Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Quảng Ngãi: Hình ảnh đầu tiên tại nơi bão số 9 Molave vào đất liền sau 15 giây