Xem Nhiều 5/2022 # Đề Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế Tp Hcm (Ueh) # Top Trend

Xem 17,820

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế Tp Hcm (Ueh) mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,820 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nguyễn Thành Nhân – Ufm Chinh Phục Thành Công 900 Toeic
 • Bộ Môn Khoa Học Máy Tính
 • Thư Viện Trường Đh Giao Thông Vận Tải
 • Bài Mẫu Viết Thư Upu Lần Thứ 49 Năm 2022: Thông Điệp “tự Hào Việt Nam”
 • Bức Thư Đạt Giải Nhất Cuộc Thi Viết Thư Upu 49
 • 07:04:15 04-06-2020

  Tổng hợp đáp án 40 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán UEH 2022

  Câu 1: Nghiệp vụ: “Mua nhập kho hàng hóa, chưa thanh toán tiền cho người bán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

  1. Tài sản tăng, nguồn vốn giảm
  2. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng
  3. Tài sản tăng, nợ phải trả tăng
  4. Không đáp án nào đúng

   

  Câu 2: Định khoản kế toán: “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể hiện nội dung kinh tế sau:

  1. Ứng trước tiền cho người bán
  2. Trả lại tiền mặt cho khách hàng
  3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
  4. Không đáp án nào đúng

   

  Câu 3: Nghiệp vụ “Mua ô tô tải để chuyên chở hàng hóa, đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

  1. Tài sản tăng – Tài sản sản giảm
  2. Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng
  3. Tải sản giảm – Nguồn vốn giảm
  4. Không đáp án nào đúng 

  Câu 4: Nghiệp vụ “Hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chưa nhận được tiền thanh toán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

  1. Nguồn vốn tăng – Tài sản tăng
  2. Nguồn vốn giảm – Tài sản giảm
  3. Nguồn vốn tăng – Nguồn vốn giảm
  4. Không đáp án nào đúng

   

  Câu 5: Thông tin phản ánh trên tài khoản phản ánh tài sản theo nguyên tắc:

  1. Luôn ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
  2. Thường ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
  3. Luôn ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ
  4. Thường ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ

  Câu 6: Ghi sổ kép là việc kế toán viên:

  1. Ghi đồng thời một số tiền lên các tài khoản phản ánh tài sản
  2. Ghi đồng thời một số tiền lên các tài khoản phản ánh nguồn vốn
  3. Ghi đồng thời một số tiền lên ít nhất hai tài khoản, trong đó một tài khoản được ghi Nợ và một tài khoản được ghi Có
  4. Ghi đồng thời một số tiền lên một tài khoản phản ánh tài sản, một tài khoản phản ánh nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu

   

  Câu 7: Kế toán sẽ ghi nhận một khoản doanh thu nhận trước như là:

  1. Tài sản của doanh nghiệp
  2. Doanh thu của doanh nghiệp
  3. Nợ phải trả của doanh nghiệp
  4. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

   

  Câu 8: Kế toán sẽ ghi nhận một khoản chi phí dồn tích như là:

  1. Tài sản của doanh nghiệp
  2. Doanh thu của doanh nghiệp
  3. Nợ phải trả của doanh nghiệp
  4. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

  Câu 9: An An hiểu chưa rõ về quy trình kế toán của doanh nghiệp. Hãy giúp bạn ấy chỉ ra các công việc cần thực hiện theo thứ tự:

  1. Chuyển số tiền Nợ, Có vào sổ cái
  2. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3. Ghi nhận thông tin về nghiệp vụ kinh tế lên sổ nhật kí
  4. Lập báo cáo tài chính
  5. Lập bảng cân đối thử

  Đáp án

  Câu 10: Trong 2 tình huống sau đây, hãy chỉ ra tình huống nào sẽ làm mất tính cân bằng của bảng cân đối thử:

  1. Ghi Nợ TK Tiền 6 triệu đồng, Ghi Có TK Chi phí tiền lương 6 triệu đồng khi thanh toán lương cho người lao động 6 triệu đồng
  2. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhận được 9 triệu đồng. Ghi Nợ TK Tiền 9 triệu đồng, Ghi có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ 9 triệu đồng

  Câu 11: Phương án nào sau đây không phải là một chức năng của kế toán?

  1. Nhận biết
  2. Sự thẩm tra
  3. Ghi nhận
  4. Cung cấp thông tin

   

  1. Ban quản trị là người dùng thông tin bên trong
  2. Các cơ quan thuế là người dùng thông tin bên ngoài
  3. Những chủ nợ hiện tại là người sử dụng thông tin bên ngoài
  4. Các cơ quan ban hành luật là những người sử dụng thông tin bên trong

   

  Câu 13: Nguyên tắc giá phí phát biểu rằng:

  1. Lúc đầu tài sản phải được ghi theo giá vốn và được điều chỉnh khi giá thị trường thay đổi
  2. Các hoạt động của một thực thể phải được tách bạch với chủ sở hữu
  3. Tài sản phải được ghi theo giá gốc của chúng
  4. Chỉ ghi các nghiệp vụ có thể được biểu hiện bằng tiền vào sổ sách kế toán

   

  1. Những giả định cơ bản giống như các nguyên tắc kế toán
  2. Giả định thực thể kinh doanh nói rằng nên có một đơn vị cụ thể có trách nhiệm giải thích
  3. Giả định về đơn vị tiền tệ cho phép công việc kế toán đo được đạo đức của người lao động
  4. Công ty hợp danh không phải là thực thể kinh doanh

   

  Câu 15: Có 3 loại thực thể kinh doanh:

  1. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ, và công ty hợp danh
  2. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn
  3. Doanh nghiệp một thành viên, công ty hợp danh và công ty cổ phần
  4. Công ty tài chính, sản xuất và dịch vụ

   

  Câu 16: Trước 31/12/2012, Công ty Stoneland có tài sản là 35.000 và có vốn chủ sở hữu là 20.000. Nợ phải trả của công ty vào ngày 31/12/2012 là (đvt 1.000đ):

  1. 15.000
  2. 10.000
  3. 25.000
  4. 20.000

  Câu 17: Trong năm 2012, tài sản của công ty G đã giảm 50.000 và nợ phải trả của công ty giảm 90.000. Do đó, vốn chủ sở hữu của công ty (đvt 1.000đ) đã:

  1. Tăng 40.000
  2. Giảm 140.000
  3. Giảm 40.000
  4. Tăng 140.000

  Câu 18: Tuyên bố nào sau đây là sai:

  1. Báo cáo lưu tuyển tiền tệ tóm tắt thông tin về các dòng tiền vào (số thu) và dòng ra (các khoản chi) trong một giai đoạn nhất định
  2. Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vào một ngày nhất định
  3. Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện doanh thu, chi phí, những thay đổi trong vốn chủ sở hữu, và thu nhập vòng hay lỗ ròng phát sinh trong một giai đoạn nhất định
  4. Báo cáo vốn chủ sở hữu tóm tắt những thay đổi trong vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn nhất định

  Câu 19: Báo cáo tài chính cho biết tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu là:

  1. Báo cáo kết quả kinh doanh
  2. Báo cáo vốn chủ sở hữu
  3. Bảng cân đối kế toán
  4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Câu 20: Các dịch vụ do kế toán viên công chứng cung cấp bao gồm:

  1. Kiểm toán, hoạch định thuế và tư vấn quản trị
  2. Kiểm toán, lập dự toán và tư vấn quản trị
  3. Kiểm toán, lập dự toán và tính toán chi phí
  4. Kiểm toán nội bộ, lập dự toán, và tư vấn quản trị

  Câu 21: Lợi nhuận gộp có được khi:

  1. Chi phí hoạt động nhỏ hơn doanh thu thuần
  2. Doanh thu bán hàng lớn hơn chi phí hoạt động
  3. Doanh thu bán hàng lớn hơn giá vốn bán hàng
  4. Chi phí hoạt động lớn hơn giá vốn bán hàng

   

  Câu 22: Theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi hàng hóa được mua để bán giá trị hàng mua sẽ được ghi:

  1. Nợ TK Hàng tồn kho
  2. Nợ TK Mua hàng
  3. Nợ TK Hàng mua trả lại
  4. Nợ TK Chi phí vận chuyển

   

  Câu 23: Tài khoản bán hàng nào thường có dư Nợ:

  1. Chiết khấu bán hàng
  2. Hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán
  3. Cả a và b
  4. a và b đều không đúng

   

  Câu 24: Nghiệp vụ hàng bán chưa thanh toán có giá trị 7.500.000đ được thực hiện tại ngày 13/6, điều khoản chiết khấu 2/10, n/30. Ngày 16/6 khách hàng trả lại một số hàng với trị giá 500.000đ do hàng kém chất lượng. Khoản thanh toán đầy đủ vào ngày 23/6 là:

  1. 7.000.000đ
  2. 6.860.000đ
  3. 6.850.000đ
  4. 6.500.000đ

   

  Câu 25: Tài khoản nào sau đây sử dụng cho phương pháp kê khai thường xuyên để theo dõi hàng tồn kho?

  1. Mua hàng
  2. Chi phí bán hàng
  3. Giá vốn bán hàng
  4. Giảm giá hàng mua

   

  Câu 26: Để ghi nhận doanh thu bán hàng bằng tiền mặt theo phương pháp kê khai thường xuyên:

  1. Chỉ cần một bút toán để ghi nhận giá vốn hàng bán và xuất hàng tồn kho
  2. Chỉ cần một bút toán ghi nhận tiền mặt và doanh thu bán hàng
  3. Hai bút toán: (1) ghi nhận tiền mặt và doanh thu (2) ghi nhận giá vốn bán hàng và hàng tồn kho
  4. Hai bút toán: (1) ghi nhận tiền mặt và hàng tồn kho (2) ghi nhận giá vốn bán hàng và doanh thu bán hàng

   

  Câu 27: Các bước trong chu kỳ kế toán của công ty thương mại cũng giống như công ty dịch vụ, ngoại trừ:

  1. Công ty thương mại cần các bút toán điều chỉnh hàng tồn kho
  2. Công ty thương mại không cần các bút toán khóa sổ
  3. Công ty thương mại không cần các bút tóan
  4. Công ty thương mại cần áp dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước

  Câu 28: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước trong công ty thương mại có các chỉ tiêu sau, ngoại trừ:

  1. Lợi nhuận gộp
  2. Giá vốn bán hàng
  3. Doanh thu bán hàng
  4. Các hoạt động đầu tư

   

  Câu 29: Nếu doanh thu bán hàng là 400.000.000đ, giá vốn bán hàng là 320.000.000đ và chi phí hoạt động là 60.000đ thì lợi nhuận gộp là:

  1. 30.000.000đ
  2. 80.000.000đ
  3. 340.000.000đ
  4. 400.000.000đ

  1. Hàng tồn kho
  2. Lợi nhuận gộp
  3. Thu nhập từ hoạt động
  4. Giá vốn bán hàng

  Câu 31: Trong thời kỳ tăng giá, LIFO sẽ tạo ra:

  1. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
  2. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
  3. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
  4. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân

  Câu 32: Trong thời kỳ giảm giá, LIFO sẽ tạo ra:

  1. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
  2. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
  3. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
  4. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân

  Câu 33: Công ty Trung Linh mua 1000 công cụ và có 200 công cụ tồn kho cuối kỳ với đơn giá 91.000đ/công cụ và giá trị trường hiện tại là 80.000đ/công cụ. Tồn kho cuối kỳ sẽ được trình bày trên báo cáo tài chính là:

  1. 91.000
  2. 80.000
  3. 18.200
  4. 16.000 

  Câu 34: Trong phương pháp kê khai thường xuyên:

  1. Giá vốn hàng bán theo LIFO sẽ giống với phương pháp kiểm kê định kỳ
  2. Giá bình quân dựa trên giá bình quân đơn vị
  3. Đơn vị bình quân mới được tính theo phương pháp chi phí bình quân sau mỗi lần bán
  4. Giá vốn hàng bán FIFO sẽ giống với phướng pháp kiểm kê định kỳ

  Câu 35: Công ty TTT mua một lô vật liệu đã nhập kho, giá trị 400 triệu VNĐ. Công ty TTT đã vay ngắn hạn của ngân hàng để thanh toán 30%, phần còn lại nợ người bán. Nghiệp vụ này làm cho:

  1. Tổng tài sản của công ty TTT không thay đổi
  2. Tổng tài sản của công ty TTT tăng lên 400 triệu
  3. Tổng tài sản của công ty TTT tăng lên 280 triệu
  4. Tổng nguồn vốn của công ty TTT tăng thêm 120 triệu

  Câu 36: Khoản mục nào sau đây không thuộc hàng tồn kho của một công ty?

  1. Hàng hóa được vận chuyển để bán cho một công ty khác
  2. Hàng hóa đang đi đường từ một công ty khác được vận chuyển theo giá FOB điểm đến
  3. Không có câu nào ở trên
  4. Hàng hóa giữ lại để gửi bán từ một công ty khác

  Câu 37: Giá gốc của hàng sẵn có để bán gồm hai bộ phận: Hàng tồn kho đầu kỳ và:

  1. Hàng tồn kho cuối kỳ
  2. Chi phí hàng hóa đã mua
  3. Chi phí hàng hóa đã bán
  4. Tất cả những điều trên

  Câu 38: Công ty Chưng Hương có các dữ liệu sau (đvt 1.000đ)

   

  Số lượng

  Đơn giá sản phẩm

  Hàng tồn kho, ngày 1/1

  8.000

  110

  Mua ngày 19/6

  13.000

  120

  Mua ngày 8/11

  5.000

  130

  Nếu Chung Hương có 9.000 sản phẩm tồn kho vào ngày 31/12, thì giá gốc hàng tồn kho cuối kỳ theo FIFO là:

  1. 990.000
  2. 1.080.000
  3. 1.130.000
  4. 1.170.000

  Câu 39: Công ty Ánh Linh thổi phồng giá trị hàng tồn kho 15.000 vào ngày 31/12/2011. Việc này sẽ làm cho lợi nhuận của Công ty Ánh Linh:

  1. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
  2. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và đúng vào ngày 31/12/2012
  3. Giảm vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
  4. Tăng vào ngày 31/12/2011 và tăng vào ngày 31/12/2012

  Cau 40: Hàng tồn kho cuối kỳ của Atlantic được định giá thấp xuống 40.000. Ảnh hưởng của việc này đối với giá vốn hàng bán của năm hiện tại và thu nhập ròng lần lượt sẽ là:

  1. Bị giảm đi và tăng lên
  2. Tăng lên và giảm đi
  3. Cả 2 cùng tăng lên
  4. Cả 2 cùng giảm

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Định Kỳ Tiếng Anh 12 Lần 2 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Chuyên Bắc Ninh
 • Đề Thi Hk1 Tiếng Anh 12 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Nguyễn Trãi – Hà Nội
 • Đề Thi Hk2 Tiếng Anh 12 Năm 2022 – 2022 Trường Thpt Lý Thái Tổ – Bắc Ninh
 • Để Trắc Nghiệm Tin Học Lớp 6
 • Kiểm Tra Học Kì Ii Môn: Tin Học 6 (Thực Hành)
 • Bạn đang xem bài viết Đề Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Kinh Tế Tp Hcm (Ueh) trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100