Xem Nhiều 5/2023 #️ Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 # Top 10 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 5/2023 # Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài thi quốc tịch của Úc đang được cải tiến, với việc Chính phủ Liên bang sẽ đưa ra các câu hỏi bổ sung về các giá trị của quốc gia.

Link tải tài liệu cập nhật (94 trang):

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship-subsite/files/our-common-bond-15112020.pdf

Bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, đòi hỏi phải đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝟕𝟓% 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 để hoàn thành.

𝟓 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟎 câu hỏi trắc nghiệm sẽ kiểm tra các công dân về các giá trị của sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và dân chủ. Các thí sinh sẽ phải trả lời chính xác tất cả các câu hỏi về giá trị quốc gia. Đây là lần đầu tiên bài thi được nâng cấp trong hơn một thập kỷ qua.

𝑽𝒊́ 𝒅𝒖̣ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:

– Tại sao việc tất cả công dân đều bỏ phiếu lại quan trọng?

– Tất cả mọi người ở Úc có nên nỗ lực học tiếng Anh không?

– Tại Úc, luật tôn giáo có lấn át luật Úc không?

💬

💬

Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc cải tiến bài thi cũng sẽ nhấn mạnh kỹ năng tiếng Anh nhiều hơn. Theo ông “𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰̂𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘶́ 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘶̛̣𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘪 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̛ 𝘰̛̉ 𝘜́𝘤 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘩𝘰̣ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘰̣̂ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘵𝘰̂́𝘵.”

Đó là một kỹ năng quan trọng mà những người định cư ở Úc cần phải có để có cuộc sống tốt nhất có thể ở Úc.

“Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ. 𝑉𝑖̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣, 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈́𝑐, đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖. 𝑁𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖.”

💬

💬

Quyền Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di trú và Các vấn đề Đa văn hóa – Alan Tudge cho biết các câu hỏi mới là một bổ sung quan trọng cho bài thi.

“𝐶𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑈́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑈́𝑐. 𝐵𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑖̣𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛.”

Các câu hỏi trong bài thi hiện tại tập trung vào lịch sử và chính phủ Úc.

Sẽ không có thay đổi về trình độ tiếng Anh hoặc yêu cầu cư trú để có quốc tịch.

Bất chấp những hạn chế của đại dịch COVID-19, hơn 85.000 người đã trở thành công dân Úc kể từ ngày 31/3.

Chi tiết

⤵️

⤵️

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/test-and-interview/our-common-bond

𝗕𝗮̀𝗶 𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗮 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗜̣𝗖𝗛 𝗨́𝗰

🇭🇲

🇭🇲

https://www.facebook.com/iemcglobal/posts/2881489021942361

IEMC TEAM

DU HỌC – ĐỊNH CƯ ÚC

Bài Thi Quốc Tịch Úc Sẽ Thay Đổi Lớn Từ Tháng 11/2020

Qua hơn một thập niên, bài thi quốc tich Úc sẽ được thay đổi để tập trung phần lớn vào các giá trị của nước Úc.

Trong thông báo tuần trước, Bộ trưởng Bộ Di trú Úc – ông Alan Tudge cho biết:

“Các giá trị Úc rất quan trọng vì chúng giúp định hình nước Úc. Đó là lý do tại sao rất nhiều người muốn trở thành công dân Úc. Chính phủ yêu cầu những người nộp đơn xin nhập tịch cần phải hiểu sâu hơn các giá trị của Úc trước khi họ đọc lời tuyên thệ…”

Kể từ ngày 15/11/2020, bài kiểm tra quốc tịch Úc mới sẽ được ban hành, trong đó cập nhật và thay đổi một số câu hỏi về giá trị của nước Úc. Bài thi quốc tịch mới sẽ bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong đó có 5 câu hỏi mới về giá trị Úc, các thí sinh phải đạt đủ yêu cầu:

Đạt từ 75% số điểm để hoàn thành

Trả lời chính xác 5 câu hỏi mới

Ngoài ra, các tiêu chí về trình độ tiếng anh hoặc thời gian cư trú vẫn giữ nguyên như trước.

Một số câu hỏi tham khảo về giá trị của nước Úc:

Tại sao tất cả công dân Úc phải bỏ phiếu trong đợt bầu cư Quốc hội?

Công dân Úc có nên nổ lực học tiếng anh hay không?

Có nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người hay không?

Mọi người có được tự do lựa chọn người mà họ sẽ kết hôn (hay không kết hôn) không?

Người chồng có thể bạo hành vợ nếu cô ấy không vâng lời (hoặc không tôn trọng) anh ấy không?

Nam và nữ có cần được bình đẳng về cơ hội khi theo đuổi các mục tiêu và lợi ích của họ không?

Bạn có thể kích động bạo lực đối với một người, hoặc một nhóm người, nếu bạn bị xúc phạm không?

Mọi người có nên khoan dung đối với những người có quan điểm khác mình không?

Kể từ năm 1949 hơn 5 triệu người đã trở thành công dân Úc, riêng 5 năm qua Úc đã cấp quốc tịch cho hơn 686.000 người.

Tính đến ngày 31/8 Úc còn tồn đọng 159.846 hồ sơ xin quốc tịch. Bộ Nội vụ Úc cho biết vẫn tiếp tục nỗ lực xử lý các đơn xin nhập tịch bất chấp dịch Covid-19.

Các buổi phỏng vấn và thi Quốc tịch Úc vốn bị hoãn trong vài tháng qua đã bắt đầu lại tại tất cả địa điểm (trừ Melbourne).

Bộ Nội vụ Úc cho biết các buổi lễ tuyên thệ trực tuyến sẽ tiếp tục đến năm 2021 nếu các buổi lễ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Mọi thắc mắc về định cư Úc xin vui lòng liên hệ:

MAPLE LEAF VIETNAM 

Email: info@mapleleafvn.com

Website: www.mapleleafvn.com

Hotline: 0286 286 3010 (Miền Nam) - 0242 284 4111 (Miền Bắc)

Tầng 5, A.M Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí MinhTầng 8, Hoà Bình Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy

Quốc Tịch Canada Thay Đổi Điều Kiện Nhập Tịch

Quốc tịch Canada được Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada, ông Ahmed Hussen đã công bố những thay đổi quan trọng trong Luật về Quốc tịch bằng việc thông qua Luật C-6. Chính phủ Canada đã đưa ra một loạt các biện pháp mới và những thay đổi đối với Đạo luật. Luật mới này sẽ đơn giản hóa và linh hoạt hơn đối với những người muốn có quốc tịch Canada.

Để có quốc tịch Canada chỉ cần sống 1,095 ngày

Trước đây, để có quốc tịch Canada bạn sẽ phải sống thường trú 4 năm trong 6 năm tại Canada. Theo quy định mới, những người nhập cư chỉ cần sống ở Canada 3 năm trong vòng 5 năm sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ nhập quốc tịch. Như vậy, thời gian bắt buộc cư trú đã giảm đáng kể. Đây là một tin vui cho những công dân Canada tương lai. Những gia đình đang có ý định định cư Canada từ bây giờ cũng sẽ được hưởng lợi.

Đạo luật về quốc tịch Canada mới có hiệu lực từ ngày 11/10/2017

Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, Ahmed Hussen, tuyên bố: Sự phát triển của Canada luôn được định hình bởi những đóng góp đáng kể về kinh tế, văn hoá và xã hội của người nhập cư. Những thay đổi đối với Đạo luật về Công dân sẽ làm tăng tính toàn vẹn của chương trình. Đồng thời sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho các ứng viên hội đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu về quyền công dân để họ có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống thành công tại Canada”.

Ông Ahmed Hussen phát biểu rằng: “Chính phủ khuyến khích tất cả những người nhập cư nên đi theo con đường quốc tịch và tận dụng mọi lợi thế mà một công dân Canada được quyền thụ hưởng”.Cũng trong tuyên bố này, Bộ trưởng Ahmed Hussen khẳng định toàn bộ nội dung mới nhất của Luật C-6 sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 10 năm 2017.Điều này hẳn sẽ mang lại cho các công dân Canada tương lai nhiều đặc quyền hơn trong việc nộp hồ sơ nhập tịch.

NVS đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường lấy quốc tịch Canada

Chính phủ liên bang khuyến nghị các cá nhân có ý định nộp hồ sơ đăng ký nhập tịch đáp ứng được các thay đổi trong quy định mới này. Người nhập cư hãy nộp hồ sơ từ ngày 10 tháng 11 tới đây. Dự kiến luật sẽ tiếp tục thêm nhiều thay đổi hơn với luật quốc tịch sau năm 2017 và 2018.

Như vậy, hiện nay những điều kiện để nhập tịch Canada đã dễ dàng hơn. NVS luôn đồng hành cùng quý khách hàng và mang đến những thông tin mới nhất và hữu ích nhất. Cùng với đó là những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Hy vọng có thể mang đến thật nhiều những hỗ trợ nhằm giúp khách hàng định cư thành công.

NVS tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng và cả gia đình trên con đường định cư Canada. Vui lòng liên hệ hotline 0914 137 699 để được tư vấn trực tiếp.

Những Thay Đổi Trong Bài Thi Pet Và Đề Thi Mẫu Mới Pet Bản 2022

pass giải nén nếu có là  chúng tôi

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Những thay đổi trong bài thi PET và đề thi mẫu mới PET bản 2020

Download The changes of B1 Preliminary for school in 2020

Sample exam – B1 Preliminary for school 2020 (Đề thi mẫu PET mới 2020)

Download B1 Preliminary 2020 Vocabulary List

Download B1 Preliminary 2020 Listening Sample Tests – Question paper

Download B1 Preliminary 2020 Listening Sample Tests – Audio

Download B1 Preliminary 2020 Listening Sample Tests – Answer key

Download B1 Preliminary 2020 Listening Sample Tests – tape script

Download B1 Preliminary 2020 Reading Sample Tests – Question paper

Download B1 Preliminary 2020 Reading Sample Tests – Answer key

Download B1 Preliminary 2020 Writing Sample Tests – Question paper

Download B1 Preliminary 2020 Speaking Sample Tests – Question paper

Download B1 Preliminary 2020 Handbook

Xem Tài liệu luyện thi PET – Cambrige English Preliminary 1-8

Xem Tài liệu học thi PET – Nhiều bộ sách luyện thi PET hay 

Xem Bộ đề luyện thi PET mới – Succeed in Cambridge PET – 10 Practice Tests

Xem Tài liệu luyện thi PET – Exam Booster For Preliminary 2017

Xem Tài liệu luyện thi PET – Insight into Pet luyện thi B1

Xem Destination B1 (Grammar and Vocabulary) with answer key thi B1

Xem Check Your Vocabulary for Pet and Pet Vocabulary List

Xem Tài liệu luyện thi PET – PET Testbuilder with Answer Key

Xem Tài liệu luyện thi PET – PET Result luyện thi B1

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Toefl Primary Step 1 dành cho học sinh tiểu học

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu

Bạn đang xem bài viết Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!