Xem Nhiều 5/2022 # Đáp Án Môn It05 # Top Trend

Xem 41,580

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Môn It05 mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 41,580 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Bài Dạy Modun 2 Tất Cả Các Môn
 • Đáp Án Bài Tập Trắc Nghiệm Module 2 Môn Toán
 • Tìm Đáp Án, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Tập 2, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2
 • Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 9 Phần V Vi
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án Tác Giả Mai Lan Hương
 • Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 3 lần lặp kết quả của dãy là thế nào?

  11, 23, 42, 58, 65, 74

  11, 23, 42, 58, 74, 65

  11, 23, 42, 65, 58, 74

  11, 23, 42, 74, 65, 58

  ** Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) để sắp xếp giảm dần, sau lần lặp thứ tư kết quả của dãy là thế nào?

  74, 23, 42, 11, 65, 58

  74, 65, 42, 11, 23, 58

  74, 65, 58, 11, 23, 42

  74, 65, 58, 42, 23, 11

  ** Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) để sắp xếp giảm dần, sau lần lặp thứ ba kết quả của dãy là thế nào?

  42, 23, 74, 11, 65, 58

  74, 42, 23, 65, 11, 58

  74, 65, 42, 23, 58, 11

  74, 65, 58, 42, 23, 11

  Bậc của cây có nghĩa là gì?

  Cả hai phát biểu đều đúng

  Cả hai phát biểu đều SAI

  Là bậc lớn nhất của các nút trong cây

  Là bậc nhỏ nhất của các nút trong cây

  Bậc của nút trong cây có nghĩa là gì?

  Là số nhánh con của nút đó

  Là số nhánh con nhỏ nhất của nút con của nút đó

  Là số nhánh con phải của nút đó

  Là số nhánh con trái của nút đó

  left = middle – 1

  left = middle + 1

  right = middle – 1

  right = midle + 1

  0 và n

  0 và n-1

  n và 0

  n-1 và 0

  Các dạng biểu diễn của biểu thức toán học gồm

  Tiền tố và hậu tố

  Tiền tố và trung tố

  Tiền tố, trung tố và hậu tố

  Trung tố và hậu tố

  Các hàm để cấp phát bộ nhớ là?.

  calloc(), new(), free()

  malloc(), calloc(), new()

  malloc(), calloc(), new(), free()

  malloc(), delete(), new(), free().

  Các hàm để giải phóng bộ nhớ là

  calloc(), delete(), new(), free().

  delete(),free().

  malloc(), delete(), free().

  malloc(), delete(), new(), free().

  Các loại danh sách liên kết gồm:

  Danh sách liên kết đơn và danh sách liên kết kép

  Danh sách liên kết đơn và danh sách liên kết vòng

  Danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết kép và danh sách liên kết vòng

  Danh sách liên kết kép và danh sách liên kết vòng

  Các phương pháp tìm kiếm là

  Tất cả các đáp án đều sai

  Tìm kiếm nhị phân

  Tìm kiếm tuyến tính

  Tìm kiếm tuyến tính và nhị phân

  Các thành phần của danh sách đơn gồm:

  Dữ liệu (data)

  Dữ liệu (data) và liên kết (link)

  Liên kết (link)

  Số phần tử của danh sách (number)

  Các thành phần của danh sách liên kết kép gồm:

  Dữ liệu (infor) và liên kết với nút sau (next)

  Dữ liệu (infor) và liên kết với nút trước (pvious)

  Dữ liệu (infor), liên kết với nút trước (pvious) và liên kết với nút sau (next)

  Liên kết với nút trước (pvious) và liên kết với nút sau (next)

  Các thao tác cơ bản trên danh sách gồm thao tác gì:

  bổ sung, loại bỏ, cập nhật

  tách, ghép, …

  Tất cả các thao tác trên

  tìm kiếm, sắp xếp, sao chép

  Các thao tác được định nghĩa cho hàng đợi một cách tổng quát

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  Get

  Put

  Các thao tác được định nghĩa cho ngăn xếp một cách tổng quát

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  Pop

  Push

  Các trường hợp chèn thêm một phần tử mới vào danh sách liên kết đơn gồm:

  Chèn thêm vào cuối danh sách và vào sau một phần tử q đã biết

  Chèn thêm vào đầu danh sách và vào cuối danh sách

  Chèn thêm vào đầu danh sách và vào sau một phần tử q đã biết

  Chèn thêm vào đầu danh sách, vào cuối danh sách và vào sau một phần tử q đã biết

  Các trường hợp có thể xảy ra khi xóa một phần tử khỏi cây NPTK gồm:

  Nút xóa có một nhánh con và nút xóa có hai nhánh con

  Nút xóa là nút lá và nút xóa có hai nhánh con

  Nút xóa là nút lá và nút xóa có một nhánh con

  Nút xóa là nút lá, nút xóa có một nhánh con và nút xóa có hai nhánh con

  Các trường hợp thực hiện hủy phần tử khỏi danh sách liên kết đơn gồm:

  Hủy phần tử có giá trị xác định k và hủy phần tử đứng sau phần tử q

  Hủy phần tử đầu danh sách và hủy phần tử có giá trị xác định k

  Hủy phần tử đầu danh sách và hủy phần tử đứng sau phần tử q

  Hủy phần tử đầu danh sách, hủy phần tử đứng sau phần tử q và hủy phần tử có giá trị xác định k

  Các ứng dụng cơ bản của hàng đợi gồm

  Chuyển đổi cơ số

  Đảo ngược xâu ký dự

  Tất cả các phương án đều đúng

  Tất cả các phương án đều sai

  Cây là đồ thị vô hướng liên thông

  check_box

   Không có chu trình

  Không có cạnh cầu

  Không có đỉnh cô lập

  Không có đỉnh treo

  Cho biết các nút có bậc bằng 0 trong hình ảnh sau:

  check_box

   28, 32, 38, 47, 55

  28, 30, 32, 35, 38

  30, 35, 50, 40

  45, 47, 50, 55

  Cho biết các nút có bậc bằng 2 trong hình ảnh sau:

  check_box

   30, 35, 50, 40

  28, 30, 32, 35, 38

  28, 32, 38, 47, 55

  45, 47, 50, 55

  Ý tưởng của thuật toán sắp xếp InsertionSort

  Ý tưởng của thuật toán sắp xếp InterchangeSort

  Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân

  Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm tuyến tính

  Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  int F(int a;

  else

  return 1 + F(a,n-1);

  }

  int main()

  {

  int a, int n){ if (n==1) return a + F(a,n-1); }int main(){ int a có giá trị lớn nhất

  a có giá trị lớn nhất

  a ban đầu là:

  a = 23

  a

  a

  a; char ns; char ns, int n, int x){ int i; for(i=0; i<n; i++) if(a;};Đâu là đoạn mã để liệt kê các đỉnh kề của một đỉnh k nào đó trong đồ thị

  check_box

   void XuLy(DoThiCanh G,int k){int i;printf(“n Cac dinh ke cua dinh %d la:”,k);for(i=1;i<=G.m;i++){if(G.ds.dc);if(G.ds.dd);}}

  void XuLy(DoThi G){ printf(“n Ma tran trong so la:n”); for(int i =1; i<=G.n; i++) { for(int j=1;j<=G.n;j++) printf(“%8.1f”,G.C); printf(“n”); }}

  Cho khai báo cấu trúc đồ thị dạng danh sách cạnh như sau:struct Canh{int dd,dc;float ts;};struct DoThiCanh{int m;Canh Phusongyeuthuong.org == k)printf(“%7d”,G.ds.dc == k)printf(“%7d”,G.ds; char ns; char ns; char ns; char ns; char ns; char ns; char ns;int nut;};Cho biết phần tử đỉnh hiện tại của Stack là bao nhiều?int a);

  check_box

   8

  4

  6

  7

  Cho khai báo Stack như sau:struct Stack{int topint nut = {4, 5, 6, 7, 8};int n = 5;Stack s;for(int i = 0; i<n; i++) push(s, a;};Đoạn mã thực hiện thao tác gì?int Top(Stack &s){int tg;if ( isEmpty(s) == 1 ){ printf(“Ngan xep rong”); exit(1); }else{tg = s.nut;};Đoạn mã thực hiện thao tác gì?void Push( Stack &s, int x){if ( isFull(s) == 1){ printf(“Stack day”); exit(1); }else{s.top = chúng tôi + 1;s.nut; float soLuong, donGia;};struct Node{ HH info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};

  struct HH{ int mHang; char tenHang ;

  struct HH{ int mHang; char tenHang ; float soLuong, donGia;};struct Node{ HH info; struct Node *next, *p;};struct List{ Node *head, *tail;};

  Cho thông tin của Hang Hoa gồm: mã hàng, tên hàng, số lượng và đơn giá.Đâu là đoạn mã khai báo Cấu trúc dữ liệu dạng danh sách liên kết kép để lưu trữ danh sách Hang Hoa

  check_box

   struct HH{ int mHang; char tenHang ; float soLuong, donGia;};HH x;

  struct HH{ int mHang; char tenHang ; float soLuong, donGia;};HH ds){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( Phusongyeuthuong.org ) min = j; if( min != i ) { tg = ds = ds = tg; } }}

  Cho thông tin của SV gồm: MaSV, HoTen, Tuoi, DTBĐâu là đoạn mã để Sắp xếp danh sách SV theo ĐTB tăng dần bằng thuật toán Selection Sort

  check_box

   void SXDSSV( int n, SV Phusongyeuthuong.org < ds; ds; ds){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( Phusongyeuthuong.org ) min = j; if( min != i ) { tg = ds = ds = tg; } }}

  void Swap( floatX, float Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;}

  void Swap( int &X, int &Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;}

  void Swap( int *X, int *Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;}

  void Swap( int X, int Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;}

  Cho thuật toán sau:int LinearSearch( float M = X;while (M, int N, int X){int k = 0;while (M, int N, int X){ int First = 0; int Last = N -1; while ( First <= Last) { int Mid = (First + Last)/2; if ( X == M) Last = Mid – 1; else First = Mid + 1; } return -1;}Chọn câu đúng nhất trong trường hợp tốt nhất khi phần tử ở giữa của mảng có giá trị bằng X:

  Số phép gán: Gmin = 0 Số phép so sánh: Smin = 2

  Số phép gán: Gmin = 2 Số phép so sánh: Smin = 2

  Số phép gán: Gmin = 2 Số phép so sán: Smin = 3

  Số phép gán: Gmin = 3 Số phép so sánh: Smin = 2

  Danh sách được cài đặt bằng cách nào:

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  Cài đặt bằng danh sách liên kết

  Cài đặt bằng mảng

  Danh sách liên kết là gì?

  Cả hai phát biểu đều đúng

  Cả hai phát biểu đều sai

  là tập hợp các phần tử liên kết móc nối liên tiếp với nhau, có kiểu truy cập ngẫu nhiên. Mỗi phần tử là một nút.

  là tập hợp các phần tử liên kết móc nối liên tiếp với nhau, có kiểu truy cập tuần tự. Mỗi phần tử là một nút.

  Đâu là công thức tổng quát để tính giai thừa dựa vào giải thuật đệ quy

  Giaithua = (n-1)* Giaithua

  Giaithua = n* Giaithua(n+1)

  Giaithua = n* Giaithua(n-1)

  Giaithua = n* Giaithua

  Đâu là công thức tổng quát để tính giai thừa dựa vào giải thuật đệ quy

  check_box

   Giaithua = n* Giaithua(n-1)

  Giaithua = (n-1)* Giaithua

  Giaithua = n* Giaithua(n+1)

  Giaithua = n* Giaithua

  Đâu là định nghĩa của Hàng đợi

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  dạng danh sách đặc biệt trong đó các phép toán thêm vào một phần tử mới hoặc loại bỏ một phần tử trong danh sách chỉ được phép thực hiện ở một đầu của danh sách

  một kiểu danh sách trong đó được trang bị hai phép toán bổ sung một phần tử vào cuối danh sách và loại bỏ một phần tử ở đầu danh sách

  Đâu là định nghĩa của Ngăn xếp

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  Dạng danh sách đặc biệt trong đó các phép toán thêm vào một phần tử mới hoặc loại bỏ một phần tử trong danh sách chỉ được phép thực hiện ở một đầu của danh sách

  Một kiểu danh sách trong đó được trang bị hai phép toán bổ sung một phần tử vào cuối danh sách và loại bỏ một phần tử ở đầu danh sách

  Đây là định nghĩa của độ phức nào? “được tính là tổng số chi phí về mặt tổng thời gian cần thiết để hoàn thành thuật toán, được đánh giá dựa vào số lượng các thao tác được sử dụng trong thuật toán dựa trên bộ dữ liệu đầu vào”

  Cả hai lựa chọn đều đúng

  Cả hai lựa chọn đều sai

  Không gian

  Thời gian

  Đây là định nghĩa của độ phức nào? “Được tính là tổng số chi phí về mặt không gian (bộ nhớ) cần thiết sử dụng cho thuật toán”

  Cả hai lựa chọn đều đúng

  Cả hai lựa chọn đều sai

  Không gian

  Thời gian

  Để sắp xếp các phần tử của danh sách liên kết có mấy phương án sử dụng:

  2 phương án

  3 phương án

  4 phương án

  5 phương án

  Để sắp xếp các phần tử của danh sách liên kết đôi sử dụng phương án nào?

  check_box

   Hoán vị nội dung của phần tử

  Cả hai phương án trên đều đúng

  Cả hai phương án trên đều sai

  Thay đổi mối liên kết của phần tử

  Để sắp xếp các phần tử của danh sách liên kết đơn sử dụng phương án nào?

  Cả hai phương án trên đều đúng

  Hoán vị nội dung của phần tử

  Tất cả các đáp án đều sai

  Thay đổi mối liên kết của phần tử

  Để sử dụng hàm cấp phát bộ nhớ malloc(), calloc(), new(). Ta phải sử dụng thư viện nào?

  conio.h

  stdio.h

  stdlib.h

  string.h

  Để tiến hành tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đôi sử dụng phương pháp tìm kiếm gì?

  check_box

   Tìm kiếm tuyến tính

  Cả ba phát biểu đều đúng

  Tìm kiếm nhị phân

  Tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân

  Để tiến hành tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đơn sử dụng phương pháp tìm kiếm gì?

  Tất cả các đáp án đều đúng

  Tìm kiếm nhị phân

  Tìm kiếm tuyến tính

  Tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân

  float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/(2*n) + F(n-1);}

  float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/(2*n) + F1(n-1);}

  float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/2*n + F(n-1);}

  float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/n + F(n-1);}

  Để tính biểu thức s = ½ + 2/3 + ¾ + … + n/(n+1) ta chọn hàm

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)(n+1)/(n+1) + F(n-1);}

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/ + F(n-1);}

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F(n-1);}

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F;}

  Để tính biểu thức s = ½ + 2/3 + ¾ + … + n/(n+1) ta chọn hàm

  check_box

   float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F(n-1);}

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)(n+1)/(n+1) + F(n-1);}

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/ ( n) + F(n-1);}

  float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F ( n);}

  long F(int x, int n){if (n==0)return 1;elsereturn x*F(x,n);}

  long F(int x, int n){if (n==0)return 1;elsereturn x*F(x,n-1);}

  long F(int x, int n){if (n==0)return 1;elsereturn x*x*F(x,n-1);}

  long F(int x, int n){if (n==1)return 1;elsereturn x*F(x,n-1);}

  Để xác định giải thuật đệ quy cần xác định gì?

  Cả hai lựa chọn đều đúng

  Cả hai lựa chọn đều sai

  Công thức tổng quát

  Phần tử neo

  Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi được mô tả như sau:struct Node{ int Key; struct Node *next; struct Node *p;};Trong đó, khai báo Node *next dùng để mô tả

  check_box

   Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp

  Con trỏ trở tới phần dữ liệu

  Con trỏ trở tới phần dữ liệu cuối của danh sách

  Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp của phần tử cuối

  Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn được mô tả như sau:struct Node{int Key;Node *next;}OneNode;Trong đó, khai báo Node *next; dùng để mô tả

  Con trỏ trỏ tới phần dữ liệu

  Con trỏ trỏ tới phần dữ liệu cuối của danh sách

  Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp

  Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp của phần tử cuối

  Định nghĩa nào đúng với danh sách liên kết

  Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu dạng cây

  Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa

  Danh sách liên kết là tập hợp các phần tử mà đặt kế cận với nhau trong vùng nhớ

  Danh sách liên kết là tập hợp các phần tử mà giữa chúng có sự kết nối với nhau dựa vào liên kết của chúng

  Độ phức tạp thuật toán được đánh giá có loại nào?

  Cả hai loại được liệt kê

  Độ phức tạp không gian

  Độ phức tạp thời gian

  Không phải các loại liệt kê

  2n cạnh

  3n cạnh

  6n cạnh

  N cạnh

  chúng tôi = new_element;Q.Tail = Q.Head;

  chúng tôi = Q.Head;Q.Tail = new_element;

  chúng tôi = NULL;Q.Head = NULL;

  chúng tôi = Q.Head;Q.Head = new_element;

  Đoạn mã cài đặt chèn thêm một phần tử mới vào đầu của danh sách liên kết đơn:void insertFirst ( LIST &Q, Node *new_element ){if ( chúng tôi == NULL ) //nếu danh sách rỗng {Q.Head = new_element;Q.Tail = Q.Head;}else//danh sách không rỗng { ……………}}Đoạn mã còn thiếu để đặt vào dòn số .

  Đoạn mã cài đặt hàm tìm kiếm nhị phân phần tử x trên dãy sắp xếp tăng dần:int BinarySearch( int a) break;else if (x<a …………………..free(p);if ( chúng tôi == NULL ) chúng tôi = NULL;}}Dòng lệnh cần thiết được đặt vào chỗ trống tại dòng số ){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( Phusongyeuthuong.org ) min = j; if( min != i ) { tg = ds = ds = tg; } }}

  check_box

   Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi tăng dần bằng thuật toán Selection

  Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi giảm dần bằng thuật toán Insertion

  Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi giảm dần bằng thuật toán Selection

  Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi tăng dần bằng thuật toán Insertion

  Đoạn mã sau đây sử dụng thuật toán Sắp xếp gì?void SXDSSV( int n, SV Phusongyeuthuong.org < ds; ds; ds, char ht.HoTen, ht)==0) break; if (i<n) return 1; else return -1;}

  check_box

   Thực hiện tìm kiếm trong danh sách (ds) có SV có tên là ht hay không? Nếu có thì trả lại giá trị là 1, ngược lại không có trả lại giá trị là -1, thuật toán sử dụng là thuật toán tìm kiếm tuyến tính

  Thực hiện tìm kiếm trong danh sách ds có SV có mã là ht hay không? Nếu có trả lại giá trị vị trí của phần tử tìm thấy nếu không có trả lại giá -1

  Thực hiện tìm kiếm trong danh sách ds có SV có mã là ht hay không? Nếu có trả lại giá trị 1 nếu không có trả lại giá -1

  Thực hiện tìm kiếm trong danh sách ds có SV có mã là ht hay không? Nếu có trả lại giá trị 1 nếu không có trả lại giá -1, thuật toán sử dụng là thuật toán tìm kiếm nhị phân

  Đoạn mô tả này thuộc thuật toán nào:Bước 1: i = 0Bước 2: tính các giá trị j = i + 1Bước 3: Trong khi j<n thực hiện- nếu a thì hoán đổi a- j = j + 1;Bước 4: i = i +1nếu i<n-1 thì lặp lại bước 2, ngược lại thì dừng

  Sắp xếp chèn trực tiếp.

  Sắp xếp đổi chỗ trực tiếp

  Tìm kiếm nhị phân

  Tìm kiếm tuyến tính

  Đối với thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp cho dãy phần tử sau (10 phần tử):16 60 2 25 15 45 5 30 33 20Cần thực hiện bao nhiêu lựa chọn phần tử nhỏ nhất để sắp xếp mảng M có thứ tự tăng dần

  10 lần

  7 lần

  8 lần

  9 lần

  Giả sử cần sắp xếp mảng M có N phần tử sau theo phưuơng pháp sắp xếp chèn trực tiếp: 11 16 12 75 51 54 5 73 36 52 98Cần thực hiện bao nhiêu lần chèn các phần tử vào dãy con đã có thứ tự tăng dần đứng đầu dãy M để sắp xếp mảng tăng dần:

  10 lần

  7 lần

  8 lần

  9 lần

  T có đúng một chu trình n-1 cạnh

  T liên thông không có chu trình

  T liên thông và có đúng n-1 cạnh

  T liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu

  Hàm mô tả sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trên mảng M có N phần tử:1. void BubbleSort(int M < M;9.M;10.M của đoạn mã trên

  for( j = N; j< i; j–)

  Không có dòng lệnh nào phù hợp, không cần thêm thuật toán vẫn chạy đúng

  Hàng đợi còn được gọi là danh sách

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  FIFO

  LIFO

  Phương án A

  Phương án B

  Phương án C

  Phương án D

  Kết quả của đoạn mã sau là gì?void main(){char st);printf(“n Ket qua:”);while (!isEmpty(s)) printf(“%c”, Pop(s));}

  check_box

   CBA

  ABC

  ACB

  CAB

  Lựa chọn câu đúng nhất về danh sách liên kết đôi.

  check_box

   Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách đôi có 02 mối liên kết với 01 phần tử trong danh sách

  Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên đôi có 01 mối liên kết với 02 phần tử khác trong danh sách

  Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên đôi có 02 mối liên kết với phần tử đầu và cuối danh sách

  Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên kết đôi có 02 mối liên kết với phần tử trước và sau nó trong danh sách

  Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất cho biết hình ảnh sau là gì?

  check_box

   Cây nhị phân tìm kiếm

  Cây 2-3-4

  Cây nhị phân

  Cây tổng quát

  Là ma trận đối xứng

  Là ma trận đơn vị

  Là ma trận đường chéo trên

  Là ma trận không đối xứng

  check_box

   Là ma trận đối xứng

  Là ma trận đơn vị

  Là ma trận đường chéo trên

  Là ma trận không đối xứng

  Mỗi nút trong danh sách đơn gồm có mấy phần:

  2 phần

  3 phần

  4 phần

  5 phần

  Một chương trình cài đặt trên máy tính được xác định bởi thành phần nào

  Cả hai thành phần

  Cấu trúc dữ liệu

  Không phải là các thành phần

  Thuật toán

  Ngăn xếp còn được gọi là danh sách

  Cả hai đáp án đều đúng

  Cả hai đáp án đều sai

  FIFO

  LIFO

  Phần tử thế mạng có thể được dùng khi xóa nút trong trường hợp nút có hai nhánh con là gì?

  Cả hai phát biểu đều đúng

  Cả hai phát biểu đều sai

  là phần tử lớn nhất trong số các phần tử bên nhánh trái

  là phần tử nhỏ nhất trong số các phần tử bên nhánh phải

  Phương pháp duyệt NLR là phương pháp duyệt gì?

  Cả 3 lựa chọn đều đúng

  Left – Node – Righ

  Left – Right – Node

  Node – Left – Right

  check_box

   Nếu bậc của đỉnh v là 0

  Nếu bậc của đỉnh v là 1

  Nếu bậc của đỉnh v là một số chẵn

  Nếu bậc của đỉnh v là một số lẻ

  check_box

   Nếu bậc của đỉnh v là 1

  Nếu bậc của đỉnh v là 0

  Nếu bậc của đỉnh v là một số chẵn

  Nếu bậc của đỉnh v là một số lẻ

  Thao tác thêm một phần tử vào cây khi so sánh giá trị của phần tử cần thêm vào so với nút đang xét nếu phần tử cần thêm vào lớn hơn thì được thêm vào vị trí nào?

  check_box

   Phần tử mới được bổ sung vào nhánh trái của nút đang xét

  Cả hai phát biểu trên đều đúng

  Cả hai phát biểu trên đều sai

  Phần tử mới được bổ sung vào nhánh phải của nút đang xét

  for ( k =0; k<n-1; k–)

  for ( k =0; k<n-1; k++)

  Thuật toán được biểu diễn bằng cách nào

  Giả mã

  Liệt kê từng bước

  Sơ đồ khối

  Tất cả các cách được liệt kê

  Tổ chức của danh sách liên kết kép gồm có mấy thành phần:

  2 thành phần

  3 thành phần

  4 thành phần

  5 thành phần

  Bán đỉnh bậc ra của đỉnh i, bán đỉnh bậc ra đỉnh j.

  Bán đỉnh bậc ra của đỉnh i, bán đỉnh bậc vào đỉnh j.

  Bán đỉnh bậc vào của đỉnh i, bán đỉnh bậc ra đỉnh j

  Bán đỉnh bậc vào của đỉnh i, bán đỉnh bậc vào đỉnh j.

  check_box

   Bậc của đỉnh i, đỉnh j

  Cả ba phương án đều sai

  Hai lần số bậc của đỉnh i, đỉnh j

  Một nửa số bậc của đỉnh i, đỉnh j

  check_box

   Cả ba phương án đều sai

  Hai lần số cung của đồ thị

  Một nửa số cung của đồ thị

  Số cung của đồ thị

  Hai lần số cạnh của đồ thị

  Một nửa số cạnh của đồ thị

  Số cạnh liên thuộc với đỉnh của cột hoặc hàng đó

  Tổng bán đỉnh bậc ra của tất cả các đỉnh

  Trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ là một số

  Chia hết cho 2

  Chia hết cho 3

  Chính phương

  Số lẻ

  Trong giải thuật đệ quy thì lời giải trực tiếp mà không phải nhờ đến một bài toán con nào đó là thành phần nào?

  Cả hai lựa chọn đều đúng

  Cả hai lựa chọn đều sai

  Công thức tổng quát

  Phần tử neo

  Trong một nút của danh sách liên kết đơn, thành phần infor là thành phần gì?

  Cả hai phát biểu trên đều đúng

  Cả hai phát biểu trên đều sai

  Để lưu trữ địa chỉ của nút kế tiếp hoặc giá trị NULL nếu không liên kết đến phần tử nào

  Để lưu trữ hay mô tả thông tin được lưu trữ trong nút của danh sách

  Ứng dụng cơ bản của ngăn xếp gồm

  Chuyển đổi cơ số

  Đảo ngược xâu ký tự

  Tất cả các phương án đều đúng

  Tính giá trị biểu thức

  void RemoveHead ( LIST &Q ){Node *p;if (Q.Head != NULL){p = Q.Head;…:

  chúng tôi = NULL;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mơ Thấy Mơ Cá Đánh Số Đề Gì
 • 48 Câu Đố Vui Hại Não Cực Hay
 • Trắc Nghiệm Lý Thuyết Vật Lý 12 Chương 1 Cực Hay Có Đáp Án
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Đáp Án 答案 Dá’àn
 • Giải Đề Toeic Ets 2022 Listening Part 4 Test 10
 • Bạn đang xem bài viết Đáp Án Môn It05 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100