Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Arrowenglish Trung Tâm Luyện Thi Ielts
 • Review Đề Thi Ielts Cập Nhật Ngày 31/10/2020 Của Bạn Hồ Tấn Minh Quân
 • Tổng Hợp Bài Mẫu Ielts Writing 2022 (Update Liên Tục)
 • Xếp Hạng Các Chủ Đề Ielts Writing Phổ Biến 2022 Và Xu Hướng Ra Đề 2022
 • Ioe Lớp 3 Vòng 1 Đến 15 Luyện Thi Cấp Trường 2011

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Ioe Lớp 3 Vòng 1 Đến 35
 • Thi Ioe Cấp Quận Huyện Năm Học 2022
 • Cấu Trúc Một Bài Thi Ielts Reading
 • Tuyển Tập Các Mẫu Đề Thi Ielts Reading Thử Cập Nhật Đến 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án (Đề Số 2)
 • ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3

  LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15

  LỚP 3 – VÒNG 1 – NĂM HỌC 2011 – 2012

  Section 1: Cool Pair Matching

  Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

  Section 2:

  1. Alice ……. A cat.

  A. you B. he C. she D. has

  2. My ….. is Jenny.

  A. your B. name C. game D. name’s

  3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

  A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

  4. I ….. Andy

  A. are B. am C. is D. you

  5. Stand ……, please.

  A. down B. up C. in D. on

  6. You …….. Long

  A. is B. be C. are D. am

  7. Goodbye ……..

  A. Nice to meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening

  8. …… to …… you, Nam.

  A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

  9. Sit ……., please.

  A. down B. up C. in D. on

  10. ……… your name?

  A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

  Section 3: Fill the blank

  Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

  EI _ HT

  My name _ _ Peter

  TAB _ E

  SCHOOL-B _ G

  TH _ EE

  T _ ank you very much

  Hi, Alice. I _ _ Tommy

  TEACH _ R

  Hello, Mary. How _ _ _ you?

  Hi. How _ _ _ you?

  LỚP 3 – VÒNG 2 – NĂM HỌC 2011 – 2012

  Section 1: Find the honey- Answer the question.

  1 2

  3 4

  5 6

  Section 1:The teacher is coming

  Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

  1.

  Section 3: Smart monkey

  Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

  LỚP 3 – VÒNG 3 – NĂM HỌC 2011 – 2012

  Section 1: Cool Pair Matching

  Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

  Section 2: Fill the blank

  Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

  Wh _ t is this?

  Lis _ en to me, please.

  Let’s sing a s _ ng.

  St _ nd up!

  5. See _ _ _ again

  Bye. See you late _.

  Is this a penc _ l?

  This is _ doll.

  _ ice to meet you.

  No, it is n _ t.

  Section 3:Safe Driving

  1 2

  3 4

  5

  Question 2:

  Question 3:

  Question 4:

  Question 5:

  Question 6:

  Question 7:

  Question 8:

  Question 9:

  Question 10:

  Section 2: Find the honey

  1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing Task 2 Năm 2022
 • Trọn Bộ Đề Thi Thử Ielts 2022 Cần Ôn Luyện
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 2 Ngày 1/2/2020
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts Chuẩn Cho Năm 2022
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts Và Những Thay Đổi Năm 2022
 • Đáp Án Môn Eg12

  --- Bài mới hơn ---

 • 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12
 • Đáp Án Môn En02
 • Đáp Án Môn Eg13
 • Serrurier Paris 15, Serrurerie Vaugirard 75015
 • Đáp Án Môn Eg10.1
 • 1 Byte bằng bao nhiêu Bit?

  check_box

   8

  1000

  1024

  256

  1KB bằng bao nhiêu Byte?

  check_box

   1024

  1000

  256

  8

  Âm thanh đưa vào bài trình diễn

  không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

  thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

  thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide

  thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide

  ARPANET ra đời vào năm nào?

  check_box

   1969

  1968

  1970

  1971

  nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop

  nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web

  nhấn nút số 3 để mở My Documents

  nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word

  check_box

   nhấn nút số 3 để mở My Documents

  nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word

  nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop

  nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web

  nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web

  nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word

  nhấn nút số 3 để mở My Documents

  nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop

  Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều đối tượng không liền nhau?

  check_box

   Ctrl

  Alt

  Shift

  Tab

  Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều đối tượng liền nhau?

  check_box

   Shift

  Alt

  Ctrl

  Tab

  Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để làm tươi một trang web?

  check_box

   Refresh

  Back

  Home

  Next

  Bạn nhấp nút nào trên thanh công cụ để tìm kiếm thông tin trên WWW?

  check_box

   Search

  Home

  Next

  Refresh

  Bạn phải nhập ký tự nào đầu tiên khi nhập công thức?

  check_box

   

  # Value!

  #Name?

  False

  True

  Biểu thức =AVERAGE(4,6,7,8) trả lại kết quả là bao nhiêu?

  4

  25

  8

  6.25

  Biểu thức =Left(“HaNoi”) cho kết quả là bao nhiêu?

  Kết quả là chữ “H”

  Kết quả là chữ “Ha”

  Kết quả là chữ “i”

  Sai cú pháp

  # Value!

  #Name?

  False

  True

  Biểu thức =Sum(4,6,-2,9,s) trả lại kết quả là bao nhiêu?

  5

  #Name?

  17

  #Value!

  Biểu thức =TODAY() sau cho kết quả là bao nhiêu?

  Năm hiện tại

  Ngày tháng hiện tại

  Ngày tháng hiện tại trong hệ thống máy tính

  Tháng hiện tại

  Gioi

  Kha

  TB

  Yeu

  Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =Len(“Hanoi”)

  6

  5

  3

  4

  Biểu tượng Caculator dùng để làm gì?

  Tất cả đều đúng

  Thực hiện các phép tính số muc, logarit, lượng giác

  Thực hiện các phép toán số học

  Thực hiện các phép toán so sánh, chuyển đổi các số thập phân, thập phân, nhị phân

  Biểu tượng này có tác dụng gì?

  check_box

   Thêm hộp văn bản vào tờ chiếu

  Định dạng văn bản trong tờ chiếu

  In một tờ chiếu

  Xóa văn bản khỏi tờ chiếu

  Biểu tượng này có tác dụng gì?

  check_box

   Thêm dấu đầu dòng

  Căn lề trái

  Thêm một tờ chiếu mới

  Thêm số đầu dòng

  Biểu tượng này có tác dụng gì?

  check_box

   Thêm số đầu dòng

  Căn lề trái

  Thêm dấu đầu dòng

  Thêm một tờ chiếu mới

  Biểu tượng này có tác dụng gì?

  check_box

   Hoàn tác hành động cuối cùng

  Làm lại lệnh hoàn tác cuối cùng

  Tìm một hình ảnh

  Xóa một tờ chiếu

  Biểu tượng này là của

  check_box

   Internet Explorer

  Control Panel

  My Network Places

  Recycle Bin

  Biểu tượng này là của

  check_box

   Recycle Bin

  Control Panel

  My Computer

  My Network Places

  Biểu tượng Print Preview nằm ở đâu?

  check_box

   Thanh công cụ chuẩn

  Thanh công cụ định dạng

  Thanh công cụ in

  Thanh trạng thái

  Bộ giao thức nào được sử dụng trên Internet?

  check_box

   TCP/IP

  Apple Talk

  IPX/SPX

  NCP

  Bộ nhớ nào là bộ nhớ chỉ đọc?

  check_box

   ROM

  Đĩa cứng

  Đĩa mềm

  RAM

  Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong ?

  check_box

   RAM

  Đĩa CD

  Đĩa cứng

  Đĩa mềm

  Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7

  Địa chỉ bảng tính

  Địa chỉ hỗn hợp

  Địa chỉ tương đối

  Địa chỉ tuyệt đối

  Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là gì?

  Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

  Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

  Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

  Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

  Các tệp tin khuôn mẫu Excel có phần mở rộng là gi?

  check_box

   .xlt

  .dot

  .htm

  .xls

  Các thành phần chính trong một bảng tính worksheet gồm?

  cột

  dòng, cột, vùng, trang tính

  dòng

  vùng

  Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép làm gì?

  Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logi

  Tạo một tệp tin có chứa thư mục con

  Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.

  Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.

  Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép làm gì?

  Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.

  Tạo một tệp tin có chứa thư mục con

  Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.

  Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.

  Cái gì được hiển thị trong thanh công thức?

  check_box

   Giá trị đã tính toán của công thức

  Công thức của ô hiện hành

  Ghi chú của ô hiện hành

  Thông báo lỗi

  Chế độ nhìn nào cho phép bạn dễ dàng bố trí lại vị trí tờ chiếu?

  check_box

   Slide Sorter

  Normal

  Notes Page

  Slide Show

  Chế độ Slide Show làm gì?

  check_box

   Chiếu tờ chiếu toàn màn hình

  Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và cho phép soạn thảo văn bản

  Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và không cho phép soạn

  Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu

  Chế độ Slide Sorter làm gì?

  check_box

   Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và không cho phép soạn thảo văn bản

  Chiếu tờ chiếu toàn màn hình

  Hiển thị các tờ chiếu của bản trình diễn dưới dạng hình ảnh nhỏ và cho phép soạn thảo văn bản

  Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu

  Chèn 1 đoạn nhạc vào Slide và chọn kiểu chạy cho đoạn nhạc “ Play across slides” nghĩa là

  Đoạn nhạc sẽ chạy xuyên suốt các slide

  Tự động khi trình chiếu, đoạn nhạc sẽ thực hiện

  chạy hết đoạn nhạc mới chuyển slide

  Không biểu hiện gì

  Chiếc máy tính PC theo mô hình của IBM đầu tiên được ra đời vào năm nào?

  check_box

   1981

  1971

  1980

  1982

  Cho phép sinh viên sử dụng thông tin thuộc sở hữu của người khác trong cùng một báo cáo nghiên cứu khoa học mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu là:

  Luật bản quyền sáng chế

  Luật bản quyền tác giả

  Luật sở hữu trí tuệ

  Quy tắc sử dụng tài liệu hợp lý (không phải xin phép trong 1 số trường hợp nhất định) phải sử dụng.

  Chọn câu sai trong các câu sau Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,

  có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử

  có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án

  có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang

  không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2 ) như trong MS-Word

  Chọn câu sai trong các câu sau Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,

  không thể căn chỉnh thẳng hàng các hộp text box bằng nút lệnh

  không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)

  FTP

  Learning

  Telnet

  WWW

  Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Tiền thân của mạng Internet là ……….

  Mạng LAN

  Mạng Milnet

  Mạng Arpanet

  Mạng Wan

  Chọn lựa mục thực đơn nào để thêm tờ chiếu mới vào bản trình diễn?

  Insert Blank

  Chọn mục thực đơn nào để chiếu bản trình diễn?

  Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong tờ chiếu?

  Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng cho tờ chiếu?

  Chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng chuyển dịch giữa các tờ chiếu?

  Chọn mục thực đơn nào để thay đổi khoảng cách đoạn văn bản?

  Chọn mục thực đơn nào để thêm đầu trang và chân trang cho tờ chiếu?

  Chọn mục thực đơn nào để thêm số tờ chiếu vào các tờ chiếu?

  Chọn phát biểu đúng:

  Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.

  Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer

  Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt

  Chọn phát biểu đúng:

  check_box

   Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer

  Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.

  Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt

  Chọn phát biểu đúng:

  Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer

  Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt

  Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.

  Chọn phát biểu sai

  Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

  Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

  Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

  Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

  Chức năng của biểu tượng này là gì?

  check_box

   Tối đa kích thước cửa sổ

  Đóng cửa sổ

  Khôi phục kích thước cửa sổ

  Tối thiểu kích thước cửa sổ

  Chức năng của biểu tượng này là gì?

  check_box

   Đóng cửa sổ

  Khôi phục kích thước cửa sổ

  Tối đa kích thước cửa sổ

  Tối thiểu kích thước cửa sổ

  Chức năng của biểu tượng này là gì?

  check_box

   Thêm hộp văn bản vào tài liệu

  Áp dụng định dạng cho đoạn văn bản được chọn

  Căn lề hai bên cho đoạn văn được chọn

  Giảm độ thụt lề của đoạn văn bản được chọn

  Chức năng của nút này là gì?

  check_box

   Chèn hàm vào ô

  Chèn ảnh vào ô

  Chèn biểu đồ vào ô

  Chèn ký tự đặc biệt vào ô

  Chức năng làm tươi (refresh) của trình duyệt giúp chúng ta:

  Cắt kết nối giữa máy tính đang sử dụng và máy chủ

  Lấy thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ bộ nhớ cache của chính máy đang sử dụng

  Lấy về thông tin mới được cập nhật của trang web chúng ta đang xem từ hệ thống trang máy chủ

  Ngừng tải thông tin

  Chương trình dùng để truy nhập vào địa chỉ một một trang web nào đó để lấy thông tin được gọi là?

  Browser (trình duyệt)

  File Transfer Protocol (Giao thức truyền file)

  Server (máy chủ)

  Uniform Resource Locators (Bộ định vị tài nguyên đồng dạng)

  Có thể hồi phục (restore) các tệp tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng cách nào?

  mở Internet Explorer

  mở My Computer

  mở My Documents

  mở Recycle Bin

  Công thức = ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả là gì?

  136,000.22

  136000

  137,000.22

  137000

  Cookie được định nghĩa là gì?

  Là các tệp tin văn bản nhỏ lưu trữ thông tin về quá trình truy xuất Internet của người dùng hoặc các thông tin cá nhân mà người dùng đã từng khai báo

  Không có phương án nào đúng

  Cookie là tất cả những lựa chọn khác

  Là một chương trình nhỏ nằm trong máy chủ và lưu trữ thông tin kết nối Internet của các máy người dùng

  Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím

  End

  Esc

  Home

  Tab

  Danh sách các mục chọn trong thực đơn được gọi là gì?

  Đáp án khác

  Menu bar

  Menu options

  Menu pad

  Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạn?

  Đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn

  Không có ánh sáng chiếu vào

  Không có đáp án đúng

  Không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.

  Đâu không phải là đặc tính chính của máy PC?

  check_box

   Đĩa cứng dung lượng thấp

  Giá thành rẻ

  Phù hợp với nhiều loại người sử dụng

  Xử lý dữ liệu nhanh

  Đâu không phải là địa chỉ của trang web tìm kiếm thông dụng?

  check_box

   www.vnexpss.net

  www.altavista.com

  www.google.com

  www.panvn.com

  Đâu không phải là thiết bị ra?

  check_box

   Webcam

  Màn hình

  Máy chiếu

  Máy in

  Đâu không phải là thiết bị vào?

  check_box

   Màn hình

  Bàn phím

  Chuột

  Máy quét

  Đâu không phải là trình duyệt web?

  check_box

   Internet Browser

  Internet Explorer

  Netscape Navigator

  Opera

  Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang Web?

  check_box

   Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và các liên kết đến các trang siêu văn bản khác.

  Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó.

  Là trang văn bản chứa văn bản, hình ảnh.

  Là trang văn bản thông thường.

  Đâu là ứng dụng thư điện tử?

  check_box

   Outlook Expss

  Google

  Notepad

  Windows XP

  Để bảo vệ một sheet bằng password, ta phải vào :

  Data / Protection chọn Protect Sheet

  Edit /Protection chọn Protect Sheet

  Home/Format /Protection chọn Protect Sheet

  Tools / Protection chọn Protect Sheet

  Biểu đồ đường gấp khúc (Line)

  Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter)

  Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)

  Biểu đồ cột đứng (Column)

  Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)

  Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải

  Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng

  Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề

  Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề

  Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề

  = Left(“Hanoi”,2)

  = Mid(“Hanoi”,2)

  = Right(“Hanoi”,2)

  =Right(“Hanoi”,1)

  Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?

  Nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng

  Nháy chuột trái vào

  Nháy đúp chuột phải

  Nháy phải chuột vào

  Để chỉ in một vùng nào đó được chọn trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?

  Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print, chọn Print Selection

  Vào File/Print, chọn Print Active Sheets

  Vào File/Print, chọn OK

  Vào File/Print, chọn Print Entire Workbook

  Để chọn font chữ mặc định là “.VnTime” khi soạn thảo văn bản,bạn thực hiện thao tác nào sau đây?

  Vào Home/Font, chọn Font là “.VnTime”, nhấp chuột vào nút Set As Default

  Vào Home/ chọn Font chữ là “.VnTime”

  Trên thanh Formatting chọn Font là “.VnTime”

  Vào Home/Font, chọn Font là “.VnTime”

  =Upper(“HANOI”)

  =Lower(“HANOI”)

  =Len(“HANOI”)

  =Trim(“HANOI”)

  =Len(“Hanoi”)

  =Lower(“hanoi”)

  =Trim(“hanoi”)

  =Upper(“hanoi”)

  Để chuyển từ “KDHanoi” thành từ “KDHN”

  =Replace(“KDHanoi”, 4,2,“N”)

  =Replace(“KDHanoi”, 4,4, “HN”)

  =Replace(“KDHanoi”, 4,4, “N”)

  =Replace(“KDHanoi”,2, 4, “N”)

  Để đặt chế độ mỗi khi khởi động trình duyệt cho phép tạo một trang rỗng mới thì lựa chọn được dùng là gì khi cài đặt?

  Continue where you left off

  Không có lựa chọn nào đúng

  Open a specific page or set of pages

  Open the New Tab page

  Để di chuyển con trỏ trong bảng Table, ta dùng phím nóng. Vậy phím nóng Shift + Tab dùng để:

  Di chuyển con trỏ đến hàng trên

  Di chuyển con trỏ đến ô liền trước

  Phím nóng trên không có chức năng gì

  Thêm một tab vào ô

  Để di chuyển thư mục hoặc tệp tin ra ổ đĩa hoặc thư mục khác ta thực hiện như thế nào?

  Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Copy, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

  Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Cut, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

  Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Remove, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

  Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Rename, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

  Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là

  nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

  Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I

  Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

  Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

  Để đổi kiểu biểu đồ bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?

  Chart Tools Design/ Type group/ Change Chart Type

  Edit/ Change Chart Type

  Format/ Change Chart Type

  Home/Type group/Change Chart Type

  Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên cùng của cửa sổ.

  Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Close

  Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Exit

  Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Quit

  Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2016, trong thẻ Number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự gì?

  mm-dd-yy

  mm-dd-yyyy

  mmm-dd-yy

  mmm-dd-yyyy

  Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2016, trong thẻ Number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự gì?

  mmm-dd-yy

  mm-dd-yyyy

  mmm-dd-yyyy

  mm-dd-yy

  Để đưa họ tên của mình vào cuối mỗi slide làm tiêu đề chân trang, người thiết kế phải

  Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

  Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

  Để gạch dưới mỗi từ một nét đôi, ngoài việc vào Home/Font/Underline, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

  Ctrl + Shift + K

  Ctrl + Shift + W

  Ctrl + Shift + A

  Ctrl + Shift + D

  Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Home/Font/Underline, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

  Ctrl + Shift + A

  Ctrl + Shift + D

  Ctrl + Shift + K

  Ctrl + Shift + W

  Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File và chọn lệnh nào sau đây ?

  Open

  Save

  Save As

  Send To

  Để hiển thị được ngày theo mẫu sau 22/07/2000 ta phải dùng định dạng nào trong các dạng sau?

  dd/MM/yy

  dd/MM/yyyy

  mm/dd/yy

  mm/dd/yyyy

  Để hiển thị thực đơn này, bạn phải làm gì?

  check_box

   Nhấp chuột phải vào biểu tượng Start

  Nhấp chuột ba lần vào biểu tượng Start

  Nhấp chuột vào biểu tượng Start

  Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Start

  Để hiện/ẩn chế độ ô lưới trong bảng tính Excel ta làm theo cách nào?

  Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Page breaks

  Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Formulas

  Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Gridlines

  Vào View, chọn/bỏ chọn vào mục Sheet tabs

  Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp bàn phím

  Ctrl + C

  Ctrl + V

  Ctrl + X

  Ctrl + Z

  Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào?

  Vào File /Web Page Preview – Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

  Vào File/ Print/ Page Setup – Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

  Vào Format / Borders and Shading – Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

  Vào Insert /Page Number – Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

  Bấm nút Power trên hộp máy

  Bấm nút Reset trên hộp máy

  Nhấn tổ hợp phím Ctrl – Alt – Del, chọn mục Restart

  Từ cửa sổ màn hình nền nhấn nút Start – Shutdown, sau đó chọn mục Restart

  Để làm ẩn một cột hoặc nhiều cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn các cột cần làm ẩn, sau đó thực hiện thao tác nào?

  Vào Data/Format/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns

  Vào Insert/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns

  Vào Home/ Format/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns

  Vào View/ Format/ Hide & Unhide, chọn Hide Columns

  Để lưu lại địa chỉ trang web ưa thích, sử dụng tính năng nào của trình duyệt?

  Tất cả đều sai

  File/ Save

  Favorites/ Add Favorites

  Tool/ Manage Addon

  Để lưu lại tập tin chúng tôi đang mở, ta có thể

  Để lưu mới một tập tin đang mở mà không mất đi tập tin cũ, ta có thể

  Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây

  Để soạn một thư điện tử mới, bạn nhấp nút nào?

  check_box

   Compose

  Attachment

  Check Mail

  Send

  Để tạo định dạng khổ giấy mặc định là A4 khi soạn thảo văn bản trên Word 2013 ta thực hiện theo cách nào?

  Vào Page Layout/Size/ More Paper Size, chọn Paper với Paper size là A4

  Vào Page Layout/Size/ More Paper Size. Trong thẻ Paper chọn Paper size là A4, nhấn nút Set As Default

  Vào Fle/Print, chọn Page size A4

  Vào Page Layout, Size là A4

  Để tạo một bản trình diễn mới, bạn phải làm gì?

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Nhấp AutoContent Wizard trong ô tác vụ

  Nhấp biểu tượng New trên thanh công cụ

  Nhấp Blank Presentation trong ô tác vụ

  Để tạo một slide giống hệt slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng

  không thực hiện được

  Để thay đổi địa chỉ trang nhà (home page), bạn chọn thẻ nào trong hộp thoại Internet Options?

  check_box

   General

  Advanced

  Connections

  Content

  Để thay đổi đơn vị đo (inch, cm …), bạn chọn thẻ nào trong hộp thoại Options?

  check_box

   GENERAL

  EDIT

  PRINT

  VIEW

  Để thay đổi mẫu bố cục trình bày hòm thư thực hiện lần lượt các bước nào?

  Để thay đổi màu của đường gạch dưới các từ, bạn thực hiện thao tác nào sau đây?

  Home/Font/Font Color

  Home/Font/Text Highlight Color

  Home/Font/Underline

  Home/Font/Underline/Underline Color

  Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện

  Để thiết lập mật khẩu bảo vệ cho văn bản, bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây:

  Để thoát khỏi Windows và tắt hẳn máy tính ta nhấn vào nút Start/Shutdown hoặc Tunrn off Computer) và chọn …

  Log off

  Restart

  Shutdown

  Stanby

  Để thoát ra khỏi Excel, phương án nào sau đây là lựa chọn sai:

  Bấm tổ hợp phím Alt-F4

  Bấm tổ hợp phím Alt-F-X

  Nhấn phím Delete

  Vào File chọn Exit

  Để thực hiện các lựa chọn cho tìm kiếm nâng cao trên trang google thì thực hiện lần lượt

  Không có phương án nào đúng

  Ctrl + A

  Ctrl + O

  Ctrl + S

  Shift + S

  Để thực hiện in một bảng tính thì thực hiện như sau:

  Chọn Edit/Print

  Chọn File/Print

  Chọn File/Sheet/Print

  Chọn Tool/Print

  Để thực hiện thay đổi kiểu định dạng cho chữ số, chọn:

  File/Format

  Format/Number

  Home/Format/ Format Cells…/ Number

  Tool/Format Number

  Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

  Để tìm kiếm nhanh thông tin trang web nói về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03 thì:

  Chúng ta mở trang thông tin có địa chỉ www.vnn.vn

  Chúng ta mở trang web có địa chỉ mail.yahoo.com

  Chúng ta mở trang web có địa chỉ chúng tôi và thực hiện tìm kiếm

  Chúng ta sử dụng trang vàng Internet có trên web tại địa chỉ www.vnn.vn

  Để tìm kiếm thông tin trên Internet, bạn cần làm gì?

  check_box

   Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp Search.

  Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện

  Để xem lại danh sách địa chỉ các trang web đã duyệt trong thời gian gần đây cần sử dụng chức năng nào của trình duyệt

  Favorites

  History

  Media

  Search

  Để xem một trang Web, bạn gõ địa chỉ của trang đó vào đâu?

  check_box

   Thanh địa chỉ của trình duyệt

  Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt

  Thanh liên kết của trình duyệt

  Thanh trạng thái của trình duyệt

  Địa chỉ $A$1 là loại địa chỉ nào?

  check_box

   Tham chiếu tuyệt đối

  Tham chiếu chéo

  Tham chiếu hỗn hợp

  Tham chiếu tương đối

  Địa chỉ $A1 là loại địa chỉ nào?

  check_box

   Tham chiếu hỗn hợp

  Tham chiếu chéo

  Tham chiếu tương đối

  Tham chiếu tuyệt đối

  Địa chỉ chúng tôi là địa chỉ thuộc thể loại gì?

  Trang cộng đồng trực tuyến

  Trang thanh toán trực tuyến

  Trang thương mại điện tử, cho phép mua bán trực tuyến

  Trang tin tức

  Địa chỉ A1 là loại địa chỉ nào?

  check_box

   Tham chiếu tương đối

  Tham chiếu chéo

  Tham chiếu hỗn hợp

  Tham chiếu tuyệt đối

  Địa chỉ A10 được gọi là:

  Địa chỉ tuyệt đối

  Địa chỉ tương đối

  Địa chỉ hỗn hợp

  Địa chỉ tương đối 3 chiều

  Địa chỉ của ô thuộc hàng thứ ba và cột thứ ba là:

  check_box

   C3

  A3

  B3

  D3

  Địa chỉ nào trong các địa chỉ sau không phải là địa chỉ một trang web?

  mail.yahoo.com

  www.laodong.com.vn

  www.ngoisao.net/News/Home/

  [email protected]

  Địa chỉ thư điện tử nào là đúng?

  check_box

   [email protected]

  Abc

  [email protected]@yahoo.com

  Def.yahoo.com

  Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?

  check_box

   Trao đổi thư thông qua môi trường Internet

  Hội thoại trực tuyến

  Tìm kiếm thông tin

  Trao đổi thông tin trực tuyến

  Dịch vụ thư điện tử E-mail được sử dụng với mục đích?

  Dùng để soạn thảo văn bản

  Là các thông báo được gửi hoặc nhận về từ các người sử dụng khác trên mạng bằng phương tiện điện tử

  Tất cả các phương án đều đúng

  Dùng để trao đổi thông tin trên mạng Internet

  Điều nào sau đây được coi là lợi thế của thư điện tử so với thư tín thông thường gửi qua đường bưu điện

  Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm

  Thư điện tử luôn có độ an ninh cao hơn

  Thư điện tử luôn luôn được phân phát tới người nhận

  Tốc độ chuyển thư đến người nhận nhanh

  Định nghĩa của một giấy phép bản quyền là gì?

  Các thủ tục được sử dụng để truy cập vào một hệ điều hành hoặc ứng dụng

  Khả năng đăng nhập vào hệ thống máy tính đa người dùng

  Một sự bảo đảm pháp lý mà một máy tính sẽ làm việc như mô tả trong các tài liệu sản phẩm.

  Việc ủy quyền hợp pháp để sử dụng một sản phẩm phần mềm

  Folder Outbox hoặc Unsent Message của thư điện tử chứa cái gì?

  check_box

   Các thư đã soạn hoặc chưa gửi đi

  Các thư đã đọc

  Các thư đã nhận được

  Các thư đã xoá đi

  FTP là giao thức truyền và nhận thông tin dạng gì:

  Bất cứ thông tin gì lưu trữ trong các file

  Chỉ các phần mềm

  Chỉ các thông tin ảnh

  Chỉ các thông tin dưới dạng Text

  FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

  check_box

   File Transfer Protocol

  Fast Transfer Procedure

  Fast Transfer Protocol

  File Transfer Procedure

  check_box

   7

  10

  6

  9

  check_box

   5

  10

  8

  9

  Giá trị trả về trong ô A1 là bao nhiêu?

  check_box

   38

  19

  27

  33

  check_box

   10

  38

  6

  9

  Giáo dục và đào tạo qua internet thường được gọi là…

  Giáo dục tại gia đình

  Học trực tuyến (e-learning)

  Kết nối mạng xã hội

  Phát thanh qua web (podcasting)

  Giao thức (nghi thức) cho phép truyền tập tin thông qua môi trường mạng là:

  HTTP

  HTML

  FPT

  WWW

  Giao thức FTP được sử dụng để làm gì?

  check_box

   Truyền tệp

  Đăng nhập vào một máy ở xa

  Duyệt web

  Gửi thư điện tử

  Giao thức HTTP được sử dụng để làm gì?

  check_box

   Duyệt web

  Đăng nhập vào một máy ở xa

  Gửi thư điện tử

  Truyền tệp

  Hàm nào tính tổng giá trị của các đối số?

  check_box

   SUM

  Average

  Count

  Max

  Hàm nào trả về ngày tháng hiện thời của hệ thống?

  check_box

   Today

  Count

  Date

  Time

  ABS(N)

  MOD(N,M)

  PI()

  SUM(….)

  Hàm nào trong các hàm sau đây là hàm cho độ dài của chuỗi TEXT ?

  LEN(TEXT )

  LOWER(TEXT)

  PROPER(TEXT)

  UPPER(TEXT)

  Hãy chỉ ra đặc điểm của tin nhắn tức thời?

  Có thể có nhiều thông điệp cùng một lúc, tức thời

  Có thể gửi tin nhắn bảo mật

  Có thể gửi tin nhắn sử dụng mã số

  Có thể lưu trữ hoặc lưu các tin nhắn

  Hệ điều hành nào được sử dụng cho hệ điều hành mạng?

  check_box

   Tất cả đều đúng

  Novell Netware

  UNIX

  Windows NT Server

  Hệ thống mạng mà trong đó có máy chủ ứng dụng nhận các yêu cầu từ các máy trạm, sau đó thực hiện xử lý và gửi trả kết quả về cho các máy trạm đó để xử lý tiếp được gọi là?

  Hệ thống mạng Intranet

  Hệ thống mạng Internet

  Hệ thống mạng ngang hàng (Peer-to-Peer)

  Hệ thống mạng kiến trúc Khách – Chủ (Client/Server Architecture)

  Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ được gọi là gì?

  Control box

  Dialog box

  List box

  Text box

  Hộp thoại nào cho phép bạn thiết lập số chữ số được hiển thị sau dấu thập phân?

  check_box

   Format Cells

  AutoComplete

  AutoFormat

  Save As

  HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

  check_box

   Hyper Text Transfer Protocol

  Hyper Text Transfer Procedure

  Hyper Text Transmission Procedure

  Hyper Text Transmission Protocol

  Hướng giấy nào là mặc định trong Excel?

  check_box

   Dọc

  A3

  A4

  Ngang

  Hướng giấy nào là mặc định trong Word?

  check_box

   Dọc

  A3

  A4

  Ngang

  Kết quả khi thực hiện tìm kiếm qua trang chúng tôi với nội dung“Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản” filetype:pdf

  Các file có định dạng doc mà trong nội dung file có chứa cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”

  Các file có định dạng pdf mà trong nội dung file có chứa cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”

  Tất cả các nội dung có chứa cụm từ “chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản”

  Khi bạn xóa một tệp tin, nó thường được chuyển vào thùng rác (Recycle Bin). Nếu bạn muốn xóa tệp tin mà không chuyển nó vào thùng rác, bạn sử dụng phím nào?

  check_box

   Del+Shift

  Del

  Del+Ctrl

  Del+Tab

  Khi đang đọc một bức thư, cách nhanh nhất để trả lời thư cho người gửi là sử dụng nút nào?

  check_box

   Reply

  Attactment

  Compose

  Forward

  Khi đang đọc một bức thư, nếu bạn muốn chuyển tiếp thư tới người khác, bạn sử dụng nút nào?

  check_box

   Forward

  Attachment

  Relpy

  Relpy to All

  Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím nào?

  Ctrl-Page Up; Ctrl- Page Down

  End

  Home

  Page Up; Page Down

  Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

  Edit – New Slide

  File – New Slide

  Insert – New Slide

  Slide Show – New Slide

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện:

  Animation, rồi chọn Add  Animation

  Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện:

  Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện:

  File – Slide Layout…

  Format – Slide Layout…

  Insert – Slide Layout…

  View – Slide Layout…

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

  File – View Show

  Slide Show – View Show

  Tools – View Show

  Window – View Show

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:

  Cả 2 câu đều đúng

  Cả 2 câu đều sai

  Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Delete

  Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Remove

  Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng …

  My Computer hoăc My Network Places

  My Computer hoặc Recycle Bin

  My Computer hoặc Windows Explorer

  Windows Explorer hoặc Recycle Bin

  Khi đang soạn thảo trên phần mềm Word, nếu muốn mở 1 tệp thì ta chọn thẻ File sau đó chọn:

  Open

  Edit

  Save

  New

  Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn hủy bỏ thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

  Ctrl – V

  Ctrl – WORD

  Ctrl – X

  Ctrl – Z

  Khi đang soạn thảo, muốn thay đổi màu chữ ta thực hiện thao tác nào?

  View/Font và chọn màu phù hợp

  Insert/Font và chọn màu phù hợp

  Home/Font/Font color và chọn màu phù hợp

  Page Layout/Font và chọn màu phù hợp

  Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

  nhấn tổ hợp phím Alt + Tab

  nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab

  nhấn tổ hợp phím Esc + Tab

  nhấn tổ hợp phím Shift + Tab

  Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:

  Nháy chuột phải, rồi chọn End Show

  Nháy chuột phải, rồi chọn Exit

  Nháy chuột phải, rồi chọn Screen

  Nháy chuột phải, rồi chọn Return

  check_box

   Thư trả lời cho thư mà bạn đã gửi cho người đó

  Thư của nhà cung cấp dịch vụ E-mail mà ta đang sử dụng

  Thư mới

  Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là :

  Giá trị tham chiếu không tồn tại

  Không tham chiếu đến được

  Không tìm thấy tên hàm

  Tập hợp rỗng

  Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là :

  Tập hợp rỗng.

  Không tham chiếu đến được

  Không tìm thấy tên hàm

  Giá trị tham chiếu không tồn tại

  check_box

   Modem

  Bộ ghép kênh

  Card mạng

  Máy Fax

  Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:

  Window – Exit

  Edit – Exit

  View – Exit

  File – Exit

  Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có nghĩa rằng …

  cài đặt trình điều khiển in đã thành công

  máy in là máy móc chức năng

  máy in trực tuyến với máy tính

  trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại

  Khi muốn định dạng kí tự cho một đoạn văn bản đã được chọn ta chọn Home sau đó chọn:

  Drop Tab

  Font

  Paragraph

  Tab

  Khi muốn gửi kèm một tệp với thư điện tử, bạn nhấp nút nào?

  check_box

   Attachment

  Check Mail

  Compose

  Send

  Khi muốn gửi một email cho một địa chỉ a và muốn bí mật gửi cho một địa chỉ b chúng ta thực hiện đặt địa chỉ của a, b trong các mục To – Ccc – Bcc theo nguyên tắc:

  To a, Bcc b

  To a,b

  To a; Cc b

  To b, Bcc a

  Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?

  Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề

  Vào File/Print/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Gridlines

  Vào File/Print/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings

  Vào File/Print/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row to repeat at top

  Khi muốn lưu địa chỉ của một trang web yêu thích, bạn chọn mục nào trong thực đơn Favorites của trình duyệt web?

  check_box

   Add to Favorites

  Add Link

  Ogranize Favorites

  Save Favorites

  Khi muốn lưu một trang Web vào đĩa cứng để có thể đọc khi không kết nối Internet, bạn phải làm thế nào?

  Nhấp chuột phải vào trang Web và chọn Save

  Khi nào bạn nên lên lịch quét virus?

  Bất cứ khi nào bạn khởi động máy tính.

  Khi bạn bắt đầu thấy một số thông báo lỗi.

  Mỗi khi bạn tắt máy tính.

  Vào cuối mỗi tuần.

  Khi soạn thảo văn bản trong Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:

  ESC

  CapsLock

  Tab

  Ctrl

  Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy,bạn nhấn tổ hợp phím nào sau đây:

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – H

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – O

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – P

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – T

  chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án

  chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án

  chỉ được phép chèn phim vào giáo án

  có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án

  Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án

  Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án

  Chỉ được phép chèn phim vào giáo án

  Có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án

  Khi tiến hành thao tác gửi thư điện tử chúng ta có thể đính kèm thêm:

  Một file ảnh

  Một file chương trình có chứa virut

  Một file phim đã bị nén

  Tất cả các loại trên

  Khi vào File/Print/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?

  Căn chỉnh lề cần in

  Chỉnh chất lượng in

  Chỉnh cỡ giấy khi in

  Chỉnh hướng giấy in

  Khi vào Home/Format/Format Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

  Chỉnh Font chữ cho đoạn văn

  Chỉnh kích thước cho bảng tính cần chọn

  Chỉnh màu cho chữ

  Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn

  Khởi động máy tính thuộc giai đoạn nào của dòng chảy thông tin trong một máy tính?

  Mở một tập tin trong một chương trình ứng dụng

  Bắt đầu từ một chương trình ứng dụng

  Khởi động của máy tính

  Xóa các tập tin không mong muốn

  Làm thế nào để chọn một đoạn văn bản?

  check_box

   Nhấp đúp miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản

  Nhấp ba lần vào miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản

  Nhấp đúp vào một từ trong đoạn văn bản

  Nhấp miền chọn ở bên trái một dòng nào đó trong đoạn văn bản

  Làm thế nào để tắt máy tính đúng cách?

  Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown

  Bấm nút Power trên hộp máy

  Bấm nút Reset trên hộp máy

  Tắt nguồn điện

  Làm thế nào để xóa bỏ tệp tin?

  mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search

  nhắp chọn Internet Explorer.

  mở cửa sổ Files Manager

  mở cửa sổ My Computer.

  LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

  check_box

   Local Area Network

  Local Access Network

  Lost Access Network

  Lost Area Network

  Loại mạng nào kết nối các máy tính ở các khu vực địa lý khác nhau?

  check_box

   WAN

  LAN

  Mạng dựa máy chủ

  Mạng ngang hàng

  Loại tài liệu bằng văn bản có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép của bản quyền?

  Các tài liệu thương hiệu

  Tài liệu chưa được công bố

  Tài liệu có bản quyền

  Tài liệu phạm vi công cộng

  Loại tập tin nào thường chiếm không gian đĩa cứng ít nhất ?

  Âm nhạc

  Hình ảnh

  Văn bản

  Video

  Loại tập tin nào thường được ẩn?

  Tập tin tải về

  Tập tin hệ thống

  Tập tin tài liệu

  Tập tin nén

  Lựa chọn trong trường học: lý do hợp lệ để hạn chế truy cập của sinh viên với các mạng và Internet?

  Giảm sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc

  Ngăn chặn việc xem hoặc chỉnh sửa các tập tin hoặc thư mục nhất định, màn hình và các hoạt động trực tuyến bộ lọc

  Tất cả các đáp án trên

  Xác định một người dùng cụ thể trên mạng

  Mạng LAN là mạng liên kết giữa các máy tính trong phạm vi

  Giữa các quốc gia với nhau

  Giữa các thành phố đô thị với nhau

  Giữa hai máy tính với nhau

  Một tòa nhà, một phòng học, một phòng làm việc

  Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến

  chỉ các trang Web có trên mạng

  tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web

  chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo

  chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo

  Mở chương trình Microsoft PowerPoint, làm xong giáo án, lưu trữ vào My Doccuments của máy ta chọn lệnh nào sau đây

  Mỗi trang tính có bao nhiêu cột?

  check_box

   256

  128

  512

  64

  Mỗi trang tính có bao nhiêu hàng?

  check_box

   65536

  1000

  2000

  65000

  Một bảng tính worksheet bao gồm:

  256 cột và 65365 dòng

  256 cột và 65536 dòng

  265 cột và 65563 dòng

  266 cột và 65365 dòng

  Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?

  IFSUM

  Một hàm khác

  SUM

  SUMIF

  Một sổ tính Excel có thể chứa tối đa bao nhiêu trang tính?

  check_box

   255

  10

  100

  256

  Một thiết bị video không tương thích gây ra màn hình của bạn ngừng hoạt động. Làm thế nào bạn có thể khắc phục vấn đề ?

  Khởi động lại máy tính trong chế độ Gỡ lỗi (Debug Mode)

  Cài đặt lại hệ điều hành

  Thay thế màn hình

  Khởi động lại máy tính trong chế độ An toàn (Safe Mode)

  Một văn bản được soạn thảo trong MS Word được gọi là gì?

  Document

  Text Document

  WorkBook

  WorkSheet

  Mục đích của Folder History là gì?

  check_box

   Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm

  Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm trong phiên làm việc hiện hành

  Để liệt kế tất cả các website được viếng thăm nhiều nhất

  Để liệt kê tất cả các website ưa thích

  Mục Header của MS-Word được sử dụng để thực hiện chức năng gì?

  Chèn dòng chữ, hình ảnh.

  Chèn số trang đánh tự động cho văn bản.

  Chèn số trang theo dạng:

  Thực hiện cả ba điều trên

  Mục này cho phép bạn làm gì?

  check_box

   Thay đổi kích thước phông chữ

  Phóng to, thu nhỏ tài liệu

  Thay đổi kiểu dáng chữ (style)

  Thay đổi phông chữ

  Mục này cho phép bạn làm gì?

  check_box

   Phóng to, thu nhỏ tài liệu

  Thay đổi kích thước giấy

  Thay đổi kích thước phông chữ

  Thay đổi phông chữ

  Mục này cho phép bạn làm gì?

  check_box

   Thay đổi kiểu dáng chữ (style)

  Phóng to, thu nhỏ tài liệu

  Thay đổi kích thước phông chữ

  Thay đổi phông chữ

  Mục này cho phép bạn làm gì?

  check_box

   Thay đổi phông chữ

  Phóng to, thu nhỏ tài liệu

  Thay đổi kích thước phông chữ

  Thay đổi kiểu dáng chữ (style)

  Mục này được gọi là:

  Nút hoặc biểu tượng Start

  Nút Restart

  Nút Shutdown

  Thực đơn Start

  Mũi tên ở góc dưới bên trái của biểu tượng này có nghĩa gì?

  check_box

   Biểu tượng này là lối tắt

  Biểu tượng này không thể xóa

  Biểu tượng này là biểu tượng màn hình nền

  Biểu tượng này là không thể thiếu đối với hệ điều hành Windows.

  Mũi tên ở hình phía dưới cho biết điều gì?

  Có một thực đơn con

  Không còn tùy chọn nào nữa

  Mục bên trái mũi tên đã bị xóa

  Mục bên trái mũi tên là lối tắt

  Muốn ẩn thanh công cụ trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải

  không ẩn được

  nhấn Ctrl+ F1

  nhấn F1

  Muốn chèn một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa vào trong slide ta chọn

  Picture

  Muốn chèn thêm biểu đồ vào để minh họa cho văn bản. Bạn thực hiện thao tác nào sau đây?

  Insert/ Chart

  Insert/ Clip Art

  Insert/ WordArt

  Insert/Picture

  Muốn in tất cả các trang trong văn bản trước hết ta làm bằng cách chọn File, chọn Print trong vùng Page range chọn

  All

  Curent page

  Pages

  Selection

  Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill

  Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

  Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

  Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

  Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải

  Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, phương án nào sau đây là lựa chọn sai?

  Nhập dấu bằng (=) trước khi nhập số

  Nhập dấu hai chấm ( trước khi nhập số

  Nhập dấu nháy đơn (‘) trước khi nhập số

  Nhập dấu nháy kép (“) trước khi nhập số

  Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, phương án nào sau đây là lựa chọn sai?

  Nhập dấu bằng (=) trước khi nhập số

  Nhập dấu hai chấm ( trước khi nhập số

  Nhập dấu nháy đơn (‘) trước khi nhập số

  Nhập dấu nháy kép (“) trước khi nhập số

  Muốn sao chép định dạng của một dòng văn bản nào đó, bạn sẽ bôi đen dòng đó, sau đó:

  Nhấn chuột vào biểu tượng Copy trong thẻ Home

  Nhấn chuột vào biểu tượng Cut trong thẻ Home

  Nhấn chuột vào biểu tượng Format Painter trong thẻ Home

  Word không cho phép sao chép định dạng của một dòng văn bản.

  Muốn tăng tốc độ tải trang web trong trường hợp sử dụng đường kết nối Internet tốc độ thấp, bạn cần làm gì?

  check_box

   Bỏ tính năng tải ảnh

  Bỏ Cookies

  Giảm kích thước của Folder Temporary Internet Files.

  Giảm thời gian lưu History.

  New , Folder

  New Folder

  Muốn thay đổi màu nền hoặc tạo khung cho một đoạn văn bản đã được chọn ta chọn Page Layout sau đó chọn:

  Clipboad

  Font

  Page Borders

  Tab Stop

  Muốn tô nền cho 1 textbox trong slide hiện hành, sau khi đã chọn Textbox đó ta thực hiện

  Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

  Page Layout/Font

  Page Layout/Object

  Page Layout/Spacing

  Page Layout/Style

  Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải

  Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace

  Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete

  Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete

  Nếu bạn muốn chuyển toàn bộ phần văn bản được chọn sang định dạng viết hoa đầu mỗi từ thì bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?

  Home/ Change Case/ Sentence case

  Home/ Change Case/ Capitalize Each Word

  Home/ Change Case/ lowercase

  Home/ Change Case/ UPPERCASE

  Nếu bạn muốn gửi các bức ảnh mới chụp cho bạn bằng thư điện tử, bạn sử dụng thiết bị nào để đưa các bức ảnh đó vào máy tính?

  check_box

   Máy quét

  Bàn phím

  Chuột

  Máy ảnh số

  Nếu bạn nhấp chuột vào mục này, bạn sẽ thấy:

  check_box

   Thực đơn Start

  Hộp thoại Restart

  Hộp thoại Shutdown

  Windows Explorer

  Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=$B$1+$C$1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là

  check_box

   $B$1+$C$1

  $B$1+$C$2

  $B$2+$C$1

  $B$2+$C$2

  Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B$1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là

  check_box

   B$1+C2

  B$1+C1

  B$2+C1

  B$2+C2

  Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là

  check_box

   B2+C2

  B1+C1

  B1+C2

  B2+C1

  Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows below thì ta đã

  thêm vào bảng 3 ô

  thêm vào bảng 3 cột

  thêm vào bảng 3 dòng

  thêm vào bảng 1 dòng

  check_box

   Thư bạn gửi đã được gửi đi, nhưng không tới được người nhận

  Đó là thư của người nhận thông báo việc không mở được thư

  Đó là thư của nhà cung cấp dịch vụ

  Thư bạn gửi đã được gửi đi, nhưng người nhận không đọc

  Nếu một máy tính bị nghi ngờ là nhiễm virus thì cách thức tốt nhất để kiểm tra và diệt virus là gì?

  Cài đặt lại hệ điều hành, sau đó cài đặt lại tất cả các chương trình ứng dụng khác

  Cài đặt một chương trình chống virus, quét virus các ổ đĩa của máy tính và cho chương trình này loại bỏ virus

  Khởi động lại máy tính và sau đó xóa tất cả những tập tin bị nghi ngờ nhiễm virus

  Lưu trữ dự phòng các tệp tin của máy tính và hồi phục chúng bằng việc sử dụng những tập tin dự phòng này

  Người truy cập trái phép vào máy tính của bạn và lấy cắp thông tin được gọi là gì?

  Hacker

  Docker

  Staker

  Cracker

  Nhấn Ctrl+B có tác dụng gì?

  check_box

   Định dạng chữ đậm cho văn bản

  Định dạng gạch chân cho văn bản

  Định dạng nghiêng cho văn bản

  Tăng kích thước văn bản

  Nhấn Ctrl+I có tác dụng gì?

  check_box

   Định dạng nghiêng cho văn bản

  Định dạng chữ đậm cho văn bản

  Định dạng gạch chân cho văn bản

  Tăng kích thước văn bản

  Nhấn Ctrl+U có tác dụng gì?

  check_box

   Định dạng gạch chân cho văn bản

  Định dạng chữ đậm cho văn bản

  Định dạng nghiêng cho văn bản

  Tăng kích thước văn bản

  check_box

   Chuyển tới ô bên cạnh bên phải

  Chuyển tới ô bên cạnh bên trái

  Chuyển tới ô bên cạnh phía dưới

  Chuyển tới ô bên cạnh phía trên

  Nhấn tổ hợp phím Ctrl+

  Alt+ C

  Ctrl+ B

  Ctrl+ Shift+ B

  Shift+ B

  Trong MS Word 2013, tổ hợp phím nào được dùng để lưu văn bản?

  Ctrl+ N

  Ctrl+ P

  Ctrl+ S

  Shift+ O

  Trong MS Word 2013, tổ hợp phím nào được dùng để tạo một văn bản mới?

  Ctrl+ O

  Ctrl+ S

  Ctrl+ P

  Ctrl+ N

  Trong MS Word 2022, để xoá bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn, ta nhấn tổ hợp phím gì?

  Ctrl+ Delete

  Ctrl+ Enter

  Ctrl+ Space

  Shift+ Space

  Trong mục Insert/Drop Cap/Drop Cap Options, phần Distance from text dùng để xác định khoảng cách:

  Giữa ký tự Drop Cap với ký tự tiếp theo

  Giữa ký tự Drop Cap với lề phải

  Giữa ký tự Drop Cap với lề trái

  Giữa ký tự Drop Cap với toàn văn bản

  Trong mục Page Laypout/ Margins, lựa chọn Mirrored dùng để:

  Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn bản

  Đặt lề cho các section đối xứng nhau

  Đặt lề cho các trang chẵn và lẻ đối xứng

  Đặt lề cho văn bản cân xứng

  Trong mục Paragraph của thẻ Home, chọn Numbering để ký hiệu số đề mục. Nếu muốn chọn thông số khác ta chọn mục Define New Number Format. Hộp thoại Define New Number Format sẽ được hiện ra. Mục Number Format trong hộp thoại này dùng để:

  Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets

  Hiệu chỉnh ký hiệu của Number

  Thay đổi font chữ

  Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị

  Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – H là:

  Chức năng thay thế trong soạn thảo

  Định dạng chữ hoa

  Lưu tệp văn bản vào đĩa

  Tạo tệp văn bản mới

  Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

  Mở một văn bản mới

  Mở một văn bản đã có

  Lưu văn bản vào đĩa

  Đóng văn bản đang mở

  Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

  Edit – Drop Cap

  Format – Drop Cap

  Insert – Drop Cap

  View – Drop Cap

  Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

  Bấm phím Enter

  Bấm phím mũi tên di chuyển

  Bấm phím Space

  Bấm phím Tab

  Trong soạn thảo Word 2013, muốn đánh số trang cho văn bản vị trí chân trang, ta thực hiện:

  Format/Page Numbers

  Insert/Page Numbers/ Bottom of Page

  Insert/Page Numbers/ Page Margins

  Insert/Page Numbers/ Top of Page

  Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

  Tools – Insert Table

  Insert – Insert Table

  Insert/Table/Insert Table

  Format – Insert Table

  Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:

  CapsLock

  Del

  Insert

  Tab

  Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại kích thước giấy in, ta thực hiện:

  File – Properties

  File – Print Preview

  Page Layout – Print

  Page Layout – Size

  Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

  Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

  Landscape

  Left

  Right

  Portrait

  Trong trình duyệt Google Chrome để thay đổi thư mục lưu trữ các tài nguyên tải về ta thực hiện

  Không có phương án nào đúng

  Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?

  check_box

   Hiển thị thư mục cấp trên

  Hiển thị màn hình nền

  Hiển thị nội dung của ổ đĩa mềm

  Hiển thị thư mục cấp dưới

  Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?

  check_box

   Xóa mục đang chọn

  Cắt một mục vào ClipBoard

  Dừng việc chạy một mục

  Sao chép một mục vào ClipBoard

  Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng này là gì?

  check_box

   Cho phép bạn chọn tùy chọn hiển thị

  Cắt một mục vào ClipBoard

  Sao chép một mục vào ClipBoard

  Xóa mục đang chọn

  Trong Windows Explorer, muốn tạo thư mục con, ta dùng lệnh nào?

  Trong Windows Explorer, ngoài các thành phần như Explorer bar, Explorer view, Tool bar, Menu bar, còn có thành phần nào khác?

  Đáp án khác

  Menu bar

  Status bar

  Task bar

  Trong Windows Explorer, phím nào được sử dụng để đổi tên một tệp tin?

  check_box

   F2

  F1

  F3

  F4

  Trong Windows Explorer, ta có thể đổi tên một file đã chọn bằng cách nào?

  Bấm phím F2

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  vào File chọn Rename

  Trong Windows Explorer, tên của thư mục nào sau đây là không hợp lệ?

  [email protected]#$%^

  ;ab1234~

  1+2 =3

  ID:1234

  Trong Windows, làm cách nào để thực hiện việc tính toán đơn giản?

  Start/Program/Acessories/Calculator

  Start/Program/Acessories/NotePad

  Start/Program/Acessories/Paint

  Start/Program/Acessories/Wordpad

  Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

  Đóng các cửa sổ đang mở

  Tạo đường tắt để truy cập nhanh

  Tất cả đều sai

  Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

  Trong Word 2013, bạn thực hiện thao tác nào để hiển thị thanh thước ngang và dọc ?

  View / Ruler

  View / Toolbars / Drawing

  View / Toolbars / Formating

  View / Toolbars/ Standard

  Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5

  Vào Home/Line and Paragraph Spacing/ Line Spacing Options, chọn Line Spacing là 1.5 lines

  Vào Home/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5 lines

  Vào Home/Line and Paragraph Spacing, chọn 1.5

  Trong Word 2013, làm thế nào để chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường?

  Vào Table/Convert, chọn Text to Table

  Bỏ đường viền cho bảng

  Copy toàn bộ nội dung trong bảng dán ra một vùng khác trên văn bản

  Vào Layout/Convert to Text

  Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – A

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – C

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – V

  Bấm tổ hợp phím Ctrl – X

  Trước khi in nếu muốn đặt lề cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:

  Layout

  Margins

  Normal view

  Page break

  Trước khi in nếu muốn thay đổi hướng in cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:

  Margins

  Orientation

  Page break

  Size

  Trước khi in ta phải chọn cỡ giấy định in bằng cách, chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:

  Page break

  Margins

  Normal view

  Size

  Các Slide không tự động trình chiếu

  Các Slide phải tuân thủ sự theo trình tự là trình chiếu lâu hơn 00 05 giây

  Chỉ cần kích chuột một lần Slide được trình chiếu 00 05 giây bắt đầu từ Slide hiện hành được trình chiếu

  Mỗi Slide được trình chiếu 00 05 giây bắt đầu từ Slide hiện hành được trình chiếu

  Việc tìm hiểu yêu cầu hệ thống được thực hiện trong giai đoạn nào của chu trình phát triển hệ thống?

  check_box

   Phân tích

  Kiểm thử

  Thiết kế

  Triển khai

  Việt Nam chính thức tham gia Internet vào năm nào?

  check_box

   1997

  1990

  1998

  2000

  Với cách hiển thị như sau trong màn hình cửa sổ thư yahoo: Inbox(5) Spam(1), thì phát biểu nào sau đây là chính xác nhất

  Thư mục Inbox có 5 thư chưa đọc và thư mục Spam có 1 thư chưa đọc

  Có 5 thư trong thư mục Inbox

  Thư mục Spam có 1 thư có chứa vi rút

  Có 5 thư trong thư mục Inbox và 1 thư trong thư mục Spam

  WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

  check_box

   World Wide Web

  Whole World War

  Whole World Wet

  Working With Web

  Yếu tố nào không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính?

  Dung lượng RAM

  Không gian trống trong đĩa cứng

  Kích thước của máy tính

  Tốc độ vi xử lý

  --- Bài cũ hơn ---

 • 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04
 • Đáp Án Đề Thi Minh Họa Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Lần 2 Môn Hóa Học
 • Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Thpt Quốc Gia 2022 Môn Hóa Học
 • Cam 7, Test 1, Reading Pas 2
 • Ielts Academic Reading: Cambridge 7, Test 1: Reading Passage 2; Making Every Drop Count; With Top Solutions And Step
 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Tỉnh Hà Nam
 • Đề Chính Thức Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thpt Chuyên Hà Nam Năm Học 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Hà Tĩnh
 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Lạng Sơn
 • Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi vào lớp lớp 10 THPT sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, trang điểm thi lớp 10 xin cung cấp cho các bạn đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán kèm đáp án năm học 2022 – 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế

  Các bạn học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm 2022 với kết quả sớm nhất bằng cách soạn tin nhắn đăng ký nhận điểm thi tới tổng đài 6722 bằng cú pháp:

  DL HUE SBD gửi 6722

  Trong đó:

  HUE: viết liền không dấu;

  SBD: Là số báo danh của bạn.

  (Phí: 15.000 đồng/tin)

  Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, SBD là 123789

  Cú pháp soạn tin: DL HUE 123789 gửi 6722

  Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2022: Đang cập nhật…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Thpt Chuyên Tphcm 2022
 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Bắc Ninh Năm Học 2014
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định 2022
 • Đề Thi Vào 10 Toán Học Bình Định 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Hải Dương
 • 350 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tập Huấn Môn Âm Nhạc
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Tập Huấn Môn Âm Nhạc
 • Tuyển Chọn Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Phần Sinh Thái Từ Các Đề Thi Thpt Quốc Gia
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp Phần 4 Và Đáp Án
 • Tài Liệu Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh
 • 18 Tháng 09, 2022

  Lịch sử là một môn học được đưa vào hình thức thi trắc nghiệm trong kì thi tốt nghiệp THPT và Đại học Quốc gia. Đây là hình thức thi khá mới với các em, nên còn nhiều bỡ ngỡ và chưa hình dung được hệ thống các câu hỏi có thể xảy ra trong nội dung thi.

  Câu 1: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?A. Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

  B. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra

  C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

  D. Để tăng cờng sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nớc t bản chủ

  nghĩa.

  Câu 2 : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

  A. Công nghiệp chế biến

  B. Nông nghiệp và khai thác mỏ

  C. Nông nghiệp và thương nghiệp

  D. Giao thông vận tải.

  A. Ở Việt Nam có trữ lợng than lớn.

  B. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

  C. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc

  Câu 4 : Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

  D. Tất cả cùng đúng.

  A. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp

  B. Biến Việt Nam thành thị trờng tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất

  C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp

  Câu 5: Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt đợc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  D. Câu A và B đều đúng

  A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

  B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

  C. Năm 1961, Liên Xô đa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất

  D. Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cờng quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 8 Trường Thcs Khương Đình
 • 130 Câu Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Và Đáp Án
 • Share Trọn Bộ Test Giải Phẫu (Có Đáp Án)
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giải Phẫu Học 2022
 • Đáp Án 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Chương Trình Gdpt Tổng Thể
 • Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án
 • Đề Thi Lớp 10 Môn Toán
 • Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Công Bố Phương Án Tuyển Sinh 2022
 • Tuyển Sinh Năm 2022: Sơ Tuyển Vào Trường Quân Đội Từ Ngày 1/3
 • Chi Tiết Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2022 Trường Sỹ Quan Lục Quân 1
 • đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

  Sở GD-ĐT chúng tôi cho biết đang khẩn trương tiến hành các công tác làm phách, chấm thi và chấm bài. Theo dự kiến, Sở sẽ công bố kết quả thi vào ngày 27/7.

  Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 27 đến 29/7.

  Đáp án chính thức môn Toán thi lớp 10 TPHCM 2022 …

  https://vietnamnet.vn

   › Giáo dục › Tuyển sinh

  19 thg 7, 2022 — 

  Sở GD-ĐT chúng tôi vừa công bố đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh năm 2022. Quý phụ huynh và các em học …

  Đáp án đề thi lớp 10 môn Toán năm 2022 của Hà Nội …

  https://vietnamnet.vn

   › Giáo dục

  Bạn đã truy cập trang này vào ngày 28/01/2021.

  Đề thi và đáp án chính thức môn Toán vào lớp 10 chúng tôi …

  https://bnews.vn

   › Kinh tế & Xã hội

  19 thg 7, 2022 — 

  Tiếp tục Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 17/7, hơn 82.000 học sinh trong thành phố đã hoàn thành …

  Bạn đã truy cập trang này vào ngày 28/01/2021.

  Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chúng tôi năm …

  https://viettimes.vn

   › tra-cuu-online-dap-an-de-thi-tuyen-s…

  17 thg 7, 2022 — 

  Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2022 được VietTimes cập nhật liên tục, cung cấp thông tin tham khảo cho thí sinh …

  Mọi người cũng tìm kiếm

  Kết quả Toán tuyển sinh 12 2022Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Hà NộiĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2022

  De thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 TPHCMĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 TPHCMDe thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán có đáp an

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán – Tin tuyển sinh 247

  https://thi.tuyensinh247.com

   › de-thi-vao-lop-10-mon-t…

  Đáp án và Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT năm 2022 – 2022 Hà Nội, HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng,…và tất cả các tỉnh trên.

  Bạn đã truy cập trang này vào ngày 28/01/2021.

  Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Toán tỉnh Sơn La

  https://thi.tuyensinh247.com

   › dap-an-de-thi-vao-lop-1…

  22 thg 7, 2022 — 

  Chi tiết đề và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Sơn La năm học 2022-2021 được cập nhật bên dưới, … Tuyển sinh lớp 10 Sơn La 2022.

  Tiệm hoa chia buồn Tân Biên 

  Tiệm hoa chia buồn Tân Châu 

  Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Sơn La năm 2022

  https://doctailieu.com

   › … › Đề Thi – Đáp Án

  Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Sơn La năm 2022 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi môn Toán vào lớp 10 môn Toán tỉnh Sơn La hôm nay.

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chúng tôi năm 2022

  https://www.baogiaothong.vn

   › dap-an-de-thi-vao-lop-…

  17 thg 7, 2022 — 

  HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2021. Theo đó, năm học tới, thành phố có 240 trường gồm THPT công lập, trung tâm …

  Đề tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 – 2022 môn Toán sở …

  https://www.onluyen.vn

   › Tài liệu

  Đề tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 – 2022 môn Toán sở GDĐT Sơn La đã được cập … 110 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán – Có hướng dẫn giải và đáp án.

  Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2022 – 2022 của Hà Nội (3 môn)

  https://download.vn

   › Học tập › Đề thi vào Lớp 10

  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2022 sở GD&ĐT Hà Nội Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn năm 2022. Giới thiệu Tải về Bình …

   Xếp hạng: 4 · ‎6 phiếu bầu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Khối Thi Xét Tuyển Đại Học
 • Các Khối Thi Đại Học Và Môn Thi
 • Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông: 80% Chỉ Tiêu Cho Xét Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt
 • Tuyển Sinh Năm 2022 Của Trường Trung Cấp Kinh Tế
 • Top 10 Trang Web Luyện Thi Và Học Online Uy Tín Cho Học Sinh
 • 10 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 (Có Đáp Án)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 5 Cấp Huyện Môn Thi: Tiếng Việt
 • Đề Thi Hsg Tiếng Việt Lớp 5
 • Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt
 • Ma Trận Đề Thi Học Kỳ I Môn: Tin Học Lớp: 6
 • Đề Thi Chất Lượng Học Kì Ii
 • tiếng việt 5- Đề 1

  Câu 1: a. Xếp các từ sau thành hai nhóm : Từ ghép và từ láy

  Châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn.

  b.Cho các từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi, mơ màng, mơ mộng.

  -Xếp các từ trên thành hai nhóm: Từ ghép và từ láy. Cho biết tên gọi của kiểu từ ghép và kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên.

  c.Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại, 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 1 từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ, sáng, lạnh.

  Câu 2: Phân biệt từ ghép, từ láy trong các từ sau:

  Bình minh, linh tính, cần mẫn, tham lam, bao biện, bảo bối, căn cơ, hoan hỉ, hào hoa, hào hứng, ban bố, tươi tốt, đi đứng, buôn bán, mặt mũi, hốt hoảng, nhỏ nhẹ, bạn bè, cây cối, máy móc, tuổi tác, đất đai, chùa chiền, gậy gộc, mùa màng, chim chóc, thịt gà, óc ách, inh ỏi, êm ái, ốm o, ấp áp, ấm ức, o ép, im ắng, ế ẩm.

  Câu 3: “Chú chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.”

  Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu trên.

  Câu 5: Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ của Bác Hồ:

  “Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

  Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

  Câu 6: Xác định từ loại của các từ niềm vui, nỗi buồn, cái đẹp, sự đau khổ.

  Đáp án-Đề 1

  Câu 1: a. Xếp các từ sau thành hai nhóm : Từ ghép và từ láy

  Châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn. (Trả lời: Từ láy: chậm chạp, mê mẩn, mong mỏi, tươi tắn, vương vấn.

  Từ ghép: châm chọc, mong ngóng, nhỏ nhẹ, tươi tốt, phương hướng.

  b.Cho các từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi, mơ màng, mơ mộng.

  -Xếp các từ trên thành hai nhóm: Từ ghép và từ láy. Cho biết tên gọi của kiểu từ ghép và kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên. (Trả lời -Từ ghép : xa l

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2022
 • Bản Mềm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 (35 Tuần)
 • Đề Thi Giữa Học Kì Ii Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ I Môn: Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Tiếng Việt Giữa Kì I
 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Hà Nam Năm 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Hưng Yên Năm 2013
 • Đáp Án Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Đà Nẵng 2013
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Quảng Ninh Năm Học 2012
 • Đề, Đáp Án Môn Toán Vào Lớp 10 Nghệ An Năm Học 2012
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Đồng Nai Năm 2014
 • Share bài viết lên Link hay

  Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nam năm 2013

  Đề thi lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm 2013

  Lưu ý: tên tỉnh viết liền, không dấu.

  Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Hà Nam, SBD là 041234

  Môn Văn

  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10THPT HÀ NAM NĂM HỌC: 2013 -2014 Ngày thi 25 /6 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: NGỮ VĂN

  Thời gian làm bài: 120 phút

  Câu 1:(1,0 điểm):

  (không kể thời gian giao đề)

  Thế nào là hàm ý? Tìm câu chứa hàm ý có trong đoận trích sau và cho biết nội dung của hàm ý.

  – Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

  Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào lền, tay cvầm một cái làn.

  Câu 2 ( 2,0 điểm) :

  ( Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)

  Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

  Đã thấy trong Sương hàng tre bát ngát

  Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

  Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

  Câu 3(3,0 điểm) :

  1. Khổ thơ trên trích trongbài thơ nào ? Của ai ? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
  2. Phân tích ngắn gọn ý nghĩa hình ảnh hàng tre trong đoạn thơ trên.

  Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái sáu tuổi thì phát hiện rảơ mỗi ngăn túi là một đôi găng tay. Nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi tôi bảo con : ” Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo ? “. Con tôi trả lời : ” Con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh “.

  (Theo Tuổi mới lớn, NXB Trẻ)

  Câu 4 (4,0 điểm) :

  1. Trong câu chuỵên có sử dụng cách dẫn trực tiếp. Chép lại lời dẫn trực tiếp đó.
  2. Em hãy đặt một nhan đề cho câu chuyện trên.

  Xem, tra cứu điểm thi lớp 10 63 tỉnh/TP tại:

  Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Hà Nam, SBD là 041234

  Bài cùng chuyên mục

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Hà Nội Năm 2013
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Hải Dương Năm 2013
 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Quảng Ngãi Năm 2013
 • 11 Điều Nên Biết Về Trường Đại Học Rất Đặc Biệt
 • Bí Kíp Ôn Luyện Cho Bài Test Anh Văn Đầu Vào
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100